https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Moklen

Source/Author:  Swastham (1982) 
Identifiers:  ISO-639-3:mkm  Glottocode: mokl1243 
Notes:  Pensiri Swastham. 1982. A description of Moklen: a Malayo-Polynesian language in Thailand. (MA thesis, Mahidol University; 285pp.)
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Moklen 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
3 right      
5 to walk      
10 dirty      
11 dust      
16 intestines      
17 liver      
21 to think      
28 to breathe      
30 mouth      
33 to laugh      
36 to spit      
41 to bite      
43 ear      
45 eye      
48 to sleep      
50 to dream      
54 man/male      
61 house      
62 thatch/roof      
63 name      
65 rope      
66 to tie up, fasten      
69 to hunt word info      
74 to kill      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
86 to grow word info      
89 to hold word info      
90 to dig      
93 to pound, beat word info      
99 feather      
100 wing      
103 meat/flesh      
112 rotten word info      
115 root      
121 sand      
123 to flow      
126 lake      
132 fog      
134 thunder      
135 lightning      
137 to blow word info      
150 yellow      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
175 above      
176 below      
178 that      
186 you      
187 they      
190 other      
192 and      
196 to count      
197 One word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
130 star bituək   1  
55 woman/female biːnɐi      
12 skin buːlɐŋ      
129 moon buːlɐːn      
26 hair word info buːləi      
117 fruit buːwɐːk      
116 flower buːŋɐːʔ      
142 heavy bɐʔɐːt      
154 short word info bɐːlui      
120 stone bɐːtəi      
184 he/she bɔːʔ      
19 shoulder bəhəi      
58 wife bəlɐw      
29 to sniff, smell cum      
56 child cɐːnɐːt      
182 I cəi      
139 cold word info cəŋaːm      
125 salt cʰaːlɐːʔ      
205 Nine word info cʰaːwɐːi      
140 dry word info cʰɐlɔːi      
206 Ten word info cʰɐplɔh      
194 how? word info cʰɐŋ bɐn      
193 if cʰɐʔ      
7 to come din      
198 Two word info duːwɐːʔ      
20 to know, be knowledgeable dɐn      
160 painful, sick dɐːjɐm      
174 in, inside dɐːlɐn      
23 blood dɐːlɐːk      
179 near dɐːniːʔ      
155 long word info dɐːtɐh      
51 to sit dɔːk      
39 to cook word info dɔːt      
114 leaf dəʔɔn      
108 louse word info gutəi      
107 worm (earthworm) guːpaːʔ earthworm    
94 to throw word info guːwɐːŋ      
107 worm (earthworm) gɐːciː worm    
110 spider gɐːtɔn      
173 at haʔ      
195 no, not hɐh      
173 at hɐʔ      
27 nose juːŋ      
64 to say jɐːi      
113 branch word info jɐːkɐːn      
68 needle jɐːlum      
6 road/path jɐːlɐːn      
2 left kaːləi      
147 black kitɐm      
32 tongue klaːʔ      
57 husband klɐk      
15 bone klɐːn      
64 to say klɐːw      
163 new kləi      
47 to yawn kwɐːp      
146 ash kɐdaːt kɐːbəi      
131 cloud word info kɐdaːt lɐːŋet      
79 stick/wood kɐʔaːw wood    
4 leg/foot kɐːkɐi   1  
133 rain kɔːjɐːn      
138 warm word info kɔːlɐːt hot    
127 woods/forest kɔːtɐːn      
140 dry word info kəjɐw      
98 egg kəluːn      
119 earth/soil kənɐi      
88 to squeeze word info kʰɐɲɐm      
145 smoke word info kʰəi      
13 back word info laːkɔt      
201 Five word info laːmɐːʔ      
31 tooth laːpɐn      
151 green lijɐw      
156 thin word info lipih      
25 neck lɐkɔːŋ      
174 in, inside lɐm      
14 belly lɐːkaːʔ      
180 far lɐːpɔt      
209 One Hundred word info lɐːtɔːh      
128 sky lɐːŋet      
78 to cut, hack word info lɔːkɐːʔ      
118 grass lɔːpɔt      
76 to live, be alive lɔːt alive    
149 red maːlɐːk      
85 to choose miːliːək      
42 to suck mɐm to suck milk    
75 to die, be dead mɐːtɐi      
34 to cry mɐːŋɐi      
144 to burn word info mɔk      
92 to open, uncover mɔːkɐːʔ      
91 to buy mələi      
8 to turn word info məniŋ      
78 to cut, hack word info mətat      
167 night məŋɐi      
67 to sew word info məɲiəŋ      
104 fat/grease məɲɐːt oil    
40 to drink məʔɐm      
152 small naʔ      
71 to stab, pierce naːkɐm      
52 to stand naːnɐn      
78 to cut, hack word info naːpɔŋ      
46 to see naːŋɔːʔ      
44 to hear niːʔiəŋ      
202 Six word info nɐm      
22 to fear nɐːkɔt      
77 to scratch word info nɐːluːt      
109 mosquito nɐːlɐːŋ      
9 to swim nɐːŋɔːi      
101 to fly nɐːɲɐːk      
42 to suck nɔːjɔːt      
177 this nəi      
73 to steal nəlɐt      
37 to eat nəpuːt      
38 to chew word info nəpɐːk      
148 white puːtiək      
200 Four word info pɐːt      
184 he/she pɔʔ      
46 to see pənɐːʔ      
170 when? word info pʰin tɐm      
141 wet pʰɐːk < Thai?   L
162 old word info pʰɔtʰɐw < Thai   L
87 to swell word info pʰɔːŋ      
102 rat tikuː      
97 bird tiːcum      
18 breast tuːcʰəi      
199 Three word info tɐləi      
181 where? word info tɐm      
124 sea tɐʔɐw      
81 sharp tɐːjɐm      
72 to hit word info tɔːi      
166 correct, true tɔːkɔːʔ real    
157 thick word info təbɐn      
95 to fall word info təpʰlɐt      
35 to vomit təːtɐːk      
191 all tʰɐŋ pʰeː      
204 Eight word info wɐːləi      
1 hand ŋɐn      
70 to shoot word info ɲiŋ      
37 to eat ɲɐm      
183 thou ɲɐw      
184 he/she ɲɐː      
59 mother ʔanɔŋ      
111 fish ʔaːkɐːn      
185 we word info ʔaːtɐːʔ      
49 to lie down word info ʔiduːn      
105 tail ʔikuːn      
122 water word info ʔuʔeːn      
203 Seven word info ʔuːjuːk      
189 who? word info ʔɐcɐw      
165 bad, evil ʔɐduːt      
164 good ʔɐmɔːn      
188 what? word info ʔɐnɔŋ      
60 father ʔɐpɔŋ      
153 big ʔɐːdɐʔ      
168 day ʔɐːləi      
143 fire ʔɐːpuːi      
136 wind ʔɐːŋin      
53 person/human being ʔɔːlɐːn      
106 snake ʔɔːlɐːn      
24 head ʔɔːtɐk      
96 dog ʔəi      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: