https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Seediq F69 (Sakura)

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:trv  Glottocode: taro1264 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 277
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Atayalic:Seediq 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 18 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
47 to yawn      
57 husband      
58 wife      
62 thatch/roof      
68 needle      
73 to steal      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
113 branch word info      
161 shy, ashamed      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
193 if      
195 no, not      
210 One Thousand word info      
7 to come maidzach      
8 to turn word info mətənu'iŋ      
10 dirty stə́rax      
11 dust nəmudəhə́ral      
19 shoulder ahing      
22 to fear miʔíceʔ      
38 to chew word info msúrak      
39 to cook word info pəcádaʔ      
42 to suck qəməqúŋ      
49 to lie down word info mətáqi      
49 to lie down word info tarakarak      
52 to stand mətútui      
60 father taina Rel to Taokas 'taai'? -EG    
65 rope nu'əl      
70 to shoot word info húliŋ      
80 to split word info pəscáx      
88 to squeeze word info qəmoíʔ Squeeze (in hand)    
94 to throw word info qmádaʔ      
103 meat/flesh wáwaʔ      
114 leaf hazi      
115 root raparap      
118 grass shuduh      
127 woods/forest bəbúyuʔ      
135 lightning sassaina      
146 ash makaluch      
150 yellow mucá'is      
152 small tíqə'      
152 small típix      
155 long word info kane:diṣ      
164 good iq      
166 correct, true ki'a'      
167 night kəmán      
167 night babien      
167 night makuun      
168 day sí'an      
168 day kushun      
181 where? word info mua      
187 they abarao      
191 all ramut      
192 and níqan      
209 One Hundred word info kəbəku'íʔ      
4 leg/foot qáqai   1  
9 to swim ləmáŋui   1  
23 blood dáraʔ   1  
32 tongue həmáʔ   1  
32 tongue hema   1  
37 to eat məkan   1  
37 to eat manakamakan   1  
46 to see kmítaʔ   1  
50 to dream msepi   1  
60 father támaʔ   1  
90 to dig kmáriʔ   1  
112 rotten word info məsbúrau   1  
120 stone bətúnuh   1  
120 stone batunuch   1  
137 to blow word info mi'uk   1  
143 fire púniq   1  
143 fire hapunek   1  
177 this ni'   1  
179 near dálix   1  
181 where? word info ʔínuʔ   1  
182 I yákuʔ   1  
182 I yako   1  
183 thou ʔísuʔ   1  
183 thou issu   1  
184 he/she hí'aʔ   1  
185 we word info itaʔ   1  
186 you yámuʔ   1  
198 Two word info daháʔ   1  
198 Two word info daha   1  
199 Three word info tə́ruʔ   1  
199 Three word info teru   1  
200 Four word info spat   1  
200 Four word info sŭpŭt   1  
201 Five word info rima   1  
201 Five word info limaʔ   1  
203 Seven word info ʔmpituʔ   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info maspát   1  
204 Eight word info mŭssupat   1  
207 Twenty word info ʔmpúsal   1  
208 Fifty word info mrímal   1, 2  
79 stick/wood qəhúniʔ Tree / wood 1, 30  
79 stick/wood kahoni Tree / wood 1, 30  
163 new bu'urah   1, 42  
63 name háŋan   1, 49  
67 to sew word info səmáʔis SaqiS 1, 52  
108 louse word info qúheŋ   1, 9  
114 leaf wásau   10  
197 One word info kíŋal   10  
197 One word info kial   10  
152 small tikoh   100  
72 to hit word info cə́mbuʔ to hit (with fist); Not [səmbuc]? -EG 102  
162 old word info rúdan   104  
51 to sit təlúŋ   122  
34 to cry ləmíŋis < *Neŋis 15  
34 to cry leminish   15  
64 to say rəməŋáu   18  
64 to say marangao   18  
174 in, inside rúmaʔ < ' at home' 18  
4 leg/foot papuk   2  
21 to think ləməŋlúŋ   2  
26 hair word info sənúnuh   2  
29 to sniff, smell sqənúh   2  
40 to drink mímah   2  
40 to drink nimah   2  
45 eye dóríq   2  
45 eye dourŭk   2  
55 woman/female qəlídil   2  
55 woman/female makaidil   2  
75 to die, be dead məhóqil   2  
75 to die, be dead mahokal   2  
89 to hold word info maŋal L? Cf Squliq with [g] for Sediq [ŋ]. -EG 2  
99 feather pálit Feather[plume]; Final [t]? -EG 2  
100 wing pálit   2  
102 rat qólit   2  
105 tail ŋúŋuʔ   2  
107 worm (earthworm) ku'íʔ   2  
116 flower papah   2  
119 earth/soil dəhə́ral   2  
121 sand bənáqi'   2  
121 sand bnaqqail   2  
121 sand banakail   2  
125 salt címuʔ   2  
125 salt timu   2  
126 lake ucíluŋ   2  
128 sky karat   2  
129 moon ʔídas   2  
129 moon idass   2  
132 fog pəkúkuŋ   2  
138 warm word info mu'úhul   2  
141 wet məhóriq   2  
149 red matanach   2  
158 narrow du:lil   2  
170 when? word info kənú'an   2  
170 when? word info kanuan   2  
185 we word info yámi   2  
185 we word info yamo   2  
188 what? word info mánuʔ   2  
189 who? word info ímaʔ   2  
202 Six word info matə́ruʔ   2  
202 Six word info mataru   2  
205 Nine word info məŋáriʔ   2  
206 Ten word info nahal   2  
206 Ten word info máhal   2  
206 Ten word info máhal   2  
206 Ten word info nahal   2  
115 root wámil   21  
159 wide dəlábaŋ   22  
134 thunder burú'aʔ   24  
134 thunder mabarua   24  
135 lightning taqalíwaq   24  
165 bad, evil náqah   24  
165 bad, evil nakach   24  
35 to vomit pəbə́rih   25  
27 nose múhiŋ   26  
27 nose mohing   26  
17 liver rúmul   27  
44 to hear səmíliŋ   27  
178 that wái   28  
178 that ɣaʔe   28  
149 red mbánah   2?  
12 skin qəráqil   3  
18 breast núnuh   3  
74 to kill pəhóqil   3  
78 to cut, hack word info təmátak < *tatak 3  
97 bird qəbəxə́niʔ Expected [h] for [x]. -EG 3  
97 bird bahani   3  
104 fat/grease sí'aŋ   3  
106 snake qúyuʔ   3  
108 louse word info cúmiq   3  
122 water word info qsi'aʔ   3  
122 water word info kasia   3  
124 sea ucíluŋ   3  
124 sea chilung timu   3  
136 wind bwíhur   3  
147 black məqáluh   3  
147 black makaluch   3  
180 far təhə́'aq   3  
196 to count səmpú'   3  
30 mouth qó'aq   30  
30 mouth koak   30  
66 to tie up, fasten ləmútut   30  
154 short word info bútul Expect initial [p] if cognate with Bunun. -EG 30?  
145 smoke word info qəluŋún   31  
145 smoke word info karengeul   31  
43 ear bírat   32  
43 ear birut   32  
7 to come mi'áh   33  
117 fruit hi'i   33  
56 child láqiʔ   34  
56 child lakai   34  
24 head túnuh   35  
24 head tunuch   35  
131 cloud word info rúluŋ   35  
131 cloud word info rulung   35  
31 tooth rúpun   36  
6 road/path ʔəlúʔ   40  
156 thin word info məpúh   41  
15 bone bu'ut   42  
44 to hear mubahaŋ   43  
38 to chew word info msékan   44  
133 rain qúyuh   44  
133 rain kuzuch   44  
53 person/human being sədiq   45  
53 person/human being seʔediq   45  
53 person/human being sa:ḍiq   45  
144 to burn word info sqámaʔ Note: Intransitive not Transitive. 45  
175 above balau   45  
187 they tahí'aʔ   45  
194 how? word info hi'áun cáyaʔ   46  
19 shoulder héraŋ   47  
190 other ʔən sədíq "people" 47  
16 intestines íraq   49  
41 to bite qəmí'ut   50  
1 hand bawaʔ   51  
98 egg báluŋ   51  
3 right nárat   52  
5 to walk məksáʔ   52  
5 to walk makakaisa   52  
82 dull, blunt ʔini kəhúŋul   52  
28 to breathe pəshə́ŋaq   54  
123 to flow qəlúlui   54  
157 thick word info kəndúh   54  
69 to hunt word info máduk   55  
110 spider pəráubau   55  
54 man/male sənáu   56  
81 sharp məhúŋul   56  
142 heavy cəhəḍíl   56  
61 house sápah   58  
130 star pəŋə́rah   59  
2 left ʔiril   60  
99 feather ʔúbal Feather[down] 61  
76 to live, be alive muʔúdus   62  
191 all kánaʔ   62  
151 green musámaʔ green/blue 63  
77 to scratch word info kəmáwah   64  
14 belly búyas   66  
83 to work word info kəmpáh   66  
83 to work word info komopach   66  
111 fish qəcúrux   66  
111 fish churuk   66  
59 mother búbuʔ   67  
101 to fly skáyaʔ   67  
118 grass spəriq   67  
13 back word info búkwiʔ cf.Tsou 68  
96 dog húliŋ   68  
96 dog hulin   68  
20 to know, be knowledgeable məkəláʔ   69  
39 to cook word info hamangut   69  
176 below rúmaʔ   70  
48 to sleep mtáqi   71  
48 to sleep matakai   71  
65 rope sinuzuk   72  
106 snake kuzu   73  
109 mosquito pərekai   73  
33 to laugh məhúliṣ   74  
33 to laugh mahulish   74  
104 fat/grease lícex   74  
146 ash qəbúlit   74  
153 big páruʔ   74  
155 long word info ʔubalau   75  
139 cold word info məskuíʔ   78  
139 cold word info masekuich   78  
154 short word info dehekko   78  
154 short word info dehakuh   78  
154 short word info lələbo   79  
36 to spit túyoq Sputum / Spittle not verb 80  
71 to stab, pierce máitaq   81  
148 white bəhóai   82  
148 white bahagai   82  
160 painful, sick mənáruh   83  
95 to fall word info mətúciŋ   85  
25 neck wáru'   92  
140 dry word info mədəŋúʔ   93  
164 good malu   96  
164 good malup   96  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: