https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Moklen

Source/Author:  Swastham (1982) 
Identifiers:  ISO-639-3:mkm  Glottocode: mokl1243 
Notes:  Pensiri Swastham. 1982. A description of Moklen: a Malayo-Polynesian language in Thailand. (MA thesis, Mahidol University; 285pp.)
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Moklen 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
3 right      
5 to walk      
10 dirty      
11 dust      
16 intestines      
17 liver      
21 to think      
28 to breathe      
30 mouth      
33 to laugh      
36 to spit      
41 to bite      
43 ear      
45 eye      
48 to sleep      
50 to dream      
54 man/male      
61 house      
62 thatch/roof      
63 name      
65 rope      
66 to tie up, fasten      
69 to hunt word info      
74 to kill      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
86 to grow word info      
89 to hold word info      
90 to dig      
93 to pound, beat word info      
99 feather      
100 wing      
103 meat/flesh      
112 rotten word info      
115 root      
121 sand      
123 to flow      
126 lake      
132 fog      
134 thunder      
135 lightning      
137 to blow word info      
150 yellow      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
175 above      
176 below      
178 that      
186 you      
187 they      
190 other      
192 and      
196 to count      
197 One word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
1 hand ŋɐn      
2 left kaːləi      
4 leg/foot kɐːkɐi   1  
6 road/path jɐːlɐːn      
7 to come din      
8 to turn word info məniŋ      
9 to swim nɐːŋɔːi      
12 skin buːlɐŋ      
13 back word info laːkɔt      
14 belly lɐːkaːʔ      
15 bone klɐːn      
18 breast tuːcʰəi      
19 shoulder bəhəi      
20 to know, be knowledgeable dɐn      
22 to fear nɐːkɔt      
23 blood dɐːlɐːk      
24 head ʔɔːtɐk      
25 neck lɐkɔːŋ      
26 hair word info buːləi      
27 nose juːŋ      
29 to sniff, smell cum      
31 tooth laːpɐn      
32 tongue klaːʔ      
34 to cry mɐːŋɐi      
35 to vomit təːtɐːk      
37 to eat ɲɐm      
37 to eat nəpuːt      
38 to chew word info nəpɐːk      
39 to cook word info dɔːt      
40 to drink məʔɐm      
42 to suck nɔːjɔːt      
44 to hear niːʔiəŋ      
46 to see pənɐːʔ      
46 to see naːŋɔːʔ      
47 to yawn kwɐːp      
49 to lie down word info ʔiduːn      
51 to sit dɔːk      
52 to stand naːnɐn      
53 person/human being ʔɔːlɐːn      
55 woman/female biːnɐi      
56 child cɐːnɐːt      
57 husband klɐk      
58 wife bəlɐw      
59 mother ʔanɔŋ      
60 father ʔɐpɔŋ      
64 to say klɐːw      
64 to say jɐːi      
67 to sew word info məɲiəŋ      
68 needle jɐːlum      
70 to shoot word info ɲiŋ      
71 to stab, pierce naːkɐm      
72 to hit word info tɔːi      
73 to steal nəlɐt      
75 to die, be dead mɐːtɐi      
77 to scratch word info nɐːluːt      
78 to cut, hack word info mətat      
78 to cut, hack word info naːpɔŋ      
78 to cut, hack word info lɔːkɐːʔ      
81 sharp tɐːjɐm      
85 to choose miːliːək      
87 to swell word info pʰɔːŋ      
88 to squeeze word info kʰɐɲɐm      
91 to buy mələi      
92 to open, uncover mɔːkɐːʔ      
94 to throw word info guːwɐːŋ      
95 to fall word info təpʰlɐt      
96 dog ʔəi      
97 bird tiːcum      
98 egg kəluːn      
101 to fly nɐːɲɐːk      
102 rat tikuː      
105 tail ʔikuːn      
106 snake ʔɔːlɐːn      
108 louse word info gutəi      
109 mosquito nɐːlɐːŋ      
110 spider gɐːtɔn      
111 fish ʔaːkɐːn      
113 branch word info jɐːkɐːn      
114 leaf dəʔɔn      
116 flower buːŋɐːʔ      
117 fruit buːwɐːk      
118 grass lɔːpɔt      
119 earth/soil kənɐi      
120 stone bɐːtəi      
122 water word info ʔuʔeːn      
124 sea tɐʔɐw      
125 salt cʰaːlɐːʔ      
127 woods/forest kɔːtɐːn      
128 sky lɐːŋet      
129 moon buːlɐːn      
130 star bituək   1  
131 cloud word info kɐdaːt lɐːŋet      
133 rain kɔːjɐːn      
136 wind ʔɐːŋin      
139 cold word info cəŋaːm      
140 dry word info kəjɐw      
140 dry word info cʰɐlɔːi      
142 heavy bɐʔɐːt      
143 fire ʔɐːpuːi      
144 to burn word info mɔk      
145 smoke word info kʰəi      
146 ash kɐdaːt kɐːbəi      
147 black kitɐm      
148 white puːtiək      
149 red maːlɐːk      
151 green lijɐw      
152 small naʔ      
153 big ʔɐːdɐʔ      
154 short word info bɐːlui      
155 long word info dɐːtɐh      
156 thin word info lipih      
157 thick word info təbɐn      
160 painful, sick dɐːjɐm      
163 new kləi      
164 good ʔɐmɔːn      
165 bad, evil ʔɐduːt      
167 night məŋɐi      
168 day ʔɐːləi      
170 when? word info pʰin tɐm      
173 at hɐʔ      
173 at haʔ      
174 in, inside dɐːlɐn      
174 in, inside lɐm      
177 this nəi      
179 near dɐːniːʔ      
180 far lɐːpɔt      
181 where? word info tɐm      
182 I cəi      
183 thou ɲɐw      
184 he/she ɲɐː      
184 he/she pɔʔ      
184 he/she bɔːʔ      
185 we word info ʔaːtɐːʔ      
188 what? word info ʔɐnɔŋ      
189 who? word info ʔɐcɐw      
191 all tʰɐŋ pʰeː      
193 if cʰɐʔ      
194 how? word info cʰɐŋ bɐn      
195 no, not hɐh      
198 Two word info duːwɐːʔ      
199 Three word info tɐləi      
200 Four word info pɐːt      
201 Five word info laːmɐːʔ      
202 Six word info nɐm      
203 Seven word info ʔuːjuːk      
204 Eight word info wɐːləi      
205 Nine word info cʰaːwɐːi      
206 Ten word info cʰɐplɔh      
209 One Hundred word info lɐːtɔːh      
162 old word info pʰɔtʰɐw < Thai   L
141 wet pʰɐːk < Thai?   L
76 to live, be alive lɔːt alive    
107 worm (earthworm) guːpaːʔ earthworm    
138 warm word info kɔːlɐːt hot    
104 fat/grease məɲɐːt oil    
166 correct, true tɔːkɔːʔ real    
42 to suck mɐm to suck milk    
79 stick/wood kɐʔaːw wood    
107 worm (earthworm) gɐːciː worm    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: