https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Pazih F69

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:uun  Glottocode: kulo1237 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column.

Andreea: replaced /đ/ with /ð/ (cf. book). 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 443
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 4
 
Classification:  Austronesian:Northwest Formosan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 137 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
57 husband      
58 wife      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
193 if      
208 Fifty word info      
1 hand imá   1, 65  
1 hand rima   1, 64  
1 hand rimáʔ   1, 64  
2 left ixiʔ   1  
2 left ixíʔ   1  
3 right ʔannán   1  
3 right anán   1  
4 leg/foot karáu   64  
4 leg/foot karao   64  
4 leg/foot karáw   64  
5 to walk muża:kái   3  
5 to walk dzadzakai   3  
5 to walk muzakáy   3  
6 road/path darán   1  
7 to come mupu:żáh   3  
7 to come ʔalu   46  
7 to come mupuzáh   3  
8 to turn word info ma:sədə́:'      
9 to swim lalaŋuíʔ   1  
10 dirty kalialiakán      
10 dirty tudakíʔ   1  
12 skin repáy   24  
14 belly ti'án   1  
14 belly tyal   1  
14 belly tíal   1  
15 bone bun   44  
16 intestines heherút   62  
17 liver asay   1  
17 liver ʔasáy   1  
18 breast nu:nóh   3  
18 breast nunoho   3  
18 breast zəbəzə́p   25  
19 shoulder ʔabaxán   1  
19 shoulder abaha   1  
19 shoulder ʔabaxáʔ   1  
20 to know, be knowledgeable muba:żáʔ   2  
20 to know, be knowledgeable mabazáʔ   2  
21 to think ma:xakəláʔ   27  
22 to fear dia:lakáʔ      
22 to fear maŋəsə́l   61  
23 blood damúʔ   20  
24 head ponō   34  
25 neck haho'   59  
25 neck baqoŋ      
25 neck haho   59  
25 neck hahór   59  
26 hair word info bukə́s   1  
26 hair word info vukkus   1  
26 hair word info bakus   1  
26 hair word info bəkə́s   1  
27 nose mużiŋ   26  
27 nose mujing   26  
27 nose mouding   26  
27 nose muzíŋ   26  
28 to breathe muhe:nís   28  
29 to sniff, smell sa:sażə́k   1  
30 mouth ahán   67  
30 mouth rahal   67  
30 mouth rahhal   67  
30 mouth lahar   67  
30 mouth rahán   67  
31 tooth ləpə́ŋ   1, 35  
31 tooth rupun   36  
31 tooth lipeung   1, 35  
32 tongue dahamáʔ   38  
32 tongue yohama   38  
33 to laugh ma:hatán   40  
33 to laugh mahatahatan   40  
33 to laugh mahatan   40  
33 to laugh mahatán   40  
34 to cry maŋít   1, 56  
34 to cry mangidz   1, 56  
35 to vomit mutáʔ   1  
37 to eat məkə́n   1  
37 to eat kakanai   1  
39 to cook word info daŋədaŋ      
39 to cook word info mutalə́k   1  
40 to drink mudáux   42  
40 to drink dadohai      
40 to drink dáux   42  
41 to bite ŋaŋażip   65  
42 to suck żə:żəżə́p   1  
42 to suck mununóh      
43 ear sangera   1  
43 ear saŋiráʔ   1  
44 to hear taumaláʔ   2  
44 to hear tumaláʔ   2  
45 eye dau'ík   2  
45 eye dourik   2  
45 eye daorek   2  
45 eye darik   2  
45 eye daurík   2  
46 to see mukitáʔ   1  
46 to see mikitáʔ   1  
48 to sleep mudamai   3  
49 to lie down word info maidə́m      
49 to lie down word info paharasai   81  
50 to dream páisipíʔ   1, 42  
50 to dream pisipíʔ   1, 42  
51 to sit maitukúʔ   90  
51 to sit mitukúʔ   90  
52 to stand mi:tún   36  
52 to stand ki:zə́x   76  
53 person/human being sáu   1  
53 person/human being sáuʔ   1  
54 man/male mama:lə́ŋ   61  
54 man/male mamarun   61  
54 man/male mamalə́ŋ   61  
55 woman/female mama'ís   64  
55 woman/female mamais   64  
55 woman/female mamayus   64  
55 woman/female maméoss   64  
55 woman/female mamáis   64  
56 child laqihán   34  
56 child rakehal   34  
56 child rakihal   34  
56 child rakihán   34  
59 mother ʔináʔ   1  
59 mother ina   1  
60 father ʔabáʔ   14  
61 house humáq   1  
61 house huma   1  
61 house xumáʔ   1  
62 thatch/roof ti:láp   57  
62 thatch/roof mutapúk      
63 name laŋát   44  
64 to say ka:kawás   4  
64 to say makakawasai   4  
64 to say kakawás   4  
65 rope sa'ís   1  
65 rope sariss   1  
66 to tie up, fasten sə:sədə́'      
68 needle daxə́m   1  
69 to hunt word info madu:tilikát      
69 to hunt word info pasiwaẓúʔ      
69 to hunt word info murirux      
69 to hunt word info malup   1  
69 to hunt word info malə́p   1  
70 to shoot word info palawín      
70 to shoot word info pá:patús   24  
71 to stab, pierce mudakús      
73 to steal ma-sakaw   1  
73 to steal masakáw   1  
74 to kill papui:hét   83  
74 to kill papúrihát   83  
74 to kill mutaháy   86  
75 to die, be dead purihit   31  
75 to die, be dead purihadai   31  
75 to die, be dead purihát   31  
76 to live, be alive mai'át      
77 to scratch word info kaikaxáu   1  
78 to cut, hack word info xa:xáu      
80 to split word info mura:tík      
81 sharp kamaláŋ   64  
82 dull, blunt mano:nóʔ      
83 to work word info maramai      
90 to dig mudaxán   45  
91 to buy mubaríw   23  
95 to fall word info talo:bík   91  
96 dog ważúʔ   1  
96 dog wadzu   1  
96 dog wazzo   1  
96 dog wazúʔ   1  
97 bird ʔayám   2  
97 bird aiam   2  
98 egg batúʔ   32  
99 feather bəkə́s   18  
99 feather bukuss   18  
100 wing papa:lít   2  
100 wing papalít   2  
101 to fly məha:bəhá'   66  
102 rat ʔadús   36  
103 meat/flesh rumút   72  
105 tail dulút   42  
105 tail dudlút   42  
106 snake ʔəżə́t   59  
106 snake udzeud   59  
106 snake ʔəzə́t   59  
107 worm (earthworm) makái      
108 louse word info ʔisilau babulai   10  
108 louse word info babulái   10  
108 louse word info kusúʔ   1  
109 mosquito tibáun   75  
110 spider kaka:súʔ   2  
111 fish ʔaláu   2  
111 fish alao   2  
111 fish ʔaláw   2  
112 rotten word info tubaŋə́ʔ   88  
112 rotten word info marixáu      
113 branch word info paŋáʔ   22  
114 leaf labáx   42  
114 leaf rabako   42  
114 leaf rabáx   42  
115 root hohás   35  
115 root hameus   3  
115 root xamə́s   3  
116 flower tulaláʔ   3  
117 fruit madu   2  
117 fruit madú?   2  
118 grass səmə́'   3  
118 grass simur   3  
118 grass səmə́r   3  
119 earth/soil d̂axə́:   30  
119 earth/soil rejik-ddahhu      
119 earth/soil dexə́ʔ   30  
120 stone batúʔ   1  
120 stone batu   1  
121 sand bunadza   2  
122 water word info dalúm   1  
122 water word info dalom   1  
122 water word info darūm   1  
123 to flow liliús      
124 sea awás   4  
124 sea awass   4  
124 sea ʔawás   4  
125 salt pahá'   32  
125 salt pahar   32  
125 salt pahár   32  
126 lake tu:tún      
126 lake rumáw   36  
127 woods/forest tutu:mán      
128 sky babáu kawás   68, 3  
128 sky vavao-kawas   68, 3  
128 sky babáw kawás   68, 3  
129 moon ʔilás   2  
129 moon ilass   2  
129 moon iras   2  
130 star bintún   1, 78  
130 star bintul   1, 78  
130 star mintol   1, 78  
130 star bintúl   1, 78  
131 cloud word info xədə́ŋ      
131 cloud word info rulung   35 L
131 cloud word info ruron   35 L
131 cloud word info rulúŋ   35  
132 fog xədə́ŋ      
132 fog rulung   79 L?
132 fog ruron   79 L?
132 fog marə́bərə́p   60  
133 rain ʔudán   1  
133 rain mudal   1  
133 rain udaru   1  
133 rain udál   1  
134 thunder ku'ás   75  
134 thunder kurass   75  
134 thunder korás   75  
135 lightning malapend   64  
135 lightning malapə́t   64  
136 wind ba'iʔ   2  
136 wind varə   2  
136 wind baríʔ   2  
137 to blow word info muhím   10  
137 to blow word info hi:hi'úm   10  
138 warm word info malə:kə́d      
140 dry word info maqa'ít   100  
141 wet mapayák   81  
142 heavy haiżə́ŋ   58  
142 heavy haidə́ŋ   58  
143 fire hapuí   1  
143 fire hapui   1  
143 fire hapoi   1  
143 fire papúy   1  
145 smoke word info busu:bús   68  
145 smoke word info adah      
146 ash ʔab̂uʔ   1  
146 ash heuruheur      
147 black dərəxə́n   68  
147 black turuheul   68  
147 black tərəhə́l   68  
148 white isiláu   83  
148 white risilao   83  
148 white risiláw   83  
149 red luba:híŋ   81  
149 red lubaheng   81  
149 red lubahíŋ   81  
150 yellow taba:rák   63  
150 yellow tabarâk   63  
152 small ta:tíŋ   93  
152 small tatik   93  
152 small ta:téh   93  
153 big matarúʔ   76  
154 short word info hatəkə́n   83  
154 short word info hatikul   83  
154 short word info hatikə́l   83  
155 long word info halupás   76  
155 long word info masəcə́m      
157 thick word info buláx      
158 narrow tatiŋaʔ      
159 wide tapa:ráx   55  
160 painful, sick ʔasikís   84  
160 painful, sick máixiŋár      
163 new xiás   41  
164 good iák   97  
164 good reak   97  
164 good ríak   97  
165 bad, evil sażi'án   71  
165 bad, evil sadial   71  
165 bad, evil saziáh   71  
165 bad, evil haziáh   71  
165 bad, evil sazíal   71  
166 correct, true ʔisiáʔ      
166 correct, true matələ́ŋ   68  
167 night xinián   61  
167 night leunian      
167 night xinían   61  
168 day dalí   15  
168 day dalí'an   15  
168 day liahan   15  
168 day da:líʔ   15  
169 year kawás   2  
170 when? word info kasaián   53  
170 when? word info kasayán   53  
174 in, inside rizík   45  
175 above babú   2  
176 below dadaxə́ʔ   25  
177 this ʔiminí'   1  
177 this iminíʔ   1  
177 this iníʔ   1  
178 that húyaʔ   3  
178 that imisíuʔ   47  
178 that isíaʔ   29  
178 that dúaʔ      
179 near ʔaliáh   1, 99  
179 near ʔaléh   1, 99  
180 far ma:núʔ   38  
181 where? word info disái   52  
181 where? word info kaiasai   52  
181 where? word info díʔasáiʔ   52  
181 where? word info ʔaidíʔasáiʔ   52  
182 I yakúʔ   1  
182 I yako   1  
182 I ya:kúʔ   1  
182 I akúʔ   1  
182 I ku   x  
183 thou ʔisiúʔ   1  
183 thou issu   1  
183 thou isíuʔ   1  
184 he/she imisíuʔ   27  
185 we word info ʔítaʔ   1  
185 we word info yamí:'   2  
186 you imúʔ   1  
186 you imu   1  
187 they ya:misiúʔ   3  
187 they yasia   3  
188 what? word info ʔaxái   43  
188 what? word info ʔasáiʔ   43  
189 who? word info imáʔ   2  
189 who? word info ima   2  
189 who? word info i:máʔ   2  
190 other sau' ażáu      
191 all dadú'aʔ   63  
191 all dadoa   63  
191 all dadúaʔ   63  
192 and yuʔ   55  
192 and ʔabúʔ      
194 how? word info saila'   54  
195 no, not kúah      
196 to count musu:ŋusúŋ   64  
197 One word info ʔażáŋ   26  
197 One word info ʔiżát   1  
197 One word info adadumat      
197 One word info ida   1?  
197 One word info idáʔ   1?  
197 One word info adáŋ   26  
198 Two word info dusáʔ   1  
198 Two word info dusa   1  
199 Three word info turúʔ   1  
199 Three word info turu   1  
200 Four word info səpát   1  
200 Four word info supat   1  
201 Five word info hasub   2  
201 Five word info hasuv   2  
201 Five word info xasə́b   2  
201 Five word info xasə́p   2  
202 Six word info hasubuda   3  
202 Six word info hasuv-da   3  
202 Six word info xasə́b-użaʔ   3  
202 Six word info xasə́bə́záʔ   3  
203 Seven word info xasəb-i-dusáʔ   7  
203 Seven word info hasubidusa   7  
203 Seven word info xasə́bidusáʔ   7  
204 Eight word info xasəb-i-turúʔ   2  
204 Eight word info hasubituru   2  
204 Eight word info hasuve-duro   2  
204 Eight word info xasə́biturúʔ   2  
205 Nine word info xasəb-i-səpát   4  
205 Nine word info hasubisupat   4  
205 Nine word info hasuvesupat   4  
205 Nine word info xasə́bisupát   4  
206 Ten word info ʔisít   3  
206 Ten word info issit   3  
206 Ten word info shid   3  
206 Ten word info is'iit   3  
207 Twenty word info dusaʔ-isít   3, 30  
207 Twenty word info dusá ʔisít   3, 30  
209 One Hundred word info hatə́n   27  
209 One Hundred word info adáŋ hâtəl   27  
210 One Thousand word info adáŋ sâhan   28  
185 we word info ya:míʔ (excl) 2  
185 we word info amíʔ (excl) 2  
185 we word info itáʔ (incl) 1  
121 sand bunát *bunaj 2  
83 to work word info mauku:kusáʔ *ku[dz]a. Expect kuda. 27?  
39 to cook word info muta:lə́k *taNek 1  
39 to cook word info tatalek *taNek 1  
39 to cook word info tataluk *taNek 1  
156 thin word info halipit ...-Ni[ ]-pis 1  
78 to cut, hack word info ta:taták < *tatak 3  
24 head punúʔ based on PAN *punuq 'brain' 34  
24 head pounat based on PAN *punuq 'brain' 34  
151 green turulich Blue 64  
67 to sew word info sasa'is CaqiS 1, 52  
94 to throw word info mupanáʔ cf *panaq 3  
13 back word info bukún cf. Atayal, cf Yakan??? 2  
7 to come mopuzan delete this entry?`probably a typo for mopuzah. LS 3  
117 fruit buxú Expect [buxay]. -EG 14  
104 fat/grease sələ́m Expected [səməx]. -EG 84  
169 year kawas from Laurent Sagart 2  
151 green maŋa:yáh Green    
107 worm (earthworm) kúiʔ Is this a loan from Atayal? MR. 59  
12 skin rapái isolated in AN 24  
179 near ʔaliahán Items marked 1,99 lack a reflex of *-d-. MR. 1, 99  
89 to hold word info ma:ráʔ L? (cf Siasiat) -EG 4  
43 ear sa'íŋaʔ metathesis 1  
144 to burn word info ma:nát Note: Intransitive not Transitive.    
162 old word info hakə:żə́ŋ ʔa sau Old Person 111  
10 dirty dakiʔə́n or 1? 1  
139 cold word info lamík Orig. marked as set 22 (ie Tagalog [malamig], correspondences don't match. -EG 96  
60 father abáʔ PAN *aba(-q) Laurent Sagart 14  
48 to sleep midə́m reflecting *ma-qizem 27  
184 he/she ʔimisiuʔ Something like *imiCiu -EG 27  
113 branch word info paŋa Source ACD 22  
36 to spit hapát Sputum / Spittle not verb    
88 to squeeze word info pə:pəpə́t Squeeze (in hand) 67  
88 to squeeze word info məpəpə́t Squeeze (in hand) 67  
11 dust b̂urab̂ú' the form is from Lin 2000:151 14  
180 far ʔiháʔðiŝ This is Thao, not Pazeh. x  
72 to hit word info mətə:bə́' to hit (with fist)    
79 stick/wood kahui Tree / wood 1  
79 stick/wood kahoi Tree / wood 1  
53 person/human being sanh typo ? 1  
43 ear sangira v. frequent with this form 1  
174 in, inside karúm why initial [k]? -EG 18  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: