https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Luang

Source/Author:  Taber (1993) 
Identifiers:  ISO-639-3:lex  Glottocode: luan1263 
Notes:  Taber, M. (1993) Toward a better understanding of the indigenous languages of southwestern Maluku. Oceanic Linguistics, 32:2, 389-441 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern:Central Malayo-Polynesian:Timor:Extra-Ramelaic:East:Luang-Kisar:Luang 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand 'limə   1, 64  
2 left      
3 right      
4 leg/foot 'lakə foot 9  
5 to walk na'laʔə   1  
6 road/path 'tallə   1  
7 to come ṇ'mai   1  
8 to turn word info      
9 to swim ə ṇ'nani   1, 45  
10 dirty      
11 dust      
12 skin 'ulatni   1  
13 back word info      
14 belly 'apənu   2, 57  
15 bone 'ruri   2  
16 intestines      
17 liver 'atni   1  
18 breast 'uhu   1  
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable 'natu   41  
21 to think      
22 to fear      
23 blood 'rara   1  
24 head 'oʔətani   65  
25 neck 'tʲɛru   14  
26 hair word info 'mortu   5  
27 nose 'irnu   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
30 mouth 'nuru   2  
31 tooth 'nihə   1  
32 tongue 'namə   6, 12  
33 to laugh nam'mali   3  
34 to cry ṇ'kakəru   29  
35 to vomit na'motə   1  
36 to spit na'krui   11?  
37 to eat na'ʔanə   24  
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink 'nɛmnu   1  
41 to bite ṇ'nihiə   3  
42 to suck      
43 ear 'tlini   1  
44 to hear na'tlinə   66  
45 eye 'matə   1  
46 to see nam'kekə   114?  
47 to yawn      
48 to sleep na'ninə   4  
49 to lie down word info      
50 to dream ṇ'miʔə   1, 37  
51 to sit nam'tatnə   12  
52 to stand na'priri   1  
53 person/human being 'riə   5  
54 man/male mʷan'keʔə   1  
55 woman/female pat'keʔə   128  
56 child 'aʔənə   1  
57 husband 'pat ke'ʔeni   10  
58 wife 'amə   2  
59 mother 'inə   1  
60 father mʷanke'ʔeni      
61 house 'romə   1  
62 thatch/roof      
63 name 'nanə   1  
64 to say      
65 rope 'tali   1  
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info      
73 to steal      
74 to kill ṇ'wɛnnə   1  
75 to die, be dead ṇ'mati   1  
76 to live, be alive      
77 to scratch word info 'matlə   7  
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
81 sharp 'plokrə   12  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info ṇ'tujni   7  
96 dog 'ahu   1  
97 bird 'maʔənu metathesis of *manu(k)a ? 1  
98 egg 'tɛrnu   1  
99 feather      
100 wing      
101 to fly ṇ'nemə   7  
102 rat 'upə Mouse    
102 rat ṃ'lawa Rat 1, 82  
103 meat/flesh 'ihi   31  
104 fat/grease 'miʔənə   1?  
105 tail li'ʔirnu   7  
106 snake 'niji   1?  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info 'utu   1  
109 mosquito potə'potə      
110 spider      
111 fish i'ʔinə   1?  
112 rotten word info 'gehəpə      
113 branch word info      
114 leaf 'taʋi   7  
115 root 'gaʔərə   2?  
116 flower      
117 fruit wo'ʔə   1  
118 grass 'weʋənə Kunai grass 7?  
119 earth/soil 'tani   1  
120 stone 'watu   1  
121 sand 'eni   1  
122 water word info 'gerə   2  
123 to flow      
124 sea 'lorə   6  
125 salt ki'oʔə   1?  
126 lake      
127 woods/forest wo'ʔorə 'kaʋru      
128 sky li'anti   1  
129 moon 'wollə   1  
130 star ʋti'onə   1?  
131 cloud word info 'kakəmə   8  
132 fog      
133 rain 'otnə   1  
134 thunder      
135 lightning      
136 wind 'anni   1  
137 to blow word info      
138 warm word info 'pahənə =hot 1  
139 cold word info 'woki   5  
140 dry word info 'kɛrnə Dry 6  
140 dry word info na'gari to dry    
141 wet      
142 heavy      
143 fire 'ai   1  
144 to burn word info ṇ'tunu   1  
145 smoke word info ai'mokələ   12  
146 ash 'aʋu   1  
147 black mɛt'mɛtmə   1  
148 white wa'wahərə   6  
149 red mɛr'mɛrə   1  
150 yellow mar'marə   6  
151 green mo'motni      
152 small      
153 big      
154 short word info      
155 long word info 'plahəwə   10  
156 thin word info ṃ'nihə   1  
157 thick word info na'kəpau   1  
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
162 old word info nam'toʔə   1  
163 new war'warnu   1  
164 good 'samow      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night mɛl'mɛlə   4  
168 day      
169 year      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside 'la ri'almə inside 1  
175 above 'la hi'jannə      
176 below lai'jawə   1  
177 this 'hadi      
178 that 'hade      
179 near horu'oru   4  
180 far oli'ɛtə   9  
181 where? word info la han'meni   6?  
182 I 'aʔu   1  
183 thou      
184 he/she      
185 we word info 'itə incl. 1  
185 we word info 'ami excl. 2  
186 you 'oʔə   15  
187 they      
188 what? word info hi'aʔə      
189 who? word info 'heʔə   1  
190 other      
191 all hon'nonə      
192 and      
193 if      
194 how? word info ɛŋka'meni   10  
195 no, not e'donnə      
196 to count      
197 One word info 'idə   1  
198 Two word info 'woru   1, 28  
199 Three word info wo'telu   1, 40  
200 Four word info wo'gatə   1, 17  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: