https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ali

Source/Author:  D.C. Laycock 
Identifiers:  ISO-639-3:ykm  Glottocode: kapp1237 
Notes:  [«] is probably most instances /a/ but may represent a reduction of other vowels 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:North New Guinea:Schouten:Siau 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
13 back word info      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
78 to cut, hack word info      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
89 to hold word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
156 thin word info      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
190 other      
192 and      
193 if      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
41 to bite 'ar   1  
90 to dig 'eil   1  
22 to fear 'eu   79  
42 to suck 'i əŋ [sus]      
40 to drink 'iəŋ [riəŋ]   1  
46 to see 'oŋ      
178 that 'oŋ      
28 to breathe -lol alí-ak      
52 to stand -lul      
7 to come -ma   1  
51 to sit -nasi pitʏ      
69 to hunt word info -or   83  
64 to say -pal aliŋ   50  
52 to stand -tou   2  
76 to live, be alive -tou [?] 8  
168 day a's'   1, 54  
117 fruit ai atuŋ   8  
115 root ai rapiŋ   14  
116 flower ai rawaŋ      
114 leaf ai rouŋ   1  
113 branch word info aiʔárɛŋ   55  
21 to think aluək      
186 you am   1  
163 new amat   19  
170 when? word info anesi   1, 41  
106 snake ani   41  
174 in, inside anou-lal   1  
174 in, inside anou-rum   18  
61 house anóu   7  
145 smoke word info asu|wuŋ   2  
17 liver ati-ək   1  
128 sky atér      
200 Four word info au   1, 71  
25 neck aur      
1 hand awi-ək   62  
1 hand awiə-k   62  
79 stick/wood ein təniəŋ   1?  
189 who? word info esei   1  
182 I eu   1, 21  
184 he/she   21  
177 this gia'      
158 narrow kakum      
195 no, not kap   105  
8 to turn word info kiruwouŋ      
152 small la'aiŋ      
194 how? word info lakəlei (also = why)    
32 tongue lalí-ak      
162 old word info lapún (?Tok Pisin?) 42 L?
29 to sniff, smell las      
63 name las   1, 18  
4 leg/foot lawi-ak      
110 spider liwa   1  
143 fire liəp   1  
150 yellow liʔálaŋ      
138 warm word info lopliək      
99 feather louŋ   24  
131 cloud word info louŋ      
95 to fall word info luət   63  
66 to tie up, fasten líu   1  
141 wet maliəl      
60 father mam   1, 10  
45 eye matakərí-ək   1, 23  
81 sharp mateiŋ   36  
82 dull, blunt mateiŋ wuŋ [=not sharp] x  
139 cold word info matʏitʏ   1  
48 to sleep mawaŋ      
3 right mawáŋ   1, 29  
132 fog mawór      
104 fat/grease minúəŋ   1  
75 to die, be dead miət   1  
97 bird miəŋ   1  
9 to swim mom      
134 thunder múliəp      
155 long word info məlau   12  
180 far məláu   21  
142 heavy namái      
124 sea nau   42  
125 salt nau   30  
31 tooth nyilu-ək      
151 green nyip      
105 tail nyiʔuŋ   1  
109 mosquito nyuəm   1  
2 left nʏaitʏ   19  
59 mother nʏanʏ   1, 83  
77 to scratch word info nʏɛl      
96 dog ouŋ   43  
153 big paliyeʔ      
118 grass panyiʔ      
127 woods/forest parei   115  
100 wing peiŋ   2  
16 intestines pia-k waruʷúŋ   20  
144 to burn word info pis soəʔ      
196 to count pis soəʔ      
119 earth/soil pitʏapiŋ   16  
148 white pous   67  
170 when? word info puŋ sai      
167 night puəŋ   1  
133 rain párei      
14 belly pəlapi-ak      
30 mouth pəri-k   57  
54 man/male rama   70, 14  
57 husband rama      
149 red ramu      
187 they rei   25  
122 water word info riaŋ   1  
118 grass riŋ   96  
126 lake riəŋ ləpiəŋ 'freshwater big' 43  
101 to fly rou   1  
198 Two word info rou   1  
44 to hear rouŋ   1  
20 to know, be knowledgeable roŋ   19  
137 to blow word info ru   71  
154 short word info rukuŋ   19  
179 near rukuŋ      
26 hair word info rəmaló-uk      
24 head rəmatápu-k      
188 what? word info sai   1  
56 child salíu      
87 to swell word info sará   35  
123 to flow sarí   24  
67 to sew word info sei   2  
5 to walk siəl   21  
36 to spit sor      
30 mouth supi-ək      
18 breast sus   1  
160 painful, sick suwa'kalaŋ      
103 meat/flesh só-ək      
71 to stab, pierce sóəʔ   67  
129 moon sənar   37  
80 to split word info ta'aiwak      
146 ash taiŋ   37  
157 thick word info takum      
159 wide takum      
55 woman/female tamiŋ   1, 98  
58 wife tamiŋ      
35 to vomit tamót   1  
120 stone tamʷúl      
43 ear tanakeʔi-k   1, 69  
74 to kill tapaiŋ      
169 year tapíəŋ      
72 to hit word info tar   10  
94 to throw word info tar   125  
191 all tartar      
121 sand tataŋ      
197 One word info tei   14  
34 to cry tiəŋ   1  
19 shoulder toup      
130 star touŋ      
15 bone tuwi-ak   2  
199 Three word info tuəl   1  
112 rotten word info tyiʔiəŋ   47  
98 egg təliŋ   1  
6 road/path tʏal təniəŋ   1  
33 to laugh tʏilítʏ      
23 blood tʏnʏi   31  
165 bad, evil tʏokʷol      
10 dirty tʏumutʏ (=black) 105  
147 black tʏumutʏ   16  
111 fish wa'ar      
164 good waneŋ   40  
166 correct, true waneŋ      
65 rope war   2  
140 dry word info wawuŋ      
181 where? word info win      
136 wind wiou/wiu   18  
88 to squeeze word info wor   42  
12 skin wuli-k   1  
108 louse word info wut   1  
102 rat yesou   3  
183 thou yi   1  
27 nose yisu-k   1  
185 we word info yit   1  
135 lightning youl   57  
37 to eat ʔiəŋ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: