https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Moken-Moklen

Source/Author:  Larish (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: moke1241 
Notes:  Larish, Michael David. 1999. The Position of Moken and Moklen Within the Austronesian Language Family (Thailand). Ann Arbor: UMI. (Doctoral dissertation, University of Hawai'i at Mānoa; xlv+1200pp.)
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Moklen 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty      
11 dust      
13 back word info      
14 belly      
16 intestines      
18 breast      
21 to think      
22 to fear      
25 neck      
26 hair word info      
28 to breathe      
30 mouth      
36 to spit      
42 to suck      
45 eye      
48 to sleep      
54 man/male      
55 woman/female      
56 child      
58 wife      
65 rope      
69 to hunt word info      
72 to hit word info      
76 to live, be alive      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
89 to hold word info      
92 to open, uncover      
95 to fall word info      
112 rotten word info      
120 stone      
121 sand      
126 lake      
128 sky      
131 cloud word info      
132 fog      
134 thunder      
138 warm word info      
144 to burn word info      
148 white      
150 yellow      
151 green      
157 thick word info      
158 narrow      
165 bad, evil      
166 correct, true      
169 year      
171 to hide word info      
175 above      
177 this      
181 where? word info      
187 they      
191 all      
193 if      
194 how? word info      
205 Nine word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
1 hand *(ta)ŋan      
3 right *wanaːn      
4 leg/foot *kakay   1  
5 to walk *(la)kaw      
6 road/path *jalaːn      
7 to come *(ŋa)din      
12 skin *bulaŋ      
15 bone *kəlaːn      
15 bone *kɔlaːn      
17 liver *katay      
19 shoulder *bɯhɔy      
20 to know, be knowledgeable *cʰədan      
20 to know, be knowledgeable *(ɲə)dan      
23 blood *dalaːk      
23 blood *jalaːk      
24 head *ʔɔtak      
27 nose *yuːŋ      
29 to sniff, smell *(mə)cum      
31 tooth *lɛpan      
32 tongue *kəlɛːʔ      
33 to laugh *nawaːʔ      
34 to cry *maŋay      
35 to vomit *motaːk      
35 to vomit *nɔtaːk      
35 to vomit *lɔtaːk      
37 to eat *(mə)ɲam (?)    
38 to chew word info *(ɲɯ)paːk      
38 to chew word info *(nɯ)paːk      
38 to chew word info *(lɯ)paːk      
39 to cook word info *(mə)doːt      
39 to cook word info *(mə)doːk      
40 to drink *(ma)ʔam      
41 to bite *mɔkɔːt      
41 to bite *nɔkɔːt      
41 to bite *lɔkɔːt      
43 ear *tɛŋaːʔ      
44 to hear *ɲaʔiəŋ      
44 to hear *nɯʔiəŋ      
46 to see *pɯnaːʔ      
47 to yawn *gəwa[ː]p      
49 to lie down word info *miduːn      
49 to lie down word info *niduːn      
49 to lie down word info *diduːn      
49 to lie down word info *liduːn      
50 to dream *mipuy      
50 to dream *nipuy      
50 to dream *lipuy      
51 to sit *(mə)doːk      
52 to stand *ɲɛnan      
52 to stand *nɛnan      
53 person/human being *(ʔɔ)laːŋ      
57 husband *kəlak      
59 mother *ʔɛnɔŋ      
60 father *(ʔa)pɔŋ      
61 house *(ʔɔ)maːk      
61 house *lɔma[ː]k      
62 thatch/roof *k[ʰ]ajaːŋ      
63 name *ŋaɲa[ː]n      
64 to say *(mə)ja[ː]y      
64 to say *(mə)klaːw      
66 to tie up, fasten *mɛkat      
67 to sew word info *mɯɲaːŋ      
68 needle *jalum      
70 to shoot word info *(mə)ɲiŋ      
71 to stab, pierce *mɛkam      
71 to stab, pierce *nɛkam      
71 to stab, pierce *lɛkam      
73 to steal *ŋɯlat (?)    
73 to steal *nɯlat      
74 to kill *bunuːk      
74 to kill *munuːk      
75 to die, be dead *matay      
77 to scratch word info *ŋalaw      
77 to scratch word info *ŋaluːt      
78 to cut, hack word info *mɛpɔŋ      
78 to cut, hack word info *nɛpɔŋ      
78 to cut, hack word info *lɛpɔŋ      
79 stick/wood *kaʔeː[ow] tree    
80 to split word info *mɯlaːk      
81 sharp *tajam      
81 sharp *lajam      
84 to plant *manam      
85 to choose *miliək      
86 to grow word info *numuːk      
86 to grow word info *lumuːk      
87 to swell word info *belak      
88 to squeeze word info *kʰɯɲam      
90 to dig *ŋaləy      
91 to buy *mələy      
91 to buy *bələy      
93 to pound, beat word info *ŋatəy      
93 to pound, beat word info *mutəy      
93 to pound, beat word info *nutəy      
94 to throw word info *palaŋ      
96 dog *ʔəy      
97 bird *cicum      
97 bird *(ti)cum      
98 egg *kəluːn      
99 feather *buləy      
100 wing *palɛːt      
101 to fly *ŋayaːp      
101 to fly *naɲaːk      
102 rat *tikuː      
103 meat/flesh *jukut of land animals    
104 fat/grease *mɯɲaːt      
105 tail *(ʔi)kuːn      
106 snake *(ʔɔ)laːn      
107 worm (earthworm) *gɯlaŋ intestinal worm    
108 louse word info *gutəy      
108 louse word info *dutəy      
108 louse word info *lutəy      
109 mosquito *ɲamɔk-nalaːŋ      
109 mosquito *ɲamɔk-lalaːŋ      
110 spider *gatɔːn      
110 spider *datɔːn      
111 fish *(ʔɛ)kaːn      
113 branch word info *dakaːn      
113 branch word info *(ja)k[ʰ]aːn      
114 leaf *dɯʔɔn      
115 root *jakan      
115 root *dakan      
116 flower *buŋaːʔ      
117 fruit *(bu)[w]aːk      
118 grass *nɔpɔt      
118 grass *lɔpɔt      
119 earth/soil *tanak      
122 water word info *(ʔu)ʔeːn      
122 water word info *wiːn      
122 water word info *(no)ʔeːn      
123 to flow *batəy      
124 sea *tɯʔaw      
125 salt *cʰɛlaː      
125 salt *sɛlaːʔ      
127 woods/forest *kɔtaːn      
129 moon *bulaːn      
130 star *bituək      
133 rain *k[ʰ]ujaːn      
135 lightning *kɛlaːt      
136 wind *ʔaŋin      
137 to blow word info *məpat      
137 to blow word info *ŋəpat      
137 to blow word info *nəpat      
137 to blow word info *məɲup      
137 to blow word info *nəɲup      
139 cold word info *cɯŋɛːm      
140 dry word info *cʰɯlɔːy      
140 dry word info *sɯlɔːy      
141 wet *b̤ʰaːk      
142 heavy *baʔaːt      
143 fire *ʔapu[ː]y      
145 smoke word info *(mɛ)sap      
145 smoke word info *(ne)cʰap      
146 ash *kabəy      
147 black *kɛtam      
147 black *kitam      
149 red *mɛlaːk      
152 small *nɛk      
153 big *(ʔa)daʔ      
154 short word info *babāːk height    
154 short word info baluy length    
155 long word info *datah      
156 thin word info *nipih      
156 thin word info *lipih      
160 painful, sick *makɛt painful    
161 shy, ashamed *talaw      
162 old word info *tuka[ː]ʔ      
163 new *kələy      
164 good *ʔamoːn      
167 night *kəman      
168 day *kaləy      
168 day *(wa)ləy      
170 when? word info *(ʔu)pʰiːn      
172 to climb word info *ɲaʔɛk      
172 to climb word info *(nɯ)ʔɛk      
173 at *hɛ̄ʔ      
173 at *haʔ      
174 in, inside *(da)lam      
176 below *(lə)buːk      
178 that *ɲuː      
179 near *daniːʔ      
180 far *naɲo[ː]t      
180 far *laɲo[ː]t      
182 I *ciː      
182 I *cəy      
183 thou *biː(ʔeːŋ)      
183 thou *biː      
183 thou *bəy      
184 he/she *ɲaː      
185 we word info *ʔɛtaːʔ      
185 we word info *kaməy      
186 you *biː(ʔeːŋ)      
186 you *biː      
186 you *bəy      
188 what? word info *ʔanɔ(ŋ)      
188 what? word info *hanɔŋ      
189 who? word info *(ʔa)caw      
190 other *ʔacʰiŋ      
190 other *ʔasiŋ      
192 and *kʰuː and    
195 no, not *hāh      
197 One word info *cʰaːʔ      
197 One word info *saːʔ      
198 Two word info *(du)waːʔ      
199 Three word info *tɯləy      
199 Three word info *kɯləy      
200 Four word info *paːt      
201 Five word info *lɛmaːʔ      
202 Six word info *nam      
203 Seven word info *dujuːk      
203 Seven word info *lujuːk      
203 Seven word info *ʔujuh      
204 Eight word info *waləy      
206 Ten word info *cʰɯplɔh loan?    
206 Ten word info *sɯplɔh      
209 One Hundred word info *(ʔa)latɔh      
209 One Hundred word info *(ʔa)natɔh      
159 wide *kəwaːŋ < Thai?   L
196 to count *(mə)nap < Thai   L
210 One Thousand word info *ʔapʰan < Thai   L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: