https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Canala

Source/Author:  Blust, from: Grace (1975) 
Identifiers:  ISO-639-3:ane  Glottocode: xara1244 
Notes:  Grace, G.W. (1975) Canala dictionary (New Caledonia). Canberra:Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:New Caledonian:Southern:South:Xaracuu-Xaragure 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above noa      
191 all šaɨ      
191 all xɛ̃vadi      
192 and mɛ̃   2  
146 ash xatɛ   94  
173 at   20?  
173 at   6?  
173 at   6?  
173 at   1?  
13 back word info Is this 11 or 12? 82  
165 bad, evil çaa   1, 99  
14 belly pʷe   36  
176 below tɛšeea      
153 big çe   125  
97 bird mʌ̃rʌ̃   1  
147 black ŋɨ̃rɨ̃   105  
23 blood ma|da   1  
15 bone ñɪ   2?  
113 branch word info kɔɔ      
18 breast ji   1  
56 child xuu   98  
131 cloud word info axʌ̃      
131 cloud word info   12  
139 cold word info xɨpɛ   133  
166 correct, true   94  
166 correct, true va      
168 day daa   6  
10 dirty kɔtɔɔ      
10 dirty xadṫ      
96 dog      
140 dry word info mʌtʌ   1  
82 dull, blunt xɛ̃yaa      
11 dust purɛu   20, 104  
43 ear [xʷa]nɛnɛ̃   1  
119 earth/soil [nɛ]dɔɔ   1  
98 egg      
204 Eight word info      
45 eye kãra|mɛ   32, 1  
180 far mʷaa   96  
104 fat/grease      
60 father panɛɛ-   41  
99 feather   1  
208 Fifty word info      
143 fire   46  
111 fish nɔ̃   9  
201 Five word info      
116 flower      
132 fog axʌ̃      
200 Four word info kʌ̃rʌ̃fɨɛ   1, 65  
117 fruit pʷã   1  
164 good xɔru   55  
118 grass mɛi      
151 green kɔdɔ   44  
26 hair word info pubʷa   31  
1 hand xɛrɛ   33  
184 he/she      
24 head bʷa   9  
142 heavy mɛ̃çee   67  
61 house mʷã   1  
194 how? word info nɛ̃Ĩ      
57 husband kʷɛɛtɔ-   2, 31  
182 I na   1, 22?  
193 if mɛ̃   3?  
174 in, inside nɛpʷe      
16 intestines kʷã   82  
126 lake nɛdɛ̃   1?  
114 leaf   1  
2 left çɛdɛyaa   39  
4 leg/foot pa   33?  
135 lightning çimiagatɛ   15?  
17 liver dɛ̃   1  
155 long word info mʷaa   19?, 106  
108 louse word info kɨtɨ   1  
54 man/male xɔtɔ   122  
103 meat/flesh piʌ   10?  
129 moon mʷea   52  
109 mosquito nɔ̃ɔ̃   1  
59 mother mʷiñɛ-   1, 45  
30 mouth nãxwã   36  
63 name      
158 narrow [gʷa] kʌ̃   62  
179 near a      
179 near nubɔ   109  
25 neck puwinãã   130  
68 needle ñibɨ   43  
163 new dɔpɔɔ   18  
167 night mɔ̃   1  
205 Nine word info      
195 no, not çiɛ   10, 84  
27 nose   11  
162 old word info bɛ̃ɛ̃rĩ   16  
197 One word info šaa   14  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other barə      
190 other wɛi      
160 painful, sick paii   51  
53 person/human being ka|muru   93, 95  
133 rain kʷie   27  
102 rat abʷara   1  
149 red mĩã   1, 55  
3 right çɛdɛnũrũ   23  
6 road/path xʷãĨ   1?  
115 root kʷɛɛ-   2, 41, 42  
65 rope kʷii   25  
112 rotten word info muda   119  
125 salt      
121 sand nãwã   15  
124 sea nɛkʷetaa   18  
203 Seven word info      
81 sharp miidɔ      
81 sharp xɛnũrũ      
154 short word info xubʷɛ   34  
19 shoulder pumɛ̃   37  
161 shy, ashamed      
202 Six word info      
12 skin kʌ̃   1  
128 sky nɛkɔ   35  
128 sky nɛxɔɔa   35  
152 small wɛrɛ   143  
145 smoke word info jəə nɛ   86  
106 snake mãradi      
110 spider gara   1  
110 spider nɔɔ   1?  
130 star šuɛmɛ      
79 stick/wood kʷãã   45  
120 stone çɛgɛ      
105 tail pubɛ      
206 Ten word info      
178 that mʷiri      
62 thatch/roof nɔɔmʷã   1, 61  
187 they nii   1, 33  
157 thick word info šaba   70  
156 thin word info kãã      
177 this      
183 thou   1  
199 Three word info ba|šee   1  
134 thunder netɔ   100  
41 to bite kɛkɛ   1  
137 to blow word info      
137 to blow word info šuɛ   1?  
28 to breathe mʌʌbʷi   14?  
144 to burn word info kɛ̃      
91 to buy xadɨɨ      
38 to chew word info mãã   1?  
38 to chew word info maada   1?  
85 to choose kʌnɛ̃ɛ̃   7?  
172 to climb word info petoa   68  
7 to come mɛ̃   1  
39 to cook word info šuta      
39 to cook word info xañida      
196 to count fãrã   1  
34 to cry tɛ̃ĩ   1  
78 to cut, hack word info ça   136  
75 to die, be dead   1?  
90 to dig ja      
90 to dig kĩĩ   1?  
50 to dream mɛtɨkii   65  
40 to drink wijɔ   66  
37 to eat da   39  
95 to fall word info çɔ̃   133  
22 to fear bata      
123 to flow      
101 to fly cĩĩ   93  
86 to grow word info çɨɨ   4  
44 to hear çɛdɛ̃ɛ̃   80?  
44 to hear xʷata      
171 to hide word info kɔɔ   65  
72 to hit word info bo      
89 to hold word info xabibiri      
69 to hunt word info caa      
74 to kill šaamɛ      
74 to kill boɛmɛ      
20 to know, be knowledgeable nexʌ̃   139  
33 to laugh mʷãrã   87  
49 to lie down word info mɛtɨ   37  
76 to live, be alive muru   1, 76  
92 to open, uncover cũũ   78  
92 to open, uncover mĩã   37?  
92 to open, uncover pʷii   37?  
84 to plant paba      
93 to pound, beat word info šuu   67?  
64 to say šɛ      
77 to scratch word info kɔu   44  
46 to see tee   130  
67 to sew word info šii   1?  
70 to shoot word info pʷɛrɛ   1?  
51 to sit cuɛ      
48 to sleep mɛtɨçɛ   1  
29 to sniff, smell bu   42  
36 to spit juxʷãrĩ      
80 to split word info çɔtia      
88 to squeeze word info jiipʷee   35?  
71 to stab, pierce çikɛ   1, 8?  
71 to stab, pierce pɔkɛ      
52 to stand nawi      
52 to stand tãã      
73 to steal pɛdɛ   1?  
42 to suck jii cp 18 25  
87 to swell word info cee      
9 to swim xɛ̃   86  
21 to think nãrã[cɛ]      
94 to throw word info tagɛ   51?  
66 to tie up, fasten fʌpɨtɨ   12  
8 to turn word info šɛpʷĩrĩ   92  
35 to vomit gɔɔ   39?  
5 to walk fʌdʌ   2  
83 to work word info çɛŋu      
47 to yawn kɔmãã   19, 30?  
32 tongue kurumɛ   14, 7  
31 tooth   21  
207 Twenty word info      
198 Two word info baa|ru   1  
198 Two word info du   1  
138 warm word info mɛgi   108  
122 water word info kʷe   2  
185 we word info ĩrĩ      
185 we word info ŋɛ̃ɛ̃      
141 wet meɔ   113  
188 what? word info anɛ̃   1  
188 what? word info   1  
170 when? word info anĩĩ   1  
170 when? word info aniina   1  
181 where? word info tii      
148 white pʷãrã   11  
189 who? word info yaa[pɛ]      
159 wide daraa   39  
58 wife kʷɛɛɔ-   1, 53  
136 wind kʷadɛ   93, 18?  
100 wing pũšɛmɛ̃      
55 woman/female çɛ̃      
127 woods/forest nuɔ      
107 worm (earthworm) xãridɔɔ   1, 49  
169 year xʷada   34  
150 yellow kɛ̃rɛnãwã   90  
186 you wĩrĩ   1?  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: