https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Old Chinese

Source/Author:  W. H. Baxter and L. Sagart 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: oldc1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Laurent Sagart  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 200
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Sino-Tibetan:Chinese 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 9 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
50 to dream      
61 house      
62 thatch/roof      
83 to work word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
92 to open, uncover      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
187 they      
190 other      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
98 egg *tʰu[r] (homophonous with 春 in Cantonese, Hakka) 1  
89 to hold word info *[t]ip    
206 Ten word info *t.[g]əp    
30 mouth *kʰˤ(r)oʔ    
3 right *[ɢ]ʷəʔ-s    
3 right *[ɢ]ʷəʔ    
63 name *C.meŋ    
36 to spit *tʰˤaʔ 吐 to spit out (sth solid)    
182 I *ŋˤa    
51 to sit *[dz]ˤo[j]ʔ    
11 dust *[d]rə[n]    
95 to fall word info *m.lru[t]-s    
153 big *lˤa[t]-s 32  
128 sky *l̥ˤi[n]    
57 husband *p(r)a    
167 night *[ɢ]Ak-s    
55 woman/female *nraʔ 30  
164 good *qʰˤuʔ    
58 wife *[tsʰ]ˤəj    
194 how? word info *na [g]ˤaj 如何    
56 child *tsəʔ    
189 who? word info *[d]uk    
48 to sleep *[tsʰ][i]mʔ 27  
117 fruit *mə.li[t]    
139 cold word info *Cə.[g]ˤa[n]    
73 to steal *[k]ʰˤ(r)o-s 1  
152 small *[s]ewʔ    
105 tail *[m]əjʔ    
70 to shoot word info *Cə.lAk-s    
2 left *tsˤa[j]ʔ    
175 above *[d]aŋʔ-s    
195 no, not *pə    
156 thin word info *qʰəj    
203 Seven word info *[tsʰ]i[t]    
199 Three word info *sr[u]m    
176 below *gˤraʔ    
197 One word info *ʔi[t] 1  
205 Nine word info *[k]uʔ    
18 breast *noʔ 3  
140 dry word info *[k]ˤar 32  
53 person/human being *niŋ    
198 Two word info *ni[j]-s    
201 Five word info *C.ŋˤaʔ    
159 wide *kʷˤaŋʔ 36  
184 he/she *ʔij    
178 that *pajʔ    
188 what? word info *[g]ˤaj    
181 where? word info *[g]ˤaj t.qʰaʔ 何處    
7 to come *rˤək    
21 to think *nˤim-s 1  
119 earth/soil *tʰˤaʔ 29  
77 to scratch word info *[kʷˤ]r[a]t 27  
71 to stab, pierce *[tsʰ]ek    
35 to vomit *qˤ(r)oʔ    
29 to sniff, smell *qʰu(ʔ)-s    
137 to blow word info *qʰˤa    
137 to blow word info *qʰˤa-s    
191 all *[g]ˤr[ə]m    
204 Eight word info *pˤret    
202 Six word info *k.ruk    
200 Four word info *s.li[j]-s    
38 to chew word info *[dz]ewk-s    
41 to bite *[d]e[t]-s    
42 to suck *tsˤ[ə]p 1  
96 dog *[k]ʷʰˤ[e][n]ʔ    
12 skin *m-[p](r)aj 24  
20 to know, be knowledgeable *tre    
154 short word info *tˤorʔ 30  
120 stone *dAk    
143 fire *[qʷʰ]ˤəjʔ    
146 ash *m̥ˤə    
69 to hunt word info *r[a]p 1  
46 to see *tˤaʔ 1  
52 to stand *k.rəp    
33 to laugh *[s-l]aw-s    
68 needle *t.[k]əm 1  
66 to tie up, fasten *[m]-kˤek-s    
67 to sew word info *(mə-)[b](r)oŋ    
65 rope *Cə-m.rəŋ    
99 feather *[ɢ]ʷ(r)aʔ    
100 wing *ɢrəp    
192 and *m-rˤəp    
145 smoke word info *[q]ˤi[n]    
60 father *[N-p](r)aʔ 14  
160 painful, sick *[dz]i[t]    
76 to live, be alive *sreŋ    
54 man/male *nˤ[ə]m    
144 to burn word info *[b]u[n]    
22 to fear *ʔuj-s    
39 to cook word info *(C.)taʔ    
31 tooth *m-ɢˤ<r>a    
158 narrow *N-kˤ<r>ep    
45 eye *C.m(r)[u]k    
148 white *bˤrak 3  
109 mosquito *C.mə[n]    
107 worm (earthworm) *[m-q](r)ə[r]ʔ 36  
134 thunder *[r]uŋ 隆 thunder, sound of thunder 3  
44 to hear *mu[n]    
180 far *C.ɢʷa[n]ʔ    
118 grass *[tsʰ]ˤuʔ    
116 flower *qʷʰˤra    
108 louse word info *sri[t]    
12 skin *kˤrək 2  
151 green *N-sˤ<r>eŋ    
25 neck *[k]eŋʔ    
25 neck *m-[k]eŋ    
5 to walk *Cə.gˤraŋ    
23 blood *m̥ˤik 20 ?  
136 wind *prəm    
37 to eat *mə-lək    
40 to drink *q(r)[ə]mʔ    
80 to split word info *[s]ˤek    
101 to fly *Cə.pə[r] 35  
81 sharp *N-r[a]mʔ 1  
24 head *l̥uʔ 1  
46 to see *[k]ˤen-s    
15 bone *kˤut 20  
111 fish *ŋ(r)a    
91 to buy *mˤrajʔ    
97 bird *tˤiwʔ    
4 leg/foot *[ts]ok    
6 road/path *Cə.rˤak-s    
125 salt *rˤaʔ 1  
147 black *m̥ˤək    
150 yellow *N-kʷˤaŋ    
102 rat *[l̥]aʔ    
27 nose *m-[b]i[t]-s    
31 tooth *[t-kʰ]ə(ŋ)ʔ    
8 to turn word info *mə-tronʔ    
179 near *N-kərʔ    
132 fog *kə.m(r)[o]k-s    
13 back word info *pˤək-s    
32 tongue *mə.lat    
93 to pound, beat word info *s-toŋ    
149 red *[t-qʰ](r)Ak 3?  
114 leaf *l[a]p    
14 belly *m-tˤaʔ    
17 liver *s.kˤa[r]    
19 shoulder *[k]ˤe[n]    
103 meat/flesh *krə[j]    
104 fat/grease *kij    
142 heavy *N-t<r>oŋʔ    
49 to lie down word info *[ŋ]ˤ[o]j-s    
86 to grow word info *traŋʔ    
155 long word info *Cə-[N]-traŋ    
112 rotten word info *[b](r)oʔ    
4 leg/foot *kak    
16 intestines *lraŋ    
133 rain *C.ɢʷ(r)aʔ    
131 cloud word info *[ɢ]ʷə[n]    
134 thunder *C.rˤuj    
135 lightning *lˤi[n]-s    
106 snake *Cə.lAj 29  
110 spider *tro 2  
162 old word info *C-rˤuʔ    
43 ear *C.nəʔ 1  
94 to throw word info *[d]ˤo    
90 to dig *[g]ot 13  
90 to dig *[g]ut 13  
127 woods/forest *k.r[ə]m    
21 to think *n[ə]mʔ 34  
28 to breathe *sək    
79 stick/wood *m-[t]raŋʔ 杖 stick    
115 root *[k]ˤə[n]    
84 to plant *m-t<r>ək-s    
47 to yawn *[k]ʰ(r)om-s    
166 correct, true *teŋ-s    
169 year *s-qʷʰat-s 2  
75 to die, be dead *sijʔ 1  
74 to kill *s<r>at 41  
59 mother *məʔ    
26 hair word info *C.mˤaw    
122 water word info *s.turʔ    
183 thou *naʔ    
186 you *naʔ    
10 dirty *qʷˤra    
121 sand *[s]ˤraj    
34 to cry *k-r̥əp    
9 to swim *[ɢ]ʷraŋ(ʔ)-s    
138 warm word info *ʔˤun    
126 lake *[g]ˤa    
141 wet *[qʰ]ip    
129 moon *[ŋ]ʷat    
165 bad, evil *ʔˤak    
185 we word info *ŋˤajʔ    
130 star *s-tsʰˤeŋ    
123 to flow *[r]u    
124 sea *m̥ˤəʔ    
163 new *C.si[n]    
78 to cut, hack word info *tˤo[n]ʔ 37  
168 day *C.ni[t] 日 also 'sun'    
72 to hit word info *kˤik    
85 to choose *lˤrak    
113 branch word info *ke    
82 dull, blunt *tˤur    
157 thick word info *tˤur    
196 to count *s-roʔ    
1 hand *n̥uʔ    
64 to say *[ɢ]ʷat 4  
177 this *[d]ə ~ *[d]əʔ 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: