https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tagalog

Source/Author:  Ted Llamzon 
Identifiers:  ISO-639-3:tgl  Glottocode: taga1270 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Central Philippine:Tagalog 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 34 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand kamáy   13  
2 left kaliwáq   67  
3 right kánan   1, 73  
4 leg/foot paqá   20  
5 to walk lumákad   40  
6 road/path daqán   1, 57  
7 to come datíŋ   14  
8 to turn word info lumikóq   21  
9 to swim lumangóy   1  
10 dirty marumi   51  
11 dust alikabok   1, 48  
12 skin balát   21  
13 back word info likód   1  
14 belly tiyán   1  
15 bone butó   39  
16 intestines bitúka   21  
17 liver atáy   1  
18 breast súsu   1  
19 shoulder amóy      
19 shoulder balíkat   31  
21 to think magísip   23  
22 to fear tákut   1  
23 blood dugóq   16  
24 head úlo   1  
25 neck liqíg   1  
26 hair word info buhók   1, 65  
27 nose ilóŋ   1  
28 to breathe humiŋá   1, 30  
29 to sniff, smell amuyín   31  
30 mouth bibíg   32  
31 tooth ŋípin   1, 48  
32 tongue dílaq   4  
33 to laugh tumáwa   1  
34 to cry umiyák   20  
35 to vomit sumúka   9  
36 to spit lumuráq   1, 30  
36 to spit dumuráq   1, 30  
37 to eat kumáin   1  
38 to chew word info ŋuyaqín   25  
40 to drink uminóm   1  
41 to bite kagatín   1  
42 to suck sumipsip   1  
43 ear taqiŋa   1  
44 to hear makiníg   1, 14  
45 eye matá   1  
46 to see makíta   1  
46 to see tumiŋín   42  
47 to yawn humigáb   8  
48 to sleep túlug   1  
49 to lie down word info humigáq   19  
50 to dream managínip   30  
51 to sit umupóq   46  
52 to stand tumindíg   20  
53 person/human being ta:o   1  
54 man/male laláki   2, 99  
55 woman/female babáqi   1, 105  
56 child anák   1  
57 husband asáwaŋ laláki   2  
58 wife asáwaŋ babáqi   1  
59 mother iná   1  
60 father amá   1  
61 house báhay   14  
62 thatch/roof atíp   1  
63 name paŋálan   1  
64 to say magsalitáq   34  
64 to say sabíhin   33  
65 rope táliq   1  
66 to tie up, fasten talíqan   26  
67 to sew word info magtahiq   1  
68 needle karáyom   1, 34 L
69 to hunt word info mamaríl   92  
70 to shoot word info barilín      
71 to stab, pierce saksakín   68  
72 to hit word info itápun      
72 to hit word info tamáan   129  
73 to steal magnákaw   1  
74 to kill magpatáy   2  
75 to die, be dead patáy   1, 35  
76 to live, be alive búhay   14  
77 to scratch word info kamútin   34, 82  
78 to cut, hack word info putúlin   37  
79 stick/wood káhoy   1  
80 to split word info biyakín   1  
81 sharp talím   1  
82 dull, blunt mapuról   1, 33  
84 to plant mágtanim   2  
85 to choose mamíliq   1  
86 to grow word info tumú boq   1  
87 to swell word info mamagaq   1  
88 to squeeze word info pigaqín   1, 37  
89 to hold word info hawákan   39  
90 to dig paramíhin      
90 to dig maghúkay   23  
91 to buy mamilí   1  
92 to open, uncover magbukás   1, 63  
93 to pound, beat word info tukaqín      
93 to pound, beat word info bayuhín   1  
94 to throw word info itápon   98  
95 to fall word info mahúlog   29  
96 dog áso   1  
98 egg itlóg   1  
99 feather búhoq     L?
99 feather balahibo   21  
100 wing pakpák   33  
101 to fly lumipád   21  
102 rat dagáq   39  
103 meat/flesh lamán   46  
104 fat/grease tabáq   23  
105 tail buntót   16  
106 snake áhas   31  
107 worm (earthworm) uqód   21  
108 louse word info kútu   1  
109 mosquito lamók   1, 33  
110 spider gagambá   23  
111 fish isdáq   18  
113 branch word info saŋá   2  
114 leaf dáhon   1  
115 root ugát   1  
116 flower bulaklák   22  
117 fruit buŋá   9  
118 grass damó   36  
119 earth/soil lúpaq   25  
120 stone batú   1  
121 sand pásig   18  
121 sand buháŋin   34  
122 water word info túbig   14  
123 to flow umágos   2  
124 sea láud   6  
124 sea dagat   25  
125 salt asín   3  
126 lake láwaʔ   1  
127 woods/forest gúbat   32  
128 sky láŋit   1  
129 moon buwán   1  
130 star bituqín   1  
131 cloud word info úlap   57  
133 rain ulán   1  
134 thunder kulóg   2, 95  
135 lightning kidlát   1, 82  
136 wind háŋiŋ   1  
137 to blow word info umíhip   1, 68  
138 warm word info maqínit   23  
139 cold word info malamíg   22  
140 dry word info tuyóq   43  
141 wet basáq   1  
142 heavy bigát   1  
143 fire apóy   1  
144 to burn word info masúnog   21  
145 smoke word info humithít      
145 smoke word info úsok   2, 79  
146 ash abú   1  
147 black itím   1  
148 white putiq   1  
149 red pulá   28  
150 yellow diláw   24, 74  
151 green luntian   89  
152 small maliqít   66, 125  
153 big malakí   35  
154 short word info pandák   1  
155 long word info mahábaq   27  
156 thin word info manipís   1  
157 thick word info makapál   1  
158 narrow makítid   19  
159 wide malúwág   62  
159 wide malápad   48  
160 painful, sick sakít   1  
161 shy, ashamed hiyáq   1, 28  
162 old word info matandáq   31  
163 new bágo   1, 54  
164 good mabúti   44  
165 bad, evil masamáq   30  
166 correct, true tutoqó   6  
167 night gabí   21  
168 day áraw   1, 54  
169 year taqón   1  
170 when? word info kaqilán   1, 25  
171 to hide word info magtágoq   13  
172 to climb word info pumanhík   1, 61  
172 to climb word info umakyat   30  
173 at sa   14  
174 in, inside [sa] loqób   23  
175 above itaqás   1  
176 below ibabáq   1  
177 this itó   10  
178 that iyón   49  
179 near malápit   36  
180 far maláyoq   1  
181 where? word info saqán   1, 62  
182 I akó   1, 5  
183 thou kayó   1  
184 he/she siŋá      
184 he/she siyá   1, 31  
185 we word info táyo   1, 62  
185 we word info kamí   2  
186 you kayoŋ lahát   1, 20  
187 they silá   1  
188 what? word info anó   2, 18  
189 who? word info síno   14, 47  
190 other ibá   12  
191 all lahát   37  
192 and at   26  
193 if kuŋ   1, 11  
194 how? word info papaqáno   29, 77  
195 no, not hindiq   1, 44  
196 to count magbílaŋ   1  
197 One word info isá   1  
198 Two word info dalawá   1, 23  
199 Three word info tatló   1, 10  
200 Four word info ápat   1, 14  
201 Five word info líma   1  
202 Six word info ánim   1, 38  
202 Six word info anem   1, 38  
203 Seven word info pitó   1  
204 Eight word info waló   3  
205 Nine word info siyám   9  
206 Ten word info sampú'   5  
206 Ten word info sampúq   5  
207 Twenty word info dalawampúq   3, 6  
208 Fifty word info limampúq   1, 2  
209 One Hundred word info isáng daqán   49  
210 One Thousand word info isáng líbo   5  
39 to cook word info maglútoq Correction: Norvin Richards 20  
97 bird ībon Correction: Norvin Richards 73  
132 fog hamóg dew' 26  
20 to know, be knowledgeable alám Norvin Richards: Arabic Loan 58 L
112 rotten word info mabáhoq smelly    
83 to work word info magtrabáho Spanish 103 L
151 green bérde Spanish x L
42 to suck humígop to sip    
51 to sit tumirá to stay, reside    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: