https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Chru

Source/Author:  Alex Shikanov: English-Chru Wordlist 
Identifiers:  ISO-639-3:cje  Glottocode: chru1239 
Notes:  The present work is based on the data collected during a field trip to a remote Chru community Podrang in Don Zyong county of Lam Dong province. The expedition was undertaken as a joint effort of the University of Ho Chi Minh city and the Institute of Folklore of the Commitee of Social Sciences of the SR of Vietnam as a part of a long term research program embracing various aspects of the ethnic diversity in this country. (http://www.geocities.com/alexshikanov/chru/alex1.html)
ph, th, kh = aspirated
c = voiceless palatal; j = voiced palatal
B, D = midvoiced (between voiceless and voiced)
nh = nasal palatal; ng = nasal velar
x = velar spirant
? = glottal stop
ç = "greek gamma" (a vowel)
Long vowels are followed by ":" ; Nasalized vowels are followed by "~"
Vowels of unidentified quality in unstressed syllabic positions are reflected as "‘" (schwa) 
Problems:  Andreea: I replaced:

/nh/ to /ɲ/
/ç/ to /ɤ/
/'/ to /ə/

Also, /?/ was replaced by /ʔ/ cf. e-mail from Alex. 
Data Entry:  Typed By: Francisc Czobor  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Malayo-Chamic:Chamic:Highlands:Chru-Northern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 26 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
42 to suck      
47 to yawn      
72 to hit word info      
73 to steal      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
83 to work word info      
85 to choose      
89 to hold word info      
92 to open, uncover      
98 egg      
100 wing      
102 rat      
107 worm (earthworm)      
113 branch word info      
123 to flow      
137 to blow word info      
146 ash      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
176 below      
129 moon (ia:) Bla:n   1  
130 star (ia:) pətu:ʔ   29  
66 to tie up, fasten Blax      
110 spider Blũ:ng      
91 to buy Blɣi   1  
99 feather Blɣu   1  
80 to split word info Box   1  
117 fruit Box   1  
19 shoulder Bra: 17? 1  
185 we word info Bu:l kau      
186 you Bu:l xã:      
187 they Bu:l ɲũ:   15  
26 hair word info Buʔ   1  
38 to chew word info BəMah      
70 to shoot word info Chuh      
178 that Dix      
174 in, inside Dlam   1  
32 tongue Dlax   4  
198 Two word info Dua:   1  
207 Twenty word info Dua: plux   3, 6  
204 Eight word info Dəlpan   4  
126 lake Dənau   1  
52 to stand Dɣng      
68 needle JəRum   1  
71 to stab, pierce JəRăʔ      
36 to spit KəChuhʔ      
50 to dream LəPəI      
67 to sew word info      
39 to cook word info Tənaʔ   1  
87 to swell word info brah   1  
69 to hunt word info bruaʔ pətiãuʔ hunting    
195 no, not bux xũ:      
116 flower bənga:   1  
10 dirty chəŭ      
97 bird cim form is Austroasiatic (cicum 'bird' – also shared with Moken)    
121 sand cuax   32  
29 to sniff, smell cum bɣu   30  
48 to sleep dix   29  
49 to lie down word info dix   27  
51 to sit doʔ gux   35  
23 blood drax   1  
64 to say dɣ:m      
188 what? word info geʔ   19  
127 woods/forest glai   42  
168 day glai      
134 thunder grum   39  
158 narrow gəniã:ʔ   33  
163 new hrɣu      
22 to fear huôIʔ      
122 water word info ia:   23  
2 left iã:u      
179 near jeʔ   69  
147 black ju:ʔ      
6 road/path jəla:n   1  
109 mosquito jəmuʔ   1  
88 to squeeze word info jəpaʔ      
30 mouth ka:ng      
182 I kau   1  
41 to bite keʔ gɣuʔ      
33 to laugh klau   31  
12 skin kliʔ   1  
90 to dig klɣi   1  
199 Three word info klɣu   1  
148 white ko:ʔ      
190 other krɣi      
135 lightning kəlrax      
55 woman/female kəmai   126  
182 I kəmi:      
157 thick word info kəpa:l   1  
134 thunder kəta:l      
108 louse word info kətɣu   1  
13 back word info kəyã:ng   43  
150 yellow kəɲiʔ   1?  
54 man/male lkɣi   2  
201 Five word info lma:   1  
208 Fifty word info lma: plux   1, 2  
104 fat/grease lmaʔ   24  
159 wide lna:ng      
156 thin word info lpix   1  
9 to swim lua:i   29  
82 dull, blunt lux      
128 sky ləngiʔ   1  
59 mother mi:      
193 if miax      
149 red mriax scarlet 1  
139 cold word info mrit      
45 eye mta:   1  
151 green mtax green/blue 1  
18 breast mum breast    
53 person/human being mənix      
75 to die, be dead məta:i   1  
151 green mətax   1  
44 to hear məxi~ʔ      
40 to drink məɲum   1  
112 rotten word info məʔix      
202 Six word info nam   1  
5 to walk nau to go, to walk 2  
177 this ni:   1  
178 that nɣn   1  
101 to fly pa:r loan form AA (Thurgood)   L
200 Four word info pa:ʔ   1  
149 red phu:ng red    
84 to plant pla:   25  
4 leg/foot pla:ʔ təkai foot 1  
94 to throw word info prax      
153 big pro:ng   34  
16 intestines pruaiʔ   23  
62 thatch/roof pəBung sa:ng   6  
138 warm word info pədau   53  
74 to kill pəmta:i "to murder" 2  
57 husband pəsa:ng   41  
141 wet pəsax   1  
84 to plant pətəmɣx      
120 stone pətɣu      
103 meat/flesh rlo:   44  
118 grass rɣʔ   55  
197 One word info sa   1  
61 house sa:ng   15  
28 to breathe saʔ yua:   1  
46 to see sbuai to look    
164 good sia:m      
114 leaf sla: Mon-Khmer loan 61 L
125 salt sra:   1  
58 wife səDiuʔ   32  
205 Nine word info səlpan   41  
21 to think sənɣng   32  
206 Ten word info səplux   5  
210 One Thousand word info sərBɣ:u   5  
209 One Hundred word info sərtux   4  
184 he/she səʔai      
192 and sɣng      
165 bad, evil sɣuʔ bad    
78 to cut, hack word info taʔ to cut 3  
162 old word info tha:   1  
140 dry word info thu:   41  
11 dust thul   34  
169 year thun   1  
20 to know, be knowledgeable thəu   1  
14 belly tian   1  
152 small tit      
15 bone tla:ng   1  
181 where? word info tlɣi      
65 rope tlɣi kəBɣu   1  
142 heavy trauʔ   25  
7 to come trux      
14 belly tung   1  
31 tooth təgɣi   17  
203 Seven word info təjux   4  
4 leg/foot təkai leg 1  
25 neck təkuai   55  
86 to grow word info təmũx   1  
86 to grow word info təmɣx   1  
119 earth/soil tənax   1  
1 hand tənga:n   18  
43 ear tənia:   1  
35 to vomit tərgloɤ'ŏ      
124 sea təsiʔ   1  
18 breast təsɣu bosom 1  
175 above tə́ɲǥŏ      
174 in, inside tɣ:      
8 to turn word info ue:      
18 breast xa:r təDa: breast 12  
34 to cry xia:   18  
170 when? word info xlɣi      
93 to pound, beat word info xlɣu      
167 night xrɣi      
37 to eat xuaʔ   19  
183 thou xã:   12  
188 what? word info xəgeʔ   19  
133 rain xəja:n   1  
3 right xənuaʔ     L
81 sharp xənuãʔ   37  
17 liver xətai   1?  
131 cloud word info xəual      
132 fog xəual pa:ʔ mist 31  
196 to count yuau      
95 to fall word info yərux      
194 how? word info yɣu xlɣi      
191 all əBix tix   9  
27 nose əDu:ng   1  
111 fish əka:n   1  
115 root əkha:   2  
24 head əkoʔ      
105 tail əku:   1  
106 snake əla:   2  
60 father əma:   1  
63 name əngan   1  
136 wind əngi:n   1  
56 child ənãʔ   1  
143 fire əpui   1  
144 to burn word info əpui bɣng      
79 stick/wood əsa:r wood    
145 smoke word info əsauʔ   49  
189 who? word info əsɣi      
96 dog əsɣu   1?  
155 long word info ətax   38  
180 far ətax   33  
165 bad, evil ətɣu evil    
154 short word info əue:t      
184 he/she ɲũ:   2  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: