https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kanakanabu F69

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:xnb  Glottocode: kana1286 
Notes:  Ferrell, R. (1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica. 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 148
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Austronesian:Tsouic:Kanakanabu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 5 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all kavāŋvaŋ   66  
192 and      
146 ash abu   1  
173 at      
13 back word info kukúca   140  
165 bad, evil aáka   73  
165 bad, evil aráka   73  
14 belly vəvə́kə   68  
176 below lócu      
153 big tatía   78  
97 bird tapianáŋai   28  
147 black taə́ləmə *ta-elem 27  
23 blood caráu u unexplained 1  
15 bone cuúan   1  
113 branch word info      
18 breast mumu   1  
56 child mánu   61  
131 cloud word info əə́cə   86  
139 cold word info makuŋ   89  
166 correct, true      
168 day taniára   53  
10 dirty      
96 dog cacáu   8  
140 dry word info manakaráe      
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear tə́kə   37  
119 earth/soil ʔənái   61  
98 egg icúuru   1  
204 Eight word info (h)a:ru   3  
45 eye vóini   16  
180 far aracaini   2  
104 fat/grease aŋílisi      
60 father cuma   1, 40  
99 feather apúŋu   31  
208 Fifty word info      
143 fire apúlu   1  
111 fish vutúkulu   73  
201 Five word info rima *Rima -EG 1  
116 flower buŋabuŋa   1  
132 fog      
200 Four word info so:pata   1  
117 fruit macuʔu   2  
164 good mamanə́ŋə   2  
118 grass caənə   5  
151 green tavácuku Green / Blue 66  
26 hair word info vəkə́se   1  
1 hand ramúcu   4  
184 he/she      
24 head nabúŋu   2  
142 heavy      
61 house tanása   60  
194 how? word info      
57 husband      
182 I ʕku   1  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf ranə́ŋə   4  
2 left iíri   1  
4 leg/foot kəkə   46  
135 lightning aparatə   4  
17 liver civúini   44  
155 long word info macáasə   78  
108 louse word info kúcu   1  
54 man/male saronái   1, 108  
103 meat/flesh alámə cognate to Puyuma ? loan ?    
129 moon vuánə   1  
109 mosquito sikulápə   78  
59 mother cína   1  
30 mouth ivíci   12  
63 name ŋanái   48  
158 narrow      
179 near [h]aracani   1  
25 neck uʔərə   112  
25 neck əə́rə   112  
68 needle      
163 new voórua   1  
167 night roroŋána      
205 Nine word info si:ya   5  
195 no, not      
27 nose taŋə́ca   48  
162 old word info maraŋu   107  
197 One word info cáni   3  
209 One Hundred word info tsani-əməna      
210 One Thousand word info      
190 other cocóa   26  
160 painful, sick      
53 person/human being cáu   1  
133 rain ucánə   1  
102 rat toŋiŋi   47  
149 red masínaŋə   50, 75  
3 right anán   1  
3 right anaanan   1  
6 road/path cánə   1  
115 root ramísi   3  
65 rope talísi   1  
112 rotten word info      
125 salt maaíni   3, 45  
121 sand lavúku   3  
124 sea tənəmə   2  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp      
154 short word info maŋtəái   81  
19 shoulder aŋiyacaŋṵ   49  
161 shy, ashamed      
202 Six word info nəm   1  
12 skin káva      
128 sky káŋca   1  
152 small mánu      
152 small tiʔiŋaǐ      
145 smoke word info ə́və *qebel 1  
106 snake funai etymon: *buNay; Expetced initial [v]. -EG 29  
110 spider      
130 star tamtasai   61  
79 stick/wood kálu Tree / wood; *kaju 1  
120 stone vátu   1  
105 tail      
206 Ten word info ma:nə   2  
206 Ten word info ma:nə   2  
178 that iisa   4  
62 thatch/roof      
187 they      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this iísi   31  
183 thou iikásu   1  
199 Three word info to:ro L < Duhtu? Expect [to(l)u]. -EG 1  
134 thunder sololoŋa < Saaroa. Expect c-, not s- for *d. 3, 99 L?
41 to bite tapianáŋai      
41 to bite rumáisi   66  
137 to blow word info      
28 to breathe      
144 to burn word info namárən Note: Intransitive not Transitive.    
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come ivátu      
39 to cook word info      
196 to count      
34 to cry tumáŋi   1  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead macái   1  
75 to die, be dead piapacái   1  
90 to dig kumáuru   46  
50 to dream      
40 to drink míma   2  
37 to eat kumən   1  
95 to fall word info      
22 to fear      
123 to flow      
101 to fly miŋánai   70  
86 to grow word info      
44 to hear timanə́n   2?  
171 to hide word info      
72 to hit word info      
89 to hold word info      
69 to hunt word info aracakanu   71  
74 to kill pepácai   2  
74 to kill miapacái   2  
20 to know, be knowledgeable tavaláə   2  
33 to laugh maacáca   1  
33 to laugh pacacáən   1  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say poísua      
77 to scratch word info      
46 to see cəə́rai   91  
46 to see cmuacəʔəra   91  
67 to sew word info tumata-iṣi taqiS 51, 52  
70 to shoot word info mŏa-pana-ə   1  
51 to sit tupúru   3  
48 to sleep seecə́pə   56  
29 to sniff, smell      
36 to spit ŋái Sputum / Spittle not verb 3  
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand takórə   78  
52 to stand mucíri   1  
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim makanaŋúru   1  
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info      
35 to vomit      
5 to walk muláva      
5 to walk mŭacaca   24  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue abasə   5  
31 tooth anísi   2  
207 Twenty word info mapusauṵ   1  
198 Two word info cúsa   1  
138 warm word info      
122 water word info canúmu   1  
185 we word info ikita   1  
185 we word info iikimin   2  
141 wet      
188 what? word info néin   45  
188 what? word info no:mani   16  
170 when? word info nukanaumana *nuka-Numana 17  
181 where? word info nanu   1  
148 white tapúnia   111  
189 who? word info néin      
159 wide      
58 wife      
136 wind paraipára   53  
100 wing apoŋṵ   29  
55 woman/female nánnakə   98  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm)      
169 year      
150 yellow tanavikárə ta- 2  
186 you i:kamu   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: