https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Nivkh

Source/Author:  Fortescue (2016) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: gily1242 
Notes:  Fortescue, Michael. 2016. Comparative Nivkh Dictionary. Munich: Lincom Europa.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 203
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Nivkh 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
23 blood      
41 to bite      
42 to suck      
58 wife      
74 to kill      
82 dull, blunt      
84 to plant      
89 to hold word info      
112 rotten word info      
116 flower      
137 to blow word info      
147 black      
151 green      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
187 they      
192 and      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
1 hand *damk      
2 left *tajrəŋ      
3 right *ŋəjrəŋ      
4 leg/foot *ŋazl (foot)    
4 leg/foot *ŋacɣ (leg)    
5 to walk *amam-      
6 road/path *d’iv      
7 to come *prə-      
8 to turn word info *pirk-      
9 to swim *mrə-      
10 dirty *ŋalzqo-      
11 dust *duj-      
12 skin *hal      
13 back word info *ŋarki      
14 belly *ɢor (stomach)      
15 bone *n’iɣvŋ      
16 intestines *k(ə)vər      
16 intestines *ŋawr      
17 liver *divr      
18 breast *məc(ɣ)      
19 shoulder *ŋaɣri      
21 to think *kəmlə-      
22 to fear *klu-      
24 head *d’oŋkr      
25 neck *qor      
26 hair word info *ŋamrki      
27 nose *wiɣ      
28 to breathe *ta-      
29 to sniff, smell *noʀ-      
29 to sniff, smell *ŋavrqi      
30 mouth *amɣ      
31 tooth *ŋaɣzər      
32 tongue *hilɣ      
33 to laugh *haʀa-      
34 to cry *do-      
35 to vomit *d’aʀa-      
36 to spit *tvaj-      
37 to eat *n’i-      
38 to chew word info *wawu-      
39 to cook word info *he-      
40 to drink *da-      
43 ear *nor      
43 ear *mla      
44 to hear *mə-      
45 eye *n’(ə)ŋaɣ      
46 to see *n(ə)tə-      
47 to yawn *tav-      
48 to sleep *qo-      
49 to lie down word info *bor-      
50 to dream *təj-      
51 to sit *tiv-      
52 to stand *gəpr-      
53 person/human being *n’iɣvŋ      
54 man/male *ar (male)    
54 man/male *utkun (man)    
55 woman/female *an’aʀ (female)    
55 woman/female *taŋq (woman)    
56 child *eʀlaŋ      
57 husband *ivn      
59 mother *əmək      
59 mother *irŋ      
60 father *ətək      
61 house *dav      
62 thatch/roof *əlvr      
63 name *qa(-)      
64 to say *it-      
65 rope *orvukr (rope for tying sail)      
66 to tie up, fasten *buk-      
66 to tie up, fasten *hup-      
67 to sew word info *ot-      
68 needle *nuɣ      
69 to hunt word info *ŋanɣ-      
70 to shoot word info *qa-      
71 to stab, pierce *cev-      
72 to hit word info *d’a-      
73 to steal *n’(ə)qŋar-      
75 to die, be dead *mu-      
76 to live, be alive *hunv-      
77 to scratch word info *qarp(qav)-      
78 to cut, hack word info *haq-      
79 stick/wood *kant      
80 to split word info *pət-      
81 sharp *akn’u-      
83 to work word info *orbot-      
85 to choose *duɣ-      
86 to grow word info *ban(t)- (grow or produce)      
87 to swell word info *təw-      
88 to squeeze word info *mam-      
90 to dig *kəz-      
91 to buy *jerki-      
92 to open, uncover *alɣ-      
93 to pound, beat word info *bav-      
94 to throw word info *baɣz-      
95 to fall word info *guku-      
96 dog *ɢanŋ      
97 bird *bəjŋa      
98 egg *ŋojeq      
99 feather *dupr      
100 wing *ŋajɣəř      
101 to fly *bəj-      
102 rat *n’aɣr      
103 meat/flesh *dur      
104 fat/grease *tom      
105 tail *ŋaki      
106 snake *gələŋa      
107 worm (earthworm) *cɣevr      
108 louse word info *dar      
108 louse word info *hirk      
108 louse word info *amrak      
109 mosquito *n’emɣ      
110 spider *kəvɣəv      
111 fish *co      
113 branch word info *d’er      
114 leaf *blaŋ(q)      
114 leaf *d’omr      
115 root *oz      
117 fruit *alr      
118 grass *c(ə)ŋər      
119 earth/soil *miv      
120 stone *baʀ      
121 sand *maʀ      
121 sand *qomr      
122 water word info *caʀ      
123 to flow *ajɣ-      
124 sea *gerqŋ      
125 salt *davc(iŋ)      
126 lake *du      
127 woods/forest *cɣaɣ      
128 sky *dlə      
129 moon *loŋ      
130 star *un’(i)ɣr      
131 cloud word info *laɣ      
132 fog *calu      
133 rain *ləɣ      
134 thunder *d’i-      
135 lightning *barbaru-      
136 wind *la      
138 warm word info *dak-      
139 cold word info *tiv-      
139 cold word info *χana      
140 dry word info *ce-      
140 dry word info *qaw-      
141 wet *cav(cav)-      
142 heavy *ber(la)-      
143 fire *tuɣ(u)r      
144 to burn word info *u-      
145 smoke word info *tawlaŋ      
146 ash *bləŋr      
146 ash *hi(l)mr      
148 white *ɢon-      
149 red *baɣla-      
150 yellow *evrqwala-      
152 small *mack(əl)-      
153 big *bil-      
154 short word info *b(ə)ʀaql-      
155 long word info *gəl-      
156 thin word info *hirki-      
157 thick word info *dol-      
157 thick word info *wirkər-      
158 narrow *nork(əl)-      
159 wide *wer-      
160 painful, sick *mujn-      
161 shy, ashamed *jacʀa-      
162 old word info *hajm-      
162 old word info *mrolv-      
163 new *cur-      
164 good *ur-      
165 bad, evil *əki-      
166 correct, true *maɣ(tur)      
167 night *urk      
168 day *muɣv      
169 year *an’(i)      
170 when? word info *aɣr      
171 to hide word info *ep-      
171 to hide word info *piŋ-      
177 this *dunt      
178 that *hunt      
179 near *ma(la)-      
180 far *təl(v)      
181 where? word info *ta-      
182 I *n’i      
183 thou *ci      
184 he/she *ivŋ      
185 we word info *mirn (inclusive)    
186 you *cin(ɣun)      
188 what? word info *tunt      
189 who? word info *nar      
190 other *ena-      
191 all *cik      
194 how? word info *janəŋ      
195 no, not *qaw-      
196 to count *uru-      
197 One word info *n’ə-      
198 Two word info *me-      
199 Three word info *d’e-      
200 Four word info *nə(r)      
201 Five word info *to(r)      
202 Six word info *ŋaʀ      
203 Seven word info *ŋamk      
204 Eight word info *minr      
205 Nine word info *n’an-      
206 Ten word info *mɣo-      
209 One Hundred word info *n’taŋk      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: