https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Seediq F69 (Sakura)

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:trv  Glottocode: taro1264 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 277
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Atayalic:Seediq 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 18 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above balau   45  
191 all kánaʔ   62  
191 all ramut      
192 and níqan      
146 ash qəbúlit   74  
146 ash makaluch      
173 at      
13 back word info búkwiʔ cf.Tsou 68  
165 bad, evil náqah   24  
165 bad, evil nakach   24  
14 belly búyas   66  
176 below rúmaʔ   70  
153 big páruʔ   74  
97 bird qəbəxə́niʔ Expected [h] for [x]. -EG 3  
97 bird bahani   3  
147 black məqáluh   3  
147 black makaluch   3  
23 blood dáraʔ   1  
15 bone bu'ut   42  
113 branch word info      
18 breast núnuh   3  
56 child láqiʔ   34  
56 child lakai   34  
131 cloud word info rúluŋ   35  
131 cloud word info rulung   35  
139 cold word info məskuíʔ   78  
139 cold word info masekuich   78  
166 correct, true ki'a'      
168 day sí'an      
168 day kushun      
10 dirty stə́rax      
96 dog húliŋ   68  
96 dog hulin   68  
140 dry word info mədəŋúʔ   93  
82 dull, blunt ʔini kəhúŋul   52  
11 dust nəmudəhə́ral      
43 ear bírat   32  
43 ear birut   32  
119 earth/soil dəhə́ral   2  
98 egg báluŋ   51  
204 Eight word info maspát   1  
204 Eight word info mŭssupat   1  
45 eye dóríq   2  
45 eye dourŭk   2  
180 far təhə́'aq   3  
104 fat/grease sí'aŋ   3  
104 fat/grease lícex   74  
60 father támaʔ   1  
60 father taina Rel to Taokas 'taai'? -EG    
99 feather pálit Feather[plume]; Final [t]? -EG 2  
99 feather ʔúbal Feather[down] 61  
208 Fifty word info mrímal   1, 2  
143 fire púniq   1  
143 fire hapunek   1  
111 fish qəcúrux   66  
111 fish churuk   66  
201 Five word info rima   1  
201 Five word info limaʔ   1  
116 flower papah   2  
132 fog pəkúkuŋ   2  
200 Four word info spat   1  
200 Four word info sŭpŭt   1  
117 fruit hi'i   33  
164 good iq      
164 good malu   96  
164 good malup   96  
118 grass spəriq   67  
118 grass shuduh      
151 green musámaʔ green/blue 63  
26 hair word info sənúnuh   2  
1 hand bawaʔ   51  
184 he/she hí'aʔ   1  
24 head túnuh   35  
24 head tunuch   35  
142 heavy cəhəḍíl   56  
61 house sápah   58  
194 how? word info hi'áun cáyaʔ   46  
57 husband      
182 I yákuʔ   1  
182 I yako   1  
193 if      
174 in, inside rúmaʔ < ' at home' 18  
16 intestines íraq   49  
126 lake ucíluŋ   2  
114 leaf wásau   10  
114 leaf hazi      
2 left ʔiril   60  
4 leg/foot qáqai   1  
4 leg/foot papuk   2  
135 lightning taqalíwaq   24  
135 lightning sassaina      
17 liver rúmul   27  
155 long word info ʔubalau   75  
155 long word info kane:diṣ      
108 louse word info cúmiq   3  
108 louse word info qúheŋ   1, 9  
54 man/male sənáu   56  
103 meat/flesh wáwaʔ      
129 moon ʔídas   2  
129 moon idass   2  
109 mosquito pərekai   73  
59 mother búbuʔ   67  
30 mouth qó'aq   30  
30 mouth koak   30  
63 name háŋan   1, 49  
158 narrow du:lil   2  
179 near dálix   1  
25 neck wáru'   92  
68 needle      
163 new bu'urah   1, 42  
167 night kəmán      
167 night babien      
167 night makuun      
205 Nine word info məŋáriʔ   2  
195 no, not      
27 nose múhiŋ   26  
27 nose mohing   26  
162 old word info rúdan   104  
197 One word info kíŋal   10  
197 One word info kial   10  
209 One Hundred word info kəbəku'íʔ      
210 One Thousand word info      
190 other ʔən sədíq "people" 47  
160 painful, sick mənáruh   83  
53 person/human being sədiq   45  
53 person/human being seʔediq   45  
53 person/human being sa:ḍiq   45  
133 rain qúyuh   44  
133 rain kuzuch   44  
102 rat qólit   2  
149 red mbánah   2?  
149 red matanach   2  
3 right nárat   52  
6 road/path ʔəlúʔ   40  
115 root wámil   21  
115 root raparap      
65 rope nu'əl      
65 rope sinuzuk   72  
112 rotten word info məsbúrau   1  
125 salt címuʔ   2  
125 salt timu   2  
121 sand bənáqi'   2  
121 sand bnaqqail   2  
121 sand banakail   2  
124 sea ucíluŋ   3  
124 sea chilung timu   3  
203 Seven word info ʔmpituʔ   1  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp məhúŋul   56  
154 short word info bútul Expect initial [p] if cognate with Bunun. -EG 30?  
154 short word info dehekko   78  
154 short word info lələbo   79  
154 short word info dehakuh   78  
19 shoulder héraŋ   47  
19 shoulder ahing      
161 shy, ashamed      
202 Six word info matə́ruʔ   2  
202 Six word info mataru   2  
12 skin qəráqil   3  
128 sky karat   2  
152 small tíqə'      
152 small típix      
152 small tikoh   100  
145 smoke word info qəluŋún   31  
145 smoke word info karengeul   31  
106 snake qúyuʔ   3  
106 snake kuzu   73  
110 spider pəráubau   55  
130 star pəŋə́rah   59  
79 stick/wood qəhúniʔ Tree / wood 1, 30  
79 stick/wood kahoni Tree / wood 1, 30  
120 stone bətúnuh   1  
120 stone batunuch   1  
105 tail ŋúŋuʔ   2  
206 Ten word info nahal   2  
206 Ten word info máhal   2  
206 Ten word info máhal   2  
206 Ten word info nahal   2  
178 that wái   28  
178 that ɣaʔe   28  
62 thatch/roof      
187 they tahí'aʔ   45  
187 they abarao      
157 thick word info kəndúh   54  
156 thin word info məpúh   41  
177 this ni'   1  
183 thou ʔísuʔ   1  
183 thou issu   1  
199 Three word info tə́ruʔ   1  
199 Three word info teru   1  
134 thunder burú'aʔ   24  
134 thunder mabarua   24  
41 to bite qəmí'ut   50  
137 to blow word info mi'uk   1  
28 to breathe pəshə́ŋaq   54  
144 to burn word info sqámaʔ Note: Intransitive not Transitive. 45  
91 to buy      
38 to chew word info msúrak      
38 to chew word info msékan   44  
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come mi'áh   33  
7 to come maidzach      
39 to cook word info pəcádaʔ      
39 to cook word info hamangut   69  
196 to count səmpú'   3  
34 to cry ləmíŋis < *Neŋis 15  
34 to cry leminish   15  
78 to cut, hack word info təmátak < *tatak 3  
75 to die, be dead məhóqil   2  
75 to die, be dead mahokal   2  
90 to dig kmáriʔ   1  
50 to dream msepi   1  
40 to drink mímah   2  
40 to drink nimah   2  
37 to eat məkan   1  
37 to eat manakamakan   1  
95 to fall word info mətúciŋ   85  
22 to fear miʔíceʔ      
123 to flow qəlúlui   54  
101 to fly skáyaʔ   67  
86 to grow word info      
44 to hear səmíliŋ   27  
44 to hear mubahaŋ   43  
171 to hide word info      
72 to hit word info cə́mbuʔ to hit (with fist); Not [səmbuc]? -EG 102  
89 to hold word info maŋal L? Cf Squliq with [g] for Sediq [ŋ]. -EG 2  
69 to hunt word info máduk   55  
74 to kill pəhóqil   3  
20 to know, be knowledgeable məkəláʔ   69  
33 to laugh məhúliṣ   74  
33 to laugh mahulish   74  
49 to lie down word info mətáqi      
49 to lie down word info tarakarak      
76 to live, be alive muʔúdus   62  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say rəməŋáu   18  
64 to say marangao   18  
77 to scratch word info kəmáwah   64  
46 to see kmítaʔ   1  
67 to sew word info səmáʔis SaqiS 1, 52  
70 to shoot word info húliŋ      
51 to sit təlúŋ   122  
48 to sleep mtáqi   71  
48 to sleep matakai   71  
29 to sniff, smell sqənúh   2  
36 to spit túyoq Sputum / Spittle not verb 80  
80 to split word info pəscáx      
88 to squeeze word info qəmoíʔ Squeeze (in hand)    
71 to stab, pierce máitaq   81  
52 to stand mətútui      
73 to steal      
42 to suck qəməqúŋ      
87 to swell word info      
9 to swim ləmáŋui   1  
21 to think ləməŋlúŋ   2  
94 to throw word info qmádaʔ      
66 to tie up, fasten ləmútut   30  
8 to turn word info mətənu'iŋ      
35 to vomit pəbə́rih   25  
5 to walk məksáʔ   52  
5 to walk makakaisa   52  
83 to work word info kəmpáh   66  
83 to work word info komopach   66  
47 to yawn      
32 tongue həmáʔ   1  
32 tongue hema   1  
31 tooth rúpun   36  
207 Twenty word info ʔmpúsal   1  
198 Two word info daháʔ   1  
198 Two word info daha   1  
138 warm word info mu'úhul   2  
122 water word info qsi'aʔ   3  
122 water word info kasia   3  
185 we word info itaʔ   1  
185 we word info yámi   2  
185 we word info yamo   2  
141 wet məhóriq   2  
188 what? word info mánuʔ   2  
170 when? word info kənú'an   2  
170 when? word info kanuan   2  
181 where? word info ʔínuʔ   1  
181 where? word info mua      
148 white bəhóai   82  
148 white bahagai   82  
189 who? word info ímaʔ   2  
159 wide dəlábaŋ   22  
58 wife      
136 wind bwíhur   3  
100 wing pálit   2  
55 woman/female qəlídil   2  
55 woman/female makaidil   2  
127 woods/forest bəbúyuʔ      
107 worm (earthworm) ku'íʔ   2  
169 year      
150 yellow mucá'is      
186 you yámuʔ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: