https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kanakanabu F69

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:xnb  Glottocode: kana1286 
Notes:  Ferrell, R. (1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica. 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 148
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Austronesian:Tsouic:Kanakanabu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 5 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
10 dirty      
11 dust      
16 intestines      
21 to think      
22 to fear      
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
35 to vomit      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
42 to suck      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
50 to dream      
57 husband      
58 wife      
62 thatch/roof      
66 to tie up, fasten      
68 needle      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info      
73 to steal      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
80 to split word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info      
105 tail      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
112 rotten word info      
113 branch word info      
123 to flow      
126 lake      
127 woods/forest      
132 fog      
137 to blow word info      
138 warm word info      
141 wet      
142 heavy      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
184 he/she      
187 they      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
204 Eight word info (h)a:ru   3  
179 near [h]aracani   1  
32 tongue abasə   5  
146 ash abu   1  
103 meat/flesh alámə cognate to Puyuma ? loan ?    
3 right anaanan   1  
3 right anán   1  
31 tooth anísi   2  
135 lightning aparatə   4  
100 wing apoŋṵ   29  
143 fire apúlu   1  
99 feather apúŋu   31  
180 far aracaini   2  
69 to hunt word info aracakanu   71  
165 bad, evil aráka   73  
165 bad, evil aáka   73  
19 shoulder aŋiyacaŋṵ   49  
104 fat/grease aŋílisi      
116 flower buŋabuŋa   1  
96 dog cacáu   8  
122 water word info canúmu   1  
23 blood caráu u unexplained 1  
118 grass caənə   5  
17 liver civúini   44  
46 to see cmuacəʔəra   91  
190 other cocóa   26  
60 father cuma   1, 40  
15 bone cuúan   1  
197 One word info cáni   3  
6 road/path cánə   1  
53 person/human being cáu   1  
59 mother cína   1  
198 Two word info cúsa   1  
46 to see cəə́rai   91  
106 snake funai etymon: *buNay; Expetced initial [v]. -EG 29  
186 you i:kamu   1  
98 egg icúuru   1  
185 we word info iikimin   2  
183 thou iikásu   1  
178 that iisa   4  
185 we word info ikita   1  
7 to come ivátu      
30 mouth ivíci   12  
2 left iíri   1  
177 this iísi   31  
191 all kavāŋvaŋ   66  
13 back word info kukúca   140  
90 to dig kumáuru   46  
37 to eat kumən   1  
79 stick/wood kálu Tree / wood; *kaju 1  
12 skin káva      
128 sky káŋca   1  
108 louse word info kúcu   1  
4 leg/foot kəkə   46  
121 sand lavúku   3  
176 below lócu      
206 Ten word info ma:nə   2  
206 Ten word info ma:nə   2  
33 to laugh maacáca   1  
125 salt maaíni   3, 45  
117 fruit macuʔu   2  
155 long word info macáasə   78  
75 to die, be dead macái   1  
9 to swim makanaŋúru   1  
139 cold word info makuŋ   89  
164 good mamanə́ŋə   2  
140 dry word info manakaráe      
207 Twenty word info mapusauṵ   1  
162 old word info maraŋu   107  
149 red masínaŋə   50, 75  
154 short word info maŋtəái   81  
74 to kill miapacái   2  
101 to fly miŋánai   70  
52 to stand mucíri   1  
5 to walk muláva      
18 breast mumu   1  
56 child mánu   61  
152 small mánu      
40 to drink míma   2  
70 to shoot word info mŏa-pana-ə   1  
5 to walk mŭacaca   24  
24 head nabúŋu   2  
144 to burn word info namárən Note: Intransitive not Transitive.    
181 where? word info nanu   1  
188 what? word info no:mani   16  
170 when? word info nukanaumana *nuka-Numana 17  
55 woman/female nánnakə   98  
188 what? word info néin   45  
189 who? word info néin      
202 Six word info nəm   1  
33 to laugh pacacáən   1  
136 wind paraipára   53  
74 to kill pepácai   2  
75 to die, be dead piapacái   1  
203 Seven word info pitu   1  
64 to say poísua      
115 root ramísi   3  
1 hand ramúcu   4  
114 leaf ranə́ŋə   4  
201 Five word info rima *Rima -EG 1  
167 night roroŋána      
41 to bite rumáisi   66  
54 man/male saronái   1, 108  
48 to sleep seecə́pə   56  
205 Nine word info si:ya   5  
109 mosquito sikulápə   78  
200 Four word info so:pata   1  
134 thunder sololoŋa < Saaroa. Expect c-, not s- for *d. 3, 99 L?
52 to stand takórə   78  
65 rope talísi   1  
130 star tamtasai   61  
150 yellow tanavikárə ta- 2  
168 day taniára   53  
61 house tanása   60  
41 to bite tapianáŋai      
97 bird tapianáŋai   28  
148 white tapúnia   111  
153 big tatía   78  
20 to know, be knowledgeable tavaláə   2  
151 green tavácuku Green / Blue 66  
27 nose taŋə́ca   48  
147 black taə́ləmə *ta-elem 27  
44 to hear timanə́n   2?  
152 small tiʔiŋaǐ      
199 Three word info to:ro L < Duhtu? Expect [to(l)u]. -EG 1  
102 rat toŋiŋi   47  
209 One Hundred word info tsani-əməna      
67 to sew word info tumata-iṣi taqiS 51, 52  
34 to cry tumáŋi   1  
51 to sit tupúru   3  
124 sea tənəmə   2  
43 ear tə́kə   37  
133 rain ucánə   1  
25 neck uʔərə   112  
163 new voórua   1  
111 fish vutúkulu   73  
129 moon vuánə   1  
120 stone vátu   1  
45 eye vóini   16  
26 hair word info vəkə́se   1  
14 belly vəvə́kə   68  
63 name ŋanái   48  
36 to spit ŋái Sputum / Spittle not verb 3  
131 cloud word info əə́cə   86  
25 neck əə́rə   112  
145 smoke word info ə́və *qebel 1  
119 earth/soil ʔənái   61  
182 I ʕku   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: