https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Itbayaten

Source/Author:  Lawrence A. Reid 
Identifiers:  ISO-639-3:ivv  Glottocode: ivat1242 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Bashiic:Ivatan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand limaʔ loss of *qa- prefix 1, 64  
2 left guriʔ   26  
3 right wanan   1  
4 leg/foot ʔayiʔ   1  
5 to walk humayam   17  
6 road/path raraxan   1, 54  
7 to come ayan   1  
8 to turn word info masugɨd   71  
9 to swim miawat   21  
10 dirty marulit a riday PMP (Reid) *rujit "dirty" 27  
11 dust ʔaǥbɨk   1, 49  
11 dust kuǥbɨk   1, 49  
12 skin kulit   1  
13 back word info licud   1  
14 belly vulɨk   27  
15 bone tuʔǥaŋ   1  
16 intestines tinayiʔ   1  
17 liver ʔatay   1  
18 breast rahdah   18  
19 shoulder psagatan   20  
20 to know, be knowledgeable icha'panmu   25  
21 to think maŋ-tuktu   25  
22 to fear mahaʔmuʔ   18  
23 blood rayaʔ   1  
24 head ʔuǥuʔ   1  
25 neck ragaw   36  
26 hair word info vuhuk   1, 65  
27 nose muhdan   19  
28 to breathe hinawa   1  
29 to sniff, smell haŋutɨn *Saŋut-en 4, 22  
30 mouth vivih   32  
31 tooth ñipɨn   1  
32 tongue rilaʔ   4  
33 to laugh humñit   34  
34 to cry tumañis   1  
35 to vomit ʔumʔutaʔ   1  
35 to vomit ʔumutaʔ   1  
36 to spit mittiipah   15  
37 to eat kuman   1, 14  
38 to chew word info ŋetŋet      
39 to cook word info manuʔtuŋ   22, 41  
40 to drink ʔuminum   1  
41 to bite suñitɨn   19  
42 to suck sɨpsɨpɨn   1  
43 ear tilwan   20  
44 to hear manʔadŋɨy   1  
45 eye mataʔ   1  
46 to see tiiban   41  
47 to yawn ahwab   19  
48 to sleep makahicɨǥ   21  
49 to lie down word info akxeb      
50 to dream taynɨp   30  
51 to sit matnɨk   32  
52 to stand mittaʔnɨk   21  
53 person/human being tawuʔ   1  
54 man/male maǥakay   2, 24  
55 woman/female mavakɨs   16  
56 child ʔanak   1  
57 husband maysa maǥakay   30  
58 wife maysa mavakɨs   21  
59 mother ʔinaʔ   1  
60 father ʔamaʔ   1, 18  
61 house vaǥay   14  
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
63 name ŋaran   1  
64 to say vatahɨn   40  
65 rope pnuspus   88  
66 to tie up, fasten ʔicɨdkɨd   27  
66 to tie up, fasten ʔiʔwar   107  
67 to sew word info manʔaǥnɨb   35  
68 needle rayɨm   1, 34  
69 to hunt word info maŋǥaaǥap   1  
70 to shoot word info paltog   24  
70 to shoot word info pana   1  
71 to stab, pierce vunuɨn   26  
72 to hit word info bogbog   24  
73 to steal manakaw   1  
74 to kill manlipɨt   23  
75 to die, be dead naliman   14  
76 to live, be alive ma-vihay   15  
77 to scratch word info karamuhɨn   34  
78 to cut, hack word info tabtab-an      
78 to cut, hack word info taga-en   1  
79 stick/wood kayuh   1  
80 to split word info vaka-en      
80 to split word info man-'aslah      
81 sharp matarɨm   1  
82 dull, blunt maŋarɨǥ   26  
83 to work word info miparipariñ   104  
84 to plant mimuǥaʔ   1  
85 to choose mamiliʔ   1  
86 to grow word info t-um-uvu   1  
87 to swell word info bookol      
88 to squeeze word info yamɨsɨn   44  
88 to squeeze word info yamsɨn   44  
89 to hold word info kɨmkɨmɨn   1, 45  
90 to dig micaliʔ   1  
91 to buy manaliw   20  
92 to open, uncover vokxad      
93 to pound, beat word info maŋsad   7  
94 to throw word info paptadɨn   22  
94 to throw word info manʔaptad   22  
95 to fall word info maʔnas   30  
96 dog tituʔ   49  
97 bird kaŋkaŋ   19  
98 egg ʔittiiyuy   1  
99 feather vuǥbuǥ   1, 67  
100 wing panid   2  
101 to fly sumayap   23  
102 rat karam   24  
103 meat/flesh a'si   1, 93  
104 fat/grease tavaʔ   23  
105 tail ʔipus   30  
106 snake vulay etymon: *buNay 29  
107 worm (earthworm) ʔalwatiʔ   1  
108 louse word info kutuʔ   1  
109 mosquito hamuruk   108  
110 spider ʔaǥǥaawaʔ   1  
111 fish ʔamuŋ   19?  
112 rotten word info maǥtaʔ   40  
113 branch word info saŋa   2  
114 leaf vuǥuŋ   18  
115 root yamut   3  
116 flower savuŋ   24, 1  
117 fruit ʔaʔsiʔ   10  
118 grass vochivok   24  
119 earth/soil tanaʔ   1  
119 earth/soil ǥutaʔ   25  
120 stone vatuʔ   1  
121 sand ʔaʔnay   1, 88  
122 water word info ranum   1  
123 to flow um-uyug   22  
124 sea hawaʔ   26  
125 salt ʔasin   3  
126 lake [liik]      
127 woods/forest kakkayuhan   2  
127 woods/forest ka-axas-an   1  
128 sky ǥanit ganit = gan)it? 1  
128 sky karɨmdɨman ganit = gan)it?    
129 moon vuǥan   1  
130 star vituin   1  
131 cloud word info rimdim   2, 106  
132 fog kaxepkep   18  
133 rain timuy   12  
134 thunder raagurug   1, 46  
135 lightning cilat   1  
136 wind sarawsaw   26  
137 to blow word info vuhitan   23  
138 warm word info makuǥat   103  
139 cold word info marukmiǥ   122  
140 dry word info mabkuǥ   24  
141 wet mavasaʔ   1  
142 heavy maraǥmɨt   22, 65  
143 fire hapuy   1  
144 to burn word info suǥsuǥan   100  
145 smoke word info ʔaʔǥub   55  
146 ash ʔavuʔ   1  
147 black mavaɨŋ   20  
148 white mahilak   27  
149 red mavayah   29  
150 yellow mayuǥamaʔ   25?  
151 green birdiʔ   x L
152 small ʔalɨkɨt   66, 122  
152 small ʔalɨkɨy   66, 123  
153 big rakuǥ   22  
154 short word info masidsid   112  
155 long word info ʔanaruʔ   1  
156 thin word info mataripis   1, 11  
157 thick word info matukpuǥ   22  
158 narrow mahilid   20  
159 wide mayavuŋ   15, 71  
160 painful, sick hiñnɨn   24  
161 shy, ashamed masnɨk   15  
162 old word info markɨm   22  
163 new vaʔyuʔ   1  
164 good mapiaʔ   1  
165 bad, evil maraɨt   1  
166 correct, true uyud   21, 86  
167 night ʔaʔǥɨp   22  
168 day ʔaraw   1, 54  
169 year hawan   2, 74  
170 when? word info ʔaŋkaaŋuh   10, 68  
170 when? word info ʔannuŋuh   10, 67  
171 to hide word info ʔumtayuʔ   13  
172 to climb word info kayatɨn   17  
173 at do   39  
174 in, inside asked   14, 58  
175 above niʔto   21, 56  
176 below ʔaǥbuʔ   29  
177 this niyaʔ   35  
178 that nawiʔ      
179 near masŋɨn   23  
180 far harawiʔ   1, 52  
181 where? word info dinuh   1, 56  
181 where? word info rinuh   1, 56  
182 I yakɨn   1, 28  
183 thou ʔimuʔ   28  
184 he/she ʔiiyaʔ   1  
185 we word info yatɨn   1, 47  
185 we word info yamɨn   2, 48  
186 you ʔimiiyuʔ   1, 39  
187 they siraʔ   1  
188 what? word info ʔakuh   2, 20  
189 who? word info sinuh   14, 47  
190 other tarɨk   30  
191 all tattavuh   45  
192 and ka|n[i]   1  
192 and ka|n[u]   1  
193 if ʔan   2, 25  
194 how? word info koŋoh      
195 no, not ʔalih   1  
196 to count mivilavilaŋ   1  
197 One word info ʔaʔsaʔ   1  
198 Two word info duhaʔ   1  
199 Three word info ʔatluʔ   1, 15  
200 Four word info ʔaʔpat   1, 14  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: