https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Agta

Source/Author:  R. Mayfield in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:agt  Glottocode: cent2084 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Northern Cordilleran:Cagayan Valley:Ibanagic:Gaddangic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all ngamin   1  
192 and      
146 ash lʌppu   1?  
173 at      
13 back word info ʔʌddʌg   21  
165 bad, evil dulʌy      
14 belly sihat      
176 below ʔaddun under    
153 big dʌkʌl   22, 102  
97 bird mamanuk   1, 47  
147 black ngisit   17  
23 blood dʌgʌ   1  
15 bone tulang   1  
113 branch word info      
18 breast susu   1  
18 breast hʌdang      
56 child ʔʌbbing   21  
131 cloud word info kulʌm   49  
139 cold word info mʌsʌnʌw      
166 correct, true      
168 day ʔʌhaw   1  
10 dirty mʌduping   54, 120  
96 dog ʔʌtu   1  
140 dry word info mʌmagʌ dry (not wet) 26  
140 dry word info mʌgsigʌy to dry    
82 dull, blunt mʌngudʌl   40, 27  
11 dust lʌppu      
43 ear bʌngbʌng   55  
119 earth/soil lutʌk   25  
98 egg ʔiklug   1  
204 Eight word info wʌlu   3  
45 eye mʌtʌ   1  
180 far ʔʌdayu   1, 76  
104 fat/grease tʌbʌ 104. fat (n.) 23  
60 father ʔʌmʌ   1  
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire ʔʌpuy   1  
111 fish ʔikan   1  
201 Five word info limʌ   1  
116 flower lʌppaw   27  
132 fog      
200 Four word info ʔʌppat   1  
117 fruit mʌyan      
164 good mʌpiʌ   1  
118 grass      
151 green matʌ   1  
26 hair word info huk   1, 65  
1 hand kʌmʌt The sound correspondence isn't regular, but sporadic g/k interchange is fairly common as a result of what is sometimes called 'the aerodynamic voicing constraint' in the general phonetics literature. 21, 68  
184 he/she      
24 head ʔulu   1  
142 heavy mʌdammʌt   22, 26  
61 house bʌli   14  
194 how? word info pigʌ how many x  
57 husband ʔʌtʌwʌ   2  
182 I      
193 if ʔʌm      
174 in, inside      
16 intestines sihʌt   71  
126 lake ʔalug      
114 leaf don   1  
2 left zimigi   35  
4 leg/foot tʌkki   70  
135 lightning kilat   1  
17 liver ʔʌgʌl   16  
155 long word info ʔʌdanuk      
108 louse word info kutu lice (head) 1  
54 man/male lʌlʌki   2, 99  
103 meat/flesh      
129 moon hulan   1  
109 mosquito ʔilʌk   28  
59 mother ʔinʌʔ   1  
30 mouth simuk   33  
63 name ngʌgan   1  
158 narrow ʔʌsilʌt      
179 near ʔʌbikʌn      
25 neck lig   1  
68 needle dʌgum   1  
163 new bagu   1, 54  
167 night hiklʌm   20, 37  
205 Nine word info siam   9  
195 no, not bʌkkʌn   26  
27 nose ʔʌwan   1  
162 old word info danʌ old (objects) x  
162 old word info danʌ   x  
197 One word info tatakdʌy   1, 67  
209 One Hundred word info mʌgʌtut   4, 52  
210 One Thousand word info mʌhibu   5, 9  
190 other takwan   34, 32  
160 painful, sick tʌkit   1  
53 person/human being tolʌy   1, 31  
133 rain ʔudan   1  
102 rat bʌlʌkʌd   41  
149 red dʌhag   1, 107  
3 right ziwanan   1, 75  
6 road/path      
115 root hʌmut   3  
65 rope lubid   21  
112 rotten word info mʌlʌbʌg   29  
125 salt ʔʌsin   3  
121 sand ginʌt   37  
124 sea bebʌy   28  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp mʌtʌdʌm   1  
154 short word info ʔʌlinnʌk short (person) 89  
154 short word info ʔʌpisi short (object)    
19 shoulder ʔʌbʌgʌ   1  
161 shy, ashamed mamʌt      
202 Six word info ʔʌnnʌm   1  
12 skin tʌbbit   40  
128 sky lʌngit   1  
152 small ʔʌssʌng      
145 smoke word info ʔʌsok   2, 53  
106 snake ʔulʌg   2, 33  
110 spider ʔʌlʌwlʌwʌ   1  
130 star bitwʌn   1  
79 stick/wood kʌyu   1  
120 stone bʌtu   1  
105 tail ʔipput   30  
206 Ten word info mʌpulu   5, 40  
178 that      
62 thatch/roof ʔʌtʌp   1  
187 they      
157 thick word info mʌkʌnʌg   33  
156 thin word info mʌlapit   1, 49  
177 this      
183 thou      
199 Three word info tʌllu   1  
134 thunder dʌlʌk      
41 to bite mʌgkʌgat   1  
137 to blow word info sopʌn      
28 to breathe      
144 to burn word info mʌgtonghad      
91 to buy ʔitʌnʌm      
38 to chew word info gʌmman *betel chew 1  
85 to choose mʌgpili   1  
172 to climb word info ʔimunek   1, 60  
7 to come      
39 to cook word info hutʌli 30. *to boil 91  
39 to cook word info mʌgʌpuy as written 90  
196 to count mʌgbilang   1  
34 to cry mʌgtʌngit   1, 74  
78 to cut, hack word info mʌggʌlgʌl      
75 to die, be dead nʌsi dead 1  
90 to dig mʌgkʌli   1  
50 to dream tʌhinʌp   30  
40 to drink ʔuminum   1  
37 to eat mʌngan   1, 14  
95 to fall word info mʌnahu   1  
22 to fear mʌgtʌlaw semantic shift from cowardly 34  
123 to flow      
101 to fly ʔimubʌh   86  
86 to grow word info      
44 to hear mʌdʌngʌg   1  
171 to hide word info mʌgtʌgu   13  
72 to hit word info      
89 to hold word info ʔibbʌlan      
69 to hunt word info mʌgʌngkat      
74 to kill mʌgpʌpasi   2  
20 to know, be knowledgeable ʔamu know (a person) 25, 28  
33 to laugh mʌgkʌtʌwʌ   1  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant mʌgmulʌ   1  
93 to pound, beat word info mʌgbʌyu   1  
64 to say ʔibah      
77 to scratch word info mʌkʌtʌl itch 37  
77 to scratch word info mʌgkuhas      
46 to see mʌʔitʌ   1, 35  
67 to sew word info mʌgdʌget   2, 36  
70 to shoot word info      
51 to sit mʌgtuttud   33, 49  
48 to sleep mʌsidug   1, 70  
29 to sniff, smell labʌn      
36 to spit mʌglutab   29, 72  
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce mʌgkaddug   41  
52 to stand mʌgtayuk      
73 to steal mʌgtʌkʌw   1  
42 to suck mʌgsusu   25  
87 to swell word info      
9 to swim mʌglʌngoy   1  
21 to think      
94 to throw word info ʔipattu      
66 to tie up, fasten ʔigʌlut   106  
8 to turn word info mʌgbʌlittʌg   21?  
35 to vomit mʌgʌduʌ   1  
5 to walk mʌgtugut      
83 to work word info mʌgtʌhʌbaku   103  
47 to yawn      
32 tongue hilʌ      
31 tooth ngipʌn teeth 1, 48  
207 Twenty word info duʌpulu   3, 6  
198 Two word info duwʌ   1  
138 warm word info mʌpatu hot (as in water) 26  
122 water word info dʌnum   1  
185 we word info      
141 wet mʌbʌsʌ   1  
188 what? word info ʔʌnu   2, 18  
170 when? word info kanu   10, 19  
181 where? word info had      
148 white puhʌw   3  
189 who? word info ʔinyʌ   14, 46  
159 wide ʔʌlawʌ   1  
58 wife ʔʌtʌwʌ   1  
136 wind pʌddad   27, 85  
100 wing pʌyak   33, 40  
55 woman/female bʌbbʌy   1, 105  
127 woods/forest tʌlun   30  
107 worm (earthworm) ʔʌlikkʌwuʌd      
169 year dʌhun   43, 73  
150 yellow ngilʌ   36  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: