https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tagalog

Source/Author:  Ted Llamzon 
Identifiers:  ISO-639-3:tgl  Glottocode: taga1270 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Central Philippine:Tagalog 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 34 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above itaqás   1  
191 all lahát   37  
192 and at   26  
146 ash abú   1  
173 at sa   14  
13 back word info likód   1  
165 bad, evil masamáq   30  
14 belly tiyán   1  
176 below ibabáq   1  
153 big malakí   35  
97 bird ībon Correction: Norvin Richards 73  
147 black itím   1  
23 blood dugóq   16  
15 bone butó   39  
113 branch word info saŋá   2  
18 breast súsu   1  
56 child anák   1  
131 cloud word info úlap   57  
139 cold word info malamíg   22  
166 correct, true tutoqó   6  
168 day áraw   1, 54  
10 dirty marumi   51  
96 dog áso   1  
140 dry word info tuyóq   43  
82 dull, blunt mapuról   1, 33  
11 dust alikabok   1, 48  
43 ear taqiŋa   1  
119 earth/soil lúpaq   25  
98 egg itlóg   1  
204 Eight word info waló   3  
45 eye matá   1  
180 far maláyoq   1  
104 fat/grease tabáq   23  
60 father amá   1  
99 feather búhoq     L?
99 feather balahibo   21  
208 Fifty word info limampúq   1, 2  
143 fire apóy   1  
111 fish isdáq   18  
201 Five word info líma   1  
116 flower bulaklák   22  
132 fog hamóg dew' 26  
200 Four word info ápat   1, 14  
117 fruit buŋá   9  
164 good mabúti   44  
118 grass damó   36  
151 green bérde Spanish x L
151 green luntian   89  
26 hair word info buhók   1, 65  
1 hand kamáy   13  
184 he/she siŋá      
184 he/she siyá   1, 31  
24 head úlo   1  
142 heavy bigát   1  
61 house báhay   14  
194 how? word info papaqáno   29, 77  
57 husband asáwaŋ laláki   2  
182 I akó   1, 5  
193 if kuŋ   1, 11  
174 in, inside [sa] loqób   23  
16 intestines bitúka   21  
126 lake láwaʔ   1  
114 leaf dáhon   1  
2 left kaliwáq   67  
4 leg/foot paqá   20  
135 lightning kidlát   1, 82  
17 liver atáy   1  
155 long word info mahábaq   27  
108 louse word info kútu   1  
54 man/male laláki   2, 99  
103 meat/flesh lamán   46  
129 moon buwán   1  
109 mosquito lamók   1, 33  
59 mother iná   1  
30 mouth bibíg   32  
63 name paŋálan   1  
158 narrow makítid   19  
179 near malápit   36  
25 neck liqíg   1  
68 needle karáyom   1, 34 L
163 new bágo   1, 54  
167 night gabí   21  
205 Nine word info siyám   9  
195 no, not hindiq   1, 44  
27 nose ilóŋ   1  
162 old word info matandáq   31  
197 One word info isá   1  
209 One Hundred word info isáng daqán   49  
210 One Thousand word info isáng líbo   5  
190 other ibá   12  
160 painful, sick sakít   1  
53 person/human being ta:o   1  
133 rain ulán   1  
102 rat dagáq   39  
149 red pulá   28  
3 right kánan   1, 73  
6 road/path daqán   1, 57  
115 root ugát   1  
65 rope táliq   1  
112 rotten word info mabáhoq smelly    
125 salt asín   3  
121 sand pásig   18  
121 sand buháŋin   34  
124 sea láud   6  
124 sea dagat   25  
203 Seven word info pitó   1  
81 sharp talím   1  
154 short word info pandák   1  
19 shoulder amóy      
19 shoulder balíkat   31  
161 shy, ashamed hiyáq   1, 28  
202 Six word info ánim   1, 38  
202 Six word info anem   1, 38  
12 skin balát   21  
128 sky láŋit   1  
152 small maliqít   66, 125  
145 smoke word info humithít      
145 smoke word info úsok   2, 79  
106 snake áhas   31  
110 spider gagambá   23  
130 star bituqín   1  
79 stick/wood káhoy   1  
120 stone batú   1  
105 tail buntót   16  
206 Ten word info sampú'   5  
206 Ten word info sampúq   5  
178 that iyón   49  
62 thatch/roof atíp   1  
187 they silá   1  
157 thick word info makapál   1  
156 thin word info manipís   1  
177 this itó   10  
183 thou kayó   1  
199 Three word info tatló   1, 10  
134 thunder kulóg   2, 95  
41 to bite kagatín   1  
137 to blow word info umíhip   1, 68  
28 to breathe humiŋá   1, 30  
144 to burn word info masúnog   21  
91 to buy mamilí   1  
38 to chew word info ŋuyaqín   25  
85 to choose mamíliq   1  
172 to climb word info pumanhík   1, 61  
172 to climb word info umakyat   30  
7 to come datíŋ   14  
39 to cook word info maglútoq Correction: Norvin Richards 20  
196 to count magbílaŋ   1  
34 to cry umiyák   20  
78 to cut, hack word info putúlin   37  
75 to die, be dead patáy   1, 35  
90 to dig paramíhin      
90 to dig maghúkay   23  
50 to dream managínip   30  
40 to drink uminóm   1  
37 to eat kumáin   1  
95 to fall word info mahúlog   29  
22 to fear tákut   1  
123 to flow umágos   2  
101 to fly lumipád   21  
86 to grow word info tumú boq   1  
44 to hear makiníg   1, 14  
171 to hide word info magtágoq   13  
72 to hit word info itápun      
72 to hit word info tamáan   129  
89 to hold word info hawákan   39  
69 to hunt word info mamaríl   92  
74 to kill magpatáy   2  
20 to know, be knowledgeable alám Norvin Richards: Arabic Loan 58 L
33 to laugh tumáwa   1  
49 to lie down word info humigáq   19  
76 to live, be alive búhay   14  
92 to open, uncover magbukás   1, 63  
84 to plant mágtanim   2  
93 to pound, beat word info tukaqín      
93 to pound, beat word info bayuhín   1  
64 to say magsalitáq   34  
64 to say sabíhin   33  
77 to scratch word info kamútin   34, 82  
46 to see makíta   1  
46 to see tumiŋín   42  
67 to sew word info magtahiq   1  
70 to shoot word info barilín      
51 to sit umupóq   46  
51 to sit tumirá to stay, reside    
48 to sleep túlug   1  
29 to sniff, smell amuyín   31  
36 to spit lumuráq   1, 30  
36 to spit dumuráq   1, 30  
80 to split word info biyakín   1  
88 to squeeze word info pigaqín   1, 37  
71 to stab, pierce saksakín   68  
52 to stand tumindíg   20  
73 to steal magnákaw   1  
42 to suck humígop to sip    
42 to suck sumipsip   1  
87 to swell word info mamagaq   1  
9 to swim lumangóy   1  
21 to think magísip   23  
94 to throw word info itápon   98  
66 to tie up, fasten talíqan   26  
8 to turn word info lumikóq   21  
35 to vomit sumúka   9  
5 to walk lumákad   40  
83 to work word info magtrabáho Spanish 103 L
47 to yawn humigáb   8  
32 tongue dílaq   4  
31 tooth ŋípin   1, 48  
207 Twenty word info dalawampúq   3, 6  
198 Two word info dalawá   1, 23  
138 warm word info maqínit   23  
122 water word info túbig   14  
185 we word info táyo   1, 62  
185 we word info kamí   2  
141 wet basáq   1  
188 what? word info anó   2, 18  
170 when? word info kaqilán   1, 25  
181 where? word info saqán   1, 62  
148 white putiq   1  
189 who? word info síno   14, 47  
159 wide malúwág   62  
159 wide malápad   48  
58 wife asáwaŋ babáqi   1  
136 wind háŋiŋ   1  
100 wing pakpák   33  
55 woman/female babáqi   1, 105  
127 woods/forest gúbat   32  
107 worm (earthworm) uqód   21  
169 year taqón   1  
150 yellow diláw   24, 74  
186 you kayoŋ lahát   1, 20  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: