https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mwerlap (of N. Maewo)

Source/Author:  Iveth Rodriguez and Tom Ennever 
Identifiers:  ISO-639-3:mrm  Glottocode: merl1237 
Notes:   
Data Entry:  Typed By:  Checked By: Mary Walworth 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:East Vanuatu 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
5 to walk wʊlʊ      
8 to turn word info tʊris      
9 to swim sʊsʊ      
11 dust nɔβɔ      
13 back word info ɣatʊwɔ-ŋ      
19 shoulder ᵐbania-ŋ      
20 to know, be knowledgeable nu ⁿdomɛa      
21 to think ⁿdʊom      
22 to fear mʷɛtawʊt      
23 blood ⁿdar      
24 head ᵑgʷato-ŋ      
25 neck ⁿdalo-ŋ      
26 hair word info ɸʷʊlo-ŋ      
29 to sniff, smell (nʊ) sʊŋ      
30 mouth ɸala-ŋ      
31 tooth liwo-ŋ      
32 tongue lʊemea-ŋ      
35 to vomit lːo      
36 to spit ..      
37 to eat ɣiɛ̃n      
38 to chew word info ŋʊ      
39 to cook word info tuntun roast on coals    
39 to cook word info leokʷeaŋ cook inside bamboo    
39 to cook word info woŋʷas bake    
41 to bite xɛa͡tlat      
42 to suck sʊŋ      
43 ear gʷoro-ŋ      
44 to hear rːoŋ      
46 to see mata-ŋ      
47 to yawn ŋʷæv      
48 to sleep mʷatʊr      
49 to lie down word info ɦan      
50 to dream kʷɛrkʷɛr      
51 to sit salsoʊ      
52 to stand tʊr      
53 person/human being tɛⁿdʊn      
55 woman/female βaβian      
56 child lʊŋlʊŋʷer      
57 husband tomiɔ      
58 wife rɛnatu-k      
59 mother iβieβ      
61 house niaŋ      
62 thatch/roof waras      
63 name sãŋ      
64 to say sʊr      
65 rope ɣiæ      
66 to tie up, fasten ʊwet      
67 to sew word info sʊr      
68 needle mʷɛtʊs manufacture from black palm (?)    
69 to hunt word info ɣetiɣet      
70 to shoot word info ɸiẽn      
72 to hit word info βʊs      
73 to steal ᵐbʷal      
74 to kill ⁿdomɛa͡t      
75 to die, be dead mɛa͡t      
79 stick/wood ⁿdɪɛnkɛ      
80 to split word info sak      
81 sharp ɣien      
82 dull, blunt tɛa͡mel      
83 to work word info laᵐbas      
84 to plant ɸʷaso      
85 to choose eris      
86 to grow word info      
87 to swell word info ɸʷtɞr      
88 to squeeze word info gʷet squeeze someone (e.g. hand)    
88 to squeeze word info war squeeze cocunt flesh    
89 to hold word info tɵr      
90 to dig ɣiel      
92 to open, uncover (w)oʊ      
93 to pound, beat word info ɸʷʊs      
94 to throw word info barta      
96 dog gʊrʊt      
97 bird mʷan      
98 egg ɣʊtoli      
99 feather ɸʊtien      
102 rat ɣai seo      
103 meat/flesh ᵐbʉɣᵐbʉɣ      
104 fat/grease rim      
105 tail gʷolon      
107 worm (earthworm) tɛrmelis      
110 spider taɣaɣ      
111 fish nɪaʊ      
113 branch word info ɛri      
114 leaf ⁿdui      
115 root wɛri      
116 flower mɪti      
118 grass ɸɛlis      
120 stone ɸʷɵt      
121 sand na ɞn      
122 water word info ni ᵐbɛ      
123 to flow ᵐbɛ nu rɔʊ      
124 sea na naʊ      
125 salt ..      
126 lake ..      
127 woods/forest nʊ won      
128 sky malɛɵ      
129 moon βʷol      
131 cloud word info tɔk      
132 fog womowa      
133 rain nɛ rɪɛ      
134 thunder ɸial      
136 wind lɛaŋ      
137 to blow word info nʊ ʊɸ      
138 warm word info sɛwsɛwat tares      
139 cold word info mɛrir      
141 wet ᵐbʷom      
144 to burn word info xanɵ      
146 ash ɸɞ      
147 black ᵐbʊlʊ      
148 white wɛnwɛn      
149 red mːɛ      
151 green mɛlaɣɛs      
152 small wɪrɪʊ      
153 big laɸ      
154 short word info ɸɪɛti      
155 long word info ᵐbʷɵrɔ      
156 thin word info mɛɸinɸin      
157 thick word info tʊm      
158 narrow salɣinit      
159 wide laɸ big    
160 painful, sick manoʊ      
161 shy, ashamed ᵐbɛm mɛriɣɛ      
162 old word info mʊsi old something (?)    
162 old word info tɛmɛriɣe old man    
164 good wɛa      
165 bad, evil siɛt      
166 correct, true sʊrʊwɛa      
170 when? word info sa      
171 to hide word info liŋra      
172 to climb word info kal      
173 at ..      
174 in, inside lɛlon      
175 above kɛtkɛt      
176 below lalaŋan      
177 this kɛkɛ      
178 that gaβaliŋɛ      
179 near xomtʊ      
180 far kavan      
183 thou nɛak      
184 he/she kisɛan      
185 we word info iɣi ɣɛan      
185 we word info kɛmɛm      
185 we word info ⁿdɔrɔ pl. incl.    
185 we word info iⁿdɔrɔ pl. incl.    
185 we word info kamrɔ pl. excl.    
187 they ikɛar pl.    
187 they kɛar pl.    
187 they kararʊ dl.    
188 what? word info nasãŋ pl.    
189 who? word info isikan du.    
190 other tuwar      
191 all iskɛkiɛ      
192 and ᵐbʷas      
192 and ᵐbas      
193 if ᵐbʷas lakan      
194 how? word info ⁿdaɣɛsʊwa      
195 no, not ⁿdɛɣiɛ      
196 to count ɸiɛɸ      
198 Two word info irɔ      
199 Three word info tʊɵ͡l      
200 Four word info ɸɛa͡t      
201 Five word info taβalɛam      
202 Six word info liβitɛa      
203 Seven word info lɛβiarɔ      
204 Eight word info liβiatɛl      
205 Nine word info leβɛt      
207 Twenty word info saŋoβul rɔ      
208 Fifty word info saŋoβalɛam      
208 Fifty word info saŋoβul tʊwalɛam      
209 One Hundred word info ŋʷɛldʊɛl      
210 One Thousand word info tɛrβɛ tʊwɛl      
16 intestines tɪnɛ   1  
18 breast sus   1  
45 eye mata-ŋ   1  
78 to cut, hack word info tar   1  
91 to buy wɞl   1  
108 louse word info wʊt   1  
109 mosquito nam   1  
119 earth/soil tan   1  
130 star βiti   1  
143 fire niɛɸ   1  
167 night kʷoŋ   1  
169 year   1  
117 fruit wie   1, 26  
1 hand lima-ŋ   1, 64  
60 father mam   1, 10  
182 I inɔ   1, 21, 22  
182 I   1, 21, 22  
7 to come ɸɛa͡ŋme   1, 23  
6 road/path metsal   1, 43  
140 dry word info masmas   11  
106 snake ŋʷat   12  
135 lightning waŋ   12  
77 to scratch word info teker   12, 28  
95 to fall word info so   13  
2 left ɣala   14  
27 nose maⁿdo-ŋ   14  
28 to breathe mʷomsa   14  
71 to stab, pierce sor   14  
101 to fly xaɸ   14  
4 leg/foot raŋo-ŋ   17  
17 liver βere   17  
112 rotten word info ⁿdar   19  
100 wing ᵐbaneaŋ   2  
100 wing ᵐbanẽn   2  
145 smoke word info os   2  
76 to live, be alive es   24  
12 skin βʷʊni   28  
181 where? word info aβɛa   3, 35  
10 dirty nor   33  
30 mouth βala-ŋ   42  
34 to cry ŋar   5  
206 Ten word info saŋoβul   5  
3 right mato   5, 37  
33 to laugh man   51  
15 bone sʊri   52  
40 to drink sim   52  
168 day mɛrɛn   6  
14 belly takʷa-ŋ   60  
54 man/male ŋʷarat   73, 14  
142 heavy wen   76  
150 yellow ŋaŋaŋ   9  
163 new ɣarak   9  
197 One word info tʊwɛl   9  
186 you kɛmi dl. Incl. x  
186 you .. dl. Excl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: