https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Buyang (Langjia)

Source/Author:  Laurent Sagart 
Identifiers:  ISO-639-3:yzg  Glottocode: emab1235 
Notes:  Some entries from Li Jinfang (1999) "Buyang yu yan jiu" Studies in the Buyang Language. Beijing: Central University for Nationalities Press.
 
Data Entry:  Typed By: Laurent Sagart  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 207
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 5
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Eastern Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 30 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above puŋ33 lu54   36, 37  
191 all taŋ11 lɛ24 all 53, 54  
192 and      
146 ash qa0 la11 ash (of wood)    
146 ash qa0 tu11 ash (of grass) 43  
173 at      
13 back word info qa0 ʔdiŋ24   65  
165 bad, evil tuk55 ɕaŋ11      
14 belly qa0 luŋ54   59  
176 below puŋ33 ʑun11   52  
153 big lu:ŋ24   58  
97 bird ma0 nuk11 PMP, Basay *manuk 1  
147 black ʔdam31   1  
23 blood qha24   35  
15 bone qa0 ʔda:k31   4  
113 branch word info qha54 qa0 tui54   32  
18 breast ɛm11   37  
56 child la:k11 X PAN aNak 1  
131 cloud word info la0 muk11 ʔbun54 fog (qv) in the sky (qv) 71  
139 cold word info ʔbot11   70  
166 correct, true tuə11   55  
166 correct, true hɔ31   54  
168 day van54   41  
10 dirty ɔŋ11 am31   86  
96 dog qoi24   62  
140 dry word info qha11   83  
82 dull, blunt qa0 nan312      
11 dust la0 muk11   38  
43 ear ta0 ða312   8  
119 earth/soil ɔt11   53  
98 egg qa0 tam54   44  
204 Eight word info ma0 ðu312 cf walu (LS), see Sagart 2004 section on Buyang sound correspondence 1  
45 eye ma0 ta54 PAN ma Ca 1  
180 far ma0 ði24   55  
104 fat/grease ma0 nɛn312 fat (of animals) 64  
60 father pa11 PAN *aba(-q) Laurent Sagart 26  
99 feather mui11   47  
208 Fifty word info ma312 put54 50 5  
143 fire pui54 X PAN apuy 1  
111 fish ma0 la312      
201 Five word info ma312   1  
116 flower ma0 ŋa11 PAN buŋah 1  
132 fog la0 muk11 < Ch 53 L?
200 Four word info pa54 x Sepat 11  
117 fruit ma:k11   24  
164 good ŋai24   86  
118 grass qa0 ɲa11   44  
151 green lok11 < Chinese   L
26 hair word info ma0 ɕa:m54 < Chinese   L
1 hand ŋɛk11   47  
184 he/she kɛ54 he 23  
24 head qa0 ðu11 PAN quluh (includes Seediq qolux 'skull', Saisiat ta?ölöh head' 1  
142 heavy qa0 naŋ11      
61 house luk54   35  
194 how? word info ʔdu11 nɔ24(11) how? 40  
57 husband qhɯ:i11      
182 I ku54 x PAN ku 1  
193 if      
174 in, inside puŋ33 pɔŋ24 inside    
16 intestines qa0 ɕi24   48  
126 lake      
114 leaf qa0 ʔdɛŋ31   36  
2 left qa0 leu11   48, 51  
4 leg/foot ʑuŋ31 foot 39  
135 lightning ʔbuŋ54 lɛŋ11      
17 liver qa0 tap54   1?  
155 long word info ði24   65  
108 louse word info qa0 tu54 PAN kuCuH 1  
54 man/male la:k0 ɕɛ54   2  
103 meat/flesh uə24 flesh 59  
129 moon luŋ11 tɛn11   46  
129 moon ʔda:n31 month 45  
109 mosquito qa0 ʑa:ŋ312   60  
59 mother miə11   39  
30 mouth ŋoŋ312   23  
63 name miŋ312      
158 narrow kap11 < Ch.   L
179 near thuə24   71  
25 neck qa0 ʑɔ312   54  
68 needle ŋa:t11   8  
163 new ma:n312   27  
167 night vɛ54   50  
205 Nine word info va11   1  
195 no, not la:i11 not    
27 nose qa0 tiŋ213   31  
162 old word info qu11      
162 old word info tsɛ54 old (of people) 96?  
197 One word info am24      
209 One Hundred word info pa:k11 100    
210 One Thousand word info ɕi:ŋ24 1,000    
190 other tɯ:i312 other people    
160 painful, sick piŋ11      
53 person/human being ma0 iŋ31   25  
133 rain ʑu:t11   41  
102 rat qa0 ɕi54   58  
149 red la:n11   65  
3 right qa0 mi11      
6 road/path pjɔŋ11 qhun54   27?  
115 root qa0 ɕa:ŋ54   33  
65 rope      
112 rotten word info      
125 salt qa0 ɲɔ312   23  
121 sand ɔt11 ɕi11 a:i31 ɔt11=ground? earth 63  
124 sea ha:i24 < Ch    
203 Seven word info tu312   1  
81 sharp tsit54   26  
154 short word info ti11   71  
19 shoulder qa0 ʔba11   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info nam54   1  
12 skin ʔbuŋ31   57  
128 sky ʔbun54 cf. PMP Rabun 'cloud'. LS 51  
152 small ɛŋ24   72  
145 smoke word info qhat11   56  
106 snake ŋa312   50  
110 spider luŋ11 ða:ŋ11      
130 star la:ŋ11 lɔŋ312   47  
79 stick/wood      
120 stone pja312   27  
105 tail qa0 ɕut11   52  
206 Ten word info put54 PTK *plut, with secondary -t ending as in Kalinga '11' and '12'. LS    
178 that ɲa11 that 1  
62 thatch/roof      
187 they tsum54 kɛ54   37  
157 thick word info ta0 na312   47  
156 thin word info ta0 vɛ11   38  
177 this ni11 PAN iniH, ni 1  
183 thou ma312   1  
199 Three word info tu54   1  
134 thunder pja312   60  
41 to bite qa0 ðam11   48  
137 to blow word info hip54 blow a trumpet; blow ashes 1?  
28 to breathe      
144 to burn word info ɕa11      
91 to buy pa:n33 mi312      
38 to chew word info qa0 ɲa:n312   43  
85 to choose lɛ312   27  
172 to climb word info      
7 to come ma54   1  
39 to cook word info ʔdu31   63  
196 to count ɕua:n54   56  
34 to cry ɲi:t   51  
34 to cry ɲi:t11 to cry 51  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead la:m312   21  
90 to dig ʔba:k11      
50 to dream pan54 naŋ11 ka:n54 dream 8  
40 to drink qa0 ʑɔt11   16  
37 to eat ka:n54   1  
95 to fall word info tuk54   76  
22 to fear i11 vau24   52  
123 to flow ta0 lui312   43  
101 to fly ta0 ʔbin31   54  
86 to grow word info ma11   26  
44 to hear ʑak54   29  
171 to hide word info qa0 ʔdet54 to hide 35  
72 to hit word info tup11   67  
89 to hold word info mi11 hold~take    
69 to hunt word info na:k11 thou54   57  
74 to kill ma0 tɛ54 PAN paCay    
74 to kill pɛŋ24 to kill a bird    
20 to know, be knowledgeable tin11 to know    
33 to laugh qa0 ɕɔ53 < Chinese ?    
49 to lie down word info      
76 to live, be alive qa0 ʔdip54   1  
92 to open, uncover ha:i54      
92 to open, uncover ʔbuŋ11 to open (of flowers)    
84 to plant tam24 to plant vegetables 2  
93 to pound, beat word info ɕɛk11   24  
64 to say i11      
77 to scratch word info      
46 to see qai54 han24   69  
67 to sew word info ɲip11   29  
70 to shoot word info ŋiŋ11   30  
51 to sit qa0 tu24   66  
48 to sleep u11   68  
29 to sniff, smell hom24   49  
36 to spit qa0 tu11   69  
80 to split word info pha:k11   61  
88 to squeeze word info tɔk11      
71 to stab, pierce ʔbɔŋ11      
52 to stand ma54      
73 to steal lu:m11   36  
42 to suck ɲup54      
87 to swell word info kɯ312      
87 to swell word info ma0 kat11 to swell    
9 to swim a:p11   66  
21 to think nɯ312   53  
94 to throw word info vit11   63  
66 to tie up, fasten tat54      
66 to tie up, fasten pat54 to tie 67  
8 to turn word info vɛ31 turn the body 57?  
35 to vomit ta:u312   3  
5 to walk la0 vi312   88  
5 to walk va11 to go 28  
83 to work word info ʔdu31 kɔŋ24   57  
47 to yawn ta0 ha:u54   17  
32 tongue ma0 lɛn11   1  
31 tooth qa0 ɕɔŋ54   33  
207 Twenty word info ɕa54 put54 20 18  
198 Two word info ɕa54 PAN duSa 1  
138 warm word info qa0 tɔt11 hot, warm    
122 water word info ɔŋ24   40  
185 we word info tsum54 ku54   34  
141 wet ðak11   60  
188 what? word info la0 pjɔ11      
170 when? word info ɕu11 nɔ11 when? 40  
181 where? word info va11 lɔ11   46  
148 white ɔk11   66  
189 who? word info ma0 nɔ11   27  
159 wide kwa:ŋ24 < Ch   L
58 wife ma0 liu312   43  
136 wind la0 van312   62  
100 wing ta0 vɛŋ312      
55 woman/female ma0 iŋ24   59  
127 woods/forest qaŋ24 qa0 tui54   73  
127 woods/forest qa0 tui54 tree    
107 worm (earthworm) ŋa312 in 11 nga = 'snake' 41  
169 year pi:ŋ312   54  
150 yellow ŋa:n11   57  
186 you ma312 x? PMP -mu    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: