https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Palawan Batak

Source/Author:  Lawrence A. Reid 
Identifiers:  ISO-639-3:plw  Glottocode: bata1301 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Palawanic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 5 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
28 to breathe      
47 to yawn      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
173 at      
190 other      
192 and      
193 if      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
7 to come muʔatkakaʔíni      
33 to laugh daŋákŋak      
38 to chew word info mag-súbo      
39 to cook word info magiwára      
42 to suck mag-igup      
45 eye kadawaʔári      
49 to lie down word info mag-líŋən      
64 to say mag-ámpaŋ      
66 to tie up, fasten mag-bakə́d      
70 to shoot word info mag-pusít      
72 to hit word info balbág      
76 to live, be alive ʔəgə́n      
77 to scratch word info makárod      
78 to cut, hack word info mag-ərə́t      
80 to split word info mag-bəkáʔ      
82 dull, blunt na-tamól      
84 to plant ʔilbə́ŋ      
87 to swell word info kɨdpɨs      
89 to hold word info kumúytan      
95 to fall word info láʔob      
107 worm (earthworm) ʔugdás      
118 grass ʔirbə́s      
123 to flow mag-bə́lbəg      
124 sea poróʔ      
131 cloud word info ʔodúm      
132 fog túgpu      
136 wind dəʔaʔə́s      
137 to blow word info ʔuipan      
137 to blow word info mag-úypan      
138 warm word info ma-liʔŋət      
144 to burn word info maʔántəŋ      
148 white ma-korís      
149 red ma-skɨt      
149 red ma-siŋí      
158 narrow piʔɨl      
158 narrow ma-piʔkə́d      
159 wide ma-rugár      
174 in, inside ʔubtáŋ      
176 below logtá      
187 they kaníra      
1 hand ʔalima   1  
1 hand ʔalíma   1  
3 right wanán   1  
4 leg/foot ʔaʔay   1  
4 leg/foot ʔaʔáʔi   1  
6 road/path dalán   1  
11 dust ʔapuk   1  
11 dust ʔapík   1  
11 dust ʔapók   1  
12 skin kulit   1  
12 skin kolít   1  
15 bone tuʔláŋ   1  
16 intestines tináʔi   1  
17 liver ʔatay   1  
17 liver ʔatáy   1  
19 shoulder ʔabaga   1  
19 shoulder ʔabagá   1  
20 to know, be knowledgeable maka-táwan   1  
22 to fear takut   1  
22 to fear mag-tákot   1  
24 head ʔulu   1  
24 head ʔóloʔ   1  
25 neck liʔɨg   1  
25 neck líʔəg   1  
29 to sniff, smell ʔarɨk   1  
29 to sniff, smell ʔarúk   1  
29 to sniff, smell mag-árək   1  
30 mouth baʔbaʔ   1  
30 mouth baʔbáʔ   1  
31 tooth nipɨn   1  
31 tooth nipún   1  
34 to cry taŋís   1  
34 to cry mag-taŋís   1  
37 to eat káʔən   1  
40 to drink ʔinum   1  
40 to drink mag-inúm   1  
42 to suck sɨssɨp   1  
43 ear talíŋa   1  
44 to hear mag-dəŋə́g   1  
45 eye máta   1  
53 person/human being taw   1  
53 person/human being táʔo   1  
56 child ʔanak   1  
56 child ʔanák   1  
58 wife ʔasawa   1  
58 wife ʔasáwa   1  
59 mother ʔinaʔ   1  
59 mother ʔináʔ   1  
60 father ʔama   1  
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
62 thatch/roof ʔátəp   1  
63 name ŋarán   1  
66 to tie up, fasten ʔɨkɨt   1  
66 to tie up, fasten mag-əkə́t   1  
68 needle dayum   1 L
70 to shoot word info mag-pánaʔ   1  
73 to steal takaw   1  
73 to steal mag-panakáw   1  
79 stick/wood kayu   1  
79 stick/wood kayó   1  
81 sharp ma-tarə́m   1  
85 to choose piliʔ   1  
85 to choose mag-píliʔ   1  
87 to swell word info mamagə́ʔ   1  
90 to dig kali   1  
90 to dig mag-káli   1  
105 tail ʔikug   1  
105 tail ʔikóg   1  
108 louse word info kutu   1  
108 louse word info kotó   1  
110 spider lawaʔ   1  
110 spider láwaʔ   1  
114 leaf daun   1  
114 leaf dáʔon   1  
120 stone batu   1  
120 stone bató   1  
121 sand ʔunáy   1  
122 water word info danum   1  
122 water word info danúm   1  
126 lake danáw   1  
128 sky laŋit   1  
128 sky laŋít   1  
129 moon bulan   1  
129 moon bulán   1  
140 dry word info ma-raŋú   1  
142 heavy ma-bə́gat   1  
143 fire ʔapuy   1  
143 fire ʔapóy   1  
146 ash ʔabu   1  
146 ash ʔábo   1  
147 black ma-ʔilúm   1  
156 thin word info ma-nipís   1  
163 new baʔgu   1  
163 new baʔgó   1  
165 bad, evil raʔuráət   1  
168 day ʔaldaw   1  
168 day ʔaldáw   1  
169 year taʔun   1  
169 year taʔón   1  
174 in, inside ʔadalúm   1  
177 this ʔiaʔini   1  
177 this kaʔini   1  
183 thou ʔikaw   1  
183 thou ʔikáw   1  
187 they sira   1  
196 to count bílaŋ   1  
196 to count mag-bílaŋ   1  
197 One word info ʔɨsa   1  
197 One word info ʔəsa   1  
198 Two word info dua   1  
198 Two word info duwá   1  
199 Three word info tulu   1  
199 Three word info tulóʔ   1  
200 Four word info ʔɨpat   1  
200 Four word info ʔə́pat   1  
55 woman/female babay   1, 105  
55 woman/female babáʔi   1, 105  
152 small gɨtiɨk   1, 121  
152 small gətíʔək   1, 121  
60 father ʔamáʔ   1, 18  
50 to dream tagaʔimpen   1, 22  
50 to dream tagayímpun   1, 22  
184 he/she kánya   1, 33  
75 to die, be dead napatay   1, 35  
75 to die, be dead patáy   1, 35  
186 you kamu   1, 38  
186 you kámo   1, 38  
97 bird manmanók   1, 47  
185 we word info kitami   1, 49  
182 I ʔaku   1, 5  
182 I ʔakó   1, 5  
185 we word info kíta   1, 50  
147 black ma-ʔilɨm   1, 59  
3 right ʔuanan   1, 62  
142 heavy ma-bɨʔgat   1, 63  
26 hair word info buaʔ   1, 65  
26 hair word info buwáʔ   1, 65  
159 wide ma-labɨg   1, 65  
99 feather bulbúl   1, 67  
98 egg tiʔlug   1, 76  
98 egg tíʔlog   1, 76  
180 far ʔalawid   1, 80  
180 far ʔaláwid   1, 80  
27 nose ʔuruŋ   1, 84  
27 nose ʔoróŋ   1, 84  
135 lightning kudláp   1, 86  
109 mosquito namuk   1, 90  
109 mosquito namók   1, 90  
177 this ʔiaʔitu   10  
177 this ʔiyaytó   10  
170 when? word info saʔnu   10, 20  
170 when? word info insaʔno   10, 20  
83 to work word info ʔubraʔ qubraq = Loan 102 L
83 to work word info mag-obrá qubraq = Loan 102 L
104 fat/grease linuk   106  
104 fat/grease linúk   106  
141 wet maɨmɨg   110  
33 to laugh saya   112  
112 rotten word info na-rumút   123  
179 near sabíʔ   124  
10 dirty ma-buriŋ   13  
171 to hide word info tagu   13  
171 to hide word info pa-tagóʔ   13  
61 house balay   14  
61 house baláy   14  
93 to pound, beat word info lɨbɨk   14  
93 to pound, beat word info mag-ləbə́k   14  
99 feather lawi   14  
18 breast dudu   15  
18 breast dudúʔ   15  
178 that dáto   16  
126 lake buuŋ   17  
111 fish sɨdaʔ   18  
111 fish ʔisdáʔ   18  
111 fish sədá   18  
14 belly tináʔi   19, 34  
5 to walk panaw   2  
5 to walk mag-panáw   2  
57 husband ʔasawa   2  
57 husband ʔasáwa   2  
74 to kill ʔimatay   2  
74 to kill ʔimatáyən   2  
113 branch word info sáŋa   2  
127 woods/forest kakayúʔan   2  
185 we word info kámi   2, 51  
188 what? word info ʔunu   2, 65  
188 what? word info ʔóno   2, 65  
134 thunder duldug   2, 69  
134 thunder duldúg   2, 69  
54 man/male lalaki   2, 99  
54 man/male laláki   2, 99  
44 to hear batiʔ   20  
52 to stand tindɨg   20  
52 to stand mag-tiŋdəg   20  
167 night dɨlɨm   20  
167 night dələ́m   20  
189 who? word info siʔu   20, 49  
189 who? word info siʔó   20, 49  
65 rope lúbid   21  
133 rain lɨbɨg   21  
133 rain ləbə́g   21  
157 thick word info ma-damɨl   21  
157 thick word info ma-duməl   21  
162 old word info guraguráŋ   21  
23 blood tagɨk   22  
23 blood tagúk   22  
116 flower buraburak   22  
116 flower bulaklák   22  
139 cold word info ma-ramig   22  
139 cold word info ma-rəmíg   22  
153 big dakulaʔ   22, 23  
153 big dakúlaʔ   22, 23  
21 to think mag-ísip   23  
100 wing ʔɨlad   23  
100 wing ʔə́lad   23  
102 rat ʔaŋbɨʔ   23  
102 rat ʔaŋbúʔ   23  
2 left gibaŋ   24  
2 left gíbaŋ   24  
125 salt budbud   24  
125 salt budbúd   24  
150 yellow maduláw   24  
191 all tanan   24  
191 all tanánan   24  
119 earth/soil lugta   25, 83  
119 earth/soil logtá   25, 83  
41 to bite baŋkíʔ   26  
41 to bite mag-baŋkíʔ   26  
84 to plant ʔiluak   26  
84 to plant mag-luwák   26  
91 to buy ʔalaŋ   26  
91 to buy mag-aláŋ   26  
140 dry word info ma-maraʔ   26  
181 where? word info káʔi   26  
130 star panakonún   27  
131 cloud word info paŋanúd   27  
176 below sirib   27  
194 how? word info móʔno   29  
115 root gamut   3  
115 root gamót   3  
125 salt ʔasín   3  
178 that ʔiaʔian   3  
48 to sleep ʔɨdɨp   30  
48 to sleep mag-ədə́p   30  
50 to dream tagínup   30  
96 dog kɨʔdɨŋ   30  
96 dog kəʔdə́ŋ   30  
127 woods/forest tálon   30  
145 smoke word info tabuk   30  
145 smoke word info tabók   30  
103 meat/flesh ʔisí   31  
165 bad, evil ma-kawát   31  
172 to climb word info sakwal   31  
172 to climb word info suʔakwál   31  
106 snake dukul   32  
106 snake dokól   32  
144 to burn word info dɨkɨt   32  
107 worm (earthworm) lúʔluy   33  
151 green ma-dulaw   33, 34  
9 to swim mag-gáman   34  
124 sea taʔɨb   34  
124 sea taʔə́b   34  
121 sand nɨknɨk   35  
176 below siruŋ   35, 78  
136 wind dɨrɨs   36  
136 wind dərə́s   36  
148 white ma-lanti   36  
154 short word info diʔput   36  
154 short word info didiʔpút   36  
195 no, not daʔgwa   37, 102  
195 no, not dágwa   37, 102  
77 to scratch word info taristis   38  
150 yellow ma-kaláwag   38  
155 long word info ʔabuat   39  
155 long word info ʔabwat   39  
8 to turn word info magbíriŋ   4  
32 tongue dilaʔ   4  
32 tongue dílaʔ   4  
5 to walk maglakád   40  
141 wet maʔə́məg   40  
151 green ma-ʔilúm   40  
160 painful, sick ma-ŋalŋal   40  
160 painful, sick ma-ŋə́lŋəl   40  
82 dull, blunt ma-ʔabul   41  
89 to hold word info kuitan   41  
95 to fall word info lambɨg   41  
95 to fall word info ma-lambə́g   41  
195 no, not bəlág   41  
101 to fly layug   43  
101 to fly mag-layóg   43  
10 dirty damút   44  
13 back word info gɨrɨŋ   44  
13 back word info gərə́ŋ   44  
46 to see lɨʔgan   44  
46 to see mag-lə́ʔgan   44  
149 red ʔundimán   44  
36 to spit surpa   44, 71  
36 to spit mag-súpraʔ   44, 71  
64 to say sugid   45  
164 good ma-gayɨn   45  
164 good ma-gayə́n   45  
94 to throw word info tilib   46  
94 to throw word info ʔitlíb   46  
138 warm word info ma-randaŋ   46  
138 warm word info ma-rəndáŋ   46  
51 to sit ʔaduŋ   48  
51 to sit mag-adúŋ   48  
137 to blow word info mag-dərə́s   48  
10 dirty ma-ríŋa   53  
78 to cut, hack word info ratak   53  
175 above díbwát   54  
178 that ʔiaʔiti   55  
178 that ʔiyatí   55  
67 to sew word info taik   68 L
67 to sew word info mag-taʔík   68 L
51 to sit rɨgɨd   71  
35 to vomit suka   9  
35 to vomit mag-sukáʔ   9  
117 fruit buŋa   9  
117 fruit buŋá   9  
92 to open, uncover mag-ʔabrí   x L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: