https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Palawan Batak

Source/Author:  Lawrence A. Reid 
Identifiers:  ISO-639-3:plw  Glottocode: bata1301 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Palawanic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 5 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above díbwát   54  
191 all tanan   24  
191 all tanánan   24  
192 and      
146 ash ʔabu   1  
146 ash ʔábo   1  
173 at      
13 back word info gɨrɨŋ   44  
13 back word info gərə́ŋ   44  
165 bad, evil ma-kawát   31  
165 bad, evil raʔuráət   1  
14 belly tináʔi   19, 34  
176 below sirib   27  
176 below siruŋ   35, 78  
176 below logtá      
153 big dakulaʔ   22, 23  
153 big dakúlaʔ   22, 23  
97 bird manmanók   1, 47  
147 black ma-ʔilɨm   1, 59  
147 black ma-ʔilúm   1  
23 blood tagɨk   22  
23 blood tagúk   22  
15 bone tuʔláŋ   1  
113 branch word info sáŋa   2  
18 breast dudu   15  
18 breast dudúʔ   15  
56 child ʔanak   1  
56 child ʔanák   1  
131 cloud word info paŋanúd   27  
131 cloud word info ʔodúm      
139 cold word info ma-ramig   22  
139 cold word info ma-rəmíg   22  
166 correct, true      
168 day ʔaldaw   1  
168 day ʔaldáw   1  
10 dirty ma-buriŋ   13  
10 dirty damút   44  
10 dirty ma-ríŋa   53  
96 dog kɨʔdɨŋ   30  
96 dog kəʔdə́ŋ   30  
140 dry word info ma-maraʔ   26  
140 dry word info ma-raŋú   1  
82 dull, blunt ma-ʔabul   41  
82 dull, blunt na-tamól      
11 dust ʔapuk   1  
11 dust ʔapík   1  
11 dust ʔapók   1  
43 ear talíŋa   1  
119 earth/soil lugta   25, 83  
119 earth/soil logtá   25, 83  
98 egg tiʔlug   1, 76  
98 egg tíʔlog   1, 76  
204 Eight word info      
45 eye máta   1  
45 eye kadawaʔári      
180 far ʔalawid   1, 80  
180 far ʔaláwid   1, 80  
104 fat/grease linuk   106  
104 fat/grease linúk   106  
60 father ʔama   1  
60 father ʔamáʔ   1, 18  
99 feather lawi   14  
99 feather bulbúl   1, 67  
208 Fifty word info      
143 fire ʔapuy   1  
143 fire ʔapóy   1  
111 fish sɨdaʔ   18  
111 fish ʔisdáʔ   18  
111 fish sədá   18  
201 Five word info      
116 flower buraburak   22  
116 flower bulaklák   22  
132 fog túgpu      
200 Four word info ʔɨpat   1  
200 Four word info ʔə́pat   1  
117 fruit buŋa   9  
117 fruit buŋá   9  
164 good ma-gayɨn   45  
164 good ma-gayə́n   45  
118 grass ʔirbə́s      
151 green ma-dulaw   33, 34  
151 green ma-ʔilúm   40  
26 hair word info buaʔ   1, 65  
26 hair word info buwáʔ   1, 65  
1 hand ʔalima   1  
1 hand ʔalíma   1  
184 he/she kánya   1, 33  
24 head ʔulu   1  
24 head ʔóloʔ   1  
142 heavy ma-bɨʔgat   1, 63  
142 heavy ma-bə́gat   1  
61 house balay   14  
61 house baláy   14  
194 how? word info móʔno   29  
57 husband ʔasawa   2  
57 husband ʔasáwa   2  
182 I ʔaku   1, 5  
182 I ʔakó   1, 5  
193 if      
174 in, inside ʔadalúm   1  
174 in, inside ʔubtáŋ      
16 intestines tináʔi   1  
126 lake buuŋ   17  
126 lake danáw   1  
114 leaf daun   1  
114 leaf dáʔon   1  
2 left gibaŋ   24  
2 left gíbaŋ   24  
4 leg/foot ʔaʔay   1  
4 leg/foot ʔaʔáʔi   1  
135 lightning kudláp   1, 86  
17 liver ʔatay   1  
17 liver ʔatáy   1  
155 long word info ʔabuat   39  
155 long word info ʔabwat   39  
108 louse word info kutu   1  
108 louse word info kotó   1  
54 man/male lalaki   2, 99  
54 man/male laláki   2, 99  
103 meat/flesh ʔisí   31  
129 moon bulan   1  
129 moon bulán   1  
109 mosquito namuk   1, 90  
109 mosquito namók   1, 90  
59 mother ʔinaʔ   1  
59 mother ʔináʔ   1  
30 mouth baʔbaʔ   1  
30 mouth baʔbáʔ   1  
63 name ŋarán   1  
158 narrow piʔɨl      
158 narrow ma-piʔkə́d      
179 near sabíʔ   124  
25 neck liʔɨg   1  
25 neck líʔəg   1  
68 needle dayum   1 L
163 new baʔgu   1  
163 new baʔgó   1  
167 night dɨlɨm   20  
167 night dələ́m   20  
205 Nine word info      
195 no, not daʔgwa   37, 102  
195 no, not bəlág   41  
195 no, not dágwa   37, 102  
27 nose ʔuruŋ   1, 84  
27 nose ʔoróŋ   1, 84  
162 old word info guraguráŋ   21  
197 One word info ʔɨsa   1  
197 One word info ʔəsa   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick ma-ŋalŋal   40  
160 painful, sick ma-ŋə́lŋəl   40  
53 person/human being taw   1  
53 person/human being táʔo   1  
133 rain lɨbɨg   21  
133 rain ləbə́g   21  
102 rat ʔaŋbɨʔ   23  
102 rat ʔaŋbúʔ   23  
149 red ma-skɨt      
149 red ʔundimán   44  
149 red ma-siŋí      
3 right ʔuanan   1, 62  
3 right wanán   1  
6 road/path dalán   1  
115 root gamut   3  
115 root gamót   3  
65 rope lúbid   21  
112 rotten word info na-rumút   123  
125 salt budbud   24  
125 salt ʔasín   3  
125 salt budbúd   24  
121 sand nɨknɨk   35  
121 sand ʔunáy   1  
124 sea taʔɨb   34  
124 sea poróʔ      
124 sea taʔə́b   34  
203 Seven word info      
81 sharp ma-tarə́m   1  
154 short word info diʔput   36  
154 short word info didiʔpút   36  
19 shoulder ʔabaga   1  
19 shoulder ʔabagá   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info      
12 skin kulit   1  
12 skin kolít   1  
128 sky laŋit   1  
128 sky laŋít   1  
152 small gɨtiɨk   1, 121  
152 small gətíʔək   1, 121  
145 smoke word info tabuk   30  
145 smoke word info tabók   30  
106 snake dukul   32  
106 snake dokól   32  
110 spider lawaʔ   1  
110 spider láwaʔ   1  
130 star panakonún   27  
79 stick/wood kayu   1  
79 stick/wood kayó   1  
120 stone batu   1  
120 stone bató   1  
105 tail ʔikug   1  
105 tail ʔikóg   1  
206 Ten word info      
178 that ʔiaʔian   3  
178 that ʔiaʔiti   55  
178 that ʔiyatí   55  
178 that dáto   16  
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
62 thatch/roof ʔátəp   1  
187 they sira   1  
187 they kaníra      
157 thick word info ma-damɨl   21  
157 thick word info ma-duməl   21  
156 thin word info ma-nipís   1  
177 this ʔiaʔini   1  
177 this ʔiaʔitu   10  
177 this ʔiyaytó   10  
177 this kaʔini   1  
183 thou ʔikaw   1  
183 thou ʔikáw   1  
199 Three word info tulu   1  
199 Three word info tulóʔ   1  
134 thunder duldug   2, 69  
134 thunder duldúg   2, 69  
41 to bite baŋkíʔ   26  
41 to bite mag-baŋkíʔ   26  
137 to blow word info ʔuipan      
137 to blow word info mag-úypan      
137 to blow word info mag-dərə́s   48  
28 to breathe      
144 to burn word info dɨkɨt   32  
144 to burn word info maʔántəŋ      
91 to buy ʔalaŋ   26  
91 to buy mag-aláŋ   26  
38 to chew word info mag-súbo      
85 to choose piliʔ   1  
85 to choose mag-píliʔ   1  
172 to climb word info sakwal   31  
172 to climb word info suʔakwál   31  
7 to come muʔatkakaʔíni      
39 to cook word info magiwára      
196 to count bílaŋ   1  
196 to count mag-bílaŋ   1  
34 to cry taŋís   1  
34 to cry mag-taŋís   1  
78 to cut, hack word info ratak   53  
78 to cut, hack word info mag-ərə́t      
75 to die, be dead napatay   1, 35  
75 to die, be dead patáy   1, 35  
90 to dig kali   1  
90 to dig mag-káli   1  
50 to dream tagaʔimpen   1, 22  
50 to dream tagayímpun   1, 22  
50 to dream tagínup   30  
40 to drink ʔinum   1  
40 to drink mag-inúm   1  
37 to eat káʔən   1  
95 to fall word info lambɨg   41  
95 to fall word info láʔob      
95 to fall word info ma-lambə́g   41  
22 to fear takut   1  
22 to fear mag-tákot   1  
123 to flow mag-bə́lbəg      
101 to fly layug   43  
101 to fly mag-layóg   43  
86 to grow word info      
44 to hear batiʔ   20  
44 to hear mag-dəŋə́g   1  
171 to hide word info tagu   13  
171 to hide word info pa-tagóʔ   13  
72 to hit word info balbág      
89 to hold word info kuitan   41  
89 to hold word info kumúytan      
69 to hunt word info      
74 to kill ʔimatay   2  
74 to kill ʔimatáyən   2  
20 to know, be knowledgeable maka-táwan   1  
33 to laugh saya   112  
33 to laugh daŋákŋak      
49 to lie down word info mag-líŋən      
76 to live, be alive ʔəgə́n      
92 to open, uncover mag-ʔabrí   x L
84 to plant ʔiluak   26  
84 to plant ʔilbə́ŋ      
84 to plant mag-luwák   26  
93 to pound, beat word info lɨbɨk   14  
93 to pound, beat word info mag-ləbə́k   14  
64 to say sugid   45  
64 to say mag-ámpaŋ      
77 to scratch word info taristis   38  
77 to scratch word info makárod      
46 to see lɨʔgan   44  
46 to see mag-lə́ʔgan   44  
67 to sew word info taik   68 L
67 to sew word info mag-taʔík   68 L
70 to shoot word info mag-pánaʔ   1  
70 to shoot word info mag-pusít      
51 to sit rɨgɨd   71  
51 to sit ʔaduŋ   48  
51 to sit mag-adúŋ   48  
48 to sleep ʔɨdɨp   30  
48 to sleep mag-ədə́p   30  
29 to sniff, smell ʔarɨk   1  
29 to sniff, smell ʔarúk   1  
29 to sniff, smell mag-árək   1  
36 to spit surpa   44, 71  
36 to spit mag-súpraʔ   44, 71  
80 to split word info mag-bəkáʔ      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand tindɨg   20  
52 to stand mag-tiŋdəg   20  
73 to steal takaw   1  
73 to steal mag-panakáw   1  
42 to suck sɨssɨp   1  
42 to suck mag-igup      
87 to swell word info kɨdpɨs      
87 to swell word info mamagə́ʔ   1  
9 to swim mag-gáman   34  
21 to think mag-ísip   23  
94 to throw word info tilib   46  
94 to throw word info ʔitlíb   46  
66 to tie up, fasten ʔɨkɨt   1  
66 to tie up, fasten mag-bakə́d      
66 to tie up, fasten mag-əkə́t   1  
8 to turn word info magbíriŋ   4  
35 to vomit suka   9  
35 to vomit mag-sukáʔ   9  
5 to walk panaw   2  
5 to walk maglakád   40  
5 to walk mag-panáw   2  
83 to work word info ʔubraʔ qubraq = Loan 102 L
83 to work word info mag-obrá qubraq = Loan 102 L
47 to yawn      
32 tongue dilaʔ   4  
32 tongue dílaʔ   4  
31 tooth nipɨn   1  
31 tooth nipún   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info dua   1  
198 Two word info duwá   1  
138 warm word info ma-randaŋ   46  
138 warm word info ma-rəndáŋ   46  
138 warm word info ma-liʔŋət      
122 water word info danum   1  
122 water word info danúm   1  
185 we word info kitami   1, 49  
185 we word info kíta   1, 50  
185 we word info kámi   2, 51  
141 wet maɨmɨg   110  
141 wet maʔə́məg   40  
188 what? word info ʔunu   2, 65  
188 what? word info ʔóno   2, 65  
170 when? word info saʔnu   10, 20  
170 when? word info insaʔno   10, 20  
181 where? word info káʔi   26  
148 white ma-lanti   36  
148 white ma-korís      
189 who? word info siʔu   20, 49  
189 who? word info siʔó   20, 49  
159 wide ma-labɨg   1, 65  
159 wide ma-rugár      
58 wife ʔasawa   1  
58 wife ʔasáwa   1  
136 wind dɨrɨs   36  
136 wind dəʔaʔə́s      
136 wind dərə́s   36  
100 wing ʔɨlad   23  
100 wing ʔə́lad   23  
55 woman/female babay   1, 105  
55 woman/female babáʔi   1, 105  
127 woods/forest tálon   30  
127 woods/forest kakayúʔan   2  
107 worm (earthworm) lúʔluy   33  
107 worm (earthworm) ʔugdás      
169 year taʔun   1  
169 year taʔón   1  
150 yellow ma-kaláwag   38  
150 yellow maduláw   24  
186 you kamu   1, 38  
186 you kámo   1, 38  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: