https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Chru

Source/Author:  Alex Shikanov: English-Chru Wordlist 
Identifiers:  ISO-639-3:cje  Glottocode: chru1239 
Notes:  The present work is based on the data collected during a field trip to a remote Chru community Podrang in Don Zyong county of Lam Dong province. The expedition was undertaken as a joint effort of the University of Ho Chi Minh city and the Institute of Folklore of the Commitee of Social Sciences of the SR of Vietnam as a part of a long term research program embracing various aspects of the ethnic diversity in this country. (http://www.geocities.com/alexshikanov/chru/alex1.html)
ph, th, kh = aspirated
c = voiceless palatal; j = voiced palatal
B, D = midvoiced (between voiceless and voiced)
nh = nasal palatal; ng = nasal velar
x = velar spirant
? = glottal stop
ç = "greek gamma" (a vowel)
Long vowels are followed by ":" ; Nasalized vowels are followed by "~"
Vowels of unidentified quality in unstressed syllabic positions are reflected as "‘" (schwa) 
Problems:  Andreea: I replaced:

/nh/ to /ɲ/
/ç/ to /ɤ/
/'/ to /ə/

Also, /?/ was replaced by /ʔ/ cf. e-mail from Alex. 
Data Entry:  Typed By: Francisc Czobor  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Malayo-Chamic:Chamic:Highlands:Chru-Northern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 26 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above tə́ɲǥŏ      
191 all əBix tix   9  
192 and sɣng      
146 ash      
173 at      
13 back word info kəyã:ng   43  
165 bad, evil sɣuʔ bad    
165 bad, evil ətɣu evil    
14 belly tung   1  
14 belly tian   1  
176 below      
153 big pro:ng   34  
97 bird cim form is Austroasiatic (cicum 'bird' – also shared with Moken)    
147 black ju:ʔ      
23 blood drax   1  
15 bone tla:ng   1  
113 branch word info      
18 breast xa:r təDa: breast 12  
18 breast mum breast    
18 breast təsɣu bosom 1  
56 child ənãʔ   1  
131 cloud word info xəual      
139 cold word info mrit      
166 correct, true      
168 day glai      
10 dirty chəŭ      
96 dog əsɣu   1?  
140 dry word info thu:   41  
82 dull, blunt lux      
11 dust thul   34  
43 ear tənia:   1  
119 earth/soil tənax   1  
98 egg      
204 Eight word info Dəlpan   4  
45 eye mta:   1  
180 far ətax   33  
104 fat/grease lmaʔ   24  
60 father əma:   1  
99 feather Blɣu   1  
208 Fifty word info lma: plux   1, 2  
143 fire əpui   1  
111 fish əka:n   1  
201 Five word info lma:   1  
116 flower bənga:   1  
132 fog xəual pa:ʔ mist 31  
200 Four word info pa:ʔ   1  
117 fruit Box   1  
164 good sia:m      
118 grass rɣʔ   55  
151 green mtax green/blue 1  
151 green mətax   1  
26 hair word info Buʔ   1  
1 hand tənga:n   18  
184 he/she ɲũ:   2  
184 he/she səʔai      
24 head əkoʔ      
142 heavy trauʔ   25  
61 house sa:ng   15  
194 how? word info yɣu xlɣi      
57 husband pəsa:ng   41  
182 I kau   1  
182 I kəmi:      
193 if miax      
174 in, inside tɣ:      
174 in, inside Dlam   1  
16 intestines pruaiʔ   23  
126 lake Dənau   1  
114 leaf sla: Mon-Khmer loan 61 L
2 left iã:u      
4 leg/foot təkai leg 1  
4 leg/foot pla:ʔ təkai foot 1  
135 lightning kəlrax      
17 liver xətai   1?  
155 long word info ətax   38  
108 louse word info kətɣu   1  
54 man/male lkɣi   2  
103 meat/flesh rlo:   44  
129 moon (ia:) Bla:n   1  
109 mosquito jəmuʔ   1  
59 mother mi:      
30 mouth ka:ng      
63 name əngan   1  
158 narrow gəniã:ʔ   33  
179 near jeʔ   69  
25 neck təkuai   55  
68 needle JəRum   1  
163 new hrɣu      
167 night xrɣi      
205 Nine word info səlpan   41  
195 no, not bux xũ:      
27 nose əDu:ng   1  
162 old word info tha:   1  
197 One word info sa   1  
209 One Hundred word info sərtux   4  
210 One Thousand word info sərBɣ:u   5  
190 other krɣi      
160 painful, sick      
53 person/human being mənix      
133 rain xəja:n   1  
102 rat      
149 red phu:ng red    
149 red mriax scarlet 1  
3 right xənuaʔ     L
6 road/path jəla:n   1  
115 root əkha:   2  
65 rope tlɣi kəBɣu   1  
112 rotten word info məʔix      
125 salt sra:   1  
121 sand cuax   32  
124 sea təsiʔ   1  
203 Seven word info təjux   4  
81 sharp xənuãʔ   37  
154 short word info əue:t      
19 shoulder Bra: 17? 1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info nam   1  
12 skin kliʔ   1  
128 sky ləngiʔ   1  
152 small tit      
145 smoke word info əsauʔ   49  
106 snake əla:   2  
110 spider Blũ:ng      
130 star (ia:) pətu:ʔ   29  
79 stick/wood əsa:r wood    
120 stone pətɣu      
105 tail əku:   1  
206 Ten word info səplux   5  
178 that Dix      
178 that nɣn   1  
62 thatch/roof pəBung sa:ng   6  
187 they Bu:l ɲũ:   15  
157 thick word info kəpa:l   1  
156 thin word info lpix   1  
177 this ni:   1  
183 thou xã:   12  
199 Three word info klɣu   1  
134 thunder grum   39  
134 thunder kəta:l      
41 to bite keʔ gɣuʔ      
137 to blow word info      
28 to breathe saʔ yua:   1  
144 to burn word info əpui bɣng      
91 to buy Blɣi   1  
38 to chew word info BəMah      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come trux      
39 to cook word info Tənaʔ   1  
196 to count yuau      
34 to cry xia:   18  
78 to cut, hack word info taʔ to cut 3  
75 to die, be dead məta:i   1  
90 to dig klɣi   1  
50 to dream LəPəI      
40 to drink məɲum   1  
37 to eat xuaʔ   19  
95 to fall word info yərux      
22 to fear huôIʔ      
123 to flow      
101 to fly pa:r loan form AA (Thurgood)   L
86 to grow word info təmɣx   1  
86 to grow word info təmũx   1  
44 to hear məxi~ʔ      
171 to hide word info      
72 to hit word info      
89 to hold word info      
69 to hunt word info bruaʔ pətiãuʔ hunting    
74 to kill pəmta:i "to murder" 2  
20 to know, be knowledgeable thəu   1  
33 to laugh klau   31  
49 to lie down word info dix   27  
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant pətəmɣx      
84 to plant pla:   25  
93 to pound, beat word info xlɣu      
64 to say dɣ:m      
77 to scratch word info      
46 to see sbuai to look    
67 to sew word info      
70 to shoot word info Chuh      
51 to sit doʔ gux   35  
48 to sleep dix   29  
29 to sniff, smell cum bɣu   30  
36 to spit KəChuhʔ      
80 to split word info Box   1  
88 to squeeze word info jəpaʔ      
71 to stab, pierce JəRăʔ      
52 to stand Dɣng      
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info brah   1  
9 to swim lua:i   29  
21 to think sənɣng   32  
94 to throw word info prax      
66 to tie up, fasten Blax      
8 to turn word info ue:      
35 to vomit tərgloɤ'ŏ      
5 to walk nau to go, to walk 2  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue Dlax   4  
31 tooth təgɣi   17  
207 Twenty word info Dua: plux   3, 6  
198 Two word info Dua:   1  
138 warm word info pədau   53  
122 water word info ia:   23  
185 we word info Bu:l kau      
141 wet pəsax   1  
188 what? word info xəgeʔ   19  
188 what? word info geʔ   19  
170 when? word info xlɣi      
181 where? word info tlɣi      
148 white ko:ʔ      
189 who? word info əsɣi      
159 wide lna:ng      
58 wife səDiuʔ   32  
136 wind əngi:n   1  
100 wing      
55 woman/female kəmai   126  
127 woods/forest glai   42  
107 worm (earthworm)      
169 year thun   1  
150 yellow kəɲiʔ   1?  
186 you Bu:l xã:      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: