https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tobian, Hatohobeian, Ramari Hatohobei

Source/Author:  Esther van den Berg 
Identifiers:  ISO-639-3:tox  Glottocode: tobi1238 
Notes:  The words come from van den Berg's (2014) dissertation.
Find her collection here: https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/32448
Find her dissertation here: http://www.friendsoftobi.org/misc/tobidocumentarchive.htm

Items in the orthography of the author. Annotations in IPA. 
Data Entry:  Typed By: Vasiliki Vita  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:Micronesian:Micronesian Proper:Ponapeic-Trukic:Trukic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
173 at      
14 belly uːbʷ      
14 belly siiy      
39 to cook word info buh buha      
69 to hunt word info hametsi (catch)      
102 rat hatsetsih      
166 correct, true wehi (correct) wɵxi    
190 other pahüür (maka)pɐɣ ɵ:ɣ should be pɐɣɵ:r    
167 night nibong (ni)bʷoŋ    
168 day nihaari (ni)xa:ɾi̥    
210 One Thousand word info ssɐxɐŋɛs (se)hangas    
209 One Hundred word info (se)buhuh (sə)bɣuxux    
166 correct, true büng (true)    
182 I ngaang ŋa:ŋ 12  
185 we word info ngaamem ŋa:mɛm (excl.)    
186 you ngaami ŋa:mi    
28 to breathe ngas ŋɐs 10  
38 to chew word info ngüüng ŋɵ:ŋ / ŋɵtɵ    
31 tooth ngii ŋiː 30  
27 nose bautü bɐɵtɵ̥    
140 dry word info batabat bɣɐtɐbɣɐt    
112 rotten word info ba bʷɐ    
70 to shoot word info bwesi bʷɛsi    
148 white betsebets bʷɛtʃəbʷɛtʃ    
10 dirty bör bʷəɾ    
7 to come bwito bʷito    
119 earth/soil böör bʷo:ɾ    
87 to swell word info (bo)bo bʷobʷo    
116 flower buung bʷu:ŋ    
145 smoke word info buhoh bʷu:xox    
194 how? word info e feita e feita    
104 fat/grease wiiy ʊwij    
109 mosquito raamw ɾa:mʷ    
106 snake rabut ɾabʷut    
40 to drink rüür ɾɵ:ɾ    
138 warm word info rimebets ɾimɛbʷɛtʃ    
208 Fifty word info rimeih ɾimɛix    
201 Five word info rimow ɾimow    
110 spider rittobwuhaha ɾit:obʷuɣaɣa    
114 leaf üün ɵ:n    
133 rain üüt ɵ:t    
25 neck üüh üühar ɵːɣɐr    
99 feather üür ɵɵɾ    
120 stone faas fa:s    
200 Four word info fauw fa:w    
127 woods/forest fafije fafijə    
76 to live, be alive fas fas    
5 to walk feter fætæɾ    
55 woman/female faifir fɐɪfir    
146 ash farang fɐɾɐŋ    
118 grass fatiri fɐtiɾi̥    
84 to plant fato-hi fɐto    
137 to blow word info fire-ri yengi fiɾɛɾijɛŋi̥    
130 star fis fis:    
135 lightning fisiyeri fisijɛɾi̥    
203 Seven word info fisuw fisuw 1  
83 to work word info fitehi fitɛxi̥    
103 meat/flesh fitiho fitigo̥    
111 fish iih i:ɣ    
184 he/she iiy i:j 1  
187 they iih i:x    
170 when? word info ingeet iŋɛ:t    
61 house iimw iːmʷ 1, 48  
63 name iit iːt 66  
174 in, inside iran iɾɐ:n    
176 below ifari ifari̥ / meifari̥    
193 if ifiri ifiri̥    
189 who? word info itöü itɵw    
175 above iwor iwoɾ    
136 wind yaangi ja:ŋi̥    
6 road/path yaare ja:ɾɛ / jɛɾ    
143 fire jaaf ja:f    
62 thatch/roof yaas jaːs    
179 near yahahep jaxaxɛp    
19 shoulder yäfah jæfɐxɐ̥    
17 liver yees je:s    
158 narrow yautsih jɐʊtʃix    
156 thin word info marifi jɐʊtʃix (of rope), mɛ/ɐɾifi̥ (of flat objects)    
153 big jahapar jɐɣapəɾ    
53 person/human being yahamat jɐxæmɐt    
101 to fly yari yeyer jɛjɛɾ    
90 to dig kker k:jɛɾ    
155 long word info kamwets kamʷɛtʃ    
89 to hold word info hamwatsi kɐmɣɐc    
104 fat/grease kriis kɾi:s    
41 to bite kük kɵk 9  
81 sharp keng kɛŋ    
161 shy, ashamed ma ma 1  
192 and ma ma 2  
45 eye maat maːt    
97 bird marüyeyeri marʏjɛjɛri̥    
157 thick word info masöösör masɵ:sɵr    
169 year masirap masirɐp    
33 to laugh mmeri mæmæri̥    
35 to vomit mmwüt mːɣɵt    
48 to sleep masüh mɐsɵx    
18 breast mätaringöring mɐtaɾɪŋəɾɪŋ    
22 to fear matah mɐtɐx    
129 moon maham mɐxɐm    
37 to eat mwangaü mʷɐŋɐɵ    
54 man/male mwar mʷɐɾ    
107 worm (earthworm) matang mʷɐtɐŋ    
154 short word info mwots mʷotʃ    
181 where? word info iya mɛ:a (meija) / i:a 37  
21 to think mengimeng mɛŋimɛŋi̥    
177 this mere mɛɾɛ    
178 that menae mɛnaɛ    
75 to die, be dead mes mɛs 1  
188 what? word info meta mɛta    
51 to sit moot mo:t    
47 to yawn mor moɾ    
164 good moh mox    
141 wet nnöw n:ɵ:w    
195 no, not nawer nawɛɾ    
32 tongue nünüsirhan nɵnɵsirxɐn    
68 needle niihö niːɣə    
140 dry word info ppere p:ɛɾɛ̥    
105 tail paats pa:tʃ    
152 small paatsih pa:tʃix    
134 thunder paahü pa:xɵ̥    
100 wing pauruyer paʊɾujɛɾ    
91 to buy parüher pɐɾɵxɛɾ    
121 sand piij pi:j    
73 to steal piiha piːxɐ    
73 to steal pihaf piːxɐf    
96 dog piris piɾisʲ    
95 to fall word info pongotu poŋotu    
128 sky raangi ra:ŋi̥    
26 hair word info riyentsim riɛntʃɪm    
74 to kill riiy riij    
59 mother siresir sɪɾɛsɪɾ    
93 to pound, beat word info süüs sɵ:s    
52 to stand süüta sɵ:tɐ    
199 Three word info söruw sɵɾuw    
197 One word info seew sɛ:w    
206 Ten word info seih sɛix    
78 to cut, hack word info sepisep sɛpisɛp    
125 salt soor so:ɾ    
92 to open, uncover suuhi su:hi    
50 to dream ttar t:ɐɾ    
165 bad, evil tamwau ta mɣɐʊ (yarɵsɵ)    
124 sea taati ta:ti̥ 1  
126 lake taati ta:ti̥    
180 far taawa ta:wḁ    
16 intestines taar taːɾ    
65 rope taar taːɾ    
163 new taiföü taifəɵ    
64 to say tapa tapa    
13 back word info tahüh taxɵx    
34 to cry teengi tetengi tæ:tæŋi̥    
67 to sew word info tei(si) tei(si)    
165 bad, evil teimoh teimox    
79 stick/wood teberiha tɐbɣəɾiːxɐ    
60 father tamatam tɐmɐtɐm    
43 ear taring tɐriŋ    
122 water word info tsaar tʃa:ɾ    
98 egg tsahai tʃaxai    
23 blood ttsa ttsaar tʃːa    
142 heavy tsau tʃɐʊ    
159 wide tsaurap tʃɐʊɾap    
150 yellow tsanjongotsih tʃɐnjoŋotʃix    
15 bone tsi tsir tʃi    
24 head tsiim tsimwar tʃiːm    
9 to swim tütü tɵtɵ    
195 no, not taiye tɛi/taɛ    
29 to sniff, smell töngü təŋɵ    
29 to sniff, smell töngütöngö təŋɵtəŋə̥    
80 to split word info tirengi tiɾɛŋi    
80 to split word info tirettir tiɾɛttiɾ    
85 to choose tiwer tiwereya tiwɛɾ    
205 Nine word info tiwow tiwow    
71 to stab, pierce touh toux    
162 old word info tuhafai tuxɐfɵ:i    
137 to blow word info uuhu u:xu    
191 all uruto(r) uɾuto -or    
117 fruit watsirigeti w:atʃiɾigɛti̥    
127 woods/forest warüworü waɾɵwoɾɵ̥    
204 Eight word info waruw waɾuw    
72 to hit word info wautu wautu    
115 root wahah wɐxɐx    
8 to turn word info wehiteh wɛxit:ɛx    
88 to squeeze word info wongüwong woŋɵwoŋ    
49 to lie down word info worotüh woɾotɵx    
202 Six word info worow woɾow    
113 branch word info ha xa    
42 to suck haamit xa:mit    
56 child hariweits xaɾiweitʃ    
94 to throw word info harob xaɾo:bʷ    
46 to see hakene xakænɛ    
160 painful, sick hamätäh xamətəx    
171 to hide word info hamoro xamoro    
140 dry word info hapere xap:ɛɾɛ̥    
86 to grow word info hasüüng xasɵ:ŋ    
70 to shoot word info hasih xasix (speer)    
166 correct, true hatüüs xatə:s    
151 green hawahaw xawɐɣɐw    
132 fog hahati xaxati    
144 to burn word info hahüüh xaxɵ:x    
172 to climb word info haheteh xaxɛtɛx    
139 cold word info hahifüw xaxifɵ:w    
123 to flow hahiis xaxiis    
196 to count hahoyohoy xaxoioxoi    
77 to scratch word info heiheh xeixɛx    
198 Two word info huwow xʊow    
149 red hangahang xɐŋɐxɐŋ    
44 to hear hasütaring xɐsɵtɐriŋ    
108 louse word info hüüs xɵ:s    
20 to know, be knowledgeable hüra xɵɾa    
36 to spit hütüf xɵtɵf    
183 thou heer xɛ:ɾ    
102 rat heets xɛ:tʃ    
66 to tie up, fasten höhöh xəxəx    
185 we word info hiits xi:tʃ (incl.)    
57 husband hii xiː    
58 wife hii xiː    
12 skin hiin xiːn xini̥ (ɾɵxɵɾ)    
44 to hear hongohongo xoŋoxoŋo̥    
3 right horoumaha xoɾoʊmɐxɐ    
2 left horoutsehir xoɾoʊtʃɛxiɾ    
131 cloud word info hotsou xotʃoʊ    
147 black hotsohots xotʃoxotʃ / xotʃopɵ:s    
82 dull, blunt hu xu    
4 leg/foot huubw xu:bʷ    
1 hand humwots xumʷotʃ 9  
207 Twenty word info huheih xuxɛix    
30 mouth yaaw yaːw 36  
11 dust yariyeri yaɾiyɛɾi̥    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: