https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kakiduge:n Ilongot

Source/Author:  Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:ilk  Glottocode: ilon1239 
Notes:  Reid, Lawrence A. (ed.) (1971). Philippine Minor Languages: word lists and phonologies. (Oceanic Linguistics special publication, 8). Honolulu: University of Hawai'i Press. 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Southern Cordilleran:Ilongot 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 6 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
47 to yawn      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
6 road/path bɨ:nua      
7 to come ai      
28 to breathe niɨk      
49 to lie down word info pilag      
58 wife bɨ:ʔyɨk      
86 to grow word info sikɨn      
87 to swell word info ʔugut      
92 to open, uncover pawa      
118 grass raʔɨk      
123 to flow kurut      
152 small ʔuliki      
159 wide biag      
166 correct, true anuɨd      
174 in, inside runɨk      
176 below pɨknaǥ      
187 they siyay dɨ      
192 and saydɨn      
2 left wili   1  
3 right wanan   1  
7 to come ari   1  
12 skin kalɨb   1  
15 bone tuʔlaŋ   1  
17 liver ʔaǥsi   1 L
18 breast tutu   1  
40 to drink ʔinum   1  
41 to bite kaǥat   1  
43 ear taliŋa   1  
44 to hear dɨŋɨg   1  
45 eye mata   1  
56 child ʔanak   1  
59 mother ʔina   1  
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
68 needle dɨum   1  
70 to shoot word info pana   1  
79 stick/wood kiyu   1  
80 to split word info biɨk   1  
81 sharp ʔutadɨm   1  
85 to choose pii   1  
93 to pound, beat word info bɨ:yu   1  
96 dog ʔatu   1  
97 bird manuk   1  
105 tail ʔikul   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider ʔaŋgɨlawa   1  
122 water word info dɨ:num   1  
129 moon buan   1  
133 rain ʔudɨn   1  
135 lightning kiat   1  
143 fire gapuy   1  
160 painful, sick takit   1  
164 good ʔupiya   1  
169 year taʔun   1  
185 we word info sikisi   1  
191 all ʔɨmin   1  
196 to count bilaŋ   1  
198 Two word info duwa   1  
199 Three word info tiǥu   1  
200 Four word info ʔɨpat   1  
112 rotten word info buyuk   1, 102  
37 to eat kan   1, 14  
60 father ʔama   1, 18  
156 thin word info yapit   1, 2  
170 when? word info pigi   1, 26  
183 thou sika   1, 30  
182 I siʔak   1, 31  
184 he/she siya   1, 31  
75 to die, be dead napasi   1, 35  
186 you siki   1, 43  
9 to swim naŋuy   1, 45  
63 name ŋadɨ:n   1, 47  
11 dust ʔalikabuk   1, 48  
163 new bɨ:ǥu   1, 54  
168 day magu   1, 54  
1 hand ǥima   1, 64  
26 hair word info ʔuu   1, 65  
42 to suck tuptup   1, 73  
53 person/human being tuʔu   1, 76  
155 long word info ʔuduki   1, 95  
177 this ʔitu   10  
52 to stand sikin   111  
154 short word info ʔagubɨ   111  
83 to work word info talabaku   113  
48 to sleep nuʔŋu   115  
149 red tɨǥat   118  
165 bad, evil naʔugi   121  
148 white budɨ:k   125  
179 near dɨag   128  
179 near diǥag   128  
94 to throw word info kɨǥat   133  
76 to live, be alive biay   14  
76 to live, be alive biray   14  
99 feather lawi   14  
173 at sa   14  
20 to know, be knowledgeable bɨ:ya   147  
10 dirty napadiǥan   148  
61 house ʔabuŋ   16  
120 stone dɨpǥat   16  
146 ash dɨ:pug   17  
172 to climb word info kayab   17, 53  
114 leaf buŋ   18  
126 lake ǥɨbɨŋ   19  
54 man/male ǥaki   2  
74 to kill pasi   2  
84 to plant tanɨm   2  
106 snake ʔulɨg   2, 33  
185 we word info sikami   2, 52  
193 if nu   2, 70  
134 thunder kiduǥ   2, 92  
39 to cook word info ǥutu   20  
91 to buy taiw   20  
171 to hide word info ʔɨmut   20  
8 to turn word info likɨd   21  
65 rope ǥinubid   21  
34 to cry ʔibiǥ   22  
77 to scratch word info guʔgu   22  
113 branch word info paʔŋa   22  
175 above taʔgi   22  
23 blood matǥɨm   23  
38 to chew word info biʔɨn   23  
104 fat/grease tabɨ   23  
128 sky tawɨn   23  
138 warm word info ʔuʔinit   23  
72 to hit word info bɨkbɨk   24  
150 yellow duyaw   24  
188 what? word info ŋadɨ:n nima   24  
119 earth/soil dɨ:ǥin   24, 82  
98 egg lubun   25  
109 mosquito tɨnnɨk   25  
124 sea dagat from Tagalog 25 L
55 woman/female bɨ:kuǥ   26  
73 to steal ǥimit   26  
130 star pandɨk   26  
140 dry word info magɨ   26  
141 wet bɨ:ta   27  
142 heavy ʔuǥɨni   27  
196 to count ŋɨtu   27  
14 belly tabu   28  
21 to think nɨmnɨm   28  
50 to dream kugip   28  
116 flower bɨ:dɨk   28  
190 other ǥiwa   28  
95 to fall word info ʔɨlag   29  
125 salt sigɨm   29  
181 where? word info tuŋuy   29  
115 root ǥamut   3 L
147 black bɨ:lɨŋ   30  
145 smoke word info ʔabuk   30, 58  
29 to sniff, smell ʔamuy   31  
158 narrow ʔuʔupug   31  
69 to hunt word info laʔub   32  
176 below tadu   32  
19 shoulder tapuŋ   33  
139 cold word info ǥɨmna   33  
157 thick word info ʔukɨnɨg   33  
100 wing payak   33, 40  
32 tongue limut   34  
33 to laugh ʔɨŋit   34  
46 to see buya   34  
137 to blow word info sibuk   34  
144 to burn word info ǥuŋuy   34  
30 mouth tayap   35  
167 night masi   35  
107 worm (earthworm) ʔulaǥ check 36  
195 no, not ʔawan   36, 52  
151 green ǥuput   37  
153 big ʔusikɨn   37  
180 far bɨaʔɨŋ   37  
22 to fear kayub   38  
24 head kidɨp   38  
67 to sew word info ti:ʔuk   38  
111 fish ǥuduŋ   38  
162 old word info bɨǥaŋɨt   38  
71 to stab, pierce ʔutab   39  
101 to fly payaduŋ   39  
136 wind ʔɨgnay   39  
121 sand buwɨd   40  
82 dull, blunt ŋilud   40, 43  
64 to say ʔupu   42  
102 rat bɨ:ki   42  
57 husband bɨʔyɨk spouse 43  
89 to hold word info ʔɨdɨn   43  
13 back word info gɨtud   46  
35 to vomit ʔugkak   46  
36 to spit ʔutap   46  
78 to cut, hack word info bukbuk   46  
103 meat/flesh raman   46  
66 to tie up, fasten pɨdɨŋ   48  
90 to dig kuʔku   52  
51 to sit tuŋɨd   54  
131 cloud word info ʔaup   54  
5 to walk kuwa   56  
178 that ʔita   58  
127 woods/forest ǥuŋut   59  
11 dust bunubun   70  
189 who? word info katuʔu   70  
16 intestines silɨt   71  
4 leg/foot tɨǥi   72  
31 tooth bɨʔbɨ Semantic shift from "mouth" [LAR] 72  
194 how? word info ŋadɨ   72  
25 neck bukǥu   75  
88 to squeeze word info pɨgsit   77  
27 nose ʔɨǥɨŋ   85  
197 One word info sit   88  
161 shy, ashamed nabɨ:taŋan   89  
117 fruit buŋa   9  
132 fog nabunab   92  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: