https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bontok, Guina-ang

Source/Author:  Lawrence A. Reid 
Identifiers:  ISO-639-3:lbk  Glottocode: guin1256 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Central Cordilleran:North Central Cordilleran:Nuclear Cordilleran:Bontok-Kankanay:Bontok 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 24 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ʔas ʔantágʔəy   22  
191 all ʔamʔin   1  
192 and ya or 15? 1?  
146 ash dapúl   17  
173 at ʔas   14, 46  
173 at ʔad   20, 45  
13 back word info ʔədə́g   21  
165 bad, evil ŋáʔag   35  
165 bad, evil lawá   27  
14 belly putú   52  
176 below ʔas ʔanguwáb   79  
153 big dakə́l   22, 102  
97 bird ʔinyúlan   74  
147 black ngísit from Ilokano 17 L
23 blood dála   1  
15 bone túŋʔal (<M) 1  
113 branch word info paŋa   22  
113 branch word info pátiŋ      
18 breast súsu   1  
56 child anák offspring 1  
56 child ʔuŋá stage of development 22  
131 cloud word info libúʔu   50  
139 cold word info latə́ŋ      
166 correct, true ʔustú      
168 day ʔálgew   1  
10 dirty kálət   57  
96 dog ʔásu   1  
140 dry word info namagʔanán not of plants 26, 57  
140 dry word info naklúŋ of pondfield    
140 dry word info ʔisít of water    
82 dull, blunt ʔúpəd      
11 dust tápuk from the road. Loan from Ilokano 47 L
11 dust dapúl ashes, dust 77  
11 dust ʔabú from pounding rice, cleaning etc, 1  
43 ear kúləŋ   46  
119 earth/soil lúta   25  
98 egg ʔítlug   1, 24  
204 Eight word info walú   3  
45 eye matá   1  
180 far ʔadáwwi   1, 36  
104 fat/grease tabá   23  
60 father ʔáma address: ?ama 1, 18  
60 father ʔamá relation: ?ama + GEN 1  
99 feather dútdut [=body hair] 15  
208 Fifty word info limanpúlu   1, 2  
143 fire ʔapúy   1  
111 fish gadíw   37  
201 Five word info limá   1  
116 flower sabsábuŋ   1, 24  
132 fog libúʔu   73  
200 Four word info ʔəpát   1  
117 fruit bagás[na] < rice grain 15  
164 good gawís   48  
118 grass lúgam      
151 green kagʔaŋə́l [lit.like camote leaf]    
26 hair word info buʔúk   1, 65  
1 hand líma and arm 1, 64  
184 he/she siyá   1, 31  
184 he/she ø      
184 he/she -na   1, 34  
24 head ʔúlu   1  
142 heavy dágsən   23  
61 house ʔábuŋ   16  
194 how? word info      
57 husband asáwa   2  
182 I sakʔə́n   1, 28  
182 I -ak   1, 30  
182 I -ku   x  
193 if mu   3, 24  
174 in, inside ʔas dáləm   1  
16 intestines putú   72  
126 lake pusúŋ [flooded area] 18  
114 leaf túbu[na]   23  
2 left ʔigíd   36  
4 leg/foot sikí   24  
135 lightning kə́lyat   1  
17 liver ʔágtəy   1 L
155 long word info ʔándu   1  
108 louse word info kútu   1  
54 man/male laláki   2, 99  
54 man/male láki   2  
103 meat/flesh bəgás substance 28  
129 moon búlan   1  
109 mosquito lamúk   1, 33  
59 mother ʔɪ́na address 1  
59 mother ʔiná relation: ?ina + GEN 1  
30 mouth tupə́k   34  
63 name ŋádan   1, 47  
158 narrow lipít   1  
179 near ʔaśagʔən   47, 49  
25 neck bagáŋ   73  
68 needle dágum   1 L
163 new balú   1, 54  
167 night labí   21  
205 Nine word info siyám   9  
195 no, not ʔadí [vbal neg] 1  
195 no, not bakən [nominal neg] 26  
27 nose ʔəŋə́l   85  
162 old word info ʔamʔaʔamʔamá      
162 old word info ʔinʔiʔinʔiná      
197 One word info ʔəsá   1  
209 One Hundred word info singasút   4, 50  
210 One Thousand word info sinlíbu   5  
190 other təkə́n   34  
160 painful, sick sakít   1  
53 person/human being ʔipugáw   30  
53 person/human being tágu   1, 75  
133 rain ʔudán   1  
102 rat ʔútut   25  
149 red ŋayáŋʔa   115  
3 right ʔawán   1, 62  
6 road/path dálan   1  
115 root lamút   3  
65 rope talí   1  
112 rotten word info bulúk   1, 102  
125 salt ʔasín   3  
121 sand lagán   38  
124 sea báybay from Ilokano 28 L
203 Seven word info pitú   1  
81 sharp təbə́ŋ   40  
154 short word info ʔáptik   49  
154 short word info ʔástik      
19 shoulder púkəl   32  
161 shy, ashamed ʔənə́l   26  
202 Six word info ʔənə́m   1  
12 skin kúdil skin of buffalo and cow 1, 86  
12 skin kúpkup skin of a person or an animal other than a buffalo or cow, also bark of a tree 41  
128 sky dáya   22  
152 small bánʔig   33  
145 smoke word info gasúk   2, 53  
106 snake ʔuwál      
110 spider kawá   1, 71  
130 star taláw   25  
79 stick/wood káʔəw   1  
120 stone batú   1  
105 tail ʔípus   30  
206 Ten word info sinpúlu   5  
178 that   62  
178 that sána   62  
178 that tusá   62  
178 that túsʔa   62  
178 that   56  
178 that də́ʔəy   56  
178 that tudí   56  
178 that túdʔi   56  
62 thatch/roof ʔatə́p   1  
187 they daʔidá   1, 53  
187 they didá   1, 53  
187 they -da   1, 52  
187 they -da   1, 52  
157 thick word info sədə́l   34  
156 thin word info yákut      
177 this   8  
177 this náʔay   8  
177 this tuná   8  
177 this túnʔa   8  
183 thou sikʔá   1, 30  
183 thou -ka   1  
183 thou -mu /-m   28  
199 Three word info tulú   1  
134 thunder kidúl   2, 92  
41 to bite kətə́b   71  
137 to blow word info ʔinlatəŋ      
137 to blow word info ʔinsúpʔuk      
137 to blow word info ʔinsíbud      
137 to blow word info ʔinʔayúp      
28 to breathe ʔáŋəs   23, 24  
144 to burn word info púʔul   35  
91 to buy láku   27  
38 to chew word info gə́gʔal   26, 55  
85 to choose píli   1  
172 to climb word info káyʔat   17?  
172 to climb word info tíkid   17?  
7 to come ʔáli   1  
39 to cook word info lútu   20  
196 to count bílaŋ   1  
34 to cry ʔágal   21  
78 to cut, hack word info bákag A downward blow of an axe, bolo etc.    
75 to die, be dead matə́y   1  
90 to dig káʔub a hole 77  
90 to dig kúbub   70  
90 to dig gúbaŋ a garden    
90 to dig káʔub st. up 77  
50 to dream ʔiʔítaw   31  
40 to drink ʔinúm   1  
37 to eat maŋán   1, 14  
37 to eat kanə́n   1, 14  
95 to fall word info yakáyak      
95 to fall word info ʔəpás      
22 to fear ʔə́gyat   30  
123 to flow ʔáyus   2, 74  
123 to flow búlus   77  
101 to fly táyaw as bird 83, 38  
86 to grow word info túbu   1  
44 to hear dəŋə́l   1  
171 to hide word info tábon   19  
72 to hit word info pákʔul   27  
72 to hit word info páŋʔul   27  
89 to hold word info ʔəgnán   43  
69 to hunt word info ʔánup   1  
74 to kill patayə́n   2  
20 to know, be knowledgeable ʔámmú   25, 28  
20 to know, be knowledgeable gətkən   105  
20 to know, be knowledgeable maŋták [gətə́k]   105  
33 to laugh ʔiyə́k   26, 37  
49 to lie down word info likə́w      
76 to live, be alive tágu   75  
92 to open, uncover lukát from Ilokano   L
84 to plant ʔəsə́k   28  
84 to plant múla   1  
93 to pound, beat word info báyu   1  
64 to say kanán   35, 36  
64 to say maŋwáni   41  
64 to say kumwáni   41  
77 to scratch word info gúgʔu   22  
46 to see ʔíla   26  
67 to sew word info dáʔit   2  
70 to shoot word info      
51 to sit patúŋ   52  
48 to sleep sə́yəp   31  
29 to sniff, smell súŋsuŋ   9  
36 to spit túbba   44  
80 to split word info pásək      
80 to split word info tampaŋ      
80 to split word info deltak      
80 to split word info balsig      
80 to split word info delsig      
80 to split word info tampak      
80 to split word info gigʔi      
80 to split word info pitak      
80 to split word info walakwak      
80 to split word info walay      
88 to squeeze word info pisít      
71 to stab, pierce bádyuk   42  
52 to stand tákdəg All forms in this group have irregular reflex of *R 85, 86  
73 to steal lákəw   1  
42 to suck súsu   25  
42 to suck súsup   1, 24  
42 to suck súpsup   1, 73  
87 to swell word info lamán      
87 to swell word info lətə́g   21, 71  
87 to swell word info latʔəd      
9 to swim kiyát   37  
21 to think səmə́k   44  
94 to throw word info təpʔal   96  
66 to tie up, fasten takə́d   104  
8 to turn word info lígus   128  
35 to vomit ʔúta   1  
5 to walk manálan   21  
83 to work word info buknag      
47 to yawn ʔuwáb   19  
32 tongue díla   4  
31 tooth bábʔa   72  
207 Twenty word info duwanpúlu   3, 6  
198 Two word info duwá two 1  
198 Two word info dəwʔə́n divide in two 1  
138 warm word info púdut   25  
122 water word info danúm   1  
185 we word info datakú   1, 20  
185 we word info -takú   1, 58  
185 we word info -takú   1, 58  
185 we word info dakamí   2, 53  
185 we word info -kamí   2, 51  
185 we word info -mi   2  
141 wet ʔəbə́l   26  
188 what? word info   2, 18  
188 what? word info ʔay nə kan   2, 18  
170 when? word info ʔas kamána   66  
170 when? word info ʔas kaʔátna   64  
170 when? word info ʔad kamána   66  
170 when? word info ʔad kaʔátna      
181 where? word info ʔíntu   1, 28  
181 where? word info ʔandə́   1, 16  
148 white putaʔák   107  
189 who? word info sínu   14, 47  
159 wide ʔəwwá   1, 61  
58 wife asáwa   1  
136 wind latə́ŋ also 'cold' 38  
100 wing payák   33, 40  
55 woman/female babáʔi   1, 105  
55 woman/female báʔi   1  
127 woods/forest kapágpag   103  
107 worm (earthworm) kəláŋ   18  
169 year tawə́n   1, 71  
150 yellow      
186 you dakayú   1, 41  
186 you -kayú   1, 20  
186 you -yu   1, 40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: