https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Old Chinese

Source/Author:  W. H. Baxter and L. Sagart 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: oldc1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Laurent Sagart  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 200
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Sino-Tibetan:Chinese 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 9 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
50 to dream      
61 house      
62 thatch/roof      
83 to work word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
92 to open, uncover      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
187 they      
190 other      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
39 to cook word info *(C.)taʔ    
67 to sew word info *(mə-)[b](r)oŋ    
162 old word info *C-rˤuʔ    
45 eye *C.m(r)[u]k    
63 name *C.meŋ    
109 mosquito *C.mə[n]    
26 hair word info *C.mˤaw    
168 day *C.ni[t] 日 also 'sun'    
43 ear *C.nəʔ 1  
134 thunder *C.rˤuj    
163 new *C.si[n]    
201 Five word info *C.ŋˤaʔ    
133 rain *C.ɢʷ(r)aʔ    
180 far *C.ɢʷa[n]ʔ    
155 long word info *Cə-[N]-traŋ    
65 rope *Cə-m.rəŋ    
139 cold word info *Cə.[g]ˤa[n]    
5 to walk *Cə.gˤraŋ    
106 snake *Cə.lAj 29  
70 to shoot word info *Cə.lAk-s    
101 to fly *Cə.pə[r] 35  
6 road/path *Cə.rˤak-s    
179 near *N-kərʔ    
150 yellow *N-kʷˤaŋ    
158 narrow *N-kˤ<r>ep    
81 sharp *N-r[a]mʔ 1  
151 green *N-sˤ<r>eŋ    
142 heavy *N-t<r>oŋʔ    
60 father *[N-p](r)aʔ 14  
112 rotten word info *[b](r)oʔ    
144 to burn word info *[b]u[n]    
175 above *[d]aŋʔ-s    
41 to bite *[d]e[t]-s    
11 dust *[d]rə[n]    
189 who? word info *[d]uk    
177 this *[d]ə ~ *[d]əʔ 13  
94 to throw word info *[d]ˤo    
38 to chew word info *[dz]ewk-s    
160 painful, sick *[dz]i[t]    
51 to sit *[dz]ˤo[j]ʔ    
90 to dig *[g]ot 13  
90 to dig *[g]ut 13  
126 lake *[g]ˤa    
188 what? word info *[g]ˤaj    
181 where? word info *[g]ˤaj t.qʰaʔ 何處    
191 all *[g]ˤr[ə]m    
25 neck *[k]eŋʔ    
205 Nine word info *[k]uʔ    
47 to yawn *[k]ʰ(r)om-s    
73 to steal *[k]ʰˤ(r)o-s 1  
96 dog *[k]ʷʰˤ[e][n]ʔ    
140 dry word info *[k]ˤar 32  
19 shoulder *[k]ˤe[n]    
46 to see *[k]ˤen-s    
115 root *[k]ˤə[n]    
77 to scratch word info *[kʷˤ]r[a]t 27  
102 rat *[l̥]aʔ    
107 worm (earthworm) *[m-q](r)ə[r]ʔ 36  
66 to tie up, fasten *[m]-kˤek-s    
105 tail *[m]əjʔ    
145 smoke word info *[q]ˤi[n]    
141 wet *[qʰ]ip    
143 fire *[qʷʰ]ˤəjʔ    
123 to flow *[r]u    
134 thunder *[r]uŋ 隆 thunder, sound of thunder 3  
33 to laugh *[s-l]aw-s    
152 small *[s]ewʔ    
80 to split word info *[s]ˤek    
121 sand *[s]ˤraj    
31 tooth *[t-kʰ]ə(ŋ)ʔ    
149 red *[t-qʰ](r)Ak 3?  
89 to hold word info *[t]ip    
4 leg/foot *[ts]ok    
48 to sleep *[tsʰ][i]mʔ 27  
71 to stab, pierce *[tsʰ]ek    
203 Seven word info *[tsʰ]i[t]    
118 grass *[tsʰ]ˤuʔ    
58 wife *[tsʰ]ˤəj    
129 moon *[ŋ]ʷat    
49 to lie down word info *[ŋ]ˤ[o]j-s    
167 night *[ɢ]Ak-s    
99 feather *[ɢ]ʷ(r)aʔ    
64 to say *[ɢ]ʷat 4  
9 to swim *[ɢ]ʷraŋ(ʔ)-s    
131 cloud word info *[ɢ]ʷə[n]    
3 right *[ɢ]ʷəʔ    
3 right *[ɢ]ʷəʔ-s    
148 white *bˤrak 3  
120 stone *dAk    
176 below *gˤraʔ    
34 to cry *k-r̥əp    
127 woods/forest *k.r[ə]m    
202 Six word info *k.ruk    
52 to stand *k.rəp    
4 leg/foot *kak    
113 branch word info *ke    
104 fat/grease *kij    
103 meat/flesh *krə[j]    
132 fog *kə.m(r)[o]k-s    
30 mouth *kʰˤ(r)oʔ    
159 wide *kʷˤaŋʔ 36  
72 to hit word info *kˤik    
12 skin *kˤrək 2  
15 bone *kˤut 20  
114 leaf *l[a]p    
16 intestines *lraŋ    
153 big *lˤa[t]-s 32  
135 lightning *lˤi[n]-s    
85 to choose *lˤrak    
24 head *l̥uʔ 1  
128 sky *l̥ˤi[n]    
27 nose *m-[b]i[t]-s    
25 neck *m-[k]eŋ    
12 skin *m-[p](r)aj 24  
79 stick/wood *m-[t]raŋʔ 杖 stick    
192 and *m-rˤəp    
84 to plant *m-t<r>ək-s    
14 belly *m-tˤaʔ    
31 tooth *m-ɢˤ<r>a    
95 to fall word info *m.lru[t]-s    
44 to hear *mu[n]    
37 to eat *mə-lək    
8 to turn word info *mə-tronʔ    
32 tongue *mə.lat    
117 fruit *mə.li[t]    
59 mother *məʔ    
91 to buy *mˤrajʔ    
23 blood *m̥ˤik 20 ?  
146 ash *m̥ˤə    
147 black *m̥ˤək    
124 sea *m̥ˤəʔ    
21 to think *n[ə]mʔ 34  
194 how? word info *na [g]ˤaj 如何    
183 thou *naʔ    
186 you *naʔ    
198 Two word info *ni[j]-s    
53 person/human being *niŋ    
18 breast *noʔ 3  
55 woman/female *nraʔ 30  
54 man/male *nˤ[ə]m    
21 to think *nˤim-s 1  
1 hand *n̥uʔ    
57 husband *p(r)a    
178 that *pajʔ    
136 wind *prəm    
195 no, not *pə    
204 Eight word info *pˤret    
13 back word info *pˤək-s    
40 to drink *q(r)[ə]mʔ    
29 to sniff, smell *qʰu(ʔ)-s    
156 thin word info *qʰəj    
137 to blow word info *qʰˤa    
137 to blow word info *qʰˤa-s    
164 good *qʰˤuʔ    
116 flower *qʷʰˤra    
10 dirty *qʷˤra    
35 to vomit *qˤ(r)oʔ    
69 to hunt word info *r[a]p 1  
125 salt *rˤaʔ 1  
7 to come *rˤək    
169 year *s-qʷʰat-s 2  
196 to count *s-roʔ    
93 to pound, beat word info *s-toŋ    
130 star *s-tsʰˤeŋ    
17 liver *s.kˤa[r]    
200 Four word info *s.li[j]-s    
122 water word info *s.turʔ    
74 to kill *s<r>at 41  
75 to die, be dead *sijʔ 1  
199 Three word info *sr[u]m    
76 to live, be alive *sreŋ    
108 louse word info *sri[t]    
28 to breathe *sək    
206 Ten word info *t.[g]əp    
68 needle *t.[k]əm 1  
166 correct, true *teŋ-s    
86 to grow word info *traŋʔ    
20 to know, be knowledgeable *tre    
110 spider *tro 2  
56 child *tsəʔ    
42 to suck *tsˤ[ə]p 1  
2 left *tsˤa[j]ʔ    
98 egg *tʰu[r] (homophonous with 春 in Cantonese, Hakka) 1  
36 to spit *tʰˤaʔ 吐 to spit out (sth solid)    
119 earth/soil *tʰˤaʔ 29  
46 to see *tˤaʔ 1  
97 bird *tˤiwʔ    
78 to cut, hack word info *tˤo[n]ʔ 37  
154 short word info *tˤorʔ 30  
82 dull, blunt *tˤur    
157 thick word info *tˤur    
111 fish *ŋ(r)a    
182 I *ŋˤa    
185 we word info *ŋˤajʔ    
100 wing *ɢrəp    
197 One word info *ʔi[t] 1  
184 he/she *ʔij    
22 to fear *ʔuj-s    
165 bad, evil *ʔˤak    
138 warm word info *ʔˤun    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: