https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tobian, Hatohobeian, Ramari Hatohobei

Source/Author:  Esther van den Berg 
Identifiers:  ISO-639-3:tox  Glottocode: tobi1238 
Notes:  The words come from van den Berg's (2014) dissertation.
Find her collection here: https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/32448
Find her dissertation here: http://www.friendsoftobi.org/misc/tobidocumentarchive.htm

Items in the orthography of the author. Annotations in IPA. 
Data Entry:  Typed By: Vasiliki Vita  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:Micronesian:Micronesian Proper:Ponapeic-Trukic:Trukic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
173 at      
87 to swell word info (bo)bo bʷobʷo    
209 One Hundred word info (se)buhuh (sə)bɣuxux    
112 rotten word info ba bʷɐ    
140 dry word info batabat bɣɐtɐbɣɐt    
27 nose bautü bɐɵtɵ̥    
148 white betsebets bʷɛtʃəbʷɛtʃ    
39 to cook word info buh buha      
145 smoke word info buhoh bʷu:xox    
116 flower buung bʷu:ŋ    
70 to shoot word info bwesi bʷɛsi    
7 to come bwito bʷito    
10 dirty bör bʷəɾ    
119 earth/soil böör bʷo:ɾ    
166 correct, true büng (true)    
194 how? word info e feita e feita    
120 stone faas fa:s    
127 woods/forest fafije fafijə    
55 woman/female faifir fɐɪfir    
146 ash farang fɐɾɐŋ    
76 to live, be alive fas fas    
118 grass fatiri fɐtiɾi̥    
84 to plant fato-hi fɐto    
200 Four word info fauw fa:w    
5 to walk feter fætæɾ    
137 to blow word info fire-ri yengi fiɾɛɾijɛŋi̥    
130 star fis fis:    
135 lightning fisiyeri fisijɛɾi̥    
203 Seven word info fisuw fisuw 1  
83 to work word info fitehi fitɛxi̥    
103 meat/flesh fitiho fitigo̥    
113 branch word info ha xa    
42 to suck haamit xa:mit    
132 fog hahati xaxati    
172 to climb word info haheteh xaxɛtɛx    
139 cold word info hahifüw xaxifɵ:w    
123 to flow hahiis xaxiis    
196 to count hahoyohoy xaxoioxoi    
144 to burn word info hahüüh xaxɵ:x    
46 to see hakene xakænɛ    
69 to hunt word info hametsi (catch)      
171 to hide word info hamoro xamoro    
89 to hold word info hamwatsi kɐmɣɐc    
160 painful, sick hamätäh xamətəx    
149 red hangahang xɐŋɐxɐŋ    
140 dry word info hapere xap:ɛɾɛ̥    
56 child hariweits xaɾiweitʃ    
94 to throw word info harob xaɾo:bʷ    
70 to shoot word info hasih xasix (speer)    
44 to hear hasütaring xɐsɵtɐriŋ    
86 to grow word info hasüüng xasɵ:ŋ    
102 rat hatsetsih      
166 correct, true hatüüs xatə:s    
151 green hawahaw xawɐɣɐw    
183 thou heer xɛ:ɾ    
102 rat heets xɛ:tʃ    
77 to scratch word info heiheh xeixɛx    
57 husband hii xiː    
58 wife hii xiː    
12 skin hiin xiːn xini̥ (ɾɵxɵɾ)    
185 we word info hiits xi:tʃ (incl.)    
44 to hear hongohongo xoŋoxoŋo̥    
3 right horoumaha xoɾoʊmɐxɐ    
2 left horoutsehir xoɾoʊtʃɛxiɾ    
147 black hotsohots xotʃoxotʃ / xotʃopɵ:s    
131 cloud word info hotsou xotʃoʊ    
82 dull, blunt hu xu    
207 Twenty word info huheih xuxɛix    
1 hand humwots xumʷotʃ 9  
4 leg/foot huubw xu:bʷ    
198 Two word info huwow xʊow    
66 to tie up, fasten höhöh xəxəx    
20 to know, be knowledgeable hüra xɵɾa    
36 to spit hütüf xɵtɵf    
108 louse word info hüüs xɵ:s    
176 below ifari ifari̥ / meifari̥    
193 if ifiri ifiri̥    
111 fish iih i:ɣ    
187 they iih i:x    
61 house iimw iːmʷ 1, 48  
63 name iit iːt 66  
184 he/she iiy i:j 1  
170 when? word info ingeet iŋɛ:t    
174 in, inside iran iɾɐ:n    
189 who? word info itöü itɵw    
175 above iwor iwoɾ    
181 where? word info iya mɛ:a (meija) / i:a 37  
143 fire jaaf ja:f    
153 big jahapar jɐɣapəɾ    
155 long word info kamwets kamʷɛtʃ    
81 sharp keng kɛŋ    
90 to dig kker k:jɛɾ    
104 fat/grease kriis kɾi:s    
41 to bite kük kɵk 9  
161 shy, ashamed ma ma 1  
192 and ma ma 2  
45 eye maat maːt    
129 moon maham mɐxɐm    
156 thin word info marifi jɐʊtʃix (of rope), mɛ/ɐɾifi̥ (of flat objects)    
97 bird marüyeyeri marʏjɛjɛri̥    
169 year masirap masirɐp    
157 thick word info masöösör masɵ:sɵr    
48 to sleep masüh mɐsɵx    
22 to fear matah mɐtɐx    
107 worm (earthworm) matang mʷɐtɐŋ    
178 that menae mɛnaɛ    
21 to think mengimeng mɛŋimɛŋi̥    
177 this mere mɛɾɛ    
75 to die, be dead mes mɛs 1  
188 what? word info meta mɛta    
33 to laugh mmeri mæmæri̥    
35 to vomit mmwüt mːɣɵt    
164 good moh mox    
51 to sit moot mo:t    
47 to yawn mor moɾ    
37 to eat mwangaü mʷɐŋɐɵ    
54 man/male mwar mʷɐɾ    
154 short word info mwots mʷotʃ    
18 breast mätaringöring mɐtaɾɪŋəɾɪŋ    
195 no, not nawer nawɛɾ    
185 we word info ngaamem ŋa:mɛm (excl.)    
186 you ngaami ŋa:mi    
182 I ngaang ŋa:ŋ 12  
28 to breathe ngas ŋɐs 10  
31 tooth ngii ŋiː 30  
38 to chew word info ngüüng ŋɵ:ŋ / ŋɵtɵ    
167 night nibong (ni)bʷoŋ    
168 day nihaari (ni)xa:ɾi̥    
68 needle niihö niːɣə    
141 wet nnöw n:ɵ:w    
32 tongue nünüsirhan nɵnɵsirxɐn    
134 thunder paahü pa:xɵ̥    
105 tail paats pa:tʃ    
152 small paatsih pa:tʃix    
190 other pahüür (maka)pɐɣ ɵ:ɣ should be pɐɣɵ:r    
91 to buy parüher pɐɾɵxɛɾ    
100 wing pauruyer paʊɾujɛɾ    
73 to steal pihaf piːxɐf    
73 to steal piiha piːxɐ    
121 sand piij pi:j    
96 dog piris piɾisʲ    
95 to fall word info pongotu poŋotu    
140 dry word info ppere p:ɛɾɛ̥    
109 mosquito raamw ɾa:mʷ    
128 sky raangi ra:ŋi̥    
106 snake rabut ɾabʷut    
74 to kill riiy riij    
138 warm word info rimebets ɾimɛbʷɛtʃ    
208 Fifty word info rimeih ɾimɛix    
201 Five word info rimow ɾimow    
110 spider rittobwuhaha ɾit:obʷuɣaɣa    
26 hair word info riyentsim riɛntʃɪm    
40 to drink rüür ɾɵ:ɾ    
197 One word info seew sɛ:w    
206 Ten word info seih sɛix    
78 to cut, hack word info sepisep sɛpisɛp    
14 belly siiy      
59 mother siresir sɪɾɛsɪɾ    
125 salt soor so:ɾ    
210 One Thousand word info ssɐxɐŋɛs (se)hangas    
92 to open, uncover suuhi su:hi    
199 Three word info söruw sɵɾuw    
93 to pound, beat word info süüs sɵ:s    
52 to stand süüta sɵ:tɐ    
16 intestines taar taːɾ    
65 rope taar taːɾ    
124 sea taati ta:ti̥ 1  
126 lake taati ta:ti̥    
180 far taawa ta:wḁ    
13 back word info tahüh taxɵx    
163 new taiföü taifəɵ    
195 no, not taiye tɛi/taɛ    
60 father tamatam tɐmɐtɐm    
165 bad, evil tamwau ta mɣɐʊ (yarɵsɵ)    
64 to say tapa tapa    
43 ear taring tɐriŋ    
79 stick/wood teberiha tɐbɣəɾiːxɐ    
34 to cry teengi tetengi tæ:tæŋi̥    
67 to sew word info tei(si) tei(si)    
165 bad, evil teimoh teimox    
80 to split word info tirengi tiɾɛŋi    
80 to split word info tirettir tiɾɛttiɾ    
85 to choose tiwer tiwereya tiwɛɾ    
205 Nine word info tiwow tiwow    
71 to stab, pierce touh toux    
122 water word info tsaar tʃa:ɾ    
98 egg tsahai tʃaxai    
150 yellow tsanjongotsih tʃɐnjoŋotʃix    
142 heavy tsau tʃɐʊ    
159 wide tsaurap tʃɐʊɾap    
15 bone tsi tsir tʃi    
24 head tsiim tsimwar tʃiːm    
50 to dream ttar t:ɐɾ    
23 blood ttsa ttsaar tʃːa    
162 old word info tuhafai tuxɐfɵ:i    
29 to sniff, smell töngü təŋɵ    
29 to sniff, smell töngütöngö təŋɵtəŋə̥    
9 to swim tütü tɵtɵ    
191 all uruto(r) uɾuto -or    
137 to blow word info uuhu u:xu    
14 belly uːbʷ      
115 root wahah wɐxɐx    
204 Eight word info waruw waɾuw    
127 woods/forest warüworü waɾɵwoɾɵ̥    
117 fruit watsirigeti w:atʃiɾigɛti̥    
72 to hit word info wautu wautu    
166 correct, true wehi (correct) wɵxi    
8 to turn word info wehiteh wɛxit:ɛx    
104 fat/grease wiiy ʊwij    
88 to squeeze word info wongüwong woŋɵwoŋ    
49 to lie down word info worotüh woɾotɵx    
202 Six word info worow woɾow    
136 wind yaangi ja:ŋi̥    
6 road/path yaare ja:ɾɛ / jɛɾ    
62 thatch/roof yaas jaːs    
30 mouth yaaw yaːw 36  
179 near yahahep jaxaxɛp    
53 person/human being yahamat jɐxæmɐt    
101 to fly yari yeyer jɛjɛɾ    
11 dust yariyeri yaɾiyɛɾi̥    
158 narrow yautsih jɐʊtʃix    
17 liver yees je:s    
19 shoulder yäfah jæfɐxɐ̥    
25 neck üüh üühar ɵːɣɐr    
114 leaf üün ɵ:n    
99 feather üür ɵɵɾ    
133 rain üüt ɵ:t    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: