https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Palawan Batak

Source/Author:  Lawrence A. Reid 
Identifiers:  ISO-639-3:plw  Glottocode: bata1301 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Palawanic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
28 to breathe      
47 to yawn      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
173 at      
190 other      
192 and      
193 if      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
55 woman/female babay   1, 105  
55 woman/female babáʔi   1, 105  
61 house balay   14  
72 to hit word info balbág      
61 house baláy   14  
44 to hear batiʔ   20  
120 stone batu   1  
120 stone bató   1  
41 to bite baŋkíʔ   26  
30 mouth baʔbaʔ   1  
30 mouth baʔbáʔ   1  
163 new baʔgu   1  
163 new baʔgó   1  
26 hair word info buaʔ   1, 65  
125 salt budbud   24  
125 salt budbúd   24  
116 flower bulaklák   22  
129 moon bulan   1  
99 feather bulbúl   1, 67  
129 moon bulán   1  
116 flower buraburak   22  
126 lake buuŋ   17  
26 hair word info buwáʔ   1, 65  
117 fruit buŋa   9  
117 fruit buŋá   9  
196 to count bílaŋ   1  
195 no, not bəlág   41  
153 big dakulaʔ   22, 23  
153 big dakúlaʔ   22, 23  
6 road/path dalán   1  
10 dirty damút   44  
122 water word info danum   1  
126 lake danáw   1  
122 water word info danúm   1  
114 leaf daun   1  
68 needle dayum   1 L
33 to laugh daŋákŋak      
195 no, not daʔgwa   37, 102  
154 short word info didiʔpút   36  
32 tongue dilaʔ   4  
154 short word info diʔput   36  
106 snake dokól   32  
198 Two word info dua   1  
18 breast dudu   15  
18 breast dudúʔ   15  
106 snake dukul   32  
134 thunder duldug   2, 69  
134 thunder duldúg   2, 69  
198 Two word info duwá   1  
195 no, not dágwa   37, 102  
178 that dáto   16  
114 leaf dáʔon   1  
175 above díbwát   54  
32 tongue dílaʔ   4  
167 night dələ́m   20  
136 wind dərə́s   36  
136 wind dəʔaʔə́s      
144 to burn word info dɨkɨt   32  
167 night dɨlɨm   20  
136 wind dɨrɨs   36  
115 root gamut   3  
115 root gamót   3  
2 left gibaŋ   24  
162 old word info guraguráŋ   21  
2 left gíbaŋ   24  
13 back word info gərə́ŋ   44  
152 small gətíʔək   1, 121  
13 back word info gɨrɨŋ   44  
152 small gɨtiɨk   1, 121  
170 when? word info insaʔno   10, 20  
45 eye kadawaʔári      
127 woods/forest kakayúʔan   2  
90 to dig kali   1  
186 you kamu   1, 38  
187 they kaníra      
79 stick/wood kayu   1  
79 stick/wood kayó   1  
177 this kaʔini   1  
185 we word info kitami   1, 49  
12 skin kolít   1  
108 louse word info kotó   1  
135 lightning kudláp   1, 86  
89 to hold word info kuitan   41  
12 skin kulit   1  
89 to hold word info kumúytan      
108 louse word info kutu   1  
185 we word info kámi   2, 51  
186 you kámo   1, 38  
184 he/she kánya   1, 33  
181 where? word info káʔi   26  
37 to eat káʔən   1  
185 we word info kíta   1, 50  
96 dog kəʔdə́ŋ   30  
87 to swell word info kɨdpɨs      
96 dog kɨʔdɨŋ   30  
54 man/male lalaki   2, 99  
54 man/male laláki   2, 99  
95 to fall word info lambɨg   41  
110 spider lawaʔ   1  
99 feather lawi   14  
101 to fly layug   43  
128 sky laŋit   1  
128 sky laŋít   1  
104 fat/grease linuk   106  
104 fat/grease linúk   106  
25 neck liʔɨg   1  
119 earth/soil logtá   25, 83  
176 below logtá      
119 earth/soil lugta   25, 83  
110 spider láwaʔ   1  
95 to fall word info láʔob      
25 neck líʔəg   1  
65 rope lúbid   21  
107 worm (earthworm) lúʔluy   33  
133 rain ləbə́g   21  
133 rain lɨbɨg   21  
93 to pound, beat word info lɨbɨk   14  
46 to see lɨʔgan   44  
10 dirty ma-buriŋ   13  
142 heavy ma-bə́gat   1  
142 heavy ma-bɨʔgat   1, 63  
157 thick word info ma-damɨl   21  
151 green ma-dulaw   33, 34  
157 thick word info ma-duməl   21  
164 good ma-gayə́n   45  
164 good ma-gayɨn   45  
150 yellow ma-kaláwag   38  
165 bad, evil ma-kawát   31  
148 white ma-korís      
159 wide ma-labɨg   1, 65  
95 to fall word info ma-lambə́g   41  
148 white ma-lanti   36  
138 warm word info ma-liʔŋət      
140 dry word info ma-maraʔ   26  
156 thin word info ma-nipís   1  
158 narrow ma-piʔkə́d      
139 cold word info ma-ramig   22  
138 warm word info ma-randaŋ   46  
140 dry word info ma-raŋú   1  
159 wide ma-rugár      
10 dirty ma-ríŋa   53  
139 cold word info ma-rəmíg   22  
138 warm word info ma-rəndáŋ   46  
149 red ma-siŋí      
149 red ma-skɨt      
81 sharp ma-tarə́m   1  
160 painful, sick ma-ŋalŋal   40  
160 painful, sick ma-ŋə́lŋəl   40  
82 dull, blunt ma-ʔabul   41  
147 black ma-ʔilúm   1  
151 green ma-ʔilúm   40  
147 black ma-ʔilɨm   1, 59  
150 yellow maduláw   24  
51 to sit mag-adúŋ   48  
91 to buy mag-aláŋ   26  
66 to tie up, fasten mag-bakə́d      
41 to bite mag-baŋkíʔ   26  
196 to count mag-bílaŋ   1  
80 to split word info mag-bəkáʔ      
123 to flow mag-bə́lbəg      
137 to blow word info mag-dərə́s   48  
44 to hear mag-dəŋə́g   1  
9 to swim mag-gáman   34  
42 to suck mag-igup      
40 to drink mag-inúm   1  
90 to dig mag-káli   1  
101 to fly mag-layóg   43  
84 to plant mag-luwák   26  
49 to lie down word info mag-líŋən      
93 to pound, beat word info mag-ləbə́k   14  
46 to see mag-lə́ʔgan   44  
83 to work word info mag-obrá qubraq = Loan 102 L
73 to steal mag-panakáw   1  
5 to walk mag-panáw   2  
70 to shoot word info mag-pusít      
70 to shoot word info mag-pánaʔ   1  
85 to choose mag-píliʔ   1  
35 to vomit mag-sukáʔ   9  
38 to chew word info mag-súbo      
36 to spit mag-súpraʔ   44, 71  
34 to cry mag-taŋís   1  
67 to sew word info mag-taʔík   68 L
52 to stand mag-tiŋdəg   20  
22 to fear mag-tákot   1  
64 to say mag-ámpaŋ      
29 to sniff, smell mag-árək   1  
21 to think mag-ísip   23  
137 to blow word info mag-úypan      
48 to sleep mag-ədə́p   30  
66 to tie up, fasten mag-əkə́t   1  
78 to cut, hack word info mag-ərə́t      
92 to open, uncover mag-ʔabrí   x L
8 to turn word info magbíriŋ   4  
39 to cook word info magiwára      
5 to walk maglakád   40  
20 to know, be knowledgeable maka-táwan   1  
77 to scratch word info makárod      
87 to swell word info mamagə́ʔ   1  
97 bird manmanók   1, 47  
141 wet maɨmɨg   110  
144 to burn word info maʔántəŋ      
141 wet maʔə́məg   40  
7 to come muʔatkakaʔíni      
45 eye máta   1  
194 how? word info móʔno   29  
112 rotten word info na-rumút   123  
82 dull, blunt na-tamól      
109 mosquito namuk   1, 90  
109 mosquito namók   1, 90  
75 to die, be dead napatay   1, 35  
31 tooth nipún   1  
31 tooth nipɨn   1  
121 sand nɨknɨk   35  
171 to hide word info pa-tagóʔ   13  
130 star panakonún   27  
5 to walk panaw   2  
75 to die, be dead patáy   1, 35  
131 cloud word info paŋanúd   27  
85 to choose piliʔ   1  
158 narrow piʔɨl      
124 sea poróʔ      
78 to cut, hack word info ratak   53  
165 bad, evil raʔuráət   1  
51 to sit rɨgɨd   71  
179 near sabíʔ   124  
172 to climb word info sakwal   31  
33 to laugh saya   112  
170 when? word info saʔnu   10, 20  
187 they sira   1  
176 below sirib   27  
176 below siruŋ   35, 78  
189 who? word info siʔu   20, 49  
189 who? word info siʔó   20, 49  
64 to say sugid   45  
35 to vomit suka   9  
36 to spit surpa   44, 71  
172 to climb word info suʔakwál   31  
113 branch word info sáŋa   2  
111 fish sədá   18  
111 fish sɨdaʔ   18  
42 to suck sɨssɨp   1  
145 smoke word info tabuk   30  
145 smoke word info tabók   30  
50 to dream tagayímpun   1, 22  
50 to dream tagaʔimpen   1, 22  
171 to hide word info tagu   13  
50 to dream tagínup   30  
23 blood tagúk   22  
23 blood tagɨk   22  
67 to sew word info taik   68 L
73 to steal takaw   1  
22 to fear takut   1  
43 ear talíŋa   1  
191 all tanan   24  
191 all tanánan   24  
77 to scratch word info taristis   38  
53 person/human being taw   1  
34 to cry taŋís   1  
169 year taʔun   1  
169 year taʔón   1  
124 sea taʔə́b   34  
124 sea taʔɨb   34  
94 to throw word info tilib   46  
52 to stand tindɨg   20  
14 belly tináʔi   19, 34  
16 intestines tináʔi   1  
98 egg tiʔlug   1, 76  
199 Three word info tulu   1  
199 Three word info tulóʔ   1  
15 bone tuʔláŋ   1  
127 woods/forest tálon   30  
53 person/human being táʔo   1  
98 egg tíʔlog   1, 76  
132 fog túgpu      
3 right wanán   1  
63 name ŋarán   1  
19 shoulder ʔabaga   1  
19 shoulder ʔabagá   1  
146 ash ʔabu   1  
155 long word info ʔabuat   39  
155 long word info ʔabwat   39  
174 in, inside ʔadalúm   1  
51 to sit ʔaduŋ   48  
182 I ʔaku   1, 5  
182 I ʔakó   1, 5  
180 far ʔalawid   1, 80  
91 to buy ʔalaŋ   26  
168 day ʔaldaw   1  
168 day ʔaldáw   1  
1 hand ʔalima   1  
180 far ʔaláwid   1, 80  
1 hand ʔalíma   1  
60 father ʔama   1  
60 father ʔamáʔ   1, 18  
56 child ʔanak   1  
56 child ʔanák   1  
11 dust ʔapuk   1  
143 fire ʔapuy   1  
11 dust ʔapík   1  
11 dust ʔapók   1  
143 fire ʔapóy   1  
29 to sniff, smell ʔarúk   1  
29 to sniff, smell ʔarɨk   1  
57 husband ʔasawa   2  
58 wife ʔasawa   1  
57 husband ʔasáwa   2  
58 wife ʔasáwa   1  
125 salt ʔasín   3  
17 liver ʔatay   1  
17 liver ʔatáy   1  
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
102 rat ʔaŋbúʔ   23  
102 rat ʔaŋbɨʔ   23  
4 leg/foot ʔaʔay   1  
4 leg/foot ʔaʔáʔi   1  
178 that ʔiaʔian   3  
177 this ʔiaʔini   1  
178 that ʔiaʔiti   55  
177 this ʔiaʔitu   10  
183 thou ʔikaw   1  
105 tail ʔikug   1  
183 thou ʔikáw   1  
105 tail ʔikóg   1  
84 to plant ʔilbə́ŋ      
84 to plant ʔiluak   26  
74 to kill ʔimatay   2  
74 to kill ʔimatáyən   2  
59 mother ʔinaʔ   1  
40 to drink ʔinum   1  
59 mother ʔináʔ   1  
118 grass ʔirbə́s      
111 fish ʔisdáʔ   18  
103 meat/flesh ʔisí   31  
94 to throw word info ʔitlíb   46  
178 that ʔiyatí   55  
177 this ʔiyaytó   10  
131 cloud word info ʔodúm      
27 nose ʔoróŋ   1, 84  
3 right ʔuanan   1, 62  
83 to work word info ʔubraʔ qubraq = Loan 102 L
174 in, inside ʔubtáŋ      
107 worm (earthworm) ʔugdás      
137 to blow word info ʔuipan      
24 head ʔulu   1  
149 red ʔundimán   44  
188 what? word info ʔunu   2, 65  
121 sand ʔunáy   1  
27 nose ʔuruŋ   1, 84  
146 ash ʔábo   1  
62 thatch/roof ʔátəp   1  
24 head ʔóloʔ   1  
188 what? word info ʔóno   2, 65  
76 to live, be alive ʔəgə́n      
197 One word info ʔəsa   1  
100 wing ʔə́lad   23  
200 Four word info ʔə́pat   1  
48 to sleep ʔɨdɨp   30  
66 to tie up, fasten ʔɨkɨt   1  
100 wing ʔɨlad   23  
200 Four word info ʔɨpat   1  
197 One word info ʔɨsa   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: