https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bontok, Guina-ang

Source/Author:  Lawrence A. Reid 
Identifiers:  ISO-639-3:lbk  Glottocode: guin1256 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Central Cordilleran:North Central Cordilleran:Nuclear Cordilleran:Bontok-Kankanay:Bontok 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 24 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand líma and arm 1, 64  
2 left ʔigíd   36  
3 right ʔawán   1, 62  
4 leg/foot sikí   24  
5 to walk manálan   21  
6 road/path dálan   1  
7 to come ʔáli   1  
8 to turn word info lígus   128  
9 to swim kiyát   37  
10 dirty kálət   57  
11 dust tápuk from the road. Loan from Ilokano 47 L
11 dust dapúl ashes, dust 77  
11 dust ʔabú from pounding rice, cleaning etc, 1  
12 skin kúdil skin of buffalo and cow 1, 86  
12 skin kúpkup skin of a person or an animal other than a buffalo or cow, also bark of a tree 41  
13 back word info ʔədə́g   21  
14 belly putú   52  
15 bone túŋʔal (<M) 1  
16 intestines putú   72  
17 liver ʔágtəy   1 L
18 breast súsu   1  
19 shoulder púkəl   32  
20 to know, be knowledgeable ʔámmú   25, 28  
20 to know, be knowledgeable gətkən   105  
20 to know, be knowledgeable maŋták [gətə́k]   105  
21 to think səmə́k   44  
22 to fear ʔə́gyat   30  
23 blood dála   1  
24 head ʔúlu   1  
25 neck bagáŋ   73  
26 hair word info buʔúk   1, 65  
27 nose ʔəŋə́l   85  
28 to breathe ʔáŋəs   23, 24  
29 to sniff, smell súŋsuŋ   9  
30 mouth tupə́k   34  
31 tooth bábʔa   72  
32 tongue díla   4  
33 to laugh ʔiyə́k   26, 37  
34 to cry ʔágal   21  
35 to vomit ʔúta   1  
36 to spit túbba   44  
37 to eat maŋán   1, 14  
37 to eat kanə́n   1, 14  
38 to chew word info gə́gʔal   26, 55  
39 to cook word info lútu   20  
40 to drink ʔinúm   1  
41 to bite kətə́b   71  
42 to suck súsu   25  
42 to suck súsup   1, 24  
42 to suck súpsup   1, 73  
43 ear kúləŋ   46  
44 to hear dəŋə́l   1  
45 eye matá   1  
46 to see ʔíla   26  
47 to yawn ʔuwáb   19  
48 to sleep sə́yəp   31  
49 to lie down word info likə́w      
50 to dream ʔiʔítaw   31  
51 to sit patúŋ   52  
52 to stand tákdəg All forms in this group have irregular reflex of *R 85, 86  
53 person/human being ʔipugáw   30  
53 person/human being tágu   1, 75  
54 man/male laláki   2, 99  
54 man/male láki   2  
55 woman/female babáʔi   1, 105  
55 woman/female báʔi   1  
56 child anák offspring 1  
56 child ʔuŋá stage of development 22  
57 husband asáwa   2  
58 wife asáwa   1  
59 mother ʔɪ́na address 1  
59 mother ʔiná relation: ?ina + GEN 1  
60 father ʔáma address: ?ama 1, 18  
60 father ʔamá relation: ?ama + GEN 1  
61 house ʔábuŋ   16  
62 thatch/roof ʔatə́p   1  
63 name ŋádan   1, 47  
64 to say kanán   35, 36  
64 to say maŋwáni   41  
64 to say kumwáni   41  
65 rope talí   1  
66 to tie up, fasten takə́d   104  
67 to sew word info dáʔit   2  
68 needle dágum   1 L
69 to hunt word info ʔánup   1  
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce bádyuk   42  
72 to hit word info pákʔul   27  
72 to hit word info páŋʔul   27  
73 to steal lákəw   1  
74 to kill patayə́n   2  
75 to die, be dead matə́y   1  
76 to live, be alive tágu   75  
77 to scratch word info gúgʔu   22  
78 to cut, hack word info bákag A downward blow of an axe, bolo etc.    
79 stick/wood káʔəw   1  
80 to split word info pásək      
80 to split word info tampaŋ      
80 to split word info deltak      
80 to split word info balsig      
80 to split word info delsig      
80 to split word info tampak      
80 to split word info gigʔi      
80 to split word info pitak      
80 to split word info walakwak      
80 to split word info walay      
81 sharp təbə́ŋ   40  
82 dull, blunt ʔúpəd      
83 to work word info buknag      
84 to plant ʔəsə́k   28  
84 to plant múla   1  
85 to choose píli   1  
86 to grow word info túbu   1  
87 to swell word info lamán      
87 to swell word info lətə́g   21, 71  
87 to swell word info latʔəd      
88 to squeeze word info pisít      
89 to hold word info ʔəgnán   43  
90 to dig káʔub a hole 77  
90 to dig kúbub   70  
90 to dig gúbaŋ a garden    
90 to dig káʔub st. up 77  
91 to buy láku   27  
92 to open, uncover lukát from Ilokano   L
93 to pound, beat word info báyu   1  
94 to throw word info təpʔal   96  
95 to fall word info yakáyak      
95 to fall word info ʔəpás      
96 dog ʔásu   1  
97 bird ʔinyúlan   74  
98 egg ʔítlug   1, 24  
99 feather dútdut [=body hair] 15  
100 wing payák   33, 40  
101 to fly táyaw as bird 83, 38  
102 rat ʔútut   25  
103 meat/flesh bəgás substance 28  
104 fat/grease tabá   23  
105 tail ʔípus   30  
106 snake ʔuwál      
107 worm (earthworm) kəláŋ   18  
108 louse word info kútu   1  
109 mosquito lamúk   1, 33  
110 spider kawá   1, 71  
111 fish gadíw   37  
112 rotten word info bulúk   1, 102  
113 branch word info paŋa   22  
113 branch word info pátiŋ      
114 leaf túbu[na]   23  
115 root lamút   3  
116 flower sabsábuŋ   1, 24  
117 fruit bagás[na] < rice grain 15  
118 grass lúgam      
119 earth/soil lúta   25  
120 stone batú   1  
121 sand lagán   38  
122 water word info danúm   1  
123 to flow ʔáyus   2, 74  
123 to flow búlus   77  
124 sea báybay from Ilokano 28 L
125 salt ʔasín   3  
126 lake pusúŋ [flooded area] 18  
127 woods/forest kapágpag   103  
128 sky dáya   22  
129 moon búlan   1  
130 star taláw   25  
131 cloud word info libúʔu   50  
132 fog libúʔu   73  
133 rain ʔudán   1  
134 thunder kidúl   2, 92  
135 lightning kə́lyat   1  
136 wind latə́ŋ also 'cold' 38  
137 to blow word info ʔinlatəŋ      
137 to blow word info ʔinsúpʔuk      
137 to blow word info ʔinsíbud      
137 to blow word info ʔinʔayúp      
138 warm word info púdut   25  
139 cold word info latə́ŋ      
140 dry word info namagʔanán not of plants 26, 57  
140 dry word info naklúŋ of pondfield    
140 dry word info ʔisít of water    
141 wet ʔəbə́l   26  
142 heavy dágsən   23  
143 fire ʔapúy   1  
144 to burn word info púʔul   35  
145 smoke word info gasúk   2, 53  
146 ash dapúl   17  
147 black ngísit from Ilokano 17 L
148 white putaʔák   107  
149 red ŋayáŋʔa   115  
150 yellow      
151 green kagʔaŋə́l [lit.like camote leaf]    
152 small bánʔig   33  
153 big dakə́l   22, 102  
154 short word info ʔáptik   49  
154 short word info ʔástik      
155 long word info ʔándu   1  
156 thin word info yákut      
157 thick word info sədə́l   34  
158 narrow lipít   1  
159 wide ʔəwwá   1, 61  
160 painful, sick sakít   1  
161 shy, ashamed ʔənə́l   26  
162 old word info ʔamʔaʔamʔamá      
162 old word info ʔinʔiʔinʔiná      
163 new balú   1, 54  
164 good gawís   48  
165 bad, evil ŋáʔag   35  
165 bad, evil lawá   27  
166 correct, true ʔustú      
167 night labí   21  
168 day ʔálgew   1  
169 year tawə́n   1, 71  
170 when? word info ʔas kamána   66  
170 when? word info ʔas kaʔátna   64  
170 when? word info ʔad kamána   66  
170 when? word info ʔad kaʔátna      
171 to hide word info tábon   19  
172 to climb word info káyʔat   17?  
172 to climb word info tíkid   17?  
173 at ʔas   14, 46  
173 at ʔad   20, 45  
174 in, inside ʔas dáləm   1  
175 above ʔas ʔantágʔəy   22  
176 below ʔas ʔanguwáb   79  
177 this   8  
177 this náʔay   8  
177 this tuná   8  
177 this túnʔa   8  
178 that   62  
178 that sána   62  
178 that tusá   62  
178 that túsʔa   62  
178 that   56  
178 that də́ʔəy   56  
178 that tudí   56  
178 that túdʔi   56  
179 near ʔaśagʔən   47, 49  
180 far ʔadáwwi   1, 36  
181 where? word info ʔíntu   1, 28  
181 where? word info ʔandə́   1, 16  
182 I sakʔə́n   1, 28  
182 I -ak   1, 30  
182 I -ku   x  
183 thou sikʔá   1, 30  
183 thou -ka   1  
183 thou -mu /-m   28  
184 he/she siyá   1, 31  
184 he/she ø      
184 he/she -na   1, 34  
185 we word info datakú   1, 20  
185 we word info -takú   1, 58  
185 we word info -takú   1, 58  
185 we word info dakamí   2, 53  
185 we word info -kamí   2, 51  
185 we word info -mi   2  
186 you dakayú   1, 41  
186 you -kayú   1, 20  
186 you -yu   1, 40  
187 they daʔidá   1, 53  
187 they didá   1, 53  
187 they -da   1, 52  
187 they -da   1, 52  
188 what? word info   2, 18  
188 what? word info ʔay nə kan   2, 18  
189 who? word info sínu   14, 47  
190 other təkə́n   34  
191 all ʔamʔin   1  
192 and ya or 15? 1?  
193 if mu   3, 24  
194 how? word info      
195 no, not ʔadí [vbal neg] 1  
195 no, not bakən [nominal neg] 26  
196 to count bílaŋ   1  
197 One word info ʔəsá   1  
198 Two word info duwá two 1  
198 Two word info dəwʔə́n divide in two 1  
199 Three word info tulú   1  
200 Four word info ʔəpát   1  
201 Five word info limá   1  
202 Six word info ʔənə́m   1  
203 Seven word info pitú   1  
204 Eight word info walú   3  
205 Nine word info siyám   9  
206 Ten word info sinpúlu   5  
207 Twenty word info duwanpúlu   3, 6  
208 Fifty word info limanpúlu   1, 2  
209 One Hundred word info singasút   4, 50  
210 One Thousand word info sinlíbu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: