https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Old Chinese

Source/Author:  W. H. Baxter and L. Sagart 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: oldc1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Laurent Sagart  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 200
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Sino-Tibetan:Chinese 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 9 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand *n̥uʔ    
2 left *tsˤa[j]ʔ    
3 right *[ɢ]ʷəʔ-s    
3 right *[ɢ]ʷəʔ    
4 leg/foot *kak    
4 leg/foot *[ts]ok    
5 to walk *Cə.gˤraŋ    
6 road/path *Cə.rˤak-s    
7 to come *rˤək    
8 to turn word info *mə-tronʔ    
9 to swim *[ɢ]ʷraŋ(ʔ)-s    
10 dirty *qʷˤra    
11 dust *[d]rə[n]    
12 skin *kˤrək 2  
12 skin *m-[p](r)aj 24  
13 back word info *pˤək-s    
14 belly *m-tˤaʔ    
15 bone *kˤut 20  
16 intestines *lraŋ    
17 liver *s.kˤa[r]    
18 breast *noʔ 3  
19 shoulder *[k]ˤe[n]    
20 to know, be knowledgeable *tre    
21 to think *n[ə]mʔ 34  
21 to think *nˤim-s 1  
22 to fear *ʔuj-s    
23 blood *m̥ˤik 20 ?  
24 head *l̥uʔ 1  
25 neck *[k]eŋʔ    
25 neck *m-[k]eŋ    
26 hair word info *C.mˤaw    
27 nose *m-[b]i[t]-s    
28 to breathe *sək    
29 to sniff, smell *qʰu(ʔ)-s    
30 mouth *kʰˤ(r)oʔ    
31 tooth *m-ɢˤ<r>a    
31 tooth *[t-kʰ]ə(ŋ)ʔ    
32 tongue *mə.lat    
33 to laugh *[s-l]aw-s    
34 to cry *k-r̥əp    
35 to vomit *qˤ(r)oʔ    
36 to spit *tʰˤaʔ 吐 to spit out (sth solid)    
37 to eat *mə-lək    
38 to chew word info *[dz]ewk-s    
39 to cook word info *(C.)taʔ    
40 to drink *q(r)[ə]mʔ    
41 to bite *[d]e[t]-s    
42 to suck *tsˤ[ə]p 1  
43 ear *C.nəʔ 1  
44 to hear *mu[n]    
45 eye *C.m(r)[u]k    
46 to see *[k]ˤen-s    
46 to see *tˤaʔ 1  
47 to yawn *[k]ʰ(r)om-s    
48 to sleep *[tsʰ][i]mʔ 27  
49 to lie down word info *[ŋ]ˤ[o]j-s    
50 to dream      
51 to sit *[dz]ˤo[j]ʔ    
52 to stand *k.rəp    
53 person/human being *niŋ    
54 man/male *nˤ[ə]m    
55 woman/female *nraʔ 30  
56 child *tsəʔ    
57 husband *p(r)a    
58 wife *[tsʰ]ˤəj    
59 mother *məʔ    
60 father *[N-p](r)aʔ 14  
61 house      
62 thatch/roof      
63 name *C.meŋ    
64 to say *[ɢ]ʷat 4  
65 rope *Cə-m.rəŋ    
66 to tie up, fasten *[m]-kˤek-s    
67 to sew word info *(mə-)[b](r)oŋ    
68 needle *t.[k]əm 1  
69 to hunt word info *r[a]p 1  
70 to shoot word info *Cə.lAk-s    
71 to stab, pierce *[tsʰ]ek    
72 to hit word info *kˤik    
73 to steal *[k]ʰˤ(r)o-s 1  
74 to kill *s<r>at 41  
75 to die, be dead *sijʔ 1  
76 to live, be alive *sreŋ    
77 to scratch word info *[kʷˤ]r[a]t 27  
78 to cut, hack word info *tˤo[n]ʔ 37  
79 stick/wood *m-[t]raŋʔ 杖 stick    
80 to split word info *[s]ˤek    
81 sharp *N-r[a]mʔ 1  
82 dull, blunt *tˤur    
83 to work word info      
84 to plant *m-t<r>ək-s    
85 to choose *lˤrak    
86 to grow word info *traŋʔ    
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info *[t]ip    
90 to dig *[g]ot 13  
90 to dig *[g]ut 13  
91 to buy *mˤrajʔ    
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info *s-toŋ    
94 to throw word info *[d]ˤo    
95 to fall word info *m.lru[t]-s    
96 dog *[k]ʷʰˤ[e][n]ʔ    
97 bird *tˤiwʔ    
98 egg *tʰu[r] (homophonous with 春 in Cantonese, Hakka) 1  
99 feather *[ɢ]ʷ(r)aʔ    
100 wing *ɢrəp    
101 to fly *Cə.pə[r] 35  
102 rat *[l̥]aʔ    
103 meat/flesh *krə[j]    
104 fat/grease *kij    
105 tail *[m]əjʔ    
106 snake *Cə.lAj 29  
107 worm (earthworm) *[m-q](r)ə[r]ʔ 36  
108 louse word info *sri[t]    
109 mosquito *C.mə[n]    
110 spider *tro 2  
111 fish *ŋ(r)a    
112 rotten word info *[b](r)oʔ    
113 branch word info *ke    
114 leaf *l[a]p    
115 root *[k]ˤə[n]    
116 flower *qʷʰˤra    
117 fruit *mə.li[t]    
118 grass *[tsʰ]ˤuʔ    
119 earth/soil *tʰˤaʔ 29  
120 stone *dAk    
121 sand *[s]ˤraj    
122 water word info *s.turʔ    
123 to flow *[r]u    
124 sea *m̥ˤəʔ    
125 salt *rˤaʔ 1  
126 lake *[g]ˤa    
127 woods/forest *k.r[ə]m    
128 sky *l̥ˤi[n]    
129 moon *[ŋ]ʷat    
130 star *s-tsʰˤeŋ    
131 cloud word info *[ɢ]ʷə[n]    
132 fog *kə.m(r)[o]k-s    
133 rain *C.ɢʷ(r)aʔ    
134 thunder *C.rˤuj    
134 thunder *[r]uŋ 隆 thunder, sound of thunder 3  
135 lightning *lˤi[n]-s    
136 wind *prəm    
137 to blow word info *qʰˤa    
137 to blow word info *qʰˤa-s    
138 warm word info *ʔˤun    
139 cold word info *Cə.[g]ˤa[n]    
140 dry word info *[k]ˤar 32  
141 wet *[qʰ]ip    
142 heavy *N-t<r>oŋʔ    
143 fire *[qʷʰ]ˤəjʔ    
144 to burn word info *[b]u[n]    
145 smoke word info *[q]ˤi[n]    
146 ash *m̥ˤə    
147 black *m̥ˤək    
148 white *bˤrak 3  
149 red *[t-qʰ](r)Ak 3?  
150 yellow *N-kʷˤaŋ    
151 green *N-sˤ<r>eŋ    
152 small *[s]ewʔ    
153 big *lˤa[t]-s 32  
154 short word info *tˤorʔ 30  
155 long word info *Cə-[N]-traŋ    
156 thin word info *qʰəj    
157 thick word info *tˤur    
158 narrow *N-kˤ<r>ep    
159 wide *kʷˤaŋʔ 36  
160 painful, sick *[dz]i[t]    
161 shy, ashamed      
162 old word info *C-rˤuʔ    
163 new *C.si[n]    
164 good *qʰˤuʔ    
165 bad, evil *ʔˤak    
166 correct, true *teŋ-s    
167 night *[ɢ]Ak-s    
168 day *C.ni[t] 日 also 'sun'    
169 year *s-qʷʰat-s 2  
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above *[d]aŋʔ-s    
176 below *gˤraʔ    
177 this *[d]ə ~ *[d]əʔ 13  
178 that *pajʔ    
179 near *N-kərʔ    
180 far *C.ɢʷa[n]ʔ    
181 where? word info *[g]ˤaj t.qʰaʔ 何處    
182 I *ŋˤa    
183 thou *naʔ    
184 he/she *ʔij    
185 we word info *ŋˤajʔ    
186 you *naʔ    
187 they      
188 what? word info *[g]ˤaj    
189 who? word info *[d]uk    
190 other      
191 all *[g]ˤr[ə]m    
192 and *m-rˤəp    
193 if      
194 how? word info *na [g]ˤaj 如何    
195 no, not *pə    
196 to count *s-roʔ    
197 One word info *ʔi[t] 1  
198 Two word info *ni[j]-s    
199 Three word info *sr[u]m    
200 Four word info *s.li[j]-s    
201 Five word info *C.ŋˤaʔ    
202 Six word info *k.ruk    
203 Seven word info *[tsʰ]i[t]    
204 Eight word info *pˤret    
205 Nine word info *[k]uʔ    
206 Ten word info *t.[g]əp    
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: