https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Aslian

Source/Author:  Phillips (2012) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: asli1243 
Notes:  Phillips, Timothy C. 2012. Proto-Aslian: towards an understanding of its historical linguistic systems, principles and processes. Ph.D. thesis, Institut Alam Dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 116
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austroasiatic:Aslian 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash      
173 at      
13 back word info *cəloon      
13 back word info *kərɔʔ      
165 bad, evil      
14 belly      
176 below      
153 big      
97 bird *cɛɛm      
147 black      
23 blood *mahaam      
15 bone *ɟəʔaaŋ      
113 branch word info      
18 breast      
56 child *kuən      
131 cloud word info      
139 cold word info *səŋɛc      
166 correct, true      
168 day      
10 dirty      
96 dog *cuəʔ      
140 dry word info      
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear *ʔəntaŋ      
119 earth/soil      
98 egg *pənlɯɯŋ      
204 Eight word info      
45 eye *mat      
180 far      
104 fat/grease      
60 father      
99 feather *sɔɔk      
208 Fifty word info      
143 fire *ʔɔɔs      
111 fish *kaaʔ      
201 Five word info      
116 flower *bəkaaw      
132 fog      
200 Four word info      
117 fruit *kəbɨɨʔ      
117 fruit *pəlɛɛʔ      
164 good      
118 grass      
151 green      
26 hair word info *sɔɔk      
1 hand      
184 he/she *ke      
24 head *kuuy      
142 heavy      
61 house *dɯɯŋ      
61 house *siyãʔ      
194 how? word info      
57 husband      
182 I *yɛɛʔ      
182 I *ʔiiɲ      
193 if      
174 in, inside *kəluəŋ      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf *səlaaʔ      
2 left *wiɛl      
4 leg/foot *ɟuŋ      
135 lightning      
17 liver *[gə]rɛɛs      
155 long word info      
108 louse word info *cɛ(ɛ)ʔ      
54 man/male *kɔɔɲ      
54 man/male *kooɲ      
54 man/male *təmkal      
103 meat/flesh *sɛc      
129 moon *gəcɛɛʔ      
109 mosquito *kəboʔ      
109 mosquito *kəmeet      
59 mother      
30 mouth      
63 name      
158 narrow      
179 near      
25 neck *ləŋɛ(ɛ)ʔ      
68 needle      
163 new *[s]paay      
167 night      
205 Nine word info      
195 no, not      
27 nose *mɔɔh      
162 old word info      
197 One word info *(m,n)uay      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being *səmaaʔ      
133 rain *ləsəm      
102 rat *k[a]niɛʔ      
149 red      
3 right *[sa]tam      
6 road/path *nooŋ      
115 root *rʔiɛs      
115 root ʔriɛs      
65 rope      
112 rotten word info      
125 salt      
121 sand      
124 sea      
203 Seven word info      
81 sharp *cəma(a)ʔ      
154 short word info      
19 shoulder *kəlapuəh      
161 shy, ashamed *sɛɛl      
202 Six word info      
12 skin *kətɯɯʔ      
128 sky *baliiŋ      
152 small *kanɛ(ɛ)t      
145 smoke word info      
106 snake *taɟuuʔ      
110 spider *tawiiŋ      
110 spider *[ca(n)]bɨŋ      
130 star      
79 stick/wood *ʔaat      
120 stone *təmɔʔ      
105 tail *sə[n]taaʔ      
206 Ten word info      
178 that      
62 thatch/roof *pəluaŋ      
187 they *deh      
187 they *gɨn      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this      
183 thou *heeʔ      
183 thou *m(??)h      
199 Three word info      
134 thunder *karɛɛy      
41 to bite *kap      
41 to bite *gaɲ      
137 to blow word info *pɨt      
137 to blow word info *təhuəl      
28 to breathe *hə̃m      
28 to breathe *ɟɨk      
144 to burn word info *coom      
144 to burn word info *tɔɔt      
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come      
39 to cook word info *cɛɛn      
196 to count      
34 to cry *ɟaam      
34 to cry *ʔiɟaam      
78 to cut, hack word info *pak      
75 to die, be dead *kəbɨs      
90 to dig *baay      
90 to dig *cuam      
50 to dream *ʔəmpuaʔ      
40 to drink      
37 to eat *caaʔ      
95 to fall word info *kəl      
22 to fear      
123 to flow      
101 to fly      
86 to grow word info      
44 to hear *kəyɔŋ      
171 to hide word info      
72 to hit word info      
89 to hold word info      
69 to hunt word info      
74 to kill      
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh *gəluk      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant *[pə]tam      
93 to pound, beat word info *sɛɛh      
64 to say *sɛɛh      
77 to scratch word info *kaac      
46 to see *daŋ      
67 to sew word info      
70 to shoot word info      
51 to sit      
48 to sleep *tiɛk      
29 to sniff, smell *ʔɔ̃ɔ̃ɲ      
36 to spit *gətɔh      
36 to spit *kəbɛɛc      
80 to split word info      
88 to squeeze word info *wɛ̃ɛ̃n      
71 to stab, pierce *cɔk      
52 to stand      
73 to steal *siɛc      
42 to suck *bɯɯʔ      
42 to suck *ɟɔ̃ɔ̃t      
42 to suck *ɲooʔ      
87 to swell word info *ʔas      
9 to swim      
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten *bək      
8 to turn word info      
35 to vomit *kɯɯʔ      
5 to walk *ciip      
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue *ləntaak      
31 tooth *ləmooɲ      
207 Twenty word info      
198 Two word info      
138 warm word info      
122 water word info *[bə]teew      
185 we word info *ɟeeʔ (excl.)    
185 we word info *hiiʔ (incl.)    
141 wet      
188 what? word info      
170 when? word info      
181 where? word info *hã(ã)n      
148 white *bəy[oo]k      
189 who? word info      
159 wide      
58 wife *kəndah      
136 wind      
100 wing *pərəc      
55 woman/female      
127 woods/forest *bəriʔ      
107 worm (earthworm) *kəmuar      
169 year      
150 yellow      
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: