https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Moklen

Source/Author:  Swastham (1982) 
Identifiers:  ISO-639-3:mkm  Glottocode: mokl1243 
Notes:  Pensiri Swastham. 1982. A description of Moklen: a Malayo-Polynesian language in Thailand. (MA thesis, Mahidol University; 285pp.)
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Moklen 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all tʰɐŋ pʰeː      
192 and      
146 ash kɐdaːt kɐːbəi      
173 at hɐʔ      
173 at haʔ      
13 back word info laːkɔt      
165 bad, evil ʔɐduːt      
14 belly lɐːkaːʔ      
176 below      
153 big ʔɐːdɐʔ      
97 bird tiːcum      
147 black kitɐm      
23 blood dɐːlɐːk      
15 bone klɐːn      
113 branch word info jɐːkɐːn      
18 breast tuːcʰəi      
56 child cɐːnɐːt      
131 cloud word info kɐdaːt lɐːŋet      
139 cold word info cəŋaːm      
166 correct, true tɔːkɔːʔ real    
168 day ʔɐːləi      
10 dirty      
96 dog ʔəi      
140 dry word info kəjɐw      
140 dry word info cʰɐlɔːi      
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear      
119 earth/soil kənɐi      
98 egg kəluːn      
204 Eight word info wɐːləi      
45 eye      
180 far lɐːpɔt      
104 fat/grease məɲɐːt oil    
60 father ʔɐpɔŋ      
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire ʔɐːpuːi      
111 fish ʔaːkɐːn      
201 Five word info laːmɐːʔ      
116 flower buːŋɐːʔ      
132 fog      
200 Four word info pɐːt      
117 fruit buːwɐːk      
164 good ʔɐmɔːn      
118 grass lɔːpɔt      
151 green lijɐw      
26 hair word info buːləi      
1 hand ŋɐn      
184 he/she ɲɐː      
184 he/she pɔʔ      
184 he/she bɔːʔ      
24 head ʔɔːtɐk      
142 heavy bɐʔɐːt      
61 house      
194 how? word info cʰɐŋ bɐn      
57 husband klɐk      
182 I cəi      
193 if cʰɐʔ      
174 in, inside dɐːlɐn      
174 in, inside lɐm      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf dəʔɔn      
2 left kaːləi      
4 leg/foot kɐːkɐi   1  
135 lightning      
17 liver      
155 long word info dɐːtɐh      
108 louse word info gutəi      
54 man/male      
103 meat/flesh      
129 moon buːlɐːn      
109 mosquito nɐːlɐːŋ      
59 mother ʔanɔŋ      
30 mouth      
63 name      
158 narrow      
179 near dɐːniːʔ      
25 neck lɐkɔːŋ      
68 needle jɐːlum      
163 new kləi      
167 night məŋɐi      
205 Nine word info cʰaːwɐːi      
195 no, not hɐh      
27 nose juːŋ      
162 old word info pʰɔtʰɐw < Thai   L
197 One word info      
209 One Hundred word info lɐːtɔːh      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick dɐːjɐm      
53 person/human being ʔɔːlɐːn      
133 rain kɔːjɐːn      
102 rat tikuː      
149 red maːlɐːk      
3 right      
6 road/path jɐːlɐːn      
115 root      
65 rope      
112 rotten word info      
125 salt cʰaːlɐːʔ      
121 sand      
124 sea tɐʔɐw      
203 Seven word info ʔuːjuːk      
81 sharp tɐːjɐm      
154 short word info bɐːlui      
19 shoulder bəhəi      
161 shy, ashamed      
202 Six word info nɐm      
12 skin buːlɐŋ      
128 sky lɐːŋet      
152 small naʔ      
145 smoke word info kʰəi      
106 snake ʔɔːlɐːn      
110 spider gɐːtɔn      
130 star bituək   1  
79 stick/wood kɐʔaːw wood    
120 stone bɐːtəi      
105 tail ʔikuːn      
206 Ten word info cʰɐplɔh      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they      
157 thick word info təbɐn      
156 thin word info lipih      
177 this nəi      
183 thou ɲɐw      
199 Three word info tɐləi      
134 thunder      
41 to bite      
137 to blow word info      
28 to breathe      
144 to burn word info mɔk      
91 to buy mələi      
38 to chew word info nəpɐːk      
85 to choose miːliːək      
172 to climb word info      
7 to come din      
39 to cook word info dɔːt      
196 to count      
34 to cry mɐːŋɐi      
78 to cut, hack word info mətat      
78 to cut, hack word info naːpɔŋ      
78 to cut, hack word info lɔːkɐːʔ      
75 to die, be dead mɐːtɐi      
90 to dig      
50 to dream      
40 to drink məʔɐm      
37 to eat ɲɐm      
37 to eat nəpuːt      
95 to fall word info təpʰlɐt      
22 to fear nɐːkɔt      
123 to flow      
101 to fly nɐːɲɐːk      
86 to grow word info      
44 to hear niːʔiəŋ      
171 to hide word info      
72 to hit word info tɔːi      
89 to hold word info      
69 to hunt word info      
74 to kill      
20 to know, be knowledgeable dɐn      
33 to laugh      
49 to lie down word info ʔiduːn      
76 to live, be alive lɔːt alive    
92 to open, uncover mɔːkɐːʔ      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say klɐːw      
64 to say jɐːi      
77 to scratch word info nɐːluːt      
46 to see pənɐːʔ      
46 to see naːŋɔːʔ      
67 to sew word info məɲiəŋ      
70 to shoot word info ɲiŋ      
51 to sit dɔːk      
48 to sleep      
29 to sniff, smell cum      
36 to spit      
80 to split word info      
88 to squeeze word info kʰɐɲɐm      
71 to stab, pierce naːkɐm      
52 to stand naːnɐn      
73 to steal nəlɐt      
42 to suck mɐm to suck milk    
42 to suck nɔːjɔːt      
87 to swell word info pʰɔːŋ      
9 to swim nɐːŋɔːi      
21 to think      
94 to throw word info guːwɐːŋ      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info məniŋ      
35 to vomit təːtɐːk      
5 to walk      
83 to work word info      
47 to yawn kwɐːp      
32 tongue klaːʔ      
31 tooth laːpɐn      
207 Twenty word info      
198 Two word info duːwɐːʔ      
138 warm word info kɔːlɐːt hot    
122 water word info ʔuʔeːn      
185 we word info ʔaːtɐːʔ      
141 wet pʰɐːk < Thai?   L
188 what? word info ʔɐnɔŋ      
170 when? word info pʰin tɐm      
181 where? word info tɐm      
148 white puːtiək      
189 who? word info ʔɐcɐw      
159 wide      
58 wife bəlɐw      
136 wind ʔɐːŋin      
100 wing      
55 woman/female biːnɐi      
127 woods/forest kɔːtɐːn      
107 worm (earthworm) gɐːciː worm    
107 worm (earthworm) guːpaːʔ earthworm    
169 year      
150 yellow      
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: