https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Luang

Source/Author:  Taber (1993) 
Identifiers:  ISO-639-3:lex  Glottocode: luan1263 
Notes:  Taber, M. (1993) Toward a better understanding of the indigenous languages of southwestern Maluku. Oceanic Linguistics, 32:2, 389-441 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern:Central Malayo-Polynesian:Timor:Extra-Ramelaic:East:Luang-Kisar:Luang 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
8 to turn word info      
10 dirty      
11 dust      
13 back word info      
16 intestines      
19 shoulder      
21 to think      
22 to fear      
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
42 to suck      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
62 thatch/roof      
64 to say      
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info      
73 to steal      
76 to live, be alive      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
99 feather      
100 wing      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
116 flower      
123 to flow      
126 lake      
132 fog      
134 thunder      
135 lightning      
137 to blow word info      
141 wet      
142 heavy      
152 small      
153 big      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
165 bad, evil      
166 correct, true      
168 day      
169 year      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
183 thou      
184 he/she      
187 they      
190 other      
192 and      
193 if      
196 to count      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
96 dog 'ahu   1  
143 fire 'ai   1  
185 we word info 'ami excl. 2  
58 wife 'amə   2  
136 wind 'anni   1  
14 belly 'apənu   2, 57  
17 liver 'atni   1  
146 ash 'aʋu   1  
182 I 'aʔu   1  
56 child 'aʔənə   1  
121 sand 'eni   1  
115 root 'gaʔərə   2?  
112 rotten word info 'gehəpə      
122 water word info 'gerə   2  
178 that 'hade      
177 this 'hadi      
189 who? word info 'heʔə   1  
197 One word info 'idə   1  
103 meat/flesh 'ihi   31  
59 mother 'inə   1  
27 nose 'irnu   1  
185 we word info 'itə incl. 1  
131 cloud word info 'kakəmə   8  
140 dry word info 'kɛrnə Dry 6  
175 above 'la hi'jannə      
174 in, inside 'la ri'almə inside 1  
4 leg/foot 'lakə foot 9  
1 hand 'limə   1, 64  
124 sea 'lorə   6  
77 to scratch word info 'matlə   7  
45 eye 'matə   1  
97 bird 'maʔənu metathesis of *manu(k)a ? 1  
104 fat/grease 'miʔənə   1?  
26 hair word info 'mortu   5  
32 tongue 'namə   6, 12  
63 name 'nanə   1  
20 to know, be knowledgeable 'natu   41  
31 tooth 'nihə   1  
106 snake 'niji   1?  
30 mouth 'nuru   2  
40 to drink 'nɛmnu   1  
133 rain 'otnə   1  
186 you 'oʔə   15  
24 head 'oʔətani   65  
138 warm word info 'pahənə =hot 1  
57 husband 'pat ke'ʔeni   10  
155 long word info 'plahəwə   10  
81 sharp 'plokrə   12  
23 blood 'rara   1  
53 person/human being 'riə   5  
61 house 'romə   1  
15 bone 'ruri   2  
164 good 'samow      
65 rope 'tali   1  
6 road/path 'tallə   1  
119 earth/soil 'tani   1  
114 leaf 'taʋi   7  
43 ear 'tlini   1  
98 egg 'tɛrnu   1  
25 neck 'tʲɛru   14  
18 breast 'uhu   1  
12 skin 'ulatni   1  
102 rat 'upə Mouse    
108 louse word info 'utu   1  
120 stone 'watu   1  
118 grass 'weʋənə Kunai grass 7?  
139 cold word info 'woki   5  
129 moon 'wollə   1  
198 Two word info 'woru   1, 28  
145 smoke word info ai'mokələ   12  
195 no, not e'donnə      
188 what? word info hi'aʔə      
191 all hon'nonə      
179 near horu'oru   4  
111 fish i'ʔinə   1?  
125 salt ki'oʔə   1?  
181 where? word info la han'meni   6?  
176 below lai'jawə   1  
128 sky li'anti   1  
105 tail li'ʔirnu   7  
150 yellow mar'marə   6  
151 green mo'motni      
167 night mɛl'mɛlə   4  
149 red mɛr'mɛrə   1  
147 black mɛt'mɛtmə   1  
54 man/male mʷan'keʔə   1  
60 father mʷanke'ʔeni      
140 dry word info na'gari to dry    
36 to spit na'krui   11?  
157 thick word info na'kəpau   1  
5 to walk na'laʔə   1  
35 to vomit na'motə   1  
48 to sleep na'ninə   4  
52 to stand na'priri   1  
44 to hear na'tlinə   66  
37 to eat na'ʔanə   24  
46 to see nam'kekə   114?  
33 to laugh nam'mali   3  
51 to sit nam'tatnə   12  
162 old word info nam'toʔə   1  
180 far oli'ɛtə   9  
55 woman/female pat'keʔə   128  
109 mosquito potə'potə      
148 white wa'wahərə   6  
163 new war'warnu   1  
200 Four word info wo'gatə   1, 17  
199 Three word info wo'telu   1, 40  
127 woods/forest wo'ʔorə 'kaʋru      
117 fruit wo'ʔə   1  
9 to swim ə ṇ'nani   1, 45  
194 how? word info ɛŋka'meni   10  
130 star ʋti'onə   1?  
102 rat ṃ'lawa Rat 1, 82  
156 thin word info ṃ'nihə   1  
34 to cry ṇ'kakəru   29  
7 to come ṇ'mai   1  
75 to die, be dead ṇ'mati   1  
50 to dream ṇ'miʔə   1, 37  
101 to fly ṇ'nemə   7  
41 to bite ṇ'nihiə   3  
95 to fall word info ṇ'tujni   7  
144 to burn word info ṇ'tunu   1  
74 to kill ṇ'wɛnnə   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: