https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Canala

Source/Author:  Blust, from: Grace (1975) 
Identifiers:  ISO-639-3:ane  Glottocode: xara1244 
Notes:  Grace, G.W. (1975) Canala dictionary (New Caledonia). Canberra:Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:New Caledonian:Southern:South:Xaracuu-Xaragure 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
96 dog      
104 fat/grease      
116 flower      
125 salt      
161 shy, ashamed      
177 this      
184 he/she      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
10 dirty kɔtɔɔ      
10 dirty xadṫ      
21 to think nãrã[cɛ]      
22 to fear bata      
36 to spit juxʷãrĩ      
39 to cook word info šuta      
39 to cook word info xañida      
44 to hear xʷata      
51 to sit cuɛ      
52 to stand nawi      
52 to stand tãã      
55 woman/female çɛ̃      
63 name      
64 to say šɛ      
69 to hunt word info caa      
71 to stab, pierce pɔkɛ      
72 to hit word info bo      
74 to kill šaamɛ      
74 to kill boɛmɛ      
80 to split word info çɔtia      
81 sharp miidɔ      
81 sharp xɛnũrũ      
82 dull, blunt xɛ̃yaa      
83 to work word info çɛŋu      
84 to plant paba      
87 to swell word info cee      
89 to hold word info xabibiri      
90 to dig ja      
91 to buy xadɨɨ      
98 egg      
100 wing pũšɛmɛ̃      
105 tail pubɛ      
106 snake mãradi      
113 branch word info kɔɔ      
118 grass mɛi      
120 stone çɛgɛ      
123 to flow      
127 woods/forest nuɔ      
130 star šuɛmɛ      
131 cloud word info axʌ̃      
132 fog axʌ̃      
137 to blow word info      
144 to burn word info kɛ̃      
156 thin word info kãã      
166 correct, true va      
174 in, inside nɛpʷe      
175 above noa      
176 below tɛšeea      
178 that mʷiri      
179 near a      
181 where? word info tii      
185 we word info ĩrĩ      
185 we word info ŋɛ̃ɛ̃      
189 who? word info yaa[pɛ]      
190 other barə      
190 other wɛi      
191 all šaɨ      
191 all xɛ̃vadi      
194 how? word info nɛ̃Ĩ      
7 to come mɛ̃   1  
12 skin kʌ̃   1  
17 liver dɛ̃   1  
18 breast ji   1  
23 blood ma|da   1  
34 to cry tɛ̃ĩ   1  
41 to bite kɛkɛ   1  
43 ear [xʷa]nɛnɛ̃   1  
48 to sleep mɛtɨçɛ   1  
61 house mʷã   1  
97 bird mʌ̃rʌ̃   1  
99 feather   1  
102 rat abʷara   1  
108 louse word info kɨtɨ   1  
109 mosquito nɔ̃ɔ̃   1  
110 spider gara   1  
114 leaf   1  
117 fruit pʷã   1  
119 earth/soil [nɛ]dɔɔ   1  
140 dry word info mʌtʌ   1  
167 night mɔ̃   1  
170 when? word info anĩĩ   1  
170 when? word info aniina   1  
183 thou   1  
188 what? word info anɛ̃   1  
188 what? word info   1  
196 to count fãrã   1  
198 Two word info baa|ru   1  
198 Two word info du   1  
199 Three word info ba|šee   1  
76 to live, be alive muru   1, 76  
71 to stab, pierce çikɛ   1, 8?  
182 I na   1, 22?  
187 they nii   1, 33  
59 mother mʷiñɛ-   1, 45  
107 worm (earthworm) xãridɔɔ   1, 49  
58 wife kʷɛɛɔ-   1, 53  
149 red mĩã   1, 55  
62 thatch/roof nɔɔmʷã   1, 61  
200 Four word info kʌ̃rʌ̃fɨɛ   1, 65  
165 bad, evil çaa   1, 99  
195 no, not çiɛ   10, 84  
134 thunder netɔ   100  
147 black ŋɨ̃rɨ̃   105  
138 warm word info mɛgi   108  
179 near nubɔ   109  
103 meat/flesh piʌ   10?  
27 nose   11  
148 white pʷãrã   11  
141 wet meɔ   113  
112 rotten word info muda   119  
66 to tie up, fasten fʌpɨtɨ   12  
131 cloud word info   12  
54 man/male xɔtɔ   122  
153 big çe   125  
25 neck puwinãã   130  
46 to see tee   130  
95 to fall word info çɔ̃   133  
139 cold word info xɨpɛ   133  
78 to cut, hack word info ça   136  
20 to know, be knowledgeable nexʌ̃   139  
197 One word info šaa   14  
32 tongue kurumɛ   14, 7  
152 small wɛrɛ   143  
28 to breathe mʌʌbʷi   14?  
121 sand nãwã   15  
135 lightning çimiagatɛ   15?  
162 old word info bɛ̃ɛ̃rĩ   16  
124 sea nɛkʷetaa   18  
163 new dɔpɔɔ   18  
47 to yawn kɔmãã   19, 30?  
155 long word info mʷaa   19?, 106  
6 road/path xʷãĨ   1?  
38 to chew word info mãã   1?  
38 to chew word info maada   1?  
67 to sew word info šii   1?  
70 to shoot word info pʷɛrɛ   1?  
73 to steal pɛdɛ   1?  
75 to die, be dead   1?  
90 to dig kĩĩ   1?  
110 spider nɔɔ   1?  
126 lake nɛdɛ̃   1?  
137 to blow word info šuɛ   1?  
173 at   1?  
186 you wĩrĩ   1?  
5 to walk fʌdʌ   2  
122 water word info kʷe   2  
192 and mɛ̃   2  
57 husband kʷɛɛtɔ-   2, 31  
115 root kʷɛɛ-   2, 41, 42  
11 dust purɛu   20, 104  
173 at   20?  
31 tooth   21  
3 right çɛdɛnũrũ   23  
42 to suck jii cp 18 25  
65 rope kʷii   25  
133 rain kʷie   27  
15 bone ñɪ   2?  
26 hair word info pubʷa   31  
45 eye kãra|mɛ   32, 1  
1 hand xɛrɛ   33  
4 leg/foot pa   33?  
154 short word info xubʷɛ   34  
169 year xʷada   34  
128 sky nɛkɔ   35  
128 sky nɛxɔɔa   35  
88 to squeeze word info jiipʷee   35?  
14 belly pʷe   36  
30 mouth nãxwã   36  
19 shoulder pumɛ̃   37  
49 to lie down word info mɛtɨ   37  
92 to open, uncover mĩã   37?  
92 to open, uncover pʷii   37?  
2 left çɛdɛyaa   39  
37 to eat da   39  
159 wide daraa   39  
35 to vomit gɔɔ   39?  
193 if mɛ̃   3?  
86 to grow word info çɨɨ   4  
60 father panɛɛ-   41  
29 to sniff, smell bu   42  
68 needle ñibɨ   43  
77 to scratch word info kɔu   44  
151 green kɔdɔ   44  
79 stick/wood kʷãã   45  
143 fire   46  
160 painful, sick paii   51  
94 to throw word info tagɛ   51?  
129 moon mʷea   52  
164 good xɔru   55  
168 day daa   6  
158 narrow [gʷa] kʌ̃   62  
50 to dream mɛtɨkii   65  
171 to hide word info kɔɔ   65  
40 to drink wijɔ   66  
142 heavy mɛ̃çee   67  
93 to pound, beat word info šuu   67?  
172 to climb word info petoa   68  
173 at   6?  
173 at   6?  
157 thick word info šaba   70  
92 to open, uncover cũũ   78  
85 to choose kʌnɛ̃ɛ̃   7?  
44 to hear çɛdɛ̃ɛ̃   80?  
13 back word info Is this 11 or 12? 82  
16 intestines kʷã   82  
9 to swim xɛ̃   86  
145 smoke word info jəə nɛ   86  
33 to laugh mʷãrã   87  
24 head bʷa   9  
111 fish nɔ̃   9  
150 yellow kɛ̃rɛnãwã   90  
8 to turn word info šɛpʷĩrĩ   92  
101 to fly cĩĩ   93  
136 wind kʷadɛ   93, 18?  
53 person/human being ka|muru   93, 95  
146 ash xatɛ   94  
166 correct, true   94  
180 far mʷaa   96  
56 child xuu   98  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: