https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ali

Source/Author:  D.C. Laycock 
Identifiers:  ISO-639-3:ykm  Glottocode: kapp1237 
Notes:  [«] is probably most instances /a/ but may represent a reduction of other vowels 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:North New Guinea:Schouten:Siau 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all tartar      
192 and      
146 ash taiŋ   37  
173 at      
13 back word info      
165 bad, evil tʏokʷol      
14 belly pəlapi-ak      
176 below      
153 big paliyeʔ      
97 bird miəŋ   1  
147 black tʏumutʏ   16  
23 blood tʏnʏi   31  
15 bone tuwi-ak   2  
113 branch word info aiʔárɛŋ   55  
18 breast sus   1  
56 child salíu      
131 cloud word info louŋ      
139 cold word info matʏitʏ   1  
166 correct, true waneŋ      
168 day a's'   1, 54  
10 dirty tʏumutʏ (=black) 105  
96 dog ouŋ   43  
140 dry word info wawuŋ      
82 dull, blunt mateiŋ wuŋ [=not sharp] x  
11 dust      
43 ear tanakeʔi-k   1, 69  
119 earth/soil pitʏapiŋ   16  
98 egg təliŋ   1  
204 Eight word info      
45 eye matakərí-ək   1, 23  
180 far məláu   21  
104 fat/grease minúəŋ   1  
60 father mam   1, 10  
99 feather louŋ   24  
208 Fifty word info      
143 fire liəp   1  
111 fish wa'ar      
201 Five word info      
116 flower ai rawaŋ      
132 fog mawór      
200 Four word info au   1, 71  
117 fruit ai atuŋ   8  
164 good waneŋ   40  
118 grass riŋ   96  
118 grass panyiʔ      
151 green nyip      
26 hair word info rəmaló-uk      
1 hand awiə-k   62  
1 hand awi-ək   62  
184 he/she   21  
24 head rəmatápu-k      
142 heavy namái      
61 house anóu   7  
194 how? word info lakəlei (also = why)    
57 husband rama      
182 I eu   1, 21  
193 if      
174 in, inside anou-lal   1  
174 in, inside anou-rum   18  
16 intestines pia-k waruʷúŋ   20  
126 lake riəŋ ləpiəŋ 'freshwater big' 43  
114 leaf ai rouŋ   1  
2 left nʏaitʏ   19  
4 leg/foot lawi-ak      
135 lightning youl   57  
17 liver ati-ək   1  
155 long word info məlau   12  
108 louse word info wut   1  
54 man/male rama   70, 14  
103 meat/flesh só-ək      
129 moon sənar   37  
109 mosquito nyuəm   1  
59 mother nʏanʏ   1, 83  
30 mouth pəri-k   57  
30 mouth supi-ək      
63 name las   1, 18  
158 narrow kakum      
179 near rukuŋ      
25 neck aur      
68 needle      
163 new amat   19  
167 night puəŋ   1  
205 Nine word info      
195 no, not kap   105  
27 nose yisu-k   1  
162 old word info lapún (?Tok Pisin?) 42 L?
197 One word info tei   14  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick suwa'kalaŋ      
53 person/human being      
133 rain párei      
102 rat yesou   3  
149 red ramu      
3 right mawáŋ   1, 29  
6 road/path tʏal təniəŋ   1  
115 root ai rapiŋ   14  
65 rope war   2  
112 rotten word info tyiʔiəŋ   47  
125 salt nau   30  
121 sand tataŋ      
124 sea nau   42  
203 Seven word info      
81 sharp mateiŋ   36  
154 short word info rukuŋ   19  
19 shoulder toup      
161 shy, ashamed      
202 Six word info      
12 skin wuli-k   1  
128 sky atér      
152 small la'aiŋ      
145 smoke word info asu|wuŋ   2  
106 snake ani   41  
110 spider liwa   1  
130 star touŋ      
79 stick/wood ein təniəŋ   1?  
120 stone tamʷúl      
105 tail nyiʔuŋ   1  
206 Ten word info      
178 that 'oŋ      
62 thatch/roof      
187 they rei   25  
157 thick word info takum      
156 thin word info      
177 this gia'      
183 thou yi   1  
199 Three word info tuəl   1  
134 thunder múliəp      
41 to bite 'ar   1  
137 to blow word info ru   71  
28 to breathe -lol alí-ak      
144 to burn word info pis soəʔ      
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -ma   1  
39 to cook word info      
196 to count pis soəʔ      
34 to cry tiəŋ   1  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead miət   1  
90 to dig 'eil   1  
50 to dream      
40 to drink 'iəŋ [riəŋ]   1  
37 to eat ʔiəŋ   1  
95 to fall word info luət   63  
22 to fear 'eu   79  
123 to flow sarí   24  
101 to fly rou   1  
86 to grow word info      
44 to hear rouŋ   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info tar   10  
89 to hold word info      
69 to hunt word info -or   83  
74 to kill tapaiŋ      
20 to know, be knowledgeable roŋ   19  
33 to laugh tʏilítʏ      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive -tou [?] 8  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -pal aliŋ   50  
77 to scratch word info nʏɛl      
46 to see 'oŋ      
67 to sew word info sei   2  
70 to shoot word info      
51 to sit -nasi pitʏ      
48 to sleep mawaŋ      
29 to sniff, smell las      
36 to spit sor      
80 to split word info ta'aiwak      
88 to squeeze word info wor   42  
71 to stab, pierce sóəʔ   67  
52 to stand -lul      
52 to stand -tou   2  
73 to steal      
42 to suck 'i əŋ [sus]      
87 to swell word info sará   35  
9 to swim mom      
21 to think aluək      
94 to throw word info tar   125  
66 to tie up, fasten líu   1  
8 to turn word info kiruwouŋ      
35 to vomit tamót   1  
5 to walk siəl   21  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue lalí-ak      
31 tooth nyilu-ək      
207 Twenty word info      
198 Two word info rou   1  
138 warm word info lopliək      
122 water word info riaŋ   1  
185 we word info yit   1  
141 wet maliəl      
188 what? word info sai   1  
170 when? word info puŋ sai      
170 when? word info anesi   1, 41  
181 where? word info win      
148 white pous   67  
189 who? word info esei   1  
159 wide takum      
58 wife tamiŋ      
136 wind wiou/wiu   18  
100 wing peiŋ   2  
55 woman/female tamiŋ   1, 98  
127 woods/forest parei   115  
107 worm (earthworm)      
169 year tapíəŋ      
150 yellow liʔálaŋ      
186 you am   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: