https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mwotlap

Source/Author:  Alex Francois (fieldnotes 1997-2006) 
Identifiers:  ISO-639-3:mlv  Glottocode: motl1237 
Notes:   
Problems:  I chose a strictly IPA transcription, except that prenasalised consonants are not spelled out, and yod is /y/ rather than /j/.
The cognacy column: I temporarily added the etyma themselves (either POc or PNCVanuatu, or even my own north Vanuatu reconstructions, with 2 stars) for the cognacy expert to make informed judgments -- knowing that Mwotlap can be extreme in its evolution -- e.g. /ɣɛy/ 'swim' < *kaRu. (I'm afraid my comments in that column were sometimes chopped out by the programme) 
Data Entry:  Typed By: Dr Alexandre François  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:East Vanuatu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 9 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
68 needle      
69 to hunt word info      
96 dog      
80 to split word info Vb1 + wɔy (only as Vb2 in serialisation) (**ßora) 1  
128 sky alɣɛ above (**lakau 's) 35?  
175 above apwɔ (*a-papo) 2  
181 where? word info aßɛ (*pea) 3, 35  
170 when? word info aŋɪh in past 1  
73 to steal bɛl (**balu) 23  
144 to burn word info bɪ n-ɛp hiy set fire to 42  
191 all dɛl   15  
21 to think dɪm (*domi) 13  
51 to sit haɣ (**sake) 72  
71 to stab, pierce hiɣ prick (*sukit) 1, 8  
29 to sniff, smell hɪmɛn (?? + **mad) 15  
8 to turn word info hɪsɪm change paths at crossroads; 126  
166 correct, true hɪywɪ      
40 to drink in (*inum) 1  
56 child inti-k my child 5  
179 near iskpʷɛt      
60 father itmɛ-k my father (*tama) 1  
59 mother ißɪ-k my mother (**ßeße) 20  
57 husband iɣni-k my spouse (**ɣunu-) 65  
58 wife iɣni-k my spouse (**ɣunu-) 51  
38 to chew word info kamkam chew betel    
70 to shoot word info kay (**gara) 33  
186 you kimi (cf. kamiu) 1, 13  
39 to cook word info kpʷaŋyis cook in earth oven (**bwaraŋi) 42  
35 to vomit kpʷɔap      
50 to dream kpʷɔykpʷɔy (*boʀe) 10  
194 how? word info kpʷɛlɛ aßɛ lit. like where    
95 to fall word info kpʷɪsdi      
93 to pound, beat word info kpʷʊs   17?  
185 we word info kɛmɛm   E42  
184 he/she (*-a) 1, 29  
187 they kɪy (*-ra) 1, 70  
72 to hit word info laŋmʷ (**lamʷas)    
203 Seven word info lißiyʊ (**laßea-) 13  
123 to flow lɔŋ   61  
173 at lɛ- (*lo) 38  
174 in, inside lɛlɔ (*lo lolo) 1  
202 Six word info lɛßɛtɛ (**laßea-) 20  
204 Eight word info lɛßɛtɪl (**laßea-) 5, 7  
205 Nine word info lɛßɛßɛt (**laßea-) 20  
66 to tie up, fasten lɪɣ *likot 1, 39  
176 below lʊ-kpʷʊltɛ      
35 to vomit lʊlʊ + *luaq 8  
140 dry word info mah dry river (*mama) 11  
161 shy, ashamed mamayɣɛ (**maraɣai) 34  
75 to die, be dead mat (*mate) 1  
48 to sleep mitiy (*maturuR) 1  
83 to work word info muwumwu (**makui) 29  
86 to grow word info mɔtɔw   1  
140 dry word info mɛyɛŋ dry wood 1, 85  
22 to fear mɪtɪɣtɛɣ (*matakut) 1  
99 feather n-ili mɛn hair of bird (*pulu + *m) 1  
26 hair word info n-ili-k my hair (*pulu) 31  
143 fire n-ɛp (*api) 1  
53 person/human being n-ɛt (*qata (?)) 4  
76 to live, be alive n-ɪh (**esu) 24  
169 year n-ɪtɛ (*taun) 1  
117 fruit n-ɪwa-n its fruit (*puaq) 1, 26  
61 house n-ɪŋmʷ (*ʀumaq) 1  
23 blood na-day (*draʀaq) 1  
188 what? word info na-hap (*sapa) 1  
63 name na-hɛ-k (**sasa- <?) 66  
145 smoke word info na-hʊ (**asu-a ?) 2  
148 white na-kpʷaɣkpʷaɣ   13  
19 shoulder na-kpʷtɪɣ bɪnɪ-k start of my arm/hand (*bwatu (?)) 65, 36?  
124 sea na-lam deep sea, ocean (*napon 'su) 14  
149 red na-lawlaw (**lawa 'br) 52  
55 woman/female na-lkpʷʊßɪn (?? + *pine) 1, 72  
154 short word info na-maltɪ      
100 wing na-mnɪ mɛn wing/arm of bird (see hand) (*banic + *) 2  
1 hand na-mnɪ-k my hand(s) (*banic) 14  
45 eye na-mtɛ-k my eyes (*mata) 1  
6 road/path na-mtɛhal (*jalan) 1  
3 right na-mtʊ (*matuqa) 5, 37  
110 spider na-myaw (**marawa) 32  
168 day na-myɛn daylight (**ma-raqan) 6  
132 fog na-myɪp   3, 32  
124 sea na-naw sea, lagoon 42  
125 salt na-naw (*napon 'su) 30  
118 grass na-plih (*paliji) 1  
30 mouth na-plɛ-k my internal mouth (**βal) 42  
133 rain na-sŋmʷal      
14 belly na-tkpʷɛ-k my belly (*tobwa) 36  
116 flower na-twɪh (**tawaɣas) 34  
54 man/male na-tŋmʷan (*qata + *mʷaqane) 1, 14  
4 leg/foot na-yŋɪ-k (**raŋo) 17  
114 leaf na-yɔ-n its leaf (*raun) 1  
17 liver na-ßay (**ßara) 17  
106 snake na-ŋmʷat (*mʷata) 12  
151 green na-ŋmʷaŋmʷal   43  
30 mouth na-ŋyɛ-k my external mouth/lips 7  
32 tongue na-ɣaymɛ-k my tongue (*kaʀamaya) 7, 14  
65 rope na-ɣayɣa liana, rope, string (? **kaʀo) 25, 56  
102 rat na-ɣhʊw (*kasupe) 3  
2 left na-ɣla (*ɣalawa) 14  
105 tail na-ɣlɔ-n its tail (**ɣolo) 24  
104 fat/grease na-ɣyak   39  
15 bone ni-hiy (*suʀi) 52  
24 head ni-kpʷti-k my head (*bwatu) 9  
153 big ni-lwo (**liwoa) 111  
27 nose ni-mdi-k my nose (**madu-) 14  
12 skin ni-pni-k my skin (**ßiniti) 28  
18 breast ni-sis (*susu) 1  
107 worm (earthworm) ni-slat   1, 8  
130 star ni-ßit (*pituqun) 1  
108 louse word info ni-ɣit   1  
36 to spit ninih (*(q)anusi) 14, 84  
152 small nu-su   81, 83?  
182 I (*n-au) 1, 21, 22  
158 narrow nɔ-kɔkɔk      
20 to know, be knowledgeable nɔ-lɔlmɛyɛn be knowledgeable 86  
139 cold word info nɔ-mɔmyiy (*madridri�) 1  
62 thatch/roof nɔ-yɔt sago palm, thatch (*raun + *q) 1, 61  
150 yellow nɔ-ŋɔyŋɔy   9  
160 painful, sick nɔ-ɣɔm sick (**ɣob) 50  
155 long word info nɛ-hyɔ      
165 bad, evil nɛ-hɛt (*saqat) 1  
81 sharp nɛ-hɛy (**sar[i,u]) 19  
10 dirty nɛ-lɛm (**leba) 9  
136 wind nɛ-lɛŋ (*laŋit 's) 1, 77  
134 thunder nɛ-lɛŋ-ßayßay stamping wind 15, 84  
147 black nɛ-mlɪmlɪɣ (**maliɣo) 41  
157 thick word info nɛ-mtɪmtɪl (*matolutol) 3  
156 thin word info nɛ-mßinßin   1  
160 painful, sick nɛ-mɛmɛh painful 1  
97 bird nɛ-mɛn (*manuk) 1  
109 mosquito nɛ-nɛm (*ñamuk) 1  
141 wet nɛ-sŋmʷal   43  
141 wet nɛ-sŋɛy      
138 warm word info nɛ-sɛw   42  
159 wide nɛ-twɔl   34  
120 stone nɛ-ßɛt (*patu) 1  
82 dull, blunt nɛ-ŋmʷɛs   34  
163 new nɛ-ɣyakpʷ (*karabwa) 9  
178 that nɛn   1?  
122 water word info nɪ-bɪ (**bei) 28  
126 lake nɪ-bɪ liwo big water 21  
43 ear nɪ-dɪlŋɛ-k my ear(s) (*taliŋa) 1, 40  
142 heavy nɪ-dɪw   14  
13 back word info nɪ-klɛ-k my back (*gula-) 10  
79 stick/wood nɪ-kpʷɪtɪnɣɛ (*bwatu 'he) 1  
131 cloud word info nɪ-kpʷɪykpʷɛy   38  
31 tooth nɪ-lwɪ-k my teeth (*lipon) 1, 35  
25 neck nɪ-nlɪ-k my neck (**daleqo) 42  
103 meat/flesh nɪ-phɔɰ (*pisiko) 10  
98 egg nɪ-tlɪ-n its egg(s) (*qatoluR) 1  
16 intestines nɪ-tna (*tinaqe) 1  
113 branch word info nɪ-wtɪ-n its branch    
164 good nɪ-wɪ (**wia) 1 or 43? 1  
135 lightning nɪ-ßɪl (*p(w)ilak) 26  
119 earth/soil nɪ-ßɪtan (?*patu 'st) 1?  
121 sand nɪ-ßɪthiylɛ (*patu 'sto)    
127 woods/forest nɪ-ŋmʷɪt (*motus) 60  
183 thou nɪk (*nigo) 1, 17, 18  
56 child nɪtŋmʷɛy a child (*natu) 5, 8  
167 night nʊ-kpʷʊŋ (*boŋi) 1  
168 day nʊ-kpʷʊŋ   16  
111 fish nʊ-mʊmʊ   81  
129 moon nʊ-wʊl (*pulan) 1  
11 dust nʊ-wʊwʊ   1, 50  
146 ash nʊ-wʊwʊ (*qapu-a (?) 1?  
115 root nʊ-ɣʊyɣʊyɪ-n its roots (**koaʀi) 2, 41  
112 rotten word info sakpʷ   53?  
42 to suck saŋmʷ suck/chew sugarcane ((*jamu)) 21  
95 to fall word info sisɣɔy   20  
67 to sew word info susuy (*susuʀi) 15, 59  
94 to throw word info suwyɛɣ to throw in gen.    
193 if sɔwɔ   32?  
206 Ten word info sɔŋwul (*saŋapulu) 5  
208 Fifty word info sɔŋwul tɪßɪlɪm   x  
207 Twenty word info sɔŋwul yʊ   9  
171 to hide word info takpʷ bat (**tabwaß) 32?  
162 old word info tamayɣɛ (*qata-mara) 132  
195 no, not tatɛh   10  
52 to stand tiɣ ((NOT *tuqu) 68  
78 to cut, hack word info tɔt (*totok) 3  
210 One Thousand word info tɛy ßaɣ-tiwaɣ thousan (**tari + *)d time-one 13  
34 to cry tɛŋ (*taŋis) 1  
190 other tɛɣha (**-sae) 60  
89 to hold word info tɪy (**tauri) 35  
201 Five word info tɪßɪlɪm (*?? + *lim) 1  
192 and   30  
92 to open, uncover wak   1?  
74 to kill wuh mat hit dead (**ßusi +) 26, 2  
137 to blow word info wɛyɛh      
91 to buy wɪl (*poli) 1  
94 to throw word info yim to stone, throw a stone    
137 to blow word info yip a (**rißi) 40  
137 to blow word info yip b. 40  
84 to plant yuw for yams 9  
44 to hear yɔŋtɛɣ hear, feel (*roŋoʀ) 1, 55  
180 far yɛh (**rasu) 32  
172 to climb word info yɛm (**rabit) 37  
189 who? word info (*sei) 1  
66 to tie up, fasten yɪt   77  
33 to laugh yɪyɪ (<**riwa) 90  
87 to swell word info yɪɣ (**riɣa) 23  
84 to plant ßah **vaso 6  
7 to come ßan mɛ (*pano + *m) 23, 1  
5 to walk ßanßan (*pano) 2  
64 to say ßap (**ßaßa <) 13  
196 to count ßatah      
197 One word info ßi-twaɣ (**tuwale) 9  
88 to squeeze word info ßiɣiy (lʊ) squeeze (out) (***ßaɣir) 16  
199 Three word info ßɪ-tɪl (*tolu) 1  
200 Four word info ßɪ-ßɛt (*pati) 1, 65  
8 to turn word info ßɪy reverse direction (**ßir) 24  
198 Two word info ßʊ-yʊ (*rua) 1  
41 to bite ŋit   58  
209 One Hundred word info ŋmʷɛldɪl ßaɣ-tiwaɣ hundred time-one (**mwele-do) 35  
28 to breathe ŋmʷʊkhɛɣ (**mabus-ak) 14  
38 to chew word info ŋɛ general term 12  
170 when? word info ŋɪh in future (*ŋaican) 1  
49 to lie down word info ɛn (*qenop) 1  
71 to stab, pierce ɛs stab with knife 34  
46 to see ɛt (?) 1, 89  
85 to choose ɛt yak lit. look + take away 30  
101 to fly ɣap fly flapping wings (*kapak) 14  
47 to yawn ɣayŋmʷa (**kaʀat +) 19  
77 to scratch word info ɣayɣay (**karo) 1  
90 to dig ɣil (*keli) 1  
37 to eat ɣɛn (*kani) 1  
9 to swim ɣɛy (*kaʀu) 5  
185 we word info ɣɪn (**kinta +) 1  
177 this ɣʊh      
20 to know, be knowledgeable ɪɣlal know (*kilal) 18  
92 to open, uncover ʊw open earth oven    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: