https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mwotlap

Source/Author:  Alex Francois (fieldnotes 1997-2006) 
Identifiers:  ISO-639-3:mlv  Glottocode: motl1237 
Notes:   
Problems:  I chose a strictly IPA transcription, except that prenasalised consonants are not spelled out, and yod is /y/ rather than /j/.
The cognacy column: I temporarily added the etyma themselves (either POc or PNCVanuatu, or even my own north Vanuatu reconstructions, with 2 stars) for the cognacy expert to make informed judgments -- knowing that Mwotlap can be extreme in its evolution -- e.g. /ɣɛy/ 'swim' < *kaRu. (I'm afraid my comments in that column were sometimes chopped out by the programme) 
Data Entry:  Typed By: Dr Alexandre François  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:East Vanuatu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 9 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above apwɔ (*a-papo) 2  
191 all dɛl   15  
192 and   30  
146 ash nʊ-wʊwʊ (*qapu-a (?) 1?  
173 at lɛ- (*lo) 38  
13 back word info nɪ-klɛ-k my back (*gula-) 10  
165 bad, evil nɛ-hɛt (*saqat) 1  
14 belly na-tkpʷɛ-k my belly (*tobwa) 36  
176 below lʊ-kpʷʊltɛ      
153 big ni-lwo (**liwoa) 111  
97 bird nɛ-mɛn (*manuk) 1  
147 black nɛ-mlɪmlɪɣ (**maliɣo) 41  
23 blood na-day (*draʀaq) 1  
15 bone ni-hiy (*suʀi) 52  
113 branch word info nɪ-wtɪ-n its branch    
18 breast ni-sis (*susu) 1  
56 child nɪtŋmʷɛy a child (*natu) 5, 8  
56 child inti-k my child 5  
131 cloud word info nɪ-kpʷɪykpʷɛy   38  
139 cold word info nɔ-mɔmyiy (*madridri�) 1  
166 correct, true hɪywɪ      
168 day na-myɛn daylight (**ma-raqan) 6  
168 day nʊ-kpʷʊŋ   16  
10 dirty nɛ-lɛm (**leba) 9  
96 dog      
140 dry word info mah dry river (*mama) 11  
140 dry word info mɛyɛŋ dry wood 1, 85  
82 dull, blunt nɛ-ŋmʷɛs   34  
11 dust nʊ-wʊwʊ   1, 50  
43 ear nɪ-dɪlŋɛ-k my ear(s) (*taliŋa) 1, 40  
119 earth/soil nɪ-ßɪtan (?*patu 'st) 1?  
98 egg nɪ-tlɪ-n its egg(s) (*qatoluR) 1  
204 Eight word info lɛßɛtɪl (**laßea-) 5, 7  
45 eye na-mtɛ-k my eyes (*mata) 1  
180 far yɛh (**rasu) 32  
104 fat/grease na-ɣyak   39  
60 father itmɛ-k my father (*tama) 1  
99 feather n-ili mɛn hair of bird (*pulu + *m) 1  
208 Fifty word info sɔŋwul tɪßɪlɪm   x  
143 fire n-ɛp (*api) 1  
111 fish nʊ-mʊmʊ   81  
201 Five word info tɪßɪlɪm (*?? + *lim) 1  
116 flower na-twɪh (**tawaɣas) 34  
132 fog na-myɪp   3, 32  
200 Four word info ßɪ-ßɛt (*pati) 1, 65  
117 fruit n-ɪwa-n its fruit (*puaq) 1, 26  
164 good nɪ-wɪ (**wia) 1 or 43? 1  
118 grass na-plih (*paliji) 1  
151 green na-ŋmʷaŋmʷal   43  
26 hair word info n-ili-k my hair (*pulu) 31  
1 hand na-mnɪ-k my hand(s) (*banic) 14  
184 he/she (*-a) 1, 29  
24 head ni-kpʷti-k my head (*bwatu) 9  
142 heavy nɪ-dɪw   14  
61 house n-ɪŋmʷ (*ʀumaq) 1  
194 how? word info kpʷɛlɛ aßɛ lit. like where    
57 husband iɣni-k my spouse (**ɣunu-) 65  
182 I (*n-au) 1, 21, 22  
193 if sɔwɔ   32?  
174 in, inside lɛlɔ (*lo lolo) 1  
16 intestines nɪ-tna (*tinaqe) 1  
126 lake nɪ-bɪ liwo big water 21  
114 leaf na-yɔ-n its leaf (*raun) 1  
2 left na-ɣla (*ɣalawa) 14  
4 leg/foot na-yŋɪ-k (**raŋo) 17  
135 lightning nɪ-ßɪl (*p(w)ilak) 26  
17 liver na-ßay (**ßara) 17  
155 long word info nɛ-hyɔ      
108 louse word info ni-ɣit   1  
54 man/male na-tŋmʷan (*qata + *mʷaqane) 1, 14  
103 meat/flesh nɪ-phɔɰ (*pisiko) 10  
129 moon nʊ-wʊl (*pulan) 1  
109 mosquito nɛ-nɛm (*ñamuk) 1  
59 mother ißɪ-k my mother (**ßeße) 20  
30 mouth na-ŋyɛ-k my external mouth/lips 7  
30 mouth na-plɛ-k my internal mouth (**βal) 42  
63 name na-hɛ-k (**sasa- <?) 66  
158 narrow nɔ-kɔkɔk      
179 near iskpʷɛt      
25 neck nɪ-nlɪ-k my neck (**daleqo) 42  
68 needle      
163 new nɛ-ɣyakpʷ (*karabwa) 9  
167 night nʊ-kpʷʊŋ (*boŋi) 1  
205 Nine word info lɛßɛßɛt (**laßea-) 20  
195 no, not tatɛh   10  
27 nose ni-mdi-k my nose (**madu-) 14  
162 old word info tamayɣɛ (*qata-mara) 132  
197 One word info ßi-twaɣ (**tuwale) 9  
209 One Hundred word info ŋmʷɛldɪl ßaɣ-tiwaɣ hundred time-one (**mwele-do) 35  
210 One Thousand word info tɛy ßaɣ-tiwaɣ thousan (**tari + *)d time-one 13  
190 other tɛɣha (**-sae) 60  
160 painful, sick nɔ-ɣɔm sick (**ɣob) 50  
160 painful, sick nɛ-mɛmɛh painful 1  
53 person/human being n-ɛt (*qata (?)) 4  
133 rain na-sŋmʷal      
102 rat na-ɣhʊw (*kasupe) 3  
149 red na-lawlaw (**lawa 'br) 52  
3 right na-mtʊ (*matuqa) 5, 37  
6 road/path na-mtɛhal (*jalan) 1  
115 root nʊ-ɣʊyɣʊyɪ-n its roots (**koaʀi) 2, 41  
65 rope na-ɣayɣa liana, rope, string (? **kaʀo) 25, 56  
112 rotten word info sakpʷ   53?  
125 salt na-naw (*napon 'su) 30  
121 sand nɪ-ßɪthiylɛ (*patu 'sto)    
124 sea na-lam deep sea, ocean (*napon 'su) 14  
124 sea na-naw sea, lagoon 42  
203 Seven word info lißiyʊ (**laßea-) 13  
81 sharp nɛ-hɛy (**sar[i,u]) 19  
154 short word info na-maltɪ      
19 shoulder na-kpʷtɪɣ bɪnɪ-k start of my arm/hand (*bwatu (?)) 65, 36?  
161 shy, ashamed mamayɣɛ (**maraɣai) 34  
202 Six word info lɛßɛtɛ (**laßea-) 20  
12 skin ni-pni-k my skin (**ßiniti) 28  
128 sky alɣɛ above (**lakau 's) 35?  
152 small nu-su   81, 83?  
145 smoke word info na-hʊ (**asu-a ?) 2  
106 snake na-ŋmʷat (*mʷata) 12  
110 spider na-myaw (**marawa) 32  
130 star ni-ßit (*pituqun) 1  
79 stick/wood nɪ-kpʷɪtɪnɣɛ (*bwatu 'he) 1  
120 stone nɛ-ßɛt (*patu) 1  
105 tail na-ɣlɔ-n its tail (**ɣolo) 24  
206 Ten word info sɔŋwul (*saŋapulu) 5  
178 that nɛn   1?  
62 thatch/roof nɔ-yɔt sago palm, thatch (*raun + *q) 1, 61  
187 they kɪy (*-ra) 1, 70  
157 thick word info nɛ-mtɪmtɪl (*matolutol) 3  
156 thin word info nɛ-mßinßin   1  
177 this ɣʊh      
183 thou nɪk (*nigo) 1, 17, 18  
199 Three word info ßɪ-tɪl (*tolu) 1  
134 thunder nɛ-lɛŋ-ßayßay stamping wind 15, 84  
41 to bite ŋit   58  
137 to blow word info yip a (**rißi) 40  
137 to blow word info yip b. 40  
137 to blow word info wɛyɛh      
28 to breathe ŋmʷʊkhɛɣ (**mabus-ak) 14  
144 to burn word info bɪ n-ɛp hiy set fire to 42  
91 to buy wɪl (*poli) 1  
38 to chew word info ŋɛ general term 12  
38 to chew word info kamkam chew betel    
85 to choose ɛt yak lit. look + take away 30  
172 to climb word info yɛm (**rabit) 37  
7 to come ßan mɛ (*pano + *m) 23, 1  
39 to cook word info kpʷaŋyis cook in earth oven (**bwaraŋi) 42  
196 to count ßatah      
34 to cry tɛŋ (*taŋis) 1  
78 to cut, hack word info tɔt (*totok) 3  
75 to die, be dead mat (*mate) 1  
90 to dig ɣil (*keli) 1  
50 to dream kpʷɔykpʷɔy (*boʀe) 10  
40 to drink in (*inum) 1  
37 to eat ɣɛn (*kani) 1  
95 to fall word info kpʷɪsdi      
95 to fall word info sisɣɔy   20  
22 to fear mɪtɪɣtɛɣ (*matakut) 1  
123 to flow lɔŋ   61  
101 to fly ɣap fly flapping wings (*kapak) 14  
86 to grow word info mɔtɔw   1  
44 to hear yɔŋtɛɣ hear, feel (*roŋoʀ) 1, 55  
171 to hide word info takpʷ bat (**tabwaß) 32?  
72 to hit word info laŋmʷ (**lamʷas)    
89 to hold word info tɪy (**tauri) 35  
69 to hunt word info      
74 to kill wuh mat hit dead (**ßusi +) 26, 2  
20 to know, be knowledgeable ɪɣlal know (*kilal) 18  
20 to know, be knowledgeable nɔ-lɔlmɛyɛn be knowledgeable 86  
33 to laugh yɪyɪ (<**riwa) 90  
49 to lie down word info ɛn (*qenop) 1  
76 to live, be alive n-ɪh (**esu) 24  
92 to open, uncover wak   1?  
92 to open, uncover ʊw open earth oven    
84 to plant ßah **vaso 6  
84 to plant yuw for yams 9  
93 to pound, beat word info kpʷʊs   17?  
64 to say ßap (**ßaßa <) 13  
77 to scratch word info ɣayɣay (**karo) 1  
46 to see ɛt (?) 1, 89  
67 to sew word info susuy (*susuʀi) 15, 59  
70 to shoot word info kay (**gara) 33  
51 to sit haɣ (**sake) 72  
48 to sleep mitiy (*maturuR) 1  
29 to sniff, smell hɪmɛn (?? + **mad) 15  
36 to spit ninih (*(q)anusi) 14, 84  
80 to split word info Vb1 + wɔy (only as Vb2 in serialisation) (**ßora) 1  
88 to squeeze word info ßiɣiy (lʊ) squeeze (out) (***ßaɣir) 16  
71 to stab, pierce ɛs stab with knife 34  
71 to stab, pierce hiɣ prick (*sukit) 1, 8  
52 to stand tiɣ ((NOT *tuqu) 68  
73 to steal bɛl (**balu) 23  
42 to suck saŋmʷ suck/chew sugarcane ((*jamu)) 21  
87 to swell word info yɪɣ (**riɣa) 23  
9 to swim ɣɛy (*kaʀu) 5  
21 to think dɪm (*domi) 13  
94 to throw word info yim to stone, throw a stone    
94 to throw word info suwyɛɣ to throw in gen.    
66 to tie up, fasten lɪɣ *likot 1, 39  
66 to tie up, fasten yɪt   77  
8 to turn word info ßɪy reverse direction (**ßir) 24  
8 to turn word info hɪsɪm change paths at crossroads; 126  
35 to vomit lʊlʊ + *luaq 8  
35 to vomit kpʷɔap      
5 to walk ßanßan (*pano) 2  
83 to work word info muwumwu (**makui) 29  
47 to yawn ɣayŋmʷa (**kaʀat +) 19  
32 tongue na-ɣaymɛ-k my tongue (*kaʀamaya) 7, 14  
31 tooth nɪ-lwɪ-k my teeth (*lipon) 1, 35  
207 Twenty word info sɔŋwul yʊ   9  
198 Two word info ßʊ-yʊ (*rua) 1  
138 warm word info nɛ-sɛw   42  
122 water word info nɪ-bɪ (**bei) 28  
185 we word info ɣɪn (**kinta +) 1  
185 we word info kɛmɛm   E42  
141 wet nɛ-sŋmʷal   43  
141 wet nɛ-sŋɛy      
188 what? word info na-hap (*sapa) 1  
170 when? word info ŋɪh in future (*ŋaican) 1  
170 when? word info aŋɪh in past 1  
181 where? word info aßɛ (*pea) 3, 35  
148 white na-kpʷaɣkpʷaɣ   13  
189 who? word info (*sei) 1  
159 wide nɛ-twɔl   34  
58 wife iɣni-k my spouse (**ɣunu-) 51  
136 wind nɛ-lɛŋ (*laŋit 's) 1, 77  
100 wing na-mnɪ mɛn wing/arm of bird (see hand) (*banic + *) 2  
55 woman/female na-lkpʷʊßɪn (?? + *pine) 1, 72  
127 woods/forest nɪ-ŋmʷɪt (*motus) 60  
107 worm (earthworm) ni-slat   1, 8  
169 year n-ɪtɛ (*taun) 1  
150 yellow nɔ-ŋɔyŋɔy   9  
186 you kimi (cf. kamiu) 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: