https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Moken-Moklen

Source/Author:  Larish (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: moke1241 
Notes:  Larish, Michael David. 1999. The Position of Moken and Moklen Within the Austronesian Language Family (Thailand). Ann Arbor: UMI. (Doctoral dissertation, University of Hawai'i at Mānoa; xlv+1200pp.)
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Moklen 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand *(ta)ŋan      
2 left      
3 right *wanaːn      
4 leg/foot *kakay   1  
5 to walk *(la)kaw      
6 road/path *jalaːn      
7 to come *(ŋa)din      
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty      
11 dust      
12 skin *bulaŋ      
13 back word info      
14 belly      
15 bone *kəlaːn      
15 bone *kɔlaːn      
16 intestines      
17 liver *katay      
18 breast      
19 shoulder *bɯhɔy      
20 to know, be knowledgeable *cʰədan      
20 to know, be knowledgeable *(ɲə)dan      
21 to think      
22 to fear      
23 blood *dalaːk      
23 blood *jalaːk      
24 head *ʔɔtak      
25 neck      
26 hair word info      
27 nose *yuːŋ      
28 to breathe      
29 to sniff, smell *(mə)cum      
30 mouth      
31 tooth *lɛpan      
32 tongue *kəlɛːʔ      
33 to laugh *nawaːʔ      
34 to cry *maŋay      
35 to vomit *motaːk      
35 to vomit *nɔtaːk      
35 to vomit *lɔtaːk      
36 to spit      
37 to eat *(mə)ɲam (?)    
38 to chew word info *(ɲɯ)paːk      
38 to chew word info *(nɯ)paːk      
38 to chew word info *(lɯ)paːk      
39 to cook word info *(mə)doːt      
39 to cook word info *(mə)doːk      
40 to drink *(ma)ʔam      
41 to bite *mɔkɔːt      
41 to bite *nɔkɔːt      
41 to bite *lɔkɔːt      
42 to suck      
43 ear *tɛŋaːʔ      
44 to hear *ɲaʔiəŋ      
44 to hear *nɯʔiəŋ      
45 eye      
46 to see *pɯnaːʔ      
47 to yawn *gəwa[ː]p      
48 to sleep      
49 to lie down word info *miduːn      
49 to lie down word info *niduːn      
49 to lie down word info *diduːn      
49 to lie down word info *liduːn      
50 to dream *mipuy      
50 to dream *nipuy      
50 to dream *lipuy      
51 to sit *(mə)doːk      
52 to stand *ɲɛnan      
52 to stand *nɛnan      
53 person/human being *(ʔɔ)laːŋ      
54 man/male      
55 woman/female      
56 child      
57 husband *kəlak      
58 wife      
59 mother *ʔɛnɔŋ      
60 father *(ʔa)pɔŋ      
61 house *(ʔɔ)maːk      
61 house *lɔma[ː]k      
62 thatch/roof *k[ʰ]ajaːŋ      
63 name *ŋaɲa[ː]n      
64 to say *(mə)ja[ː]y      
64 to say *(mə)klaːw      
65 rope      
66 to tie up, fasten *mɛkat      
67 to sew word info *mɯɲaːŋ      
68 needle *jalum      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info *(mə)ɲiŋ      
71 to stab, pierce *mɛkam      
71 to stab, pierce *nɛkam      
71 to stab, pierce *lɛkam      
72 to hit word info      
73 to steal *ŋɯlat (?)    
73 to steal *nɯlat      
74 to kill *bunuːk      
74 to kill *munuːk      
75 to die, be dead *matay      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info *ŋalaw      
77 to scratch word info *ŋaluːt      
78 to cut, hack word info *mɛpɔŋ      
78 to cut, hack word info *nɛpɔŋ      
78 to cut, hack word info *lɛpɔŋ      
79 stick/wood *kaʔeː[ow] tree    
80 to split word info *mɯlaːk      
81 sharp *tajam      
81 sharp *lajam      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant *manam      
85 to choose *miliək      
86 to grow word info *numuːk      
86 to grow word info *lumuːk      
87 to swell word info *belak      
88 to squeeze word info *kʰɯɲam      
89 to hold word info      
90 to dig *ŋaləy      
91 to buy *mələy      
91 to buy *bələy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info *ŋatəy      
93 to pound, beat word info *mutəy      
93 to pound, beat word info *nutəy      
94 to throw word info *palaŋ      
95 to fall word info      
96 dog *ʔəy      
97 bird *cicum      
97 bird *(ti)cum      
98 egg *kəluːn      
99 feather *buləy      
100 wing *palɛːt      
101 to fly *ŋayaːp      
101 to fly *naɲaːk      
102 rat *tikuː      
103 meat/flesh *jukut of land animals    
104 fat/grease *mɯɲaːt      
105 tail *(ʔi)kuːn      
106 snake *(ʔɔ)laːn      
107 worm (earthworm) *gɯlaŋ intestinal worm    
108 louse word info *gutəy      
108 louse word info *dutəy      
108 louse word info *lutəy      
109 mosquito *ɲamɔk-nalaːŋ      
109 mosquito *ɲamɔk-lalaːŋ      
110 spider *gatɔːn      
110 spider *datɔːn      
111 fish *(ʔɛ)kaːn      
112 rotten word info      
113 branch word info *dakaːn      
113 branch word info *(ja)k[ʰ]aːn      
114 leaf *dɯʔɔn      
115 root *jakan      
115 root *dakan      
116 flower *buŋaːʔ      
117 fruit *(bu)[w]aːk      
118 grass *nɔpɔt      
118 grass *lɔpɔt      
119 earth/soil *tanak      
120 stone      
121 sand      
122 water word info *(ʔu)ʔeːn      
122 water word info *wiːn      
122 water word info *(no)ʔeːn      
123 to flow *batəy      
124 sea *tɯʔaw      
125 salt *cʰɛlaː      
125 salt *sɛlaːʔ      
126 lake      
127 woods/forest *kɔtaːn      
128 sky      
129 moon *bulaːn      
130 star *bituək      
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain *k[ʰ]ujaːn      
134 thunder      
135 lightning *kɛlaːt      
136 wind *ʔaŋin      
137 to blow word info *məpat      
137 to blow word info *ŋəpat      
137 to blow word info *nəpat      
137 to blow word info *məɲup      
137 to blow word info *nəɲup      
138 warm word info      
139 cold word info *cɯŋɛːm      
140 dry word info *cʰɯlɔːy      
140 dry word info *sɯlɔːy      
141 wet *b̤ʰaːk      
142 heavy *baʔaːt      
143 fire *ʔapu[ː]y      
144 to burn word info      
145 smoke word info *(mɛ)sap      
145 smoke word info *(ne)cʰap      
146 ash *kabəy      
147 black *kɛtam      
147 black *kitam      
148 white      
149 red *mɛlaːk      
150 yellow      
151 green      
152 small *nɛk      
153 big *(ʔa)daʔ      
154 short word info *babāːk height    
154 short word info baluy length    
155 long word info *datah      
156 thin word info *nipih      
156 thin word info *lipih      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide *kəwaːŋ < Thai?   L
160 painful, sick *makɛt painful    
161 shy, ashamed *talaw      
162 old word info *tuka[ː]ʔ      
163 new *kələy      
164 good *ʔamoːn      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night *kəman      
168 day *kaləy      
168 day *(wa)ləy      
169 year      
170 when? word info *(ʔu)pʰiːn      
171 to hide word info      
172 to climb word info *ɲaʔɛk      
172 to climb word info *(nɯ)ʔɛk      
173 at *hɛ̄ʔ      
173 at *haʔ      
174 in, inside *(da)lam      
175 above      
176 below *(lə)buːk      
177 this      
178 that *ɲuː      
179 near *daniːʔ      
180 far *naɲo[ː]t      
180 far *laɲo[ː]t      
181 where? word info      
182 I *ciː      
182 I *cəy      
183 thou *biː(ʔeːŋ)      
183 thou *biː      
183 thou *bəy      
184 he/she *ɲaː      
185 we word info *ʔɛtaːʔ      
185 we word info *kaməy      
186 you *biː(ʔeːŋ)      
186 you *biː      
186 you *bəy      
187 they      
188 what? word info *ʔanɔ(ŋ)      
188 what? word info *hanɔŋ      
189 who? word info *(ʔa)caw      
190 other *ʔacʰiŋ      
190 other *ʔasiŋ      
191 all      
192 and *kʰuː and    
193 if      
194 how? word info      
195 no, not *hāh      
196 to count *(mə)nap < Thai   L
197 One word info *cʰaːʔ      
197 One word info *saːʔ      
198 Two word info *(du)waːʔ      
199 Three word info *tɯləy      
199 Three word info *kɯləy      
200 Four word info *paːt      
201 Five word info *lɛmaːʔ      
202 Six word info *nam      
203 Seven word info *dujuːk      
203 Seven word info *lujuːk      
203 Seven word info *ʔujuh      
204 Eight word info *waləy      
205 Nine word info      
206 Ten word info *cʰɯplɔh loan?    
206 Ten word info *sɯplɔh      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info *(ʔa)latɔh      
209 One Hundred word info *(ʔa)natɔh      
210 One Thousand word info *ʔapʰan < Thai   L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: