https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Japhug Rgyalrong

Source/Author:  Jacques Guillaume 
Identifiers:  ISO-639-3:jya  Glottocode: jiar1240 
Notes:  This is a Chinese Language from North central Sichuan - Jiarong (aka Jyarung, Gyarong, Gyarung, Rgyarong, Chiarong, Jarong) 
Data Entry:  Typed By: Jacques Guillaume  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 205
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 11
 
Classification:  Sino-Tibetan:Tibeto-Burman:Northeastern Tibeto-Burman:rGyalrongic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand tɯ jaʁ      
2 left ʁe pɕoʁ      
3 right χcha pɕoʁ      
4 leg/foot tɯ mi      
5 to walk ŋke      
6 road/path tʂu      
7 to come ɣi      
8 to turn word info mtɕɯr      
9 to swim nɣ ndʑaʁ laʁ      
10 dirty ɴqhi      
11 dust rdɯl Tib loan   L
12 skin tɯ ndʐi      
13 back word info tɯ mgɯr      
14 belly tɯ xtu      
15 bone ɕɣ rɯ      
16 intestines tɯ pu      
17 liver tɯ mtshi      
18 breast tɯ nɯ   3  
19 shoulder tɯ rpaʁ      
20 to know, be knowledgeable sɯs      
21 to think sɯso      
22 to fear mu      
23 blood tɣ se      
24 head tɯ ku      
25 neck tɯ mke      
26 hair word info tɯ rme      
27 nose tɯ ɕna      
28 to breathe tɯ sŋɯro      
29 to sniff, smell nɣ mnɣm      
30 mouth tɯ kɯr      
31 tooth tɯ ɕɣa      
32 tongue tɯ mdʑu      
33 to laugh nɣ re      
34 to cry ɣɣ wu      
35 to vomit aqioʁ mɯ jphɤt    
36 to spit      
37 to eat ndza      
38 to chew word info nɣ ŋka      
39 to cook word info sqa      
40 to drink tshi      
41 to bite nɣ sŋɯt      
42 to suck nɯ nɯ      
43 ear tɯ rna      
44 to hear mtshɣm      
45 eye tɯ mɲaʁ      
46 to see mto      
47 to yawn aχom      
48 to sleep nɯ ʑɯβ      
49 to lie down word info rŋgɯ      
50 to dream ɣɣ jmŋo      
51 to sit amdzu      
52 to stand ndzur      
53 person/human being tɯ rme      
54 man/male tɣ tɕɯ      
55 woman/female tɯ me      
56 child tɣ rɟit      
57 husband tɯ nmaʁ      
58 wife tɯ rʑaβ      
59 mother tɯ mu      
60 father tɯ wa      
61 house kha      
62 thatch/roof      
63 name tɣ rmi      
64 to say ti      
65 rope tɯ mbri      
66 to tie up, fasten βraʁ      
67 to sew word info tʂɯβ      
68 needle ta qaβ   1  
69 to hunt word info ɣɣ rʁaʁ      
70 to shoot word info lɣt      
71 to stab, pierce sɣ tsa      
72 to hit word info ʁndɯ      
73 to steal mɯ rkɯ   1  
74 to kill sat   41  
75 to die, be dead si   1  
76 to live, be alive sɯ su      
77 to scratch word info qhrɯt      
78 to cut, hack word info phaʁ      
79 stick/wood tɣ ɲi      
80 to split word info amboʁ      
81 sharp mtɕoʁ      
82 dull, blunt      
83 to work word info rɣ ma      
84 to plant ji      
85 to choose qar      
86 to grow word info ndzɣt      
87 to swell word info pɯɣ      
88 to squeeze word info ftsɯr      
89 to hold word info ndo      
90 to dig lɣa      
91 to buy χtɯ      
92 to open, uncover pa      
93 to pound, beat word info rtɣβ      
94 to throw word info lɣt      
95 to fall word info ŋgra      
96 dog khɯna      
97 bird pɣa      
98 egg tɣ ŋgɯm      
99 feather tɣ muj   19  
100 wing tɣ ʁar      
101 to fly nɯ qa mbɯ mbjom      
102 rat βʑɯ      
103 meat/flesh tɣ mthɯm      
104 fat/grease tɣ tʂɣm      
105 tail tɣ jme      
106 snake qa pri      
107 worm (earthworm) qa ndʐe   36  
108 louse word info zrɯɣ      
109 mosquito βɣa za      
110 spider ɴɢo ɕna      
111 fish qa ɟy      
112 rotten word info tsɣi      
113 branch word info si rtaʁ      
114 leaf tɣ jwaʁ < proto_Gyarong lbaq = PTB *pak 2  
115 root tɣ zrɣm      
116 flower mɯn toʁ Tib loan   yes
117 fruit sɯ mat      
118 grass sɯ jno      
119 earth/soil thɣl wa Tib loan   L
120 stone rdɣ staʁ Tib loan   L
121 sand qa mbɯt      
122 water word info tɯ ci      
123 to flow jit      
124 sea rɟa mtshu Tib loan   L
125 salt tsha Tib loan   L
126 lake mtshu Tib loan   L
127 woods/forest sɯ ŋgɯ      
128 sky tɯ mɯ      
129 moon sla      
130 star ʑŋgri      
131 cloud word info zdɯm      
132 fog zdɯm      
133 rain tɕhɣr naʁ Tib loan   yes
134 thunder mbɣɯr loʁ      
135 lightning tɣ rmbja      
136 wind qa le      
137 to blow word info mɯt      
138 warm word info mpja      
139 cold word info ɣɣ ndʐo      
140 dry word info zbaʁ      
141 wet aci      
142 heavy rʑi      
143 fire smi      
144 to burn word info nɯt      
145 smoke word info tɣ khɯ      
146 ash smɯ ʁrɣt      
147 black ɲaʁ      
148 white ɣrum      
149 red ɣɯ rni      
150 yellow qa rŋe      
151 green a rŋi      
152 small xtɕi      
153 big wxti      
154 short word info xtɯt      
155 long word info zri      
156 thin word info mba      
157 thick word info jaʁ      
158 narrow ŋgɣr      
159 wide jom      
160 painful, sick mŋɣm      
161 shy, ashamed nɣ zraʁ      
162 old word info mbe      
163 new ɕɣɣ      
164 good pe      
165 bad, evil ŋɣn Tib loan   L
166 correct, true koŋla      
167 night tɣ rʑaʁ      
168 day tɯ sŋi      
169 year tɯ xpa      
170 when? word info thɣj tɕu      
171 to hide word info anbaʁ      
172 to climb word info nɯ rʁɯ rʁa      
173 at      
174 in, inside tɕu      
175 above taʁ      
176 below pa      
177 this ki      
178 that      
179 near armbat      
180 far arqhi      
181 where? word info ŋo tɕu      
182 I aʑo      
183 thou nɣʑo      
184 he/she ɯʑo      
185 we word info iʑo      
186 you nɯʑo      
187 they ʑara      
188 what? word info tɕhi      
189 who? word info ɕu      
190 other kɯ maʁ      
191 all kɣ sɯ fse      
192 and cho      
193 if tɕhi      
194 how? word info tɕhi ndʐa      
195 no, not      
196 to count rtsi Tib loan   L
197 One word info ci   1?  
198 Two word info ʁnɯs      
199 Three word info χsɯm      
200 Four word info kɯ βde      
201 Five word info kɯ mŋu      
202 Six word info kɯ tʂɣɣ      
203 Seven word info kɯ ɕnɯs      
204 Eight word info kɯ rcat      
205 Nine word info kɯ ngɯt      
206 Ten word info sqi      
207 Twenty word info ɣnɣs sqi      
208 Fifty word info kɯ mŋɣ sqi      
209 One Hundred word info ɣurʑa      
210 One Thousand word info stoŋ tsu Tib loan   L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: