https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ali

Source/Author:  D.C. Laycock 
Identifiers:  ISO-639-3:ykm  Glottocode: kapp1237 
Notes:  [«] is probably most instances /a/ but may represent a reduction of other vowels 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:North New Guinea:Schouten:Siau 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
13 back word info      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
78 to cut, hack word info      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
89 to hold word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
156 thin word info      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
190 other      
192 and      
193 if      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand awiə-k   62  
1 hand awi-ək   62  
2 left nʏaitʏ   19  
3 right mawáŋ   1, 29  
4 leg/foot lawi-ak      
5 to walk siəl   21  
6 road/path tʏal təniəŋ   1  
7 to come -ma   1  
8 to turn word info kiruwouŋ      
9 to swim mom      
12 skin wuli-k   1  
14 belly pəlapi-ak      
15 bone tuwi-ak   2  
16 intestines pia-k waruʷúŋ   20  
17 liver ati-ək   1  
18 breast sus   1  
19 shoulder toup      
20 to know, be knowledgeable roŋ   19  
21 to think aluək      
22 to fear 'eu   79  
23 blood tʏnʏi   31  
24 head rəmatápu-k      
25 neck aur      
26 hair word info rəmaló-uk      
27 nose yisu-k   1  
28 to breathe -lol alí-ak      
29 to sniff, smell las      
30 mouth pəri-k   57  
30 mouth supi-ək      
31 tooth nyilu-ək      
32 tongue lalí-ak      
33 to laugh tʏilítʏ      
34 to cry tiəŋ   1  
35 to vomit tamót   1  
36 to spit sor      
37 to eat ʔiəŋ   1  
40 to drink 'iəŋ [riəŋ]   1  
41 to bite 'ar   1  
42 to suck 'i əŋ [sus]      
43 ear tanakeʔi-k   1, 69  
44 to hear rouŋ   1  
45 eye matakərí-ək   1, 23  
46 to see 'oŋ      
48 to sleep mawaŋ      
51 to sit -nasi pitʏ      
52 to stand -lul      
52 to stand -tou   2  
54 man/male rama   70, 14  
55 woman/female tamiŋ   1, 98  
56 child salíu      
57 husband rama      
58 wife tamiŋ      
59 mother nʏanʏ   1, 83  
60 father mam   1, 10  
61 house anóu   7  
63 name las   1, 18  
64 to say -pal aliŋ   50  
65 rope war   2  
66 to tie up, fasten líu   1  
67 to sew word info sei   2  
69 to hunt word info -or   83  
71 to stab, pierce sóəʔ   67  
72 to hit word info tar   10  
74 to kill tapaiŋ      
75 to die, be dead miət   1  
77 to scratch word info nʏɛl      
79 stick/wood ein təniəŋ   1?  
80 to split word info ta'aiwak      
81 sharp mateiŋ   36  
87 to swell word info sará   35  
88 to squeeze word info wor   42  
90 to dig 'eil   1  
94 to throw word info tar   125  
95 to fall word info luət   63  
96 dog ouŋ   43  
97 bird miəŋ   1  
98 egg təliŋ   1  
99 feather louŋ   24  
100 wing peiŋ   2  
101 to fly rou   1  
102 rat yesou   3  
103 meat/flesh só-ək      
104 fat/grease minúəŋ   1  
105 tail nyiʔuŋ   1  
106 snake ani   41  
108 louse word info wut   1  
109 mosquito nyuəm   1  
110 spider liwa   1  
111 fish wa'ar      
112 rotten word info tyiʔiəŋ   47  
113 branch word info aiʔárɛŋ   55  
114 leaf ai rouŋ   1  
115 root ai rapiŋ   14  
116 flower ai rawaŋ      
117 fruit ai atuŋ   8  
118 grass riŋ   96  
118 grass panyiʔ      
119 earth/soil pitʏapiŋ   16  
120 stone tamʷúl      
121 sand tataŋ      
122 water word info riaŋ   1  
123 to flow sarí   24  
124 sea nau   42  
125 salt nau   30  
127 woods/forest parei   115  
128 sky atér      
129 moon sənar   37  
130 star touŋ      
131 cloud word info louŋ      
132 fog mawór      
133 rain párei      
134 thunder múliəp      
135 lightning youl   57  
136 wind wiou/wiu   18  
137 to blow word info ru   71  
138 warm word info lopliək      
139 cold word info matʏitʏ   1  
140 dry word info wawuŋ      
141 wet maliəl      
142 heavy namái      
143 fire liəp   1  
144 to burn word info pis soəʔ      
145 smoke word info asu|wuŋ   2  
146 ash taiŋ   37  
147 black tʏumutʏ   16  
148 white pous   67  
149 red ramu      
150 yellow liʔálaŋ      
151 green nyip      
152 small la'aiŋ      
153 big paliyeʔ      
154 short word info rukuŋ   19  
155 long word info məlau   12  
157 thick word info takum      
158 narrow kakum      
159 wide takum      
160 painful, sick suwa'kalaŋ      
163 new amat   19  
164 good waneŋ   40  
165 bad, evil tʏokʷol      
166 correct, true waneŋ      
167 night puəŋ   1  
168 day a's'   1, 54  
169 year tapíəŋ      
170 when? word info puŋ sai      
170 when? word info anesi   1, 41  
174 in, inside anou-lal   1  
174 in, inside anou-rum   18  
177 this gia'      
178 that 'oŋ      
179 near rukuŋ      
180 far məláu   21  
181 where? word info win      
182 I eu   1, 21  
183 thou yi   1  
184 he/she   21  
185 we word info yit   1  
186 you am   1  
187 they rei   25  
188 what? word info sai   1  
189 who? word info esei   1  
191 all tartar      
195 no, not kap   105  
196 to count pis soəʔ      
197 One word info tei   14  
198 Two word info rou   1  
199 Three word info tuəl   1  
200 Four word info au   1, 71  
126 lake riəŋ ləpiəŋ 'freshwater big' 43  
10 dirty tʏumutʏ (=black) 105  
162 old word info lapún (?Tok Pisin?) 42 L?
194 how? word info lakəlei (also = why)    
82 dull, blunt mateiŋ wuŋ [=not sharp] x  
76 to live, be alive -tou [?] 8  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: