https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ali

Source/Author:  D.C. Laycock 
Identifiers:  ISO-639-3:ykm  Glottocode: kapp1237 
Notes:  [«] is probably most instances /a/ but may represent a reduction of other vowels 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:North New Guinea:Schouten:Siau 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
13 back word info      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
78 to cut, hack word info      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
89 to hold word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
156 thin word info      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
190 other      
192 and      
193 if      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
4 leg/foot lawi-ak      
8 to turn word info kiruwouŋ      
9 to swim mom      
14 belly pəlapi-ak      
19 shoulder toup      
21 to think aluək      
24 head rəmatápu-k      
25 neck aur      
26 hair word info rəmaló-uk      
28 to breathe -lol alí-ak      
29 to sniff, smell las      
30 mouth supi-ək      
31 tooth nyilu-ək      
32 tongue lalí-ak      
33 to laugh tʏilítʏ      
36 to spit sor      
42 to suck 'i əŋ [sus]      
46 to see 'oŋ      
48 to sleep mawaŋ      
51 to sit -nasi pitʏ      
52 to stand -lul      
56 child salíu      
57 husband rama      
58 wife tamiŋ      
74 to kill tapaiŋ      
77 to scratch word info nʏɛl      
80 to split word info ta'aiwak      
103 meat/flesh só-ək      
111 fish wa'ar      
116 flower ai rawaŋ      
118 grass panyiʔ      
120 stone tamʷúl      
121 sand tataŋ      
128 sky atér      
130 star touŋ      
131 cloud word info louŋ      
132 fog mawór      
133 rain párei      
134 thunder múliəp      
138 warm word info lopliək      
140 dry word info wawuŋ      
141 wet maliəl      
142 heavy namái      
144 to burn word info pis soəʔ      
149 red ramu      
150 yellow liʔálaŋ      
151 green nyip      
152 small la'aiŋ      
153 big paliyeʔ      
157 thick word info takum      
158 narrow kakum      
159 wide takum      
160 painful, sick suwa'kalaŋ      
165 bad, evil tʏokʷol      
166 correct, true waneŋ      
169 year tapíəŋ      
170 when? word info puŋ sai      
177 this gia'      
178 that 'oŋ      
179 near rukuŋ      
181 where? word info win      
191 all tartar      
194 how? word info lakəlei (also = why)    
196 to count pis soəʔ      
6 road/path tʏal təniəŋ   1  
7 to come -ma   1  
12 skin wuli-k   1  
17 liver ati-ək   1  
18 breast sus   1  
27 nose yisu-k   1  
34 to cry tiəŋ   1  
35 to vomit tamót   1  
37 to eat ʔiəŋ   1  
40 to drink 'iəŋ [riəŋ]   1  
41 to bite 'ar   1  
44 to hear rouŋ   1  
66 to tie up, fasten líu   1  
75 to die, be dead miət   1  
90 to dig 'eil   1  
97 bird miəŋ   1  
98 egg təliŋ   1  
101 to fly rou   1  
104 fat/grease minúəŋ   1  
105 tail nyiʔuŋ   1  
108 louse word info wut   1  
109 mosquito nyuəm   1  
110 spider liwa   1  
114 leaf ai rouŋ   1  
122 water word info riaŋ   1  
139 cold word info matʏitʏ   1  
143 fire liəp   1  
167 night puəŋ   1  
174 in, inside anou-lal   1  
183 thou yi   1  
185 we word info yit   1  
186 you am   1  
188 what? word info sai   1  
189 who? word info esei   1  
198 Two word info rou   1  
199 Three word info tuəl   1  
168 day a's'   1, 54  
59 mother nʏanʏ   1, 83  
60 father mam   1, 10  
63 name las   1, 18  
182 I eu   1, 21  
45 eye matakərí-ək   1, 23  
3 right mawáŋ   1, 29  
170 when? word info anesi   1, 41  
43 ear tanakeʔi-k   1, 69  
200 Four word info au   1, 71  
55 woman/female tamiŋ   1, 98  
72 to hit word info tar   10  
10 dirty tʏumutʏ (=black) 105  
195 no, not kap   105  
127 woods/forest parei   115  
155 long word info məlau   12  
94 to throw word info tar   125  
115 root ai rapiŋ   14  
197 One word info tei   14  
119 earth/soil pitʏapiŋ   16  
147 black tʏumutʏ   16  
136 wind wiou/wiu   18  
174 in, inside anou-rum   18  
2 left nʏaitʏ   19  
20 to know, be knowledgeable roŋ   19  
154 short word info rukuŋ   19  
163 new amat   19  
79 stick/wood ein təniəŋ   1?  
15 bone tuwi-ak   2  
52 to stand -tou   2  
65 rope war   2  
67 to sew word info sei   2  
100 wing peiŋ   2  
145 smoke word info asu|wuŋ   2  
16 intestines pia-k waruʷúŋ   20  
5 to walk siəl   21  
180 far məláu   21  
184 he/she   21  
99 feather louŋ   24  
123 to flow sarí   24  
187 they rei   25  
102 rat yesou   3  
125 salt nau   30  
23 blood tʏnʏi   31  
87 to swell word info sará   35  
81 sharp mateiŋ   36  
129 moon sənar   37  
146 ash taiŋ   37  
164 good waneŋ   40  
106 snake ani   41  
88 to squeeze word info wor   42  
124 sea nau   42  
162 old word info lapún (?Tok Pisin?) 42 L?
96 dog ouŋ   43  
126 lake riəŋ ləpiəŋ 'freshwater big' 43  
112 rotten word info tyiʔiəŋ   47  
64 to say -pal aliŋ   50  
113 branch word info aiʔárɛŋ   55  
30 mouth pəri-k   57  
135 lightning youl   57  
1 hand awiə-k   62  
1 hand awi-ək   62  
95 to fall word info luət   63  
71 to stab, pierce sóəʔ   67  
148 white pous   67  
61 house anóu   7  
54 man/male rama   70, 14  
137 to blow word info ru   71  
22 to fear 'eu   79  
76 to live, be alive -tou [?] 8  
117 fruit ai atuŋ   8  
69 to hunt word info -or   83  
118 grass riŋ   96  
82 dull, blunt mateiŋ wuŋ [=not sharp] x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: