https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Canala

Source/Author:  Blust, from: Grace (1975) 
Identifiers:  ISO-639-3:ane  Glottocode: xara1244 
Notes:  Grace, G.W. (1975) Canala dictionary (New Caledonia). Canberra:Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:New Caledonian:Southern:South:Xaracuu-Xaragure 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand xɛrɛ   33  
2 left çɛdɛyaa   39  
3 right çɛdɛnũrũ   23  
4 leg/foot pa   33?  
5 to walk fʌdʌ   2  
6 road/path xʷãĨ   1?  
7 to come mɛ̃   1  
8 to turn word info šɛpʷĩrĩ   92  
9 to swim xɛ̃   86  
10 dirty kɔtɔɔ      
10 dirty xadṫ      
11 dust purɛu   20, 104  
12 skin kʌ̃   1  
13 back word info Is this 11 or 12? 82  
14 belly pʷe   36  
15 bone ñɪ   2?  
16 intestines kʷã   82  
17 liver dɛ̃   1  
18 breast ji   1  
19 shoulder pumɛ̃   37  
20 to know, be knowledgeable nexʌ̃   139  
21 to think nãrã[cɛ]      
22 to fear bata      
23 blood ma|da   1  
24 head bʷa   9  
25 neck puwinãã   130  
26 hair word info pubʷa   31  
27 nose   11  
28 to breathe mʌʌbʷi   14?  
29 to sniff, smell bu   42  
30 mouth nãxwã   36  
31 tooth   21  
32 tongue kurumɛ   14, 7  
33 to laugh mʷãrã   87  
34 to cry tɛ̃ĩ   1  
35 to vomit gɔɔ   39?  
36 to spit juxʷãrĩ      
37 to eat da   39  
38 to chew word info mãã   1?  
38 to chew word info maada   1?  
39 to cook word info šuta      
39 to cook word info xañida      
40 to drink wijɔ   66  
41 to bite kɛkɛ   1  
42 to suck jii cp 18 25  
43 ear [xʷa]nɛnɛ̃   1  
44 to hear çɛdɛ̃ɛ̃   80?  
44 to hear xʷata      
45 eye kãra|mɛ   32, 1  
46 to see tee   130  
47 to yawn kɔmãã   19, 30?  
48 to sleep mɛtɨçɛ   1  
49 to lie down word info mɛtɨ   37  
50 to dream mɛtɨkii   65  
51 to sit cuɛ      
52 to stand nawi      
52 to stand tãã      
53 person/human being ka|muru   93, 95  
54 man/male xɔtɔ   122  
55 woman/female çɛ̃      
56 child xuu   98  
57 husband kʷɛɛtɔ-   2, 31  
58 wife kʷɛɛɔ-   1, 53  
59 mother mʷiñɛ-   1, 45  
60 father panɛɛ-   41  
61 house mʷã   1  
62 thatch/roof nɔɔmʷã   1, 61  
63 name      
64 to say šɛ      
65 rope kʷii   25  
66 to tie up, fasten fʌpɨtɨ   12  
67 to sew word info šii   1?  
68 needle ñibɨ   43  
69 to hunt word info caa      
70 to shoot word info pʷɛrɛ   1?  
71 to stab, pierce çikɛ   1, 8?  
71 to stab, pierce pɔkɛ      
72 to hit word info bo      
73 to steal pɛdɛ   1?  
74 to kill šaamɛ      
74 to kill boɛmɛ      
75 to die, be dead   1?  
76 to live, be alive muru   1, 76  
77 to scratch word info kɔu   44  
78 to cut, hack word info ça   136  
79 stick/wood kʷãã   45  
80 to split word info çɔtia      
81 sharp miidɔ      
81 sharp xɛnũrũ      
82 dull, blunt xɛ̃yaa      
83 to work word info çɛŋu      
84 to plant paba      
85 to choose kʌnɛ̃ɛ̃   7?  
86 to grow word info çɨɨ   4  
87 to swell word info cee      
88 to squeeze word info jiipʷee   35?  
89 to hold word info xabibiri      
90 to dig ja      
90 to dig kĩĩ   1?  
91 to buy xadɨɨ      
92 to open, uncover cũũ   78  
92 to open, uncover mĩã   37?  
92 to open, uncover pʷii   37?  
93 to pound, beat word info šuu   67?  
94 to throw word info tagɛ   51?  
95 to fall word info çɔ̃   133  
96 dog      
97 bird mʌ̃rʌ̃   1  
98 egg      
99 feather   1  
100 wing pũšɛmɛ̃      
101 to fly cĩĩ   93  
102 rat abʷara   1  
103 meat/flesh piʌ   10?  
104 fat/grease      
105 tail pubɛ      
106 snake mãradi      
107 worm (earthworm) xãridɔɔ   1, 49  
108 louse word info kɨtɨ   1  
109 mosquito nɔ̃ɔ̃   1  
110 spider gara   1  
110 spider nɔɔ   1?  
111 fish nɔ̃   9  
112 rotten word info muda   119  
113 branch word info kɔɔ      
114 leaf   1  
115 root kʷɛɛ-   2, 41, 42  
116 flower      
117 fruit pʷã   1  
118 grass mɛi      
119 earth/soil [nɛ]dɔɔ   1  
120 stone çɛgɛ      
121 sand nãwã   15  
122 water word info kʷe   2  
123 to flow      
124 sea nɛkʷetaa   18  
125 salt      
126 lake nɛdɛ̃   1?  
127 woods/forest nuɔ      
128 sky nɛkɔ   35  
128 sky nɛxɔɔa   35  
129 moon mʷea   52  
130 star šuɛmɛ      
131 cloud word info axʌ̃      
131 cloud word info   12  
132 fog axʌ̃      
133 rain kʷie   27  
134 thunder netɔ   100  
135 lightning çimiagatɛ   15?  
136 wind kʷadɛ   93, 18?  
137 to blow word info      
137 to blow word info šuɛ   1?  
138 warm word info mɛgi   108  
139 cold word info xɨpɛ   133  
140 dry word info mʌtʌ   1  
141 wet meɔ   113  
142 heavy mɛ̃çee   67  
143 fire   46  
144 to burn word info kɛ̃      
145 smoke word info jəə nɛ   86  
146 ash xatɛ   94  
147 black ŋɨ̃rɨ̃   105  
148 white pʷãrã   11  
149 red mĩã   1, 55  
150 yellow kɛ̃rɛnãwã   90  
151 green kɔdɔ   44  
152 small wɛrɛ   143  
153 big çe   125  
154 short word info xubʷɛ   34  
155 long word info mʷaa   19?, 106  
156 thin word info kãã      
157 thick word info šaba   70  
158 narrow [gʷa] kʌ̃   62  
159 wide daraa   39  
160 painful, sick paii   51  
161 shy, ashamed      
162 old word info bɛ̃ɛ̃rĩ   16  
163 new dɔpɔɔ   18  
164 good xɔru   55  
165 bad, evil çaa   1, 99  
166 correct, true   94  
166 correct, true va      
167 night mɔ̃   1  
168 day daa   6  
169 year xʷada   34  
170 when? word info anĩĩ   1  
170 when? word info aniina   1  
171 to hide word info kɔɔ   65  
172 to climb word info petoa   68  
173 at   20?  
173 at   6?  
173 at   6?  
173 at   1?  
174 in, inside nɛpʷe      
175 above noa      
176 below tɛšeea      
177 this      
178 that mʷiri      
179 near a      
179 near nubɔ   109  
180 far mʷaa   96  
181 where? word info tii      
182 I na   1, 22?  
183 thou   1  
184 he/she      
185 we word info ĩrĩ      
185 we word info ŋɛ̃ɛ̃      
186 you wĩrĩ   1?  
187 they nii   1, 33  
188 what? word info anɛ̃   1  
188 what? word info   1  
189 who? word info yaa[pɛ]      
190 other barə      
190 other wɛi      
191 all šaɨ      
191 all xɛ̃vadi      
192 and mɛ̃   2  
193 if mɛ̃   3?  
194 how? word info nɛ̃Ĩ      
195 no, not çiɛ   10, 84  
196 to count fãrã   1  
197 One word info šaa   14  
198 Two word info baa|ru   1  
198 Two word info du   1  
199 Three word info ba|šee   1  
200 Four word info kʌ̃rʌ̃fɨɛ   1, 65  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: