https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Old Chinese

Source/Author:  W. H. Baxter and L. Sagart 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: oldc1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Laurent Sagart  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 200
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Sino-Tibetan:Chinese 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 9 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
50 to dream      
61 house      
62 thatch/roof      
83 to work word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
92 to open, uncover      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
187 they      
190 other      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand *n̥uʔ    
2 left *tsˤa[j]ʔ    
3 right *[ɢ]ʷəʔ-s    
3 right *[ɢ]ʷəʔ    
4 leg/foot *kak    
4 leg/foot *[ts]ok    
5 to walk *Cə.gˤraŋ    
6 road/path *Cə.rˤak-s    
7 to come *rˤək    
8 to turn word info *mə-tronʔ    
9 to swim *[ɢ]ʷraŋ(ʔ)-s    
10 dirty *qʷˤra    
11 dust *[d]rə[n]    
13 back word info *pˤək-s    
14 belly *m-tˤaʔ    
16 intestines *lraŋ    
17 liver *s.kˤa[r]    
19 shoulder *[k]ˤe[n]    
20 to know, be knowledgeable *tre    
22 to fear *ʔuj-s    
25 neck *[k]eŋʔ    
25 neck *m-[k]eŋ    
26 hair word info *C.mˤaw    
27 nose *m-[b]i[t]-s    
28 to breathe *sək    
29 to sniff, smell *qʰu(ʔ)-s    
30 mouth *kʰˤ(r)oʔ    
31 tooth *m-ɢˤ<r>a    
31 tooth *[t-kʰ]ə(ŋ)ʔ    
32 tongue *mə.lat    
33 to laugh *[s-l]aw-s    
34 to cry *k-r̥əp    
35 to vomit *qˤ(r)oʔ    
36 to spit *tʰˤaʔ 吐 to spit out (sth solid)    
37 to eat *mə-lək    
38 to chew word info *[dz]ewk-s    
39 to cook word info *(C.)taʔ    
40 to drink *q(r)[ə]mʔ    
41 to bite *[d]e[t]-s    
44 to hear *mu[n]    
45 eye *C.m(r)[u]k    
46 to see *[k]ˤen-s    
47 to yawn *[k]ʰ(r)om-s    
49 to lie down word info *[ŋ]ˤ[o]j-s    
51 to sit *[dz]ˤo[j]ʔ    
52 to stand *k.rəp    
53 person/human being *niŋ    
54 man/male *nˤ[ə]m    
56 child *tsəʔ    
57 husband *p(r)a    
58 wife *[tsʰ]ˤəj    
59 mother *məʔ    
63 name *C.meŋ    
65 rope *Cə-m.rəŋ    
66 to tie up, fasten *[m]-kˤek-s    
67 to sew word info *(mə-)[b](r)oŋ    
70 to shoot word info *Cə.lAk-s    
71 to stab, pierce *[tsʰ]ek    
72 to hit word info *kˤik    
76 to live, be alive *sreŋ    
79 stick/wood *m-[t]raŋʔ 杖 stick    
80 to split word info *[s]ˤek    
82 dull, blunt *tˤur    
84 to plant *m-t<r>ək-s    
85 to choose *lˤrak    
86 to grow word info *traŋʔ    
89 to hold word info *[t]ip    
91 to buy *mˤrajʔ    
93 to pound, beat word info *s-toŋ    
94 to throw word info *[d]ˤo    
95 to fall word info *m.lru[t]-s    
96 dog *[k]ʷʰˤ[e][n]ʔ    
97 bird *tˤiwʔ    
99 feather *[ɢ]ʷ(r)aʔ    
100 wing *ɢrəp    
102 rat *[l̥]aʔ    
103 meat/flesh *krə[j]    
104 fat/grease *kij    
105 tail *[m]əjʔ    
108 louse word info *sri[t]    
109 mosquito *C.mə[n]    
111 fish *ŋ(r)a    
112 rotten word info *[b](r)oʔ    
113 branch word info *ke    
114 leaf *l[a]p    
115 root *[k]ˤə[n]    
116 flower *qʷʰˤra    
117 fruit *mə.li[t]    
118 grass *[tsʰ]ˤuʔ    
120 stone *dAk    
121 sand *[s]ˤraj    
122 water word info *s.turʔ    
123 to flow *[r]u    
124 sea *m̥ˤəʔ    
126 lake *[g]ˤa    
127 woods/forest *k.r[ə]m    
128 sky *l̥ˤi[n]    
129 moon *[ŋ]ʷat    
130 star *s-tsʰˤeŋ    
131 cloud word info *[ɢ]ʷə[n]    
132 fog *kə.m(r)[o]k-s    
133 rain *C.ɢʷ(r)aʔ    
134 thunder *C.rˤuj    
135 lightning *lˤi[n]-s    
136 wind *prəm    
137 to blow word info *qʰˤa    
137 to blow word info *qʰˤa-s    
138 warm word info *ʔˤun    
139 cold word info *Cə.[g]ˤa[n]    
141 wet *[qʰ]ip    
142 heavy *N-t<r>oŋʔ    
143 fire *[qʷʰ]ˤəjʔ    
144 to burn word info *[b]u[n]    
145 smoke word info *[q]ˤi[n]    
146 ash *m̥ˤə    
147 black *m̥ˤək    
150 yellow *N-kʷˤaŋ    
151 green *N-sˤ<r>eŋ    
152 small *[s]ewʔ    
155 long word info *Cə-[N]-traŋ    
156 thin word info *qʰəj    
157 thick word info *tˤur    
158 narrow *N-kˤ<r>ep    
160 painful, sick *[dz]i[t]    
162 old word info *C-rˤuʔ    
163 new *C.si[n]    
164 good *qʰˤuʔ    
165 bad, evil *ʔˤak    
166 correct, true *teŋ-s    
167 night *[ɢ]Ak-s    
168 day *C.ni[t] 日 also 'sun'    
175 above *[d]aŋʔ-s    
176 below *gˤraʔ    
178 that *pajʔ    
179 near *N-kərʔ    
180 far *C.ɢʷa[n]ʔ    
181 where? word info *[g]ˤaj t.qʰaʔ 何處    
182 I *ŋˤa    
183 thou *naʔ    
184 he/she *ʔij    
185 we word info *ŋˤajʔ    
186 you *naʔ    
188 what? word info *[g]ˤaj    
189 who? word info *[d]uk    
191 all *[g]ˤr[ə]m    
192 and *m-rˤəp    
194 how? word info *na [g]ˤaj 如何    
195 no, not *pə    
196 to count *s-roʔ    
198 Two word info *ni[j]-s    
199 Three word info *sr[u]m    
200 Four word info *s.li[j]-s    
201 Five word info *C.ŋˤaʔ    
202 Six word info *k.ruk    
203 Seven word info *[tsʰ]i[t]    
204 Eight word info *pˤret    
205 Nine word info *[k]uʔ    
206 Ten word info *t.[g]əp    
21 to think *nˤim-s 1  
24 head *l̥uʔ 1  
42 to suck *tsˤ[ə]p 1  
43 ear *C.nəʔ 1  
46 to see *tˤaʔ 1  
68 needle *t.[k]əm 1  
69 to hunt word info *r[a]p 1  
73 to steal *[k]ʰˤ(r)o-s 1  
75 to die, be dead *sijʔ 1  
81 sharp *N-r[a]mʔ 1  
98 egg *tʰu[r] (homophonous with 春 in Cantonese, Hakka) 1  
125 salt *rˤaʔ 1  
197 One word info *ʔi[t] 1  
90 to dig *[g]ot 13  
90 to dig *[g]ut 13  
177 this *[d]ə ~ *[d]əʔ 13  
60 father *[N-p](r)aʔ 14  
12 skin *kˤrək 2  
110 spider *tro 2  
169 year *s-qʷʰat-s 2  
15 bone *kˤut 20  
23 blood *m̥ˤik 20 ?  
12 skin *m-[p](r)aj 24  
48 to sleep *[tsʰ][i]mʔ 27  
77 to scratch word info *[kʷˤ]r[a]t 27  
106 snake *Cə.lAj 29  
119 earth/soil *tʰˤaʔ 29  
18 breast *noʔ 3  
134 thunder *[r]uŋ 隆 thunder, sound of thunder 3  
148 white *bˤrak 3  
55 woman/female *nraʔ 30  
154 short word info *tˤorʔ 30  
140 dry word info *[k]ˤar 32  
153 big *lˤa[t]-s 32  
21 to think *n[ə]mʔ 34  
101 to fly *Cə.pə[r] 35  
107 worm (earthworm) *[m-q](r)ə[r]ʔ 36  
159 wide *kʷˤaŋʔ 36  
78 to cut, hack word info *tˤo[n]ʔ 37  
149 red *[t-qʰ](r)Ak 3?  
64 to say *[ɢ]ʷat 4  
74 to kill *s<r>at 41  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: