https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bontok, Guina-ang

Source/Author:  Lawrence A. Reid 
Identifiers:  ISO-639-3:lbk  Glottocode: guin1256 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Central Cordilleran:North Central Cordilleran:Nuclear Cordilleran:Bontok-Kankanay:Bontok 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 24 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
70 to shoot word info      
150 yellow      
194 how? word info      
49 to lie down word info likə́w      
78 to cut, hack word info bákag A downward blow of an axe, bolo etc.    
80 to split word info pásək      
80 to split word info tampaŋ      
80 to split word info deltak      
80 to split word info balsig      
80 to split word info delsig      
80 to split word info tampak      
80 to split word info gigʔi      
80 to split word info pitak      
80 to split word info walakwak      
80 to split word info walay      
82 dull, blunt ʔúpəd      
83 to work word info buknag      
87 to swell word info lamán      
87 to swell word info latʔəd      
88 to squeeze word info pisít      
90 to dig gúbaŋ a garden    
92 to open, uncover lukát from Ilokano   L
95 to fall word info yakáyak      
95 to fall word info ʔəpás      
106 snake ʔuwál      
113 branch word info pátiŋ      
118 grass lúgam      
137 to blow word info ʔinlatəŋ      
137 to blow word info ʔinsúpʔuk      
137 to blow word info ʔinsíbud      
137 to blow word info ʔinʔayúp      
139 cold word info latə́ŋ      
140 dry word info naklúŋ of pondfield    
140 dry word info ʔisít of water    
151 green kagʔaŋə́l [lit.like camote leaf]    
154 short word info ʔástik      
156 thin word info yákut      
162 old word info ʔamʔaʔamʔamá      
162 old word info ʔinʔiʔinʔiná      
166 correct, true ʔustú      
170 when? word info ʔad kaʔátna      
184 he/she ø      
6 road/path dálan   1  
7 to come ʔáli   1  
11 dust ʔabú from pounding rice, cleaning etc, 1  
15 bone túŋʔal (<M) 1  
17 liver ʔágtəy   1 L
18 breast súsu   1  
23 blood dála   1  
24 head ʔúlu   1  
35 to vomit ʔúta   1  
40 to drink ʔinúm   1  
44 to hear dəŋə́l   1  
45 eye matá   1  
55 woman/female báʔi   1  
56 child anák offspring 1  
58 wife asáwa   1  
59 mother ʔɪ́na address 1  
59 mother ʔiná relation: ?ina + GEN 1  
60 father ʔamá relation: ?ama + GEN 1  
62 thatch/roof ʔatə́p   1  
65 rope talí   1  
68 needle dágum   1 L
69 to hunt word info ʔánup   1  
73 to steal lákəw   1  
75 to die, be dead matə́y   1  
79 stick/wood káʔəw   1  
84 to plant múla   1  
85 to choose píli   1  
86 to grow word info túbu   1  
93 to pound, beat word info báyu   1  
96 dog ʔásu   1  
108 louse word info kútu   1  
120 stone batú   1  
122 water word info danúm   1  
129 moon búlan   1  
133 rain ʔudán   1  
135 lightning kə́lyat   1  
143 fire ʔapúy   1  
155 long word info ʔándu   1  
158 narrow lipít   1  
160 painful, sick sakít   1  
168 day ʔálgew   1  
174 in, inside ʔas dáləm   1  
183 thou -ka   1  
191 all ʔamʔin   1  
195 no, not ʔadí [vbal neg] 1  
196 to count bílaŋ   1  
197 One word info ʔəsá   1  
198 Two word info duwá two 1  
198 Two word info dəwʔə́n divide in two 1  
199 Three word info tulú   1  
200 Four word info ʔəpát   1  
201 Five word info limá   1  
202 Six word info ʔənə́m   1  
203 Seven word info pitú   1  
112 rotten word info bulúk   1, 102  
55 woman/female babáʔi   1, 105  
37 to eat maŋán   1, 14  
37 to eat kanə́n   1, 14  
181 where? word info ʔandə́   1, 16  
60 father ʔáma address: ?ama 1, 18  
208 Fifty word info limanpúlu   1, 2  
185 we word info datakú   1, 20  
186 you -kayú   1, 20  
42 to suck súsup   1, 24  
98 egg ʔítlug   1, 24  
116 flower sabsábuŋ   1, 24  
181 where? word info ʔíntu   1, 28  
182 I sakʔə́n   1, 28  
182 I -ak   1, 30  
183 thou sikʔá   1, 30  
184 he/she siyá   1, 31  
109 mosquito lamúk   1, 33  
184 he/she -na   1, 34  
180 far ʔadáwwi   1, 36  
186 you -yu   1, 40  
186 you dakayú   1, 41  
63 name ŋádan   1, 47  
187 they -da   1, 52  
187 they -da   1, 52  
187 they daʔidá   1, 53  
187 they didá   1, 53  
163 new balú   1, 54  
185 we word info -takú   1, 58  
185 we word info -takú   1, 58  
159 wide ʔəwwá   1, 61  
3 right ʔawán   1, 62  
1 hand líma and arm 1, 64  
26 hair word info buʔúk   1, 65  
110 spider kawá   1, 71  
169 year tawə́n   1, 71  
42 to suck súpsup   1, 73  
53 person/human being tágu   1, 75  
12 skin kúdil skin of buffalo and cow 1, 86  
127 woods/forest kapágpag   103  
66 to tie up, fasten takə́d   104  
20 to know, be knowledgeable gətkən   105  
20 to know, be knowledgeable maŋták [gətə́k]   105  
148 white putaʔák   107  
149 red ŋayáŋʔa   115  
8 to turn word info lígus   128  
173 at ʔas   14, 46  
189 who? word info sínu   14, 47  
99 feather dútdut [=body hair] 15  
117 fruit bagás[na] < rice grain 15  
61 house ʔábuŋ   16  
146 ash dapúl   17  
147 black ngísit from Ilokano 17 L
172 to climb word info káyʔat   17?  
172 to climb word info tíkid   17?  
107 worm (earthworm) kəláŋ   18  
126 lake pusúŋ [flooded area] 18  
47 to yawn ʔuwáb   19  
171 to hide word info tábon   19  
192 and ya or 15? 1?  
54 man/male láki   2  
57 husband asáwa   2  
67 to sew word info dáʔit   2  
74 to kill patayə́n   2  
185 we word info -mi   2  
188 what? word info   2, 18  
188 what? word info ʔay nə kan   2, 18  
185 we word info -kamí   2, 51  
145 smoke word info gasúk   2, 53  
185 we word info dakamí   2, 53  
123 to flow ʔáyus   2, 74  
134 thunder kidúl   2, 92  
54 man/male laláki   2, 99  
39 to cook word info lútu   20  
173 at ʔad   20, 45  
5 to walk manálan   21  
13 back word info ʔədə́g   21  
34 to cry ʔágal   21  
167 night labí   21  
87 to swell word info lətə́g   21, 71  
56 child ʔuŋá stage of development 22  
77 to scratch word info gúgʔu   22  
113 branch word info paŋa   22  
128 sky dáya   22  
175 above ʔas ʔantágʔəy   22  
153 big dakə́l   22, 102  
104 fat/grease tabá   23  
114 leaf túbu[na]   23  
142 heavy dágsən   23  
28 to breathe ʔáŋəs   23, 24  
4 leg/foot sikí   24  
42 to suck súsu   25  
102 rat ʔútut   25  
119 earth/soil lúta   25  
130 star taláw   25  
138 warm word info púdut   25  
20 to know, be knowledgeable ʔámmú   25, 28  
46 to see ʔíla   26  
141 wet ʔəbə́l   26  
161 shy, ashamed ʔənə́l   26  
195 no, not bakən [nominal neg] 26  
33 to laugh ʔiyə́k   26, 37  
38 to chew word info gə́gʔal   26, 55  
140 dry word info namagʔanán not of plants 26, 57  
72 to hit word info pákʔul   27  
72 to hit word info páŋʔul   27  
91 to buy láku   27  
165 bad, evil lawá   27  
84 to plant ʔəsə́k   28  
103 meat/flesh bəgás substance 28  
124 sea báybay from Ilokano 28 L
183 thou -mu /-m   28  
115 root lamút   3  
125 salt ʔasín   3  
204 Eight word info walú   3  
193 if mu   3, 24  
207 Twenty word info duwanpúlu   3, 6  
22 to fear ʔə́gyat   30  
53 person/human being ʔipugáw   30  
105 tail ʔípus   30  
48 to sleep sə́yəp   31  
50 to dream ʔiʔítaw   31  
19 shoulder púkəl   32  
152 small bánʔig   33  
100 wing payák   33, 40  
30 mouth tupə́k   34  
157 thick word info sədə́l   34  
190 other təkə́n   34  
144 to burn word info púʔul   35  
165 bad, evil ŋáʔag   35  
64 to say kanán   35, 36  
2 left ʔigíd   36  
9 to swim kiyát   37  
111 fish gadíw   37  
121 sand lagán   38  
136 wind latə́ŋ also 'cold' 38  
32 tongue díla   4  
209 One Hundred word info singasút   4, 50  
81 sharp təbə́ŋ   40  
12 skin kúpkup skin of a person or an animal other than a buffalo or cow, also bark of a tree 41  
64 to say maŋwáni   41  
64 to say kumwáni   41  
71 to stab, pierce bádyuk   42  
89 to hold word info ʔəgnán   43  
21 to think səmə́k   44  
36 to spit túbba   44  
43 ear kúləŋ   46  
11 dust tápuk from the road. Loan from Ilokano 47 L
179 near ʔaśagʔən   47, 49  
164 good gawís   48  
154 short word info ʔáptik   49  
206 Ten word info sinpúlu   5  
210 One Thousand word info sinlíbu   5  
131 cloud word info libúʔu   50  
14 belly putú   52  
51 to sit patúŋ   52  
178 that   56  
178 that də́ʔəy   56  
178 that tudí   56  
178 that túdʔi   56  
10 dirty kálət   57  
178 that   62  
178 that sána   62  
178 that tusá   62  
178 that túsʔa   62  
170 when? word info ʔas kaʔátna   64  
170 when? word info ʔas kamána   66  
170 when? word info ʔad kamána   66  
90 to dig kúbub   70  
41 to bite kətə́b   71  
16 intestines putú   72  
31 tooth bábʔa   72  
25 neck bagáŋ   73  
132 fog libúʔu   73  
97 bird ʔinyúlan   74  
76 to live, be alive tágu   75  
11 dust dapúl ashes, dust 77  
90 to dig káʔub a hole 77  
90 to dig káʔub st. up 77  
123 to flow búlus   77  
176 below ʔas ʔanguwáb   79  
177 this   8  
177 this náʔay   8  
177 this tuná   8  
177 this túnʔa   8  
101 to fly táyaw as bird 83, 38  
27 nose ʔəŋə́l   85  
52 to stand tákdəg All forms in this group have irregular reflex of *R 85, 86  
29 to sniff, smell súŋsuŋ   9  
205 Nine word info siyám   9  
94 to throw word info təpʔal   96  
182 I -ku   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: