https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kakiduge:n Ilongot

Source/Author:  Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:ilk  Glottocode: ilon1239 
Notes:  Reid, Lawrence A. (ed.) (1971). Philippine Minor Languages: word lists and phonologies. (Oceanic Linguistics special publication, 8). Honolulu: University of Hawai'i Press. 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Southern Cordilleran:Ilongot 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 6 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above taʔgi   22  
191 all ʔɨmin   1  
192 and saydɨn      
146 ash dɨ:pug   17  
173 at sa   14  
13 back word info gɨtud   46  
165 bad, evil naʔugi   121  
14 belly tabu   28  
176 below tadu   32  
176 below pɨknaǥ      
153 big ʔusikɨn   37  
97 bird manuk   1  
147 black bɨ:lɨŋ   30  
23 blood matǥɨm   23  
15 bone tuʔlaŋ   1  
113 branch word info paʔŋa   22  
18 breast tutu   1  
56 child ʔanak   1  
131 cloud word info ʔaup   54  
139 cold word info ǥɨmna   33  
166 correct, true anuɨd      
168 day magu   1, 54  
10 dirty napadiǥan   148  
96 dog ʔatu   1  
140 dry word info magɨ   26  
82 dull, blunt ŋilud   40, 43  
11 dust bunubun   70  
11 dust ʔalikabuk   1, 48  
43 ear taliŋa   1  
119 earth/soil dɨ:ǥin   24, 82  
98 egg lubun   25  
204 Eight word info      
45 eye mata   1  
180 far bɨaʔɨŋ   37  
104 fat/grease tabɨ   23  
60 father ʔama   1, 18  
99 feather lawi   14  
208 Fifty word info      
143 fire gapuy   1  
111 fish ǥuduŋ   38  
201 Five word info      
116 flower bɨ:dɨk   28  
132 fog nabunab   92  
200 Four word info ʔɨpat   1  
117 fruit buŋa   9  
164 good ʔupiya   1  
118 grass raʔɨk      
151 green ǥuput   37  
26 hair word info ʔuu   1, 65  
1 hand ǥima   1, 64  
184 he/she siya   1, 31  
24 head kidɨp   38  
142 heavy ʔuǥɨni   27  
61 house ʔabuŋ   16  
194 how? word info ŋadɨ   72  
57 husband bɨʔyɨk spouse 43  
182 I siʔak   1, 31  
193 if nu   2, 70  
174 in, inside runɨk      
16 intestines silɨt   71  
126 lake ǥɨbɨŋ   19  
114 leaf buŋ   18  
2 left wili   1  
4 leg/foot tɨǥi   72  
135 lightning kiat   1  
17 liver ʔaǥsi   1 L
155 long word info ʔuduki   1, 95  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male ǥaki   2  
103 meat/flesh raman   46  
129 moon buan   1  
109 mosquito tɨnnɨk   25  
59 mother ʔina   1  
30 mouth tayap   35  
63 name ŋadɨ:n   1, 47  
158 narrow ʔuʔupug   31  
179 near dɨag   128  
179 near diǥag   128  
25 neck bukǥu   75  
68 needle dɨum   1  
163 new bɨ:ǥu   1, 54  
167 night masi   35  
205 Nine word info      
195 no, not ʔawan   36, 52  
27 nose ʔɨǥɨŋ   85  
162 old word info bɨǥaŋɨt   38  
197 One word info sit   88  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other ǥiwa   28  
160 painful, sick takit   1  
53 person/human being tuʔu   1, 76  
133 rain ʔudɨn   1  
102 rat bɨ:ki   42  
149 red tɨǥat   118  
3 right wanan   1  
6 road/path bɨ:nua      
115 root ǥamut   3 L
65 rope ǥinubid   21  
112 rotten word info buyuk   1, 102  
125 salt sigɨm   29  
121 sand buwɨd   40  
124 sea dagat from Tagalog 25 L
203 Seven word info      
81 sharp ʔutadɨm   1  
154 short word info ʔagubɨ   111  
19 shoulder tapuŋ   33  
161 shy, ashamed nabɨ:taŋan   89  
202 Six word info      
12 skin kalɨb   1  
128 sky tawɨn   23  
152 small ʔuliki      
145 smoke word info ʔabuk   30, 58  
106 snake ʔulɨg   2, 33  
110 spider ʔaŋgɨlawa   1  
130 star pandɨk   26  
79 stick/wood kiyu   1  
120 stone dɨpǥat   16  
105 tail ʔikul   1  
206 Ten word info      
178 that ʔita   58  
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
187 they siyay dɨ      
157 thick word info ʔukɨnɨg   33  
156 thin word info yapit   1, 2  
177 this ʔitu   10  
183 thou sika   1, 30  
199 Three word info tiǥu   1  
134 thunder kiduǥ   2, 92  
41 to bite kaǥat   1  
137 to blow word info sibuk   34  
28 to breathe niɨk      
144 to burn word info ǥuŋuy   34  
91 to buy taiw   20  
38 to chew word info biʔɨn   23  
85 to choose pii   1  
172 to climb word info kayab   17, 53  
7 to come ai      
7 to come ari   1  
39 to cook word info ǥutu   20  
196 to count ŋɨtu   27  
196 to count bilaŋ   1  
34 to cry ʔibiǥ   22  
78 to cut, hack word info bukbuk   46  
75 to die, be dead napasi   1, 35  
90 to dig kuʔku   52  
50 to dream kugip   28  
40 to drink ʔinum   1  
37 to eat kan   1, 14  
95 to fall word info ʔɨlag   29  
22 to fear kayub   38  
123 to flow kurut      
101 to fly payaduŋ   39  
86 to grow word info sikɨn      
44 to hear dɨŋɨg   1  
171 to hide word info ʔɨmut   20  
72 to hit word info bɨkbɨk   24  
89 to hold word info ʔɨdɨn   43  
69 to hunt word info laʔub   32  
74 to kill pasi   2  
20 to know, be knowledgeable bɨ:ya   147  
33 to laugh ʔɨŋit   34  
49 to lie down word info pilag      
76 to live, be alive biay   14  
76 to live, be alive biray   14  
92 to open, uncover pawa      
84 to plant tanɨm   2  
93 to pound, beat word info bɨ:yu   1  
64 to say ʔupu   42  
77 to scratch word info guʔgu   22  
46 to see buya   34  
67 to sew word info ti:ʔuk   38  
70 to shoot word info pana   1  
51 to sit tuŋɨd   54  
48 to sleep nuʔŋu   115  
29 to sniff, smell ʔamuy   31  
36 to spit ʔutap   46  
80 to split word info biɨk   1  
88 to squeeze word info pɨgsit   77  
71 to stab, pierce ʔutab   39  
52 to stand sikin   111  
73 to steal ǥimit   26  
42 to suck tuptup   1, 73  
87 to swell word info ʔugut      
9 to swim naŋuy   1, 45  
21 to think nɨmnɨm   28  
94 to throw word info kɨǥat   133  
66 to tie up, fasten pɨdɨŋ   48  
8 to turn word info likɨd   21  
35 to vomit ʔugkak   46  
5 to walk kuwa   56  
83 to work word info talabaku   113  
47 to yawn      
32 tongue limut   34  
31 tooth bɨʔbɨ Semantic shift from "mouth" [LAR] 72  
207 Twenty word info      
198 Two word info duwa   1  
138 warm word info ʔuʔinit   23  
122 water word info dɨ:num   1  
185 we word info sikisi   1  
185 we word info sikami   2, 52  
141 wet bɨ:ta   27  
188 what? word info ŋadɨ:n nima   24  
170 when? word info pigi   1, 26  
181 where? word info tuŋuy   29  
148 white budɨ:k   125  
189 who? word info katuʔu   70  
159 wide biag      
58 wife bɨ:ʔyɨk      
136 wind ʔɨgnay   39  
100 wing payak   33, 40  
55 woman/female bɨ:kuǥ   26  
127 woods/forest ǥuŋut   59  
107 worm (earthworm) ʔulaǥ check 36  
169 year taʔun   1  
150 yellow duyaw   24  
186 you siki   1, 43  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: