https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Seediq F69 (Sakura)

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:trv  Glottocode: taro1264 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 277
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Atayalic:Seediq 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 18 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand bawaʔ   51  
2 left ʔiril   60  
3 right nárat   52  
4 leg/foot qáqai   1  
4 leg/foot papuk   2  
5 to walk məksáʔ   52  
5 to walk makakaisa   52  
6 road/path ʔəlúʔ   40  
7 to come mi'áh   33  
7 to come maidzach      
8 to turn word info mətənu'iŋ      
9 to swim ləmáŋui   1  
10 dirty stə́rax      
11 dust nəmudəhə́ral      
12 skin qəráqil   3  
13 back word info búkwiʔ cf.Tsou 68  
14 belly búyas   66  
15 bone bu'ut   42  
16 intestines íraq   49  
17 liver rúmul   27  
18 breast núnuh   3  
19 shoulder héraŋ   47  
19 shoulder ahing      
20 to know, be knowledgeable məkəláʔ   69  
21 to think ləməŋlúŋ   2  
22 to fear miʔíceʔ      
23 blood dáraʔ   1  
24 head túnuh   35  
24 head tunuch   35  
25 neck wáru'   92  
26 hair word info sənúnuh   2  
27 nose múhiŋ   26  
27 nose mohing   26  
28 to breathe pəshə́ŋaq   54  
29 to sniff, smell sqənúh   2  
30 mouth qó'aq   30  
30 mouth koak   30  
31 tooth rúpun   36  
32 tongue həmáʔ   1  
32 tongue hema   1  
33 to laugh məhúliṣ   74  
33 to laugh mahulish   74  
34 to cry ləmíŋis < *Neŋis 15  
34 to cry leminish   15  
35 to vomit pəbə́rih   25  
36 to spit túyoq Sputum / Spittle not verb 80  
37 to eat məkan   1  
37 to eat manakamakan   1  
38 to chew word info msúrak      
38 to chew word info msékan   44  
39 to cook word info pəcádaʔ      
39 to cook word info hamangut   69  
40 to drink mímah   2  
40 to drink nimah   2  
41 to bite qəmí'ut   50  
42 to suck qəməqúŋ      
43 ear bírat   32  
43 ear birut   32  
44 to hear səmíliŋ   27  
44 to hear mubahaŋ   43  
45 eye dóríq   2  
45 eye dourŭk   2  
46 to see kmítaʔ   1  
47 to yawn      
48 to sleep mtáqi   71  
48 to sleep matakai   71  
49 to lie down word info mətáqi      
49 to lie down word info tarakarak      
50 to dream msepi   1  
51 to sit təlúŋ   122  
52 to stand mətútui      
53 person/human being sədiq   45  
53 person/human being seʔediq   45  
53 person/human being sa:ḍiq   45  
54 man/male sənáu   56  
55 woman/female qəlídil   2  
55 woman/female makaidil   2  
56 child láqiʔ   34  
56 child lakai   34  
57 husband      
58 wife      
59 mother búbuʔ   67  
60 father támaʔ   1  
60 father taina Rel to Taokas 'taai'? -EG    
61 house sápah   58  
62 thatch/roof      
63 name háŋan   1, 49  
64 to say rəməŋáu   18  
64 to say marangao   18  
65 rope nu'əl      
65 rope sinuzuk   72  
66 to tie up, fasten ləmútut   30  
67 to sew word info səmáʔis SaqiS 1, 52  
68 needle      
69 to hunt word info máduk   55  
70 to shoot word info húliŋ      
71 to stab, pierce máitaq   81  
72 to hit word info cə́mbuʔ to hit (with fist); Not [səmbuc]? -EG 102  
73 to steal      
74 to kill pəhóqil   3  
75 to die, be dead məhóqil   2  
75 to die, be dead mahokal   2  
76 to live, be alive muʔúdus   62  
77 to scratch word info kəmáwah   64  
78 to cut, hack word info təmátak < *tatak 3  
79 stick/wood qəhúniʔ Tree / wood 1, 30  
79 stick/wood kahoni Tree / wood 1, 30  
80 to split word info pəscáx      
81 sharp məhúŋul   56  
82 dull, blunt ʔini kəhúŋul   52  
83 to work word info kəmpáh   66  
83 to work word info komopach   66  
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info qəmoíʔ Squeeze (in hand)    
89 to hold word info maŋal L? Cf Squliq with [g] for Sediq [ŋ]. -EG 2  
90 to dig kmáriʔ   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info qmádaʔ      
95 to fall word info mətúciŋ   85  
96 dog húliŋ   68  
96 dog hulin   68  
97 bird qəbəxə́niʔ Expected [h] for [x]. -EG 3  
97 bird bahani   3  
98 egg báluŋ   51  
99 feather pálit Feather[plume]; Final [t]? -EG 2  
99 feather ʔúbal Feather[down] 61  
100 wing pálit   2  
101 to fly skáyaʔ   67  
102 rat qólit   2  
103 meat/flesh wáwaʔ      
104 fat/grease sí'aŋ   3  
104 fat/grease lícex   74  
105 tail ŋúŋuʔ   2  
106 snake qúyuʔ   3  
106 snake kuzu   73  
107 worm (earthworm) ku'íʔ   2  
108 louse word info cúmiq   3  
108 louse word info qúheŋ   1, 9  
109 mosquito pərekai   73  
110 spider pəráubau   55  
111 fish qəcúrux   66  
111 fish churuk   66  
112 rotten word info məsbúrau   1  
113 branch word info      
114 leaf wásau   10  
114 leaf hazi      
115 root wámil   21  
115 root raparap      
116 flower papah   2  
117 fruit hi'i   33  
118 grass spəriq   67  
118 grass shuduh      
119 earth/soil dəhə́ral   2  
120 stone bətúnuh   1  
120 stone batunuch   1  
121 sand bənáqi'   2  
121 sand bnaqqail   2  
121 sand banakail   2  
122 water word info qsi'aʔ   3  
122 water word info kasia   3  
123 to flow qəlúlui   54  
124 sea ucíluŋ   3  
124 sea chilung timu   3  
125 salt címuʔ   2  
125 salt timu   2  
126 lake ucíluŋ   2  
127 woods/forest bəbúyuʔ      
128 sky karat   2  
129 moon ʔídas   2  
129 moon idass   2  
130 star pəŋə́rah   59  
131 cloud word info rúluŋ   35  
131 cloud word info rulung   35  
132 fog pəkúkuŋ   2  
133 rain qúyuh   44  
133 rain kuzuch   44  
134 thunder burú'aʔ   24  
134 thunder mabarua   24  
135 lightning taqalíwaq   24  
135 lightning sassaina      
136 wind bwíhur   3  
137 to blow word info mi'uk   1  
138 warm word info mu'úhul   2  
139 cold word info məskuíʔ   78  
139 cold word info masekuich   78  
140 dry word info mədəŋúʔ   93  
141 wet məhóriq   2  
142 heavy cəhəḍíl   56  
143 fire púniq   1  
143 fire hapunek   1  
144 to burn word info sqámaʔ Note: Intransitive not Transitive. 45  
145 smoke word info qəluŋún   31  
145 smoke word info karengeul   31  
146 ash qəbúlit   74  
146 ash makaluch      
147 black məqáluh   3  
147 black makaluch   3  
148 white bəhóai   82  
148 white bahagai   82  
149 red mbánah   2?  
149 red matanach   2  
150 yellow mucá'is      
151 green musámaʔ green/blue 63  
152 small tíqə'      
152 small típix      
152 small tikoh   100  
153 big páruʔ   74  
154 short word info bútul Expect initial [p] if cognate with Bunun. -EG 30?  
154 short word info dehekko   78  
154 short word info lələbo   79  
154 short word info dehakuh   78  
155 long word info ʔubalau   75  
155 long word info kane:diṣ      
156 thin word info məpúh   41  
157 thick word info kəndúh   54  
158 narrow du:lil   2  
159 wide dəlábaŋ   22  
160 painful, sick mənáruh   83  
161 shy, ashamed      
162 old word info rúdan   104  
163 new bu'urah   1, 42  
164 good iq      
164 good malu   96  
164 good malup   96  
165 bad, evil náqah   24  
165 bad, evil nakach   24  
166 correct, true ki'a'      
167 night kəmán      
167 night babien      
167 night makuun      
168 day sí'an      
168 day kushun      
169 year      
170 when? word info kənú'an   2  
170 when? word info kanuan   2  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside rúmaʔ < ' at home' 18  
175 above balau   45  
176 below rúmaʔ   70  
177 this ni'   1  
178 that wái   28  
178 that ɣaʔe   28  
179 near dálix   1  
180 far təhə́'aq   3  
181 where? word info ʔínuʔ   1  
181 where? word info mua      
182 I yákuʔ   1  
182 I yako   1  
183 thou ʔísuʔ   1  
183 thou issu   1  
184 he/she hí'aʔ   1  
185 we word info itaʔ   1  
185 we word info yámi   2  
185 we word info yamo   2  
186 you yámuʔ   1  
187 they tahí'aʔ   45  
187 they abarao      
188 what? word info mánuʔ   2  
189 who? word info ímaʔ   2  
190 other ʔən sədíq "people" 47  
191 all kánaʔ   62  
191 all ramut      
192 and níqan      
193 if      
194 how? word info hi'áun cáyaʔ   46  
195 no, not      
196 to count səmpú'   3  
197 One word info kíŋal   10  
197 One word info kial   10  
198 Two word info daháʔ   1  
198 Two word info daha   1  
199 Three word info tə́ruʔ   1  
199 Three word info teru   1  
200 Four word info spat   1  
200 Four word info sŭpŭt   1  
201 Five word info rima   1  
201 Five word info limaʔ   1  
202 Six word info matə́ruʔ   2  
202 Six word info mataru   2  
203 Seven word info ʔmpituʔ   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info maspát   1  
204 Eight word info mŭssupat   1  
205 Nine word info məŋáriʔ   2  
206 Ten word info nahal   2  
206 Ten word info máhal   2  
206 Ten word info máhal   2  
206 Ten word info nahal   2  
207 Twenty word info ʔmpúsal   1  
208 Fifty word info mrímal   1, 2  
209 One Hundred word info kəbəku'íʔ      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: