https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Chru

Source/Author:  Alex Shikanov: English-Chru Wordlist 
Identifiers:  ISO-639-3:cje  Glottocode: chru1239 
Notes:  The present work is based on the data collected during a field trip to a remote Chru community Podrang in Don Zyong county of Lam Dong province. The expedition was undertaken as a joint effort of the University of Ho Chi Minh city and the Institute of Folklore of the Commitee of Social Sciences of the SR of Vietnam as a part of a long term research program embracing various aspects of the ethnic diversity in this country. (http://www.geocities.com/alexshikanov/chru/alex1.html)
ph, th, kh = aspirated
c = voiceless palatal; j = voiced palatal
B, D = midvoiced (between voiceless and voiced)
nh = nasal palatal; ng = nasal velar
x = velar spirant
? = glottal stop
ç = "greek gamma" (a vowel)
Long vowels are followed by ":" ; Nasalized vowels are followed by "~"
Vowels of unidentified quality in unstressed syllabic positions are reflected as "‘" (schwa) 
Problems:  Andreea: I replaced:

/nh/ to /ɲ/
/ç/ to /ɤ/
/'/ to /ə/

Also, /?/ was replaced by /ʔ/ cf. e-mail from Alex. 
Data Entry:  Typed By: Francisc Czobor  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Malayo-Chamic:Chamic:Highlands:Chru-Northern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 26 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
42 to suck      
47 to yawn      
72 to hit word info      
73 to steal      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
83 to work word info      
85 to choose      
89 to hold word info      
92 to open, uncover      
98 egg      
100 wing      
102 rat      
107 worm (earthworm)      
113 branch word info      
123 to flow      
137 to blow word info      
146 ash      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
176 below      
1 hand tənga:n   18  
2 left iã:u      
4 leg/foot təkai leg 1  
4 leg/foot pla:ʔ təkai foot 1  
5 to walk nau to go, to walk 2  
6 road/path jəla:n   1  
7 to come trux      
8 to turn word info ue:      
9 to swim lua:i   29  
10 dirty chəŭ      
11 dust thul   34  
12 skin kliʔ   1  
13 back word info kəyã:ng   43  
14 belly tung   1  
14 belly tian   1  
15 bone tla:ng   1  
16 intestines pruaiʔ   23  
17 liver xətai   1?  
18 breast xa:r təDa: breast 12  
18 breast mum breast    
18 breast təsɣu bosom 1  
19 shoulder Bra: 17? 1  
20 to know, be knowledgeable thəu   1  
21 to think sənɣng   32  
22 to fear huôIʔ      
23 blood drax   1  
24 head əkoʔ      
25 neck təkuai   55  
26 hair word info Buʔ   1  
27 nose əDu:ng   1  
28 to breathe saʔ yua:   1  
29 to sniff, smell cum bɣu   30  
30 mouth ka:ng      
31 tooth təgɣi   17  
32 tongue Dlax   4  
33 to laugh klau   31  
34 to cry xia:   18  
35 to vomit tərgloɤ'ŏ      
36 to spit KəChuhʔ      
37 to eat xuaʔ   19  
38 to chew word info BəMah      
39 to cook word info Tənaʔ   1  
40 to drink məɲum   1  
41 to bite keʔ gɣuʔ      
43 ear tənia:   1  
44 to hear məxi~ʔ      
45 eye mta:   1  
46 to see sbuai to look    
48 to sleep dix   29  
49 to lie down word info dix   27  
50 to dream LəPəI      
51 to sit doʔ gux   35  
52 to stand Dɣng      
53 person/human being mənix      
54 man/male lkɣi   2  
55 woman/female kəmai   126  
56 child ənãʔ   1  
57 husband pəsa:ng   41  
58 wife səDiuʔ   32  
59 mother mi:      
60 father əma:   1  
61 house sa:ng   15  
62 thatch/roof pəBung sa:ng   6  
63 name əngan   1  
64 to say dɣ:m      
65 rope tlɣi kəBɣu   1  
66 to tie up, fasten Blax      
67 to sew word info      
68 needle JəRum   1  
69 to hunt word info bruaʔ pətiãuʔ hunting    
70 to shoot word info Chuh      
71 to stab, pierce JəRăʔ      
74 to kill pəmta:i "to murder" 2  
75 to die, be dead məta:i   1  
78 to cut, hack word info taʔ to cut 3  
79 stick/wood əsa:r wood    
80 to split word info Box   1  
81 sharp xənuãʔ   37  
82 dull, blunt lux      
84 to plant pətəmɣx      
84 to plant pla:   25  
86 to grow word info təmɣx   1  
86 to grow word info təmũx   1  
87 to swell word info brah   1  
88 to squeeze word info jəpaʔ      
90 to dig klɣi   1  
91 to buy Blɣi   1  
93 to pound, beat word info xlɣu      
94 to throw word info prax      
95 to fall word info yərux      
96 dog əsɣu   1?  
97 bird cim form is Austroasiatic (cicum 'bird' – also shared with Moken)    
99 feather Blɣu   1  
103 meat/flesh rlo:   44  
104 fat/grease lmaʔ   24  
105 tail əku:   1  
106 snake əla:   2  
108 louse word info kətɣu   1  
109 mosquito jəmuʔ   1  
110 spider Blũ:ng      
111 fish əka:n   1  
112 rotten word info məʔix      
115 root əkha:   2  
116 flower bənga:   1  
117 fruit Box   1  
118 grass rɣʔ   55  
119 earth/soil tənax   1  
120 stone pətɣu      
121 sand cuax   32  
122 water word info ia:   23  
124 sea təsiʔ   1  
125 salt sra:   1  
126 lake Dənau   1  
127 woods/forest glai   42  
128 sky ləngiʔ   1  
129 moon (ia:) Bla:n   1  
130 star (ia:) pətu:ʔ   29  
131 cloud word info xəual      
132 fog xəual pa:ʔ mist 31  
133 rain xəja:n   1  
134 thunder grum   39  
134 thunder kəta:l      
135 lightning kəlrax      
136 wind əngi:n   1  
138 warm word info pədau   53  
139 cold word info mrit      
140 dry word info thu:   41  
141 wet pəsax   1  
142 heavy trauʔ   25  
143 fire əpui   1  
144 to burn word info əpui bɣng      
145 smoke word info əsauʔ   49  
147 black ju:ʔ      
148 white ko:ʔ      
149 red phu:ng red    
149 red mriax scarlet 1  
150 yellow kəɲiʔ   1?  
151 green mtax green/blue 1  
151 green mətax   1  
152 small tit      
153 big pro:ng   34  
154 short word info əue:t      
155 long word info ətax   38  
156 thin word info lpix   1  
157 thick word info kəpa:l   1  
158 narrow gəniã:ʔ   33  
159 wide lna:ng      
162 old word info tha:   1  
163 new hrɣu      
164 good sia:m      
165 bad, evil sɣuʔ bad    
165 bad, evil ətɣu evil    
167 night xrɣi      
168 day glai      
169 year thun   1  
170 when? word info xlɣi      
174 in, inside tɣ:      
174 in, inside Dlam   1  
175 above tə́ɲǥŏ      
177 this ni:   1  
178 that Dix      
178 that nɣn   1  
179 near jeʔ   69  
180 far ətax   33  
181 where? word info tlɣi      
182 I kau   1  
182 I kəmi:      
183 thou xã:   12  
184 he/she ɲũ:   2  
184 he/she səʔai      
185 we word info Bu:l kau      
186 you Bu:l xã:      
187 they Bu:l ɲũ:   15  
188 what? word info xəgeʔ   19  
188 what? word info geʔ   19  
189 who? word info əsɣi      
190 other krɣi      
191 all əBix tix   9  
192 and sɣng      
193 if miax      
194 how? word info yɣu xlɣi      
195 no, not bux xũ:      
196 to count yuau      
197 One word info sa   1  
198 Two word info Dua:   1  
199 Three word info klɣu   1  
200 Four word info pa:ʔ   1  
201 Five word info lma:   1  
202 Six word info nam   1  
203 Seven word info təjux   4  
204 Eight word info Dəlpan   4  
205 Nine word info səlpan   41  
206 Ten word info səplux   5  
207 Twenty word info Dua: plux   3, 6  
208 Fifty word info lma: plux   1, 2  
209 One Hundred word info sərtux   4  
210 One Thousand word info sərBɣ:u   5  
3 right xənuaʔ     L
101 to fly pa:r loan form AA (Thurgood)   L
114 leaf sla: Mon-Khmer loan 61 L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: