https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kanakanabu F69

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:xnb  Glottocode: kana1286 
Notes:  Ferrell, R. (1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica. 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 148
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Austronesian:Tsouic:Kanakanabu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 5 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand ramúcu   4  
2 left iíri   1  
3 right anán   1  
3 right anaanan   1  
4 leg/foot kəkə   46  
5 to walk muláva      
5 to walk mŭacaca   24  
6 road/path cánə   1  
7 to come ivátu      
8 to turn word info      
9 to swim makanaŋúru   1  
10 dirty      
11 dust      
12 skin káva      
13 back word info kukúca   140  
14 belly vəvə́kə   68  
15 bone cuúan   1  
16 intestines      
17 liver civúini   44  
18 breast mumu   1  
19 shoulder aŋiyacaŋṵ   49  
20 to know, be knowledgeable tavaláə   2  
21 to think      
22 to fear      
23 blood caráu u unexplained 1  
24 head nabúŋu   2  
25 neck uʔərə   112  
25 neck əə́rə   112  
26 hair word info vəkə́se   1  
27 nose taŋə́ca   48  
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
30 mouth ivíci   12  
31 tooth anísi   2  
32 tongue abasə   5  
33 to laugh maacáca   1  
33 to laugh pacacáən   1  
34 to cry tumáŋi   1  
35 to vomit      
36 to spit ŋái Sputum / Spittle not verb 3  
37 to eat kumən   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink míma   2  
41 to bite tapianáŋai      
41 to bite rumáisi   66  
42 to suck      
43 ear tə́kə   37  
44 to hear timanə́n   2?  
45 eye vóini   16  
46 to see cəə́rai   91  
46 to see cmuacəʔəra   91  
47 to yawn      
48 to sleep seecə́pə   56  
49 to lie down word info      
50 to dream      
51 to sit tupúru   3  
52 to stand takórə   78  
52 to stand mucíri   1  
53 person/human being cáu   1  
54 man/male saronái   1, 108  
55 woman/female nánnakə   98  
56 child mánu   61  
57 husband      
58 wife      
59 mother cína   1  
60 father cuma   1, 40  
61 house tanása   60  
62 thatch/roof      
63 name ŋanái   48  
64 to say poísua      
65 rope talísi   1  
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info tumata-iṣi taqiS 51, 52  
68 needle      
69 to hunt word info aracakanu   71  
70 to shoot word info mŏa-pana-ə   1  
71 to stab, pierce      
72 to hit word info      
73 to steal      
74 to kill pepácai   2  
74 to kill miapacái   2  
75 to die, be dead macái   1  
75 to die, be dead piapacái   1  
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood kálu Tree / wood; *kaju 1  
80 to split word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig kumáuru   46  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info      
96 dog cacáu   8  
97 bird tapianáŋai   28  
98 egg icúuru   1  
99 feather apúŋu   31  
100 wing apoŋṵ   29  
101 to fly miŋánai   70  
102 rat toŋiŋi   47  
103 meat/flesh alámə cognate to Puyuma ? loan ?    
104 fat/grease aŋílisi      
105 tail      
106 snake funai etymon: *buNay; Expetced initial [v]. -EG 29  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kúcu   1  
109 mosquito sikulápə   78  
110 spider      
111 fish vutúkulu   73  
112 rotten word info      
113 branch word info      
114 leaf ranə́ŋə   4  
115 root ramísi   3  
116 flower buŋabuŋa   1  
117 fruit macuʔu   2  
118 grass caənə   5  
119 earth/soil ʔənái   61  
120 stone vátu   1  
121 sand lavúku   3  
122 water word info canúmu   1  
123 to flow      
124 sea tənəmə   2  
125 salt maaíni   3, 45  
126 lake      
127 woods/forest      
128 sky káŋca   1  
129 moon vuánə   1  
130 star tamtasai   61  
131 cloud word info əə́cə   86  
132 fog      
133 rain ucánə   1  
134 thunder sololoŋa < Saaroa. Expect c-, not s- for *d. 3, 99 L?
135 lightning aparatə   4  
136 wind paraipára   53  
137 to blow word info      
138 warm word info      
139 cold word info makuŋ   89  
140 dry word info manakaráe      
141 wet      
142 heavy      
143 fire apúlu   1  
144 to burn word info namárən Note: Intransitive not Transitive.    
145 smoke word info ə́və *qebel 1  
146 ash abu   1  
147 black taə́ləmə *ta-elem 27  
148 white tapúnia   111  
149 red masínaŋə   50, 75  
150 yellow tanavikárə ta- 2  
151 green tavácuku Green / Blue 66  
152 small mánu      
152 small tiʔiŋaǐ      
153 big tatía   78  
154 short word info maŋtəái   81  
155 long word info macáasə   78  
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
162 old word info maraŋu   107  
163 new voórua   1  
164 good mamanə́ŋə   2  
165 bad, evil aáka   73  
165 bad, evil aráka   73  
166 correct, true      
167 night roroŋána      
168 day taniára   53  
169 year      
170 when? word info nukanaumana *nuka-Numana 17  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below lócu      
177 this iísi   31  
178 that iisa   4  
179 near [h]aracani   1  
180 far aracaini   2  
181 where? word info nanu   1  
182 I ʕku   1  
183 thou iikásu   1  
184 he/she      
185 we word info ikita   1  
185 we word info iikimin   2  
186 you i:kamu   1  
187 they      
188 what? word info néin   45  
188 what? word info no:mani   16  
189 who? word info néin      
190 other cocóa   26  
191 all kavāŋvaŋ   66  
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count      
197 One word info cáni   3  
198 Two word info cúsa   1  
199 Three word info to:ro L < Duhtu? Expect [to(l)u]. -EG 1  
200 Four word info so:pata   1  
201 Five word info rima *Rima -EG 1  
202 Six word info nəm   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info (h)a:ru   3  
205 Nine word info si:ya   5  
206 Ten word info ma:nə   2  
206 Ten word info ma:nə   2  
207 Twenty word info mapusauṵ   1  
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info tsani-əməna      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: