https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kakiduge:n Ilongot

Source/Author:  Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:ilk  Glottocode: ilon1239 
Notes:  Reid, Lawrence A. (ed.) (1971). Philippine Minor Languages: word lists and phonologies. (Oceanic Linguistics special publication, 8). Honolulu: University of Hawai'i Press. 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Southern Cordilleran:Ilongot 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand ǥima   1, 64  
2 left wili   1  
3 right wanan   1  
4 leg/foot tɨǥi   72  
5 to walk kuwa   56  
6 road/path bɨ:nua      
7 to come ai      
7 to come ari   1  
8 to turn word info likɨd   21  
9 to swim naŋuy   1, 45  
10 dirty napadiǥan   148  
11 dust bunubun   70  
11 dust ʔalikabuk   1, 48  
12 skin kalɨb   1  
13 back word info gɨtud   46  
14 belly tabu   28  
15 bone tuʔlaŋ   1  
16 intestines silɨt   71  
17 liver ʔaǥsi   1 L
18 breast tutu   1  
19 shoulder tapuŋ   33  
20 to know, be knowledgeable bɨ:ya   147  
21 to think nɨmnɨm   28  
22 to fear kayub   38  
23 blood matǥɨm   23  
24 head kidɨp   38  
25 neck bukǥu   75  
26 hair word info ʔuu   1, 65  
27 nose ʔɨǥɨŋ   85  
28 to breathe niɨk      
29 to sniff, smell ʔamuy   31  
30 mouth tayap   35  
31 tooth bɨʔbɨ Semantic shift from "mouth" [LAR] 72  
32 tongue limut   34  
33 to laugh ʔɨŋit   34  
34 to cry ʔibiǥ   22  
35 to vomit ʔugkak   46  
36 to spit ʔutap   46  
37 to eat kan   1, 14  
38 to chew word info biʔɨn   23  
39 to cook word info ǥutu   20  
40 to drink ʔinum   1  
41 to bite kaǥat   1  
42 to suck tuptup   1, 73  
43 ear taliŋa   1  
44 to hear dɨŋɨg   1  
45 eye mata   1  
46 to see buya   34  
47 to yawn      
48 to sleep nuʔŋu   115  
49 to lie down word info pilag      
50 to dream kugip   28  
51 to sit tuŋɨd   54  
52 to stand sikin   111  
53 person/human being tuʔu   1, 76  
54 man/male ǥaki   2  
55 woman/female bɨ:kuǥ   26  
56 child ʔanak   1  
57 husband bɨʔyɨk spouse 43  
58 wife bɨ:ʔyɨk      
59 mother ʔina   1  
60 father ʔama   1, 18  
61 house ʔabuŋ   16  
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
63 name ŋadɨ:n   1, 47  
64 to say ʔupu   42  
65 rope ǥinubid   21  
66 to tie up, fasten pɨdɨŋ   48  
67 to sew word info ti:ʔuk   38  
68 needle dɨum   1  
69 to hunt word info laʔub   32  
70 to shoot word info pana   1  
71 to stab, pierce ʔutab   39  
72 to hit word info bɨkbɨk   24  
73 to steal ǥimit   26  
74 to kill pasi   2  
75 to die, be dead napasi   1, 35  
76 to live, be alive biay   14  
76 to live, be alive biray   14  
77 to scratch word info guʔgu   22  
78 to cut, hack word info bukbuk   46  
79 stick/wood kiyu   1  
80 to split word info biɨk   1  
81 sharp ʔutadɨm   1  
82 dull, blunt ŋilud   40, 43  
83 to work word info talabaku   113  
84 to plant tanɨm   2  
85 to choose pii   1  
86 to grow word info sikɨn      
87 to swell word info ʔugut      
88 to squeeze word info pɨgsit   77  
89 to hold word info ʔɨdɨn   43  
90 to dig kuʔku   52  
91 to buy taiw   20  
92 to open, uncover pawa      
93 to pound, beat word info bɨ:yu   1  
94 to throw word info kɨǥat   133  
95 to fall word info ʔɨlag   29  
96 dog ʔatu   1  
97 bird manuk   1  
98 egg lubun   25  
99 feather lawi   14  
100 wing payak   33, 40  
101 to fly payaduŋ   39  
102 rat bɨ:ki   42  
103 meat/flesh raman   46  
104 fat/grease tabɨ   23  
105 tail ʔikul   1  
106 snake ʔulɨg   2, 33  
107 worm (earthworm) ʔulaǥ check 36  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito tɨnnɨk   25  
110 spider ʔaŋgɨlawa   1  
111 fish ǥuduŋ   38  
112 rotten word info buyuk   1, 102  
113 branch word info paʔŋa   22  
114 leaf buŋ   18  
115 root ǥamut   3 L
116 flower bɨ:dɨk   28  
117 fruit buŋa   9  
118 grass raʔɨk      
119 earth/soil dɨ:ǥin   24, 82  
120 stone dɨpǥat   16  
121 sand buwɨd   40  
122 water word info dɨ:num   1  
123 to flow kurut      
124 sea dagat from Tagalog 25 L
125 salt sigɨm   29  
126 lake ǥɨbɨŋ   19  
127 woods/forest ǥuŋut   59  
128 sky tawɨn   23  
129 moon buan   1  
130 star pandɨk   26  
131 cloud word info ʔaup   54  
132 fog nabunab   92  
133 rain ʔudɨn   1  
134 thunder kiduǥ   2, 92  
135 lightning kiat   1  
136 wind ʔɨgnay   39  
137 to blow word info sibuk   34  
138 warm word info ʔuʔinit   23  
139 cold word info ǥɨmna   33  
140 dry word info magɨ   26  
141 wet bɨ:ta   27  
142 heavy ʔuǥɨni   27  
143 fire gapuy   1  
144 to burn word info ǥuŋuy   34  
145 smoke word info ʔabuk   30, 58  
146 ash dɨ:pug   17  
147 black bɨ:lɨŋ   30  
148 white budɨ:k   125  
149 red tɨǥat   118  
150 yellow duyaw   24  
151 green ǥuput   37  
152 small ʔuliki      
153 big ʔusikɨn   37  
154 short word info ʔagubɨ   111  
155 long word info ʔuduki   1, 95  
156 thin word info yapit   1, 2  
157 thick word info ʔukɨnɨg   33  
158 narrow ʔuʔupug   31  
159 wide biag      
160 painful, sick takit   1  
161 shy, ashamed nabɨ:taŋan   89  
162 old word info bɨǥaŋɨt   38  
163 new bɨ:ǥu   1, 54  
164 good ʔupiya   1  
165 bad, evil naʔugi   121  
166 correct, true anuɨd      
167 night masi   35  
168 day magu   1, 54  
169 year taʔun   1  
170 when? word info pigi   1, 26  
171 to hide word info ʔɨmut   20  
172 to climb word info kayab   17, 53  
173 at sa   14  
174 in, inside runɨk      
175 above taʔgi   22  
176 below tadu   32  
176 below pɨknaǥ      
177 this ʔitu   10  
178 that ʔita   58  
179 near dɨag   128  
179 near diǥag   128  
180 far bɨaʔɨŋ   37  
181 where? word info tuŋuy   29  
182 I siʔak   1, 31  
183 thou sika   1, 30  
184 he/she siya   1, 31  
185 we word info sikisi   1  
185 we word info sikami   2, 52  
186 you siki   1, 43  
187 they siyay dɨ      
188 what? word info ŋadɨ:n nima   24  
189 who? word info katuʔu   70  
190 other ǥiwa   28  
191 all ʔɨmin   1  
192 and saydɨn      
193 if nu   2, 70  
194 how? word info ŋadɨ   72  
195 no, not ʔawan   36, 52  
196 to count ŋɨtu   27  
196 to count bilaŋ   1  
197 One word info sit   88  
198 Two word info duwa   1  
199 Three word info tiǥu   1  
200 Four word info ʔɨpat   1  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: